Poradenstvo pre podnikateľov: SBA pomáha s rozbehom, ale aj rastom biznisu

Slovak Business Agency pomáha začínajúcim podnikateľom naštartovať vlastné podnikanie a MSP radí napr. pri expanzii na zahraničný trh. Aké programy ponúka? Kto a ako sa do nich môže zapojiť?

Úspešný štart podnikania môže byť niekedy zložitejší ako sa na prvý pohľad zdá. Ak začínajúci podnikateľ potrebuje poradiť, ako rozbehnúť svoj biznis a premeniť svoje nápady na realitu, môže využiť odborné poradenstvo. V rôznych otázkach podnikania si však môžu nechať poradiť aj zabehnuté malé a stredné podniky. Vyhľadať a uhradiť konzultačné hodiny si môžu buď sami, na čo najmä v začiatkoch podnikania chýbajú financie. Ďalšou možnosťou sú niektoré podnikateľské organizácie ako Združenie mladých podnikateľov Slovenska, ktoré tvoria platformu na výmenu skúseností. Ďalšou možnosťou sú podporné organizácie ako Slovak Business Agency. Tá ponúka podnikateľom aj nepodnikateľom možnosť bezplatného poradenstva. O aké programy konkrétne ide, v čom spočíva podpora a aké sú podmienky účasti?

Prehľad ponuky poradenstva pre etablovaných aj začínajúcich podnikateľov

Mikro, malé a stredné podniky, ale aj začínajúci podnikatelia, majú možnosť využiť viacero podporných nástrojov, vďaka ktorým môžu konzultovať a získavať odborné rady, informácie, návrhy a odporúčania od expertov, a to bezodplatne, čiže bez spolufinancovania. Neradia im úradníci, ale externí spolupracovníci Slovak Business Agency. Teda odborníci z praxe, špecialisti v danej problematike, skúsení podnikatelia, manažéri alebo konzultanti.

SBA pravidelne vyhlasuje výzvy na prihlasovanie do jednotlivých programov, pričom na svojej webovej stránke v rámci jednotlivých výziev uvádza detaily a podmienky prihlasovania. Niektoré výzvy sú dokonca zverejnené dlhodobo a prihlasovať do nich sa dá priebežne. Záujemcovia si môžu podľa svojich potrieb a požiadaviek vybrať medzi:

  • krátkodobým (v rozsahu 10 hodín) a 
  • dlhodobým poradenstvom (v rozsahu 80 hodín),

Druh programu a objem možných hodín je rozdielny pri podnikateľských subjektoch a pri budúcich podnikateľoch, ktoré ešte nemajú založenú firmu či živnosť. No taktiež závisí od regiónu, kde pôsobia alebo bývajú. Konzultácie prebiehajú prezenčnou alebo elektronickou formou.

Okrem všeobecného poradenstva pre rast firiem a naštartovanie podnikania majú podnikatelia z regiónov možnosť využiť zvlášť poradenstvo pri expanzii na zahraničný trh. V prípade dlhodobého poradenstva môžu podnikatelia využiť navyše odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ. Programy sú vo viacerých prípadoch veľmi podobné a záujemcom sa môžu prelínať, preto je vhodné, ak oslovia priamo SBA, ktorá im pomôže vybrať vhodnú možnosť. Pre jednoduchší prehľad programov a možností ich využitia sme vytvorili tabuľku.

Podnikatelia Nepodnikatelia
Bratislavský samosprávny kraj Ostatné samosprávne kraje Bratislavský samosprávny kraj Ostatné samosprávne kraje
Krátkodobé individuálne poradenstvo 10 hodín 10 hodín 10 hodín 10 hodín
Krátkodobé individuálne poradenstvo pri expanzii na zahraničný trh - 10 hodín - -
Dlhodobé individuálne poradenstvo 80 hodín 80 hodín - -
Dlhodobé individuálne poradenstvo – komunitárne programy EÚ 80 hodín 80 hodín - -
Dlhodobé individuálne poradenstvo pri expanzii na zahraničný trh - 80 hodín - -

Podrobnosti krátkodobého individuálneho poradenstva

V rámci krátkodobého individuálneho poradenstva majú mikro, malé a stredné podniky možnosť získať 10 hodín konzultácií. Rady získajú v operatívnych otázkach a pri hľadaní riešení podnikateľských problémov. Môže ísť o témy ako marketing, financovanie, právo, legislatíva, manažment, elektronické podnikanie, export a internacionalizácia, investičné aktivity alebo alternatívne formy podnikania.

Národné podnikateľské centrum Slovak Business Agency rozdeľuje krátkodobé poradenstvo pre MSP podľa pôsobnosti podniku - pre podniky v rámci pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a pre ostatné samosprávne kraje. Hoci SBA programy delí aj podľa rokov pôsobenia na trhu (MSP nad 3 roky od založenia a do 3 rokov od založenia), v zásade môže rovnaký obsah aj objem konzultácií získať každý podnikateľ. Výnimku tvorí poradenstvo pri expanzii na medzinárodný trh, ktoré môžu získať podnikatelia zo všetkých samosprávnych krajov okrem Bratislavského.

„Spomínané výzvy sú otvorené počas celého roka, podávať žiadosti o poskytnutie pomoci formou konzultácií je možné priebežne,“ informuje za SBA Ivica Forrová, vedúca oddelenia podpory rastu MSP. Konzultačné hodiny sú po schválení žiadosti uchádzači povinní využiť v priebehu štyroch mesiacov. Výnimkou je program poradenstva v oblasti expanzie na zahraničný trh, tu je rozsah hodín potrebné využiť do jedného roka.

Podobnú pomoc ponúka SBA aj začínajúcim podnikateľom, ktorí potrebujú premeniť svoj podnikateľský nápad na skutočné podnikanie. Zapojiť sa môžu do programu Konzultácie pre budúcich podnikateľov. Taktiež ide o bezplatné odborné individuálne poradenstvo v jednej z oblastí biznisu, či už ide o marketing, cenotvorbu, daňové poradenstvo atď. Volí si ju podnikateľ sám a rady získa od odborníkov z Národného podnikateľského centra. Individuálne konzultácie je možné absolvovať rovnako v celkovej dĺžke 10 hodín, pričom sú zamerané najmä na poskytnutie teoretických a praktických znalostí potrebných pri rozbiehaní a zakladaní vlastného podnikania. Využiť rozsah poradenstva však budúci podnikateľ musí v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov od oznámenia o schválení žiadosti.

Schválenie žiadostí v prípade začínajúcich podnikateľov, ktorí ešte nemajú firmu je len otázkou niekoľkých pracovných dní, zatiaľ čo podnikatelia, ktorí už firmu majú musia mať trpezlivosť a počítať s dlhším časovým úsekom.

Článok pokračuje pod reklamou

Dlhodobé individuálne poradenstvo pre malé a stredné podniky

Pokiaľ potrebuje majiteľ malého alebo stredného podniku poradiť komplexnejšie v individuálnych a dlhodobých problémoch, môže využiť ponuku od SBA a zapojiť sa do niektorej z výziev zameranej na dlhodobé individuálne poradenstvo. Uskutočňuje sa v rozsahu 80 konzultačných hodín. Riešenie hľadajú podnikatelia spolu s konzultantmi v oblasti problémov koncepčného a strategického charakteru.

Aktuálne prebiehajú výzvy na zapojenie sa do programov pre MSP so sídlom vo všetkých samosprávnych krajoch okrem toho Bratislavského. Jedným z programov je poradenstvo v oblasti využívania nástrojov elektronického podnikania pri expanzii na zahraničné trhy. Podnikatelia sa môžu poradiť v oblasti kyberbezpečnosti firmy a e-shopu, biznis plánu e-shopu a cash flow, dozvedieť sa môžu ako na sociálne siete, ale aj na PPC reklamu či SEO. Ďalším programom je poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP, expanziu na zahraničné trhy či nadviazanie medzinárodných kontaktov. Prihlasovanie do tejto výzvy končí 31. augusta 2020.

Vyhodnotenie žiadostí a možnosť začať využívať dlhodobé individuálne poradenstvo je približne jeden až dva mesiace od podania prihlášky.

Pokiaľ ale záujemcovia nestihnú podať prihlášku do niektorého z programov, nemusia sa obávať, že už sa im už príležitosť nenaskytne. „Výzvy sú buď otvorené priebežne, alebo sa otvárajú dvakrát v roku (jar a jeseň) a trikrát v roku (koniec/začiatok roka, pred letom/v lete, na jeseň),“ vysvetľuje Ivica Forrová, vedúca oddelenia podpory rastu MSP. V jeseni 2020 plánuje SBA spustiť výzvu aj na prihlasovanie sa do programu poradenstva v oblastiach marketingu, financovania, práva a legislatívy, manažmentu výlučne v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti a s expanziou na slovenskom trhu.

Ďalšie formy poradenstva od SBA

Už niekoľko rokov SBA každoročne vyhlasuje výzvu na poradenstvo pre startupy. Cieľom tohto programu je pomôcť inovatívnym projektom rásť a poskytnúť im konzultácie a poradenstvo v oblasti spracovania štúdie realizovateľnosti, pri dokončení vývoja produktu alebo pri zhotovení funkčného prototypu, poradenstvo v programovaní, marketingu, cenotvorbe, vo vytváraní projektového tímu a podobne.

Ďalším typom podpory je poradenstvo pre rodinné firmy a SBA ponúka tiež poradenstvo v oblasti prototypovania  dielni Creative Point. Pre všetky skupiny záujemcov je toto krátkodobé poradenstvo v rozsahu 25 hodín a dlhodobé v objeme 60 hodín.

Podmienky zapojenia sa do poradenských programov od SBA

Ak má začínajúci podnikateľ záujem o zapojenie do ktoréhokoľvek programu zameraného na konzultácie a poradenstvo, musí vo väčšine prípadov registrovať svoj podnikateľský subjekt do Národného podnikateľského centra. Ak sú jeho registračné údaje a oprávnenosť podľa podmienok výzvy, schémy pomoci de minimis a národného projektu v poriadku, môže predkladať žiadosti o vybrané služby NPC.

Postup je pri každom programe v zásade rovnaký. Žiadosť aj s prílohami prekladateľ podá písomne alebo elektronicky podľa podmienok uvedených v konkrétnej výzve. O výbere úspešných uchádzačov rozhoduje komisia, ktorá ich žiadosti posudzuje na základe úplnosti, relevantnosti, no hodnotí sa napríklad aj kvalita rozpracovania projektu či nápadu a jeho uplatnenie na trhu. Detailnejšie podmienky a kritériá sú uvedené vždy v konkrétnej výzve na stránkach SBA a NPC.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?

Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky