Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského, ktorý sa rozhodol podnikať formou živnosti, je spracovaný predovšetkým pre vlastnú potrebu podnikateľa, možno ho však využiť napríklad aj pri získavaní štátneho príspevku na začatie podnikania určeného pre živnostníkov. Ak by sa podnikateľ uchádzal s podobným plánom o finančné zdroje u banky, pravdepodobne by neuspel, nakoľko objektívne nedokáže preukázať svoje schopnosti prostredníctvom výsledkov hospodárenia z minimálne posledných dvoch rokov podnikania a rovnako ani nedisponuje majetkom, ktorým by sa za úver zaručil.

Plánu dominuje detailne prepracovaný mesačný plán peňažných tokov. Jedna z výhod jednoduché ho účtovníctva je tá, že pre zostavenie takejto podoby plánu poskytuje ideálne informácie. Podstatným rozdielom pri vedení jednoduchého účtovníctva v porovnaní s podvojným účtovníctvom je tá skutočnosť, že príjmy sa v účtovníctve zachytávajú nie v okamihu, keď podnikateľ vystaví faktúru (pri podvojnom účtovníctve sa v tomto okamihu účtuje o výnosoch), ale až v okamihu, keď dôjde k úhrade faktúry. Rovnaký princíp platí aj v oblasti nákladov. Hoci by sa pre uvedený typ podnikania viac oplatilo podnikať formou spoločnosti s ručením obmedzeným (čo zároveň znamená nutnosť viesť podvojné účtovníctvo), rozhodli sme sa pre právnu formu SZČO, aby sme názorne poukázali na rozdiely pri zostavovaní výkazov, zdaňovaní podnikateľa, povinnosti platieb odvodov a podobne.

Názov podnikateľského plánu:

Poskytovanie profesionálnych konzultačných služieb v oblasti štrukturálnych fondov EÚ

Obsah podnikateľského plánu:

 1. Zhrnutie „Executive summary“
 2. Odborný profil podnikateľa a motivácia k podnikaniu 
 3. Produkt
 4. Marketingový plán
 • Popis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu
 • Analýza konkurencie
 • Marketingová stratégia a plán tržieb 
 1. Organizačný plán a zamestnanci
 2. Strategické smerovanie
 3. Zakladateľský rozpočet
 4. Plánované finančné projekcie
 • Plán príjmov a výdavkov na roky 2010 - 2012
 • Plán majetku a záväzkov na roky 2010 - 2012
 • Plán peňažných tokov na roky 2010 - 2012

Zhrnutie podnikateľského plánu:

Prečítajte si tiež

Hlavným predmetom mojej podnikateľskej činnosti bude poskytovanie poradenských služieb v oblasti čerpania nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie. S predmetnou problematikou mám praktické skúsenosti či už ako projektový manažér renomovanej zahraničnej konzultačnej spoločnosti alebo ako nezávislý externý hodnotiteľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. O problematiku sa intenzívne zaujímam a v súčasnosti už mám vybudovanú dostatočnú sieť kontaktov, vďaka ktorým mám prístup k aktuálnym a presným informáciám. Presné informácie v branži, kde schvaľovanie projektových zámerov obzvlášť záleží od kvality vypracovania formálnej stránky projektu, je kľúčom k úspechu v mojom podnikaní. Nadobudnuté kontakty taktiež plánujem využiť aj pri formovaní môjho pracovného tímu.

Článok pokračuje pod reklamou

Trh poradenských služieb v oblasti štrukturálnych fondov EÚ sa veľmi rýchlo rozvinul a hoci sa vyznačuje zvýšenou mierou konkurencie, stále je dostatočne atraktívny vzhľadom na nízke vstupné bariéry do podnikania, vysokú mieru pridanej hodnoty premietajúcu sa do atraktívnych cien služieb a synergické efekty plynúce zo získaného projektového know-how. Mojím cieľovým trhom bude predovšetkým segment malých podnikateľov, v ktorom je nižšia konkurencia. Svoje služby plánujem ponúkať aj obciam a mestám. Mojím cieľom je poskytnúť komplexné služby a v maximálnej možnej miere odbremeniť klienta od starostí s prípravou projektu.

Prečítajte si tiež

V počiatočnej fáze podnikania budem svoju činnosť rozvíjať samostatne. Samozrejme, s rastom počtu projektov budú rásť požiadavky na personálne zabezpečenie vykonávaných činností. Moja podnikateľská stratégia je založená na filozofii organického rastu, t. j. plynulého posilňovania kolektívu pracovníkov v závislosti od možností rastu môjho podnikania.

Za kľúčovú časť marketingového mixu považujem cenovú politiku. Vzhľadom na to, že schválenie projektu nie je možné klientovi garantovať, v cenovej politike bude zakomponovaná deľba rizika vyplývajúceho z úhrady nákladov súvisiacich s prípravou projektu. Mojím hlavným predajným argumentom bude skutočnosť, že klient nebude musieť vopred platiť vysokú cenu za vypracovanie projektu. Naopak, väčšia časť honoráru, ktorú tvorí pohyblivá výška odmeny, bude účtovaná až po schválení projektu. Finančnou zainteresovanosťou zároveň klientovi dokážem, že je mojím eminentným záujmom vypracovať projekt čo najkvalitnejšie. Výška fixnej zložky odmeny bude stanovená tak, aby kryla časť nákladov na vypracovanie projektu. Plánované výsledky hospodárenia znázorňuje nasledujúci graf:

Rozbeh podnikania plánujem financovať prevažne z vlastných zdrojov, ktoré tvoria viac ako 80 % potrebného kapitálu, zvyšné výdavky plánujem pokryť štátnym príspevkom na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 zákona o službách zamestnanosti.

Podnikanie, ktoré opisujem v predloženom podnikateľskom pláne, znamená pre mňa šancu stať sa nezávislým pri akceptovateľnej miere rizika. Som presvedčený, že vytrvalosťou a odhodlaním si môžem splniť svoj podnikateľský sen a vybudovať úspešnú poradenskú spoločnosť.

Stiahnuť kompletný vzorový podnikateľský plán živnostníka vrátane editovateľného modelu v exceli možno po zaregistrovaní v časti vzorové podnikateľské plány. Na nasledovnom obrázku je ukážka vstupného panelu ekonomického modelu vypracovaného v programe excel. 

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

Podnikateľský plán prestavby a rekonštrukcie hotela je užitočnou pomôckou pre všetkých podnikateľov, ktorí podnikajú alebo sa chystajú podnikať v oblasti cestovného ruchu, v prevádzkovaní hotela či penziónu. Plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov formou bankového financovania, investičného kapitálu, alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Samozrejme, zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti potenciálneho podnikateľského zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade budova hotela, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

Podnikateľský plán výrobného podniku Woodproduction, s.r.o. je príkladom plánu existujúceho malého podnikateľa, ktorý chce prostredníctvom investície do technologického zariadenia posilniť svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia sa oproti staršej, ktorú spoločnosť doteraz používala, vyznačuje nielen vyšším výkonom, ale tiež efektívnejším rezom, ktorý umožňuje vyššiu výťažnosť hlavného produktu podnikania - ostrohranného reziva. Podnikateľský plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania (úver), investičného kapitálu (vklad investora do podnikania) alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov (eurofondy).

Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán lekárne Medicum, s.r.o. je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania, alebo investičného kapitálu. Zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna plánu rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti investičného zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným podnikateľským plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade polyfunkčný objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

Vzorový podnikateľský plán Bagetka, s.r.o. je spracovaný na účely získania mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov z mikropôžičkového programu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorého kvalifikačné požiadavky na uchádzača o úver sú mäkšie ako je tomu v prípade komerčných bánk, ktoré takmer bez výnimky vyžadujú minimálne dvojročnú podnikateľskú históriu. Šablóna plánu veľmi dobre poslúži pri spracovávaní podnikateľského plánu akejkoľvek obchodnej prevádzky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky