Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

Podnikateľský plán výrobného podniku Woodproduction, s.r.o. je príkladom plánu existujúceho malého podnikateľa, ktorý chce prostredníctvom investície do technologického zariadenia posilniť svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia sa oproti staršej, ktorú spoločnosť doteraz používala, vyznačuje nielen vyšším výkonom, ale tiež efektívnejším rezom, ktorý umožňuje vyššiu výťažnosť hlavného produktu podnikania - ostrohranného reziva. Podnikateľský plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania (úver), investičného kapitálu (vklad investora do podnikania) alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov (eurofondy).

 

Názov podnikateľského plánu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti drevospracujúceho podniku prostredníctvom obnovy technologického zariadenia

 

Obsah podnikateľského plánu:

 1. Zhrnutie „Executive summary“
 2. Charakteristika spoločnosti a manažment
 3. Produkt
 4. Marketingový plán
 • Popis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu
 • Analýza konkurencie, odberateľov a dodávateľov 
 • Marketingová stratégia a plán predaja
 1. Výrobný proces
 2. Organizačný plán a zamestnanci
 3. Investičný plán a financovanie projektu
 4. Dopad na životné prostredie 
 5. SWOT analýza projektu
 6. Plánované finančné projekcie
 • Plán výkazu ziskov a strát na roky 2010 - 2014
 • Plánovaná súvaha na roky 2010 - 2014
 • Plán výkazu peňažných tokov na roky 2010 - 2014
 • Analýza bodu zvratu
 1. Prílohy

 

Zhrnutie podnikateľského plánu:

Naša spoločnosť Woodproduction, s.r.o. bola založená v máji roku 2005 za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti v oblasti spracovania drevnej hmoty. Prevádzka píly sa nachádza v oravskom regióne v blízkosti obce Korňa. V prvých dvoch rokoch svojej prevádzky sme podnikali v prenajatých priestoroch, ktoré sme v roku 2007 s víziou ďalšieho rozvoja odkúpili do svojho vlastníctva. Výsledným produktom výrobného procesu nášho podniku je čerstvé smrekové a bukové ostrohranné rezivo rôznych rozmerov (hranoly, fošne, dosky o dĺžke obvykle 4 až 6 metrov), jednorazové drevené palety a pelety vyrábané zo zmesi pilín. Až 70% produkcie umiestňujeme na zahraničné trhy prostredníctvom špecializovaných obchodných organizácii, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorené dlhodobé zmluvy. Zvyšok produkcie predávame zákazníkom na slovenskom trhu, s ktorými udržujeme priame obchodné vzťahy.

Článok pokračuje pod reklamou

Trh produkcie, spracovania a následného obchodu s drevom možno charakterizovať ako veľmi dynamický. Okrem typických trhových faktorov naň vplývajú aj nevyspytateľné prírodné faktory. Veterná kalamita, ktorá postihla strednú Európu v roku 2007, mala za následok rapídne zvýšenie ponuky drevnej hmoty na trhu a následný pokles výkupných cien vstupného materiálu. Nepriaznivý vývoj na trhu s drevom sa následne prehĺbil v dôsledku hospodárskej krízy, keď došlo k poklesu dopytu po dreve a jeho výrobkoch aj zo strany zákazníkov. Dá sa konštatovať, že situácia na trhu sa v roku 2009 upokojila, tržby spracovateľov totiž v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesli len v dôsledku globálneho zlacňovania dreva, nie v dôsledku poklesu dopytu.

Hospodárenie našej spoločnosti v roku 2009 napriek týmto negatívnym faktorom ukončíme len v miernej strate. Naša spoločnosť sa vďaka investíciám do rozšírenia a zmodernizovania výroby plánuje vrátiť k ziskovému hospodáreniu už v nasledujúcom roku.

Z porovnania konkurenčnej pozície našej spoločnosti vyplýva, že našou silnou stránkou je predovšetkým strategicky výhodná poloha vyznačujúca sa blízkosťou k obchodným partnerom. Všetci naši dodávatelia spadajú do okruhu 30 km a distribučný sklad hlavného zákazníka je vzdialený 60 km, čo predstavuje vzdialenosť, ktorá je stále ekonomicky rentabilná. Ďalšou oblasťou, kde má naša spoločnosť výhodu pred konkurenciou, je prepracovaný systém spracovania odpadu, z ktorého sa vyrábajú tak pelety ako aj palety. Na vykurovanie sa používa až ten odpad, ktorý už nemožno inak spracovať. Za nemenej významnú silnú stránku považujeme stálu prítomnosť majiteľov na pracovisku, čo prispieva k zvyšovaniu produktivity práce a kvality riadenia výroby. Medzi slabšie stránky naopak patrí staršie technologické zariadenie, do ktorého výmeny je nevyhnutné investovať.

Pre investíciu do novej píly DKP6 sme sa rozhodli z nasledovných dôvodov:

 • Súčasná výrobná kapacita sa zvýši z 8-10 m3 spracovaného dreva za smenu na približne 13 m3 spracovaného dreva.
 • Výťažnosť ostrohranného reziva z guľatiny sa zvýši zo súčasných 62% na predpokladaných 70% (údaj výrobcu píly).
 • Znížia sa požiadavky na manipuláciu s opracovávaným materiálom, čo umožní efektívnejšie využívanie pracovnej sily.

Obstarávacia cena píly je 40 000 € bez DPH. Investíciu plánujeme spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 10 000 €, zvyšných 30 000 € plánujeme pokryť mikropôžičkou. Vychádzajúc z výsledkov zostaveného plánu peňažných tokov uvažuje naša spoločnosť s nasledovnými parametrami a spôsobom financovania projektu:

 • Požadovaná čiastka úveru 30 000 €
 • Úroková miera 6,00% p.a.
 • Dĺžka splácania 5 rokov
 • Anuitný spôsob splácania
 • Čerpanie úveru k 31.12.2009

Rozšírením a zmodernizovaním výroby plánuje naša spoločnosť dosiahnuť nižšie jednotkové náklady na spracovanie jedného m3 dreva, čo umožní dosiahnuť zisk aj pri nižších predajných cenách. Bod zvratu pri predpokladanej štruktúre sortimentu a plánovaných ročných nákladoch dosiahneme v roku 2010 približne pri 72,5% využití výrobnej kapacity našej píly, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje ročné tržby na úrovni 331 000 €.

Sme presvedčení, že naše skúsenosti a argumenty, ktoré sme uviedli v podnikateľskom pláne, nás oprávňujú predpokladať, že plánovaný objem tržieb je cieľ, ktorý bezpochyby dosiahneme.

Stiahnuť kompletný vzorový podnikateľský plán drevospracujúceho podniku Woodproduction, s.r.o. vrátane editovateľného modelu v exceli možno po zaregistrovaní v časti vzorové podnikateľské plány.

Na portáli podnikajte.sk nájdete aj ďalšie vzorvé podnikateľské plány:

Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

 

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

Podnikateľský plán prestavby a rekonštrukcie hotela je užitočnou pomôckou pre všetkých podnikateľov, ktorí podnikajú alebo sa chystajú podnikať v oblasti cestovného ruchu, v prevádzkovaní hotela či penziónu. Plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov formou bankového financovania, investičného kapitálu, alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Samozrejme, zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti potenciálneho podnikateľského zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade budova hotela, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského, ktorý sa rozhodol podnikať formou živnosti, je spracovaný predovšetkým pre vlastnú potrebu podnikateľa, možno ho však využiť napríklad aj pri získavaní štátneho príspevku na začatie podnikania určeného pre živnostníkov. Ak by sa podnikateľ uchádzal s podobným plánom o finančné zdroje u banky, pravdepodobne by neuspel, nakoľko objektívne nedokáže preukázať svoje schopnosti prostredníctvom výsledkov hospodárenia z minimálne posledných dvoch rokov podnikania a rovnako ani nedisponuje majetkom, ktorým by sa za úver zaručil.

Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán lekárne Medicum, s.r.o. je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania, alebo investičného kapitálu. Zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna plánu rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti investičného zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným podnikateľským plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade polyfunkčný objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

Vzorový podnikateľský plán Bagetka, s.r.o. je spracovaný na účely získania mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov z mikropôžičkového programu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorého kvalifikačné požiadavky na uchádzača o úver sú mäkšie ako je tomu v prípade komerčných bánk, ktoré takmer bez výnimky vyžadujú minimálne dvojročnú podnikateľskú históriu. Šablóna plánu veľmi dobre poslúži pri spracovávaní podnikateľského plánu akejkoľvek obchodnej prevádzky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky