Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

Podnikateľský plán prestavby a rekonštrukcie hotela je užitočnou pomôckou pre všetkých podnikateľov, ktorí podnikajú alebo sa chystajú podnikať v oblasti cestovného ruchu, v prevádzkovaní hotela či penziónu. Plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov formou bankového financovania, investičného kapitálu, alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Samozrejme, zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti potenciálneho podnikateľského zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade budova hotela, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán Hotel Prinz, s.r.o. je síce vymyslený, opiera sa však o reálne fakty, súvislosti, trhové ceny a legislatívu. Veríme, že vďaka nemu pochopíte mnohé súvislosti v plánovaní a ľahšie dokážete zostaviť svoje vlastné finančné projekcie.

Názov podnikateľského plánu:

Komplexná rekonštrukcia a prestavba ubytovacieho zariadenia na hotel kategórie *** 

Obsah podnikateľského plánu:

 1. Zhrnutie „Executive summary“
 2. Charakteristika spoločnosti a manažment
 3. Opis projektu
 4. Marketingový plán
 • Popis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu
 • Analýza konkurencie
 • Marketingová stratégia a plán predaja
 1. Organizačný plán a zamestnanci
 2. Rozpočet a financovanie projektu 
 3. SWOT analýza projektu
 4. Plánované finančné projekcie
 • Plán výkazu ziskov a strát na roky 2010 - 2022
 • Plánovaná súvaha na roky 2010 - 2022
 • Plán výkazu peňažných tokov na roky 2010 - 2022
 1. Prílohy

 

Zhrnutie podnikateľského plánu:

Naša spoločnosť Hotel Prinz, s.r.o. bola založená v októbri roku 2009 za účelom kúpy budovy bývalého školiaceho strediska spoločnosti Stredoslovenské energetické závody, a. s. nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti historického centra Banskej Štiavnice. Cieľom nášho podnikateľského plánu je rekonštrukcia a modernizácia tohto objektu na štandard ubytovacieho zariadenia na úrovni troch hviezdičiek. Predmetná budova v kúpnej cene 1 000 000 € je od 1. 12. 2009 majetkom našej spoločnosti, pričom na kúpu boli použité výhradne vlastné prostriedky spoločnosti. Ide o pomerne nový, zachovalý objekt, ktorý bol postavený v roku 1992 a funkčne i architektonicky spĺňa požiadavky kladené na hotelové zariadenie.

Kapacita hotela po rekonštrukcii dosiahne 52 lôžok. Izby, resp. apartmány budú vybavené vlastnou kúpeľnou a WC, televízorom s možnosťou sledovania satelitného vysielania, hi-fi súpravou, internetovou prípojkou, minibarom, klimatizáciou a ostatným štandardným vnútorným zariadením. Na prízemí hotela sa bude nachádzať recepcia, kaviareň, sociálne zariadenia, batožinová miestnosť, lyžiareň a prístup k prístavbe bazénu. V hoteli nebude chýbať reštaurácia s kapacitou 50 osôb. Súčasťou hotela je veľká konferenčná miestnosť pre 80 ľudí.

Článok pokračuje pod reklamou

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Podľa nášho názoru ponúka výborné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu, tento potenciál však zatiaľ nie je plne využitý. Investície do cestovného ruchu, ktoré boli nedávno zrealizované v tomto regióne, nepochybne prispejú k nárastu počtu návštevníkov mesta. Ide najmä o akvapark vybudovaný v 10 km vzdialenej obci Vyhne a novootvorené lyžiarske stredisko Salamandra so zasnežovaním a modernou štvorsedačkovou lanovkou. Samotné mesto disponuje niečo vyše 400 lôžkami nižšieho štandardu. Z porovnania konkurenčnej pozície dvoch existujúcich trojhviezdičkových hotelov vyplýva, že silnými stránkami nášho hotela bude predovšetkým infraštruktúra, vybavenosť a úroveň služieb, ktorú sme schopní ponúknuť za porovnateľnú cenu ako konkurencia. Cenu za prenocovanie dvoch osôb v dvojlôžkovej izbe vrátane polpenzie sme stanovili na 65 € s DPH.

Vychádzajúc z uskutočnených analýz a nášho potenciálu pri získavaní klientely sme si v závislosti od ročného obdobia stanovili niekoľko cieľových segmentov zákazníkov. V zimnej sezóne sa budeme snažiť osloviť ponukou lyžovania predovšetkým slovenské a maďarské rodiny s deťmi a mladých, športovo založených ľudí. Vo zvyšnej časti roka plánujeme našu pozornosť obrátiť na starších zahraničných turistov prostredníctvom strategického partnerstva s cestovnou kanceláriou Adventure, s.r.o., ktorá sa niekoľko rokov špecializuje na poznávacie zájazdy a má rozvinuté kontakty so zahraničnými kanceláriami v ČR a Rakúsku. Tretím významným segmentom v našej marketingovej stratégii sú právnické osoby, ktoré plánujeme osloviť ponukou kongresovej turistiky a teambuildingových aktivít.

Našou firemnou stratégiou je byť súčasťou produktu, ktorý bude hosťom poskytovať komplexný balík služieb počnúc ubytovaním, stravovaním, spoločným denným programom a celodennou starostlivosťou. Nie je našou ambíciou poskytovať všetky služby vo vlastnej réžii, ale prostredníctvom zmluvných partnerov. Hodnotu našich služieb ďalej zvýšime poskytovaním kupónových zliav do existujúcich zariadení cestovného ruchu (zľavnený skipas, vstup do akvaparku, múzea a podobne). Táto spolupráca je na prospech všetkých podnikateľov v regióne a jej podmienky sú už ústne predrokované.

Pri realizácii nášho podnikateľského plánu sa môžeme spoľahnúť na skúsený a kvalifikovaný manažment, ktorý bude pozostávať najmä zo spoločníkov našej spoločnosti. Za prevádzku hotela bude zodpovedať Ing. Matej Bystrý, ktorý 4 roky pôsobil na pozícii riaditeľa Hotela Kaskády v Sliači. Našou obchodnou riaditeľkou bude Ing. Adriana Šťastná, ktorá je súčasne spolumajiteľkou nášho strategického partnera - cestovnej kancelárie Adventure, s.r.o..

Z nášho podnikateľského plánu vyplýva, že vyrovnané hospodárenie dosiahneme v roku 2013 za predpokladu 52 až 53% vyťaženia ročných ubytovacích kapacít. Dlhodobý predpoklad plánu vyťaženosti kapacít na úrovni 55% je naším konzervatívnym odhadom. Nasledovný graf zobrazuje plánované výsledky hospodárenia počas celej doby splácania úveru.


Vychádzajúc z výsledkov zostaveného plánu peňažných tokov, naša spoločnosť sa uchádza o úver vo výške 950 000 € za nasledovných parametrov a návrhu spôsobu financovania projektu:

 • Úroková miera 8,00% p.a.,
 • Dĺžka splácania 12 rokov,
 • Anuitný spôsob splácania,
 • Odklad prvej splátky istiny o rok,
 • Čerpanie úveru k 31.12.2009.

V súčasnosti je hotová kompletná projektová dokumentácia a podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavebnom úrade. Kladné stanovisko očakávame v priebehu januára 2010. V prípade poskytnutia finančných prostriedkov je naša spoločnosť schopná zrealizovať všetky práce v termíne do 15.11.2010. Ako zábezpeka úveru môže poslúžiť objekt rekonštrukcie.


Stiahnuť kompletný vzorový podnikateľský plán lekárne vrátane editovateľného modelu v exceli možno po zaregistrovaní v časti vzorové podnikateľské plány.

Na portáli podnikajte.sk nájdete aj ďalšie podnikateľské plány:

Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

 

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského, ktorý sa rozhodol podnikať formou živnosti, je spracovaný predovšetkým pre vlastnú potrebu podnikateľa, možno ho však využiť napríklad aj pri získavaní štátneho príspevku na začatie podnikania určeného pre živnostníkov. Ak by sa podnikateľ uchádzal s podobným plánom o finančné zdroje u banky, pravdepodobne by neuspel, nakoľko objektívne nedokáže preukázať svoje schopnosti prostredníctvom výsledkov hospodárenia z minimálne posledných dvoch rokov podnikania a rovnako ani nedisponuje majetkom, ktorým by sa za úver zaručil.

Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

Podnikateľský plán výrobného podniku Woodproduction, s.r.o. je príkladom plánu existujúceho malého podnikateľa, ktorý chce prostredníctvom investície do technologického zariadenia posilniť svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia sa oproti staršej, ktorú spoločnosť doteraz používala, vyznačuje nielen vyšším výkonom, ale tiež efektívnejším rezom, ktorý umožňuje vyššiu výťažnosť hlavného produktu podnikania - ostrohranného reziva. Podnikateľský plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania (úver), investičného kapitálu (vklad investora do podnikania) alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov (eurofondy).

Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán lekárne Medicum, s.r.o. je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania, alebo investičného kapitálu. Zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna plánu rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti investičného zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným podnikateľským plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade polyfunkčný objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

Vzorový podnikateľský plán Bagetka, s.r.o. je spracovaný na účely získania mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov z mikropôžičkového programu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorého kvalifikačné požiadavky na uchádzača o úver sú mäkšie ako je tomu v prípade komerčných bánk, ktoré takmer bez výnimky vyžadujú minimálne dvojročnú podnikateľskú históriu. Šablóna plánu veľmi dobre poslúži pri spracovávaní podnikateľského plánu akejkoľvek obchodnej prevádzky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky