Podnikateľský plán - lekáreň (vzor)

Podnikateľský plán lekárne Medicum, s.r.o. je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania, alebo investičného kapitálu. Zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna plánu rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti investičného zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným podnikateľským plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade polyfunkčný objekt, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Z výpočtov uvedených v podnikateľskom pláne možno urobiť záver, že zásadnými faktormi úspechu tohto plánu sú úroveň preskripcie lekárov v objekte a samotná poloha objektu (t. j. blízkosť k pacientovi). Preto sa pred rokovaním s bankárom odporúčame argumentačne pripraviť práve na otázky smerujúce k výške obratu a k faktorom, ktoré ho môžu ovplyvniť. Podnikateľský plán lekárne Medicum,s.r.o. je síce vymyslený, opiera sa však o reálne fakty, súvislosti, trhové ceny a legislatívu. Veríme, že vďaka nemu pochopíte mnohé súvislosti v plánovaní a ľahšie dokážete zostaviť svoje vlastné finančné projekcie.

Názov podnikateľského plánu:

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania lekárskych ambulancií a lekárne

Obsah podnikateľského plánu:

 1. Zhrnutie „Executive summary“
 2. Charakteristika spoločnosti a manažment
 3. Opis projektu
 4. Organizačný plán a zamestnanci
 5. Marketing
 6. Investičný plán a financovanie projektu
 7. SWOT analýza projektu
 8. Plánované finančné projekcie
 • Plán výkazu ziskov a strát na roky 2010 - 2022
 • Plánovaná súvaha na roky 2010 - 2022
 • Plán výkazu peňažných tokov na roky 2010 - 2022
 • Analýza bodu zvratu
 1. Prílohy

 

Zhrnutie podnikateľského plánu:

Cieľom projektu našej spoločnosti je komplexná rekonštrukcia dvojpodlažného polyfunkčného objektu nachádzajúceho sa na Prešovskej ulici č. 3 za účelom poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti a služieb verejnej lekárne širšej verejnosti mesta Poprad. Našou hlavnou činnosťou bude prenájom priestorov pre ambulantných špecialistov a prevádzkovanie verejnej lekárne. Naviac bude naša spoločnosť poskytovať štandardné obslužné činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností (údržba, telekomunikácie, upratovanie) a v prípade záujmu aj špecializované neklinické obslužné činnosti pre lekárov pôsobiacich v objekte (účtovníctvo, atď.).

Článok pokračuje pod reklamou

Náš projekt si kladie za cieľ vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre lekárov a ich pacientov v zodpovedajúcom kvalitatívnom štandarde za primeranú cenu nájmu porovnateľnú s inými zdravotníckymi zariadeniami. Veľkou výhodou nášho projektu je skutočnosť, že sa nachádza v tesnej blízkosti areálu nemocnice s poliklinikou, čím je zabezpečená požiadavka dostupnosti podporných klinických služieb pre pacientov (diagnostické služby a pod.). Aj vďaka tejto skutočnosti má naša spoločnosť v súčasnosti už uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve na prenájom priestorov s piatimi lekármi pôsobiacimi v objekte neďalekej nemocnice s poliklinikou. O priestory ústne prejavili záujem aj ďalší oslovení lekári, predpoklad obsadenia ôsmich plánovaných ambulancií je teda veľmi reálny. V objekte plánujeme zriadiť ambulancie nasledovných špecializácií:

 • 2 všeobecní lekári (zmluvy o budúcej zmluve),
 • alergológ (zmluva o budúcej zmluve),
 • diabetológ (zmluva o budúcej zmluve),
 • psychiater (zmluva o budúcej zmluve),
 • kardiológ,
 • dermatovenerológ,
 • vnútorný lekár.

Prítomnosť lekárov v objekte má v kombinácii s prevádzkou lekárne synergický efekt a ekonomické opodstatnenie. Vhodná skladba lekárskych špecialistov umožní lekárni od prvého dňa prevádzky tvoriť kladný výsledok hospodárenia, nakoľko predpokladáme, že veľkú väčšinu predpísaných receptov si pacienti vyzdvihnú v našej lekárni, čomu prispôsobíme aj dispozičné riešenie objektu. Nezanedbateľný vplyv bude mať výhodná poloha objektu aj pri získavaní tých pacientov nemocnice s poliklinikou, ktorí si svoje recepty z rôznych dôvodov nevyberú v nemocničnej lekárni. Očakávané ekonomické výsledky znázorňuje nasledovný graf. 

Garanciou kvality poskytovaných služieb v lekárni je spolumajiteľ pán Mgr. Ladislav Čabaj, ktorý má dlhoročné odborné skúsenosti v odbore a bude pôsobiť vo funkcii zodpovedného farmaceuta lekárne. Do jeho pôsobnosti okrem vedenia kolektívu a výdaja liekov spadá riadenie vzťahov s dodávateľmi liekov a zdravotníckych pomôcok, so zdravotnými poisťovňami a pod.

Polyfunkčný objekt, ktorý je predmetom rekonštrukcie, kúpila naša spoločnosť v roku 2009 z prostriedkov spoločníkov za cenu 200 000 €. Rekonštrukcia si vyžiada ďalších 205 000 €, na ktoré si plánujeme vziať dlhodobý úver. Vychádzajúc z výsledkov zostaveného plánu peňažných tokov a požiadaviek na zabezpečenie platobnej schopnosti v počiatočnej fáze podnikania, uvažuje naša spoločnosť s nasledovnými úverovými parametrami a spôsobom financovania projektu.
Východiskové parametre úveru:

 • požadovaná čiastka úveru 205 000 €,
 • úroková miera 9,00 % p. a.,
 • dĺžka splácania 10 rokov s odložením prvej splátky istiny o rok,
 • anuitný spôsob splácania,
 • čerpanie úveru k 31. 12. 2009.

V súčasnosti je nehnuteľnosť našej spoločnosti sčasti obsadená nájomníkmi, ktorým plynie výpovedná lehota z nájmu. Na rekonštrukciu opísanú v podnikateľskom pláne je vydané platné stavebné povolenie, ktoré je súčasťou príloh. V prípade poskytnutia finančných prostriedkov k

31. 12. 2009 je naša spoločnosť schopná uviesť budovu do plnej prevádzky od 1. 9. 2010. Za priebeh rekonštrukcie bude zodpovedať spolumajiteľ Ing. Peter Horniak, ktorý má desaťročné skúsenosti z pracovnej pozície stavebného projektanta.

Stiahnuť kompletný vzorový podnikateľský plán lekárne vrátane editovateľného modelu v exceli možno po zaregistrovaní v časti vzorové podnikateľské plány.

Na portáli podnikajte.sk nájdete aj ďalšie vzorvé podnikateľské plány:

Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

 

 

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán - hotel/penzión (vzor)

Podnikateľský plán prestavby a rekonštrukcie hotela je užitočnou pomôckou pre všetkých podnikateľov, ktorí podnikajú alebo sa chystajú podnikať v oblasti cestovného ruchu, v prevádzkovaní hotela či penziónu. Plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov formou bankového financovania, investičného kapitálu, alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Samozrejme, zmena účelu a adresáta si môže vyžiadať drobné úpravy plánu. Šablóna rovnako dobre poslúži pre vlastnú potrebu na utváranie predstavy o ekonomickej návratnosti potenciálneho podnikateľského zámeru. Podnikateľ uchádzajúci sa v banke o finančné zdroje má s podobným plánom šancu na úspech za podmienky, že existuje tzv. "podkladové aktívum", ktorým môže ručiť za požičané prostriedky - týmto aktívom je v našom prípade budova hotela, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti uchádzajúcej sa o úver.

Podnikateľský plán živnostníka - poradenské služby (vzor)

Podnikateľský plán Ing. Martina Podhradského, ktorý sa rozhodol podnikať formou živnosti, je spracovaný predovšetkým pre vlastnú potrebu podnikateľa, možno ho však využiť napríklad aj pri získavaní štátneho príspevku na začatie podnikania určeného pre živnostníkov. Ak by sa podnikateľ uchádzal s podobným plánom o finančné zdroje u banky, pravdepodobne by neuspel, nakoľko objektívne nedokáže preukázať svoje schopnosti prostredníctvom výsledkov hospodárenia z minimálne posledných dvoch rokov podnikania a rovnako ani nedisponuje majetkom, ktorým by sa za úver zaručil.

Podnikateľský plán výrobného podniku - píla (vzor)

Podnikateľský plán výrobného podniku Woodproduction, s.r.o. je príkladom plánu existujúceho malého podnikateľa, ktorý chce prostredníctvom investície do technologického zariadenia posilniť svoju konkurencieschopnosť. Nová technológia sa oproti staršej, ktorú spoločnosť doteraz používala, vyznačuje nielen vyšším výkonom, ale tiež efektívnejším rezom, ktorý umožňuje vyššiu výťažnosť hlavného produktu podnikania - ostrohranného reziva. Podnikateľský plán je spracovaný predovšetkým ako podklad pre získanie finančných zdrojov či už formou bankového financovania (úver), investičného kapitálu (vklad investora do podnikania) alebo nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov (eurofondy).

Podnikateľský plán - bagetéria a pekáreň (vzor)

Vzorový podnikateľský plán Bagetka, s.r.o. je spracovaný na účely získania mikropôžičky pre začínajúcich podnikateľov z mikropôžičkového programu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorého kvalifikačné požiadavky na uchádzača o úver sú mäkšie ako je tomu v prípade komerčných bánk, ktoré takmer bez výnimky vyžadujú minimálne dvojročnú podnikateľskú históriu. Šablóna plánu veľmi dobre poslúži pri spracovávaní podnikateľského plánu akejkoľvek obchodnej prevádzky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky