Tvorba podnikateľského plánu pre študentské spoločnosti

Ako by mal vyzerať dobre spracovaný podnikateľský plán? Naučte sa, ako ho správne vypracovať a akých chýb by ste sa mali vyvarovať pri jeho tvorbe.

Podnikateľský plán je kľúčovým (strategickým) dokumentom, ktorý obyčajne rozhoduje o Vašom úspechu či neúspechu pri štarte podnikania. Prakticky všetci úspešní podnikatelia Vám potvrdia, že v počiatočnej fáze prípravy na podnikanie kládli veľký dôraz na tvorbu plánu. Niežeby neexistovali úspešné firmy, ktoré začínali bez formálne napísaného plánu, no v mnohých prípadoch absencia takéhoto plánu spôsobila, že začínajúci podnikatelia mrhali svoju energiu na projekt/produkt, ktorý bol odsúdený na neúspech.

Aj pri tvorbe podnikateľského plánu pre študentskú spoločnosť by ste nemali chápať prípravu plánu ako nutné zlo, ale ako príležitosť presvedčiť sa o tom, či má Vaše podnikanie zmysel a či dokážete premeniť svoje podnikateľské myšlienky na reálne produkty, o ktoré bude záujem. A o tom, že aj študenti vedia pripraviť zaujímavé produkty, sa môžete presvedčiť, keď si prečítate o pozoruhodných slovenských študentských projektoch – napr.Sensor chair či Lignum.

Ale späť k podnikateľskému plánu. Nezabudnite, že už počas prípravy plánu sa veľa naučíte. Aj Winston Churchill tvrdil, že hoci sú plány nanič, lebo všetko nakoniec dopadne inak, no práve samotný proces plánovania má význam, pretože nás učí, ako najlepšie zmeniť plán.

Aké typy plánov si treba pripraviť?

Pri prezentácii svojho podnikateľského nápadu by ste mali mať premyslené 3 verzie plánu z hľadiska spôsobu prezentácie:

 • Elevator pitch (Výťahová prezentácia) - V skratke popíšete Váš nápad. Predstavte si, že ste sa náhodou ocitli vo výťahu s potenciálnym investorom a počas spoločnej cesty máte jedinečnú príležitosť odprezentovať mu krátko, vecne a zároveň pútavo svoj podnikateľský nápad.
 • Skrátený podnikateľský plán – Ide o niekoľkostranový dokument, ktorý v kocke obsahuje kľúčové časti plnej verzie podnikateľského plánu vrátane finančnej projekcie. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť prípadnému investorovi kľúčové informácie o podnikateľskej myšlienke.
 • Plná verzia podnikateľského plánu – Aj keď plnú verziu podnikateľského plánu spomíname až ako tretiu verziu plánu, práve jej spracovaním by ste mali začať. Tento dokument detailne popisuje Váš podnikateľský nápad a je tým kľúčovým dokumentom, ktorému sa venujeme v tomto článku.

Obsah podnikateľského plánu

V každom pláne by ste mali sústrediť informácie týkajúce sa týchto častí:

 1. Podnikateľský (biznis) model – Popíšte produkt, ktorý budete ponúkať; ďalej odvetvie, v ktorom budete podnikať; a nezabudnite na stratégiu (spôsob realizácie) podnikania – ako chcete dosiahnuť úspech; čo bude generovať peniaze?
 2. Marketingová časť – Uveďte, aké sú hlavné charakteristiky cieľového trhu – potenciálneho zákazníka; analyzujte konkurenciu, odberateľov a dodávateľov; určte svoje marketingové ciele a marketingovú stratégiu.
 3. Finančná časť – Pri začínajúcom podnikateľovi obsahuje zakladateľský rozpočet a prepracovaný plán peňažných tokov. Pri existujúcom podnikaní ide o plánované projekcie finančných výkazov (plánovaný výkaz ziskov a strát, plánovaná súvaha a plánovaný prehľad peňažných tokov). V tejto časti bývajú uvedené aj rôzne ďalšie analytické prepočty, rôzne pomerové ukazovatele, analýza bodu zvratu a podobne.

Ako teda postupovať pri jeho tvorbe?

Aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako by mal podnikateľský plán vyzerať a ako by mal byť štruktúrovaný, pripravili sme si pre Vás niekoľko tipov a odporúčaní. V podnikateľských plánoch spravidla po sebe nasledujú tieto kapitoly: 1. Zhrnutie (Executive Summary); 2. Charakteristika spoločnosti (manažmentu); 3. Opis produktu; 4. Marketingový plán; 5. Výrobný proces (pri výrobných podnikoch); 6. Finančné projekcie; 7. Kapitálová potreba; 8. Riziká; 9. Prílohy. Následne sústredíme pozornosť na jednotlivé kapitoly.

Zopár rád k tvorbe podnikateľského plánu na úvod

 • Podnikateľský plán nie je ukážkou práce s Wordom – v tomto prípade rozhodne platí, že menej je niekedy viac.
 • Do podnikateľského plánu nepíšte zbytočnosti a „vatu“. Problémom totiž býva, že v školách sa do podnikateľských plánov píše veľa neužitočných informácií a prázdnych fráz. Zrejme aj preto ich v praxi považujú mnohí za zbytočné dokumenty.
 • Nezabudnite na kvalitné spracovanie finančnej časti. Odfláknutie alebo dokonca vynechanie tejto časti býva najslabšou stránkou (nielen školských) biznis plánov.
 • Pozrite sa na Váš plán z pohľadu investora – má zmysel do takto spracovaného projektu vložiť svoj čas a peniaze?
 • Zodpovedajte základné kľúčové otázky: Obsahuje Vaša podnikateľská myšlienka prvky tzv. USP (Unique Selling Points – unikátne predajné výhody)? Bola už Vaša myšlienka otestovaná trhom? Rieši Vaša myšlienka niečí problém? Ako dlho potrvá, kým dokážete z myšlienky vytvoriť finálny produkt a ponúknuť ho na trhu? Sú Vaše predpovede reálne?

Zhrnutie „Executive Summary“

Takto sa označuje základný kameň podnikateľského plánu, pretože po jeho prečítaní sa väčšina investorov rozhoduje, či podnikateľský plán bližšie študovať alebo nie. Predstavuje zhutnené, vecné a jasné predstavenie toho najdôležitejšieho, čo sa nachádza na nasledujúcich stranách plánu.

V prvom odstavci v krátkosti predstavte Váš zámer. Pokúste sa zaujať – nie však prehnane za každú cenu. Odporúča sa v ňom použiť prívlastky ako vzácny, ojedinelý, jedinečný, výnimočný. V prvom odstavci popisujete princíp podnikateľskej myšlienky. V druhom je dôležité budovať dôveru. Nasledovať by preto malo pár slov o Vás a o Vašom tíme. Spomeňte svoje vzdelanie a doterajšie pracovné skúsenosti relevantné k projektu. Ďalší odstavec by mal povedať niečo bližšie o Vašom produkte/službe, ktorú chcete ponúkať na trhu. Je potrebné zmieniť sa o úžitku pre zákazníka. Nasledujúci odstavec bude hovoriť o Vašom trhu. Hlavným cieľom je chváliť seba, no nehaniť konkurenciu. Ekonomické cieľové veličiny možno uviesť v ďalšom odstavci, tie majú podobu predpokladov tržieb, nákladov a zisku obvykle v priebehu nasledujúcich 3 rokov. V predposlednom odstavci uveďte, ako ďaleko ste so svojím zámerom pokročili, prípadne koľko vlastných peňazí a času ste už do svojho projektu investovali. V poslednom odstavci sa pokúste zhrnúť všetky pozitívne fakty spolu s tým, koľko peňazí potrebujete.

Príklad

Ako nemá vyzerať zhrnutie

Spoločnosť bude svoju ponuku výrobkov a služieb orientovať hlavne na trh rovesníkov – spolužiakov, a na najbližšie okolie školy (zamestnanci, rodičia atď.). Najdôležitejším kritériom úspešnosti – ako každej reálnej firmy – zostáva efektívnosť, t.j. dosiahnutie zisku.

Ako vyzerať zhrnutie

Hlavným predmetom mojej podnikateľskej činnosti bude poskytovanie poradenských služieb v oblasti čerpania nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie. S predmetnou problematikou mám praktické skúsenosti, či už ako projektový manažér renomovanej zahraničnej konzultačnej spoločnosti alebo ako nezávislý externý hodnotiteľ Operačného programu Výskum a inovácie...

Charakteristika spoločnosti (manažmentu)

Táto časť by mala začínať predstavením kľúčových osobností podniku s ohľadom na ich dosiahnuté vzdelanie, kariéru, praktické skúsenosti a z toho odvodené schopnosti zastávať manažérske pozície. Kompletný životopis nie je potrebný, no môže byť súčasťou prílohy. Pokiaľ ide o poradie jednotlivých členov, platí zásada významnosti – na prvom mieste stoja spolupracujúci spoločníci, potom zamestnanci a nakoniec externí poradcovia.

Nasledovať by mali informácie o personálnom zložení a organizačnej štruktúre podniku. Klasickým nástrojom znázornenia organizačnej štruktúry je organigram, ktorý odráža organizačné aspekty fungovania podniku, t.j. zobrazuje jednotlivé oddelenia vo Vašej firme, krátky popis ich funkcie, príp. počet zamestnancov.

Príklad

Ako nemá vyzerať charakteristika manažmentu

Manažment š. s. XYZ:

 • prezident: .....
 • viceprezidentka marketingu: .....
 • viceprezident výroby: .....
 • viceprezidentka ľudských zdrojov: .....
 • viceprezidentka financií: .....

Ako vyzerať charakteristika manažmentu

- Ferko Mrkvička: Študent architektúry pokračujúci v inžinierskom štúdiu na Univerzite v Bratislave. Je autorom dizajnovej podoby nášho produktu a zároveň je autorom dizajnu prezentačných materiálov niekoľkých spoločností, ako napríklad spoločnosti pre on-line verejné obstarávanie.

- Janko Hraško: Študent matematickej triedy Gymnázia. Je supervízorom pre našu webstránku. Venuje sa dynamickým webovým technológiám ako aj webdizajnu a internetovému marketingu. V roku 2010 získal prestížnu cenu JuniorInternet za druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže študentov stredných škôl.

Opis produktu

V tejto kapitole je potrebné charakterizovať vyrábaný produkt, resp. poskytovanú službu z pohľadu nasledovných kategórií: charakteristika vlastností produktu so zdôraznením úžitku pre zákazníka; porovnanie produktu s konkurenčným výrobkom; vymedzenie počtu, rozmanitosti produktov; predstavenie spôsobu výskumu a vývoja produktu; ochrana produktu, patenty, licencie a pod.

Predstavenie finálneho výstupu slúži najmä na objektívne zhodnotenie jeho úrovne v porovnaní s konkurenciou. Podnikateľ by sa mal pokúsiť odpovedať na nasledovné otázky: Aký je úžitok z toho, čo predávame? Ako sa náš produkt odlišuje od konkurenčného? Ak je náš produkt nový, módny alebo inak unikátny, čo ho robí odlišným, vhodným? Ak sortiment našich produktov nie je špeciálny, prečo u nás zákazníci nakupujú?

Príklad

Ako nemá vyzerať opis produktu

Produkt Valentínsky ples: Keďže ide o ples, podmienkou pre vstup je spoločenské oblečenie.

Rôznorodé činnosti š. s. si budú vyžadovať vysokú mieru zodpovednosti, iniciatívy a pracovného nasadenia nielen zo strany manažmentu, ale aj radových zamestnancov.

Š. s. spustí predaj tričiek a darčekových predmetov s rôznymi motívmi.

Ako vyzerať opis produktu

Našou hlavnou produktovou líniou bude príprava čerstvého pečiva v pekárenskom konvektomate z mrazených polotovarov. Príprava týchto výrobkov je rýchla a efektívna, pretože tieto polotovary možno dobre skladovať a piecť podľa potreby. Tým je zároveň zaručená ich stála čerstvosť. Dôležitou súčasťou nášho produktu je balenie, ktoré umožní ľahký prenos jedla na pracovisko v rovnakom stave, v akom ho zákazník kupoval. Pri produktovom rade bagiet sa budeme inšpirovať ponukou franšízingového reťazca XY.

Marketingový plán

Táto kapitola by mala obsahovať popis celkového trhu a vymedzenie cieľového trhu, analýzu konkurencie, odberateľov a dodávateľov. Sústrediť by ste sa mali ďalej na marketingové ciele, marketingovú stratégiu a plán predaja.

Príklad

Ako nemá vyzerať marketingový plán

Marketingová stratégia š. s. plne využíva 4 základné nástroje marketingu: produkt, cenu, podporu predaja a cesty, spôsoby predaja. Cieľom je, aby bol správny výrobok (služba) v správnej cene a v správnom čase na správnom mieste. Veľkú pozornosť bude spoločnosť venovať včasnej a účinnej reklame, aby boli výnosy čo najvyššie.

Naša spoločnosť s vysokou kvalitou a dobrou cenou určite zaujme našich klientov a naplníme ich očakávania.

Oddelenie bude čo najlepšie plánovať reklamnú kampaň a tak prispievať k úspešnému vedeniu študentskej spoločnosti.

Ako vyzerať marketingový plán

Propagácia (promotion) – Cesta, ktorú využijeme na propagáciu bude prostredníctvom internetových médií ako webová stránka a sociálne siete. Vyvinieme maximálnu snahu o to, aby sa náš produkt v obchodoch nachádzal v osobitných priečinkoch na viditeľných a spotrebiteľmi ľahko dostupných miestach.

Výrobný proces (len výrobné podniky)

Pri opise výroby v podnikateľskom pláne by sa mal podnikateľ sústrediť najmä na tieto aspekty výroby: výrobná stratégia, výrobné metódy, stroje a zariadenia, personálne zabezpečenie výroby, výrobné kapacity a materiálne zabezpečenie výroby.

Príklad

Ako nemá vyzerať výrobný proces

Úlohou pracovníkov výroby bude načas a vo výbornej kvalite vybavovať objednávky a viesť dôkladnú evidenciu zásob a vykonanej práce.

Naším prvým krokom pri výrobe produktov alebo poskytovaní služieb je nakúpiť kvalitný materiál od dôveryhodných dodávateľov za prijateľné ceny.

Ako vyzerať výrobný proces

Náš produkt bude vybavený patentovanými štetinami spoločnosti Curaprox, s ktorou sme nadviazali partnerstvo.

Vývoj – Vo vývojovej dielni skupina štyroch modelárok na základe návrhov modelov zhotoví strihy a ušije jeden, príp. viac modelov, ktoré sa ponúkajú zákazníkom na kontraktoch. V prípade záujmu o daný model potom modelárky zhotovia strihy aj na všetky ostatné konfekčné veľkosti.

Finančné projekcie – zakladateľský rozpočet

Pri zostavovaní zakladateľského rozpočtu ide o odhad: predpokladaného objemu predaja a z toho odvodenýchtržieb, výnosov, nákladov a zisku; veľkosti dlhodobého majetku nutného na zabezpečenie predpokladaného objemu predaja;veľkosti a štruktúry obežného majetku potrebného na zabezpečenie plynulosti výroby či predaja (pri obchodnej činnosti); objemupotrebných finančných zdrojov; očakávaných príjmov a výdavkov – t.j. peňažných tokov; výnosnosti podnikania ako celku.

Príklad

Ako nemajú vyzerať finančné projekcie

Rozpočet spoločných nákladov EUR
1. Spotreba papiera, kancelárske potreby 20
2. Školenia, účastnícke poplatky 8
3. Náklady na reklamu, propagáciu 10
4. Odmeny manažmentu 12
Spolu 50

Ako majú vyzerať finančné projekcie

Zakladateľský rozpočet

Položka Druh nákladu Počet Jednotková cena Spolu
Počiatočné investície
Notebook jednorázový 2 500 € 1000 €
Zariadenie kancelárie jednorázový 1 1000 € 1000 €
Kopírka jednorázový 1 500 € 500€
Webstránka jednorázový 1 200 € 200 €
Počiatočné investície celkom       2 700 €
Bežné prevádzkové náklady Peňažná rezerva na rozbeh podnikania vyjadrená ako 4-násobok nevyhnutných mesačných prevádzkových nákladov.
3-mesačná záloha na nájomné jednorázový - 1500 € 1500 €
Mesačné nájomné pravidelný mesačný 4 500 € 2000 €
Poštovné, telefón, internet pravidelný mesačný 4 200 € 800 €
Peňažná rezerva celkom       4 300 €

Kapitálová potreba

Táto časť môže niesť rôzny názov v závislosti od charakteru podnikateľského plánu. Z pohľadu obsahu musíme zodpovedať nasledovné:

 • koľko finančných prostriedkov potrebujeme,
 • ako, t.j. na čo a kedy budú tieto prostriedky vynaložené,
 • zopakujeme, čo investorovi ponúkame a vysvetlíme mu možnú pozíciu, pokiaľ bude mať schopnosti a bude o ňu záujem,
 • vysvetlíme možnosti exitu – teda momentu, keď investor predajom svojho podielu získa svoj kapitál späť, prípadne pri žiadosti o úver v banke ide o návrh základných parametrov úveru ako sú dĺžka a spôsob splácania úveru.

Riziká

Zmyslom tejto kapitoly je ukázať, že ste na všetko mysleli a uvedomujete si rôzne úskalia. Vhodným a ľahko použiteľným nástrojom na rýchle spracovanie takéhoto prehľadu podniku je analýza SWOT. Tento pojem pochádza zo 4 anglických slov:

S – Strenghts = silné stránky podniku,

W – Weaknesses = slabé stránky podniku,

O – Opportunities = príležitosti okolia,

T – Threats =  hrozby okolia.

Cennou pomôckou pri zostavovaní plánu môžu byť pre Vás aj články a materiály zverejnené na našom portáli, najmä:

Tieto články, šablóny a vzorové dokumenty sú spracované skúsenými odborníkmi, ktorí participovali na tvorbe mnohých úspešne zrealizovaných podnikateľských plánov. Nechajte sa nimi inšpirovať a zároveň ušetrite množstvo svojho drahocenného času, ktorý by ste inak premrhali napr. pri príprave a formátovaní dokumentov, ktoré už existujú spracované a máte ich zadarmo k dispozícii.

Nezabúdajte, že podnikateľský plán slúži najmä na to, aby ste kriticky zhodnotili každý aspekt Vášho zamýšľaného podnikania, upozornili na rizikové oblasti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť Vaše podnikanie a najmä aby ste dokázali aj navonok prezentovať svoj zámer ako realizovateľný pred prípadným investorom.

Prajeme Vám veľa úspechov pri tvorbe kvalitného podnikateľského plánu a rovnako tak aj pri jeho realizácii.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky