Štátny príspevok pre mladých v roku 2016. Jedno daňové priznanie, rôzne prístupy bánk k živnostníkom

Chcete si zobrať hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých a mali ste príjmy zo živnosti? Aká musí byť výška vášho príjmu, aby ste na príspevok mali nárok? Jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože banky výšku príjmov živnostníkov posudzujú rôzne a pozerajú na odlišné riadky v daňovom priznaní.

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

Štátny príspevok pre mladých je príspevok vyjadrený percentom, o ktoré štát a banka znížia výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Žiadateľ o hypotéku tak v roku 2016 môže získať hypotekárny úver s 3 % zvýhodnením (2 % štátny príspevok + 1 % zníženie zo strany banky), a to na prvých 5 rokov splácania úveru. Pre lepšiu predstavu to ilustruje nasledujúci príklad: základná sadzba banky je 3,05%, po odrátaní príspevku banky 1% a odrátaní 2% príspevku štátu klesne sadzba hypotekárneho úveru na 0,05%.

Kto môže získať hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých 2016

Všetkým podmienkam pre získanie štátneho príspevku sa budeme venovať v nasledujúcom článku. Pre účely tohto článku sa budeme venovať iba dvom základným podmienkam, a to veku žiadateľa o hypotekárny úver a výške jeho príjmov v daňovom priznaní.

Žiadateľ o hypotéku so štátnym príspevkom musí mať viac ako 18 a menej ako 35 rokov veku. Žiadosť o hypotekárny úver je tak možné podať najneskôr v deň 35. narodenín. Prvá podmienka je jednoznačná a nie je ju možné ovplyvňovať.

Zákon ukladá maximálny limit, ktorý nesmie príjem žiadateľa, resp. viacerých žiadateľov o hypotekárny úver prekročiť a pravidlá, ako tento limit vypočítať. Pri posudzovaní sa zohľadňuje príjem žiadateľa za predchádzajúci rok a porovnáva sa so stanoveným limitom. Výška limitu sa mení štyrikrát ročne a určí sa ako násobok zákonom stanoveného koeficientu a priemernej mesačnej mzdy za kalendárny štvrťrok, konkrétne 2 štvrťroky pred aktuálnym. Napríklad v 2. štvrťroku sa berie do úvahy priemerná mzda v 4. štvrťroku minulého roka (podľa Štatistického úradu). Priemerná mesačná mzda sa počas roka mení (napr. v poslednom štvrťroku býva zvyčajne najvyššia), čím ovplyvňuje aj výška limitu príjmu. Pre žiadateľa o hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých to znamená, že v niektorých štvrťrokoch môže a v niektorých nemusí prekročiť limit pre získanie štátneho príspevku pre mladých.

Kto žiada o hypotekárny úver Koeficient Príklad limitu, ak by bola žiadosť o hypotekárny úver podaná v máji 2016*
Jeden žiadateľ 1,3 1 242,80 €
Manželia 2,6 2 485,60 €

* Pre výpočet limitu sa použije priemerná mesačná mzda za posledný štvrťrok v kalendárnom roku 2015, ktorá bola vo výške 956 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Rôzne banky, rôzne prístupy k výpočtu príjmu pri posudzovaní nároku na štátny príspevok pre mladých

I keď je štátny príspevok na hypotekárny úver poskytovaný na základe zákona, nie je zákonom stanovený jednotný postup výpočtu príjmu žiadateľa. Banky vychádzajú pri výpočte príjmu žiadateľa z ročného zúčtovania dane z príjmov (u zamestnancov) alebo z daňového priznania (u živnostníkov) za predchádzajúci kalendárny rok.

Pre jednotlivé banky sú pri vyčíslení príjmu rozhodujúce iné riadky v daňovom priznaní, pričom existujú v zásade tieto dve metodiky:

  • banka zohľadňuje príjmy a výdavky len z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa §6 ),
  • banka zohľadňuje všetky príjmy a výdavky (napr. zo zamestnania, zo živnosti, z držby cenných papierov, z prenájmu čo predaja nehnuteľnosti, z predaja obchodného podielu).

Prístup k výpočtu výšky príjmu sa mení aj v parametri, ktorým je počet mesiacov podnikania. Niektoré banky prihliadajú pri výpočte príjmu na skutočný počet mesiacov, počas ktorých živnostník v kalendárnom roku podnikal. Iné banky zohľadňujú všetkých 12 kalendárnych mesiacov.

Žiadosť o hypotekárny úver s príspevkom pre mladých je potrebné dobre načasovať a starostlivo prepočítať

Ak sa živnostník chce informovať u svojho účtovníka, či na základe daňového priznania za rok 2015 spĺňa podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých, na túto otázku neexistuje bez dodatočných informácií jednoznačná odpoveď.

To, či získate hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých závisí od Vášho daňového priznania, od času, kedy o hypotéku požiadate a v neposlednom rade metodiky, ktorú konkrétna banka uplatňuje v čase podania vašej žiadosti. Zároveň musíte dávať pozor aj na skutočnosť, že parametre sa navzájom ovplyvňujú. Ak ste v roku 2015 predali napríklad nehnuteľnosť či obchodný podiel, čo jednorazovo zvýšilo vaše príjmy len v roku 2015, v každej banke sa na výšku vašich príjmov nebudú pozerať rovnako.

Okrem metodiky výpočtu príjmu pre účely priznania štátneho príspevku pre mladých je pri výbere financujúcej banky dôležité aj to, akým spôsobom banka pristupuje k výpočtu príjmu pre schválenie hypotekárneho úveru ako takého. Banky zohľadňujú buď celkový obrat alebo základ dane (a zaplatenú daň).

Banky sa taktiež líšia v tom, do akého % z hodnoty nehnuteľnosti vedia úver so štátnym príspevkom poskytnúť. Základné pravidlo je 70% z hodnoty nehnuteľnosti, sú ale banky, ktoré vedia prefinancovať aj vyššie %. V neposlednom rade je taktiež dôležité aj to, akú metodiku banky pri výpočte štátneho príspevku pre mladých používajú. Rozdiel v metodike totiž spôsobuje to, že aj keby ste dostali rovnakú sadzbu v 3 bankách, váš zostatok po piatich rokoch sa môže líšiť rádovo v tisícoch €. Bližšie sa tejto problematike budeme venovať v nasledujúcom článku.

Parametrov na porovnávanie hypoték je mnoho, nie je to len o jednom parametri. Váš čas viete určite investovať aj lepšie, ako chodením do bánk a zisťovaním, ktorá vám pripraví najlepšiu ponuku. Buď sa stanete odborníkom na aktuálnu ponuku, alebo si necháte ponuky pripraviť. Využite kontaktný formulár a nechajte si bezplatne poradiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Chýbajú mi peniaze na dane. Čo s tým?

„Nemôžeme povedať, že by na tomto svete bolo čokoľvek isté, okrem smrti a daní,“ napísal pred vyše dvoma storočiami Benjamin Franklin. Už tento významný americký politik, vynálezca bleskozvodu a človek zo stodolárovej bankovky vedel, že daniam sa väčšina z nás nevyhne. Keď už hovoríme o nich, v slovenských podmienkach sa s nimi spája predovšetkým mesiac marec, kedy končí základný termín na podanie daňového priznania.

Kreatívny voucher pomôže s novým logom alebo službami architekta

Náklady na dizajnérske služby ako aj služby architektov sú pre malých a stredných podnikateľov neraz veľkou položkou v ich malom rozpočte. Do konca tohto roka máte možnosť požiadať o priamu finančnú pomoc a získať kreatívny voucher v hodnote 5 000 alebo 10 000 eur.

Úvery pre začínajúcich podnikateľov

Začínajúci podnikatelia nemajú veľa možností v tom, ako získať väčší objem peňazí na svoje podnikanie. Existujú však dve inštitúcie, ktoré poskytujú úvery aj začínajúcim podnikateľom.

Bankový úver pre začínajúcich podnikateľov

Nie je úplne bežné, že banka poskytne úver aj začínajúcemu podnikateľovi, ktorý ešte nemá žiadne výsledky. Jedna taká však existuje aj na Slovensku. Pozrite sa na jej ponuku.