Automatický vstup do 2. piliera od 1.5.2023

Koho sa týka, čo robiť, ak sporiteľ nie je spokojný s dôchodcovskou správcovskou spoločnosťou, ktorú mu vyberie Sociálna poisťovňa a môže z 2. piliera vystúpiť?

V roku 2023 nastávajú početné zmeny v starobnom dôchodkovom sporení v 2. pilieri. Od januára sa napríklad zrušili niektoré typy poplatkov, na druhej strane sa zvýšil maximálny poplatok za správu dôchodkového fondu, zmeny nastali tiež v garanciách nasporenej sumy, kedy sa z priebežných garancií presunuli na čas žiadosti o dôchodok. Taktiež od 1.1.2023 platí, že pri zmene dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) už nie je potrebný akceptačný list zo Sociálnej poisťovne. Ďalšie zmeny sporiteľov čakajú už od 1. mája 2023 a jednou z nich je automatický vstup do 2. piliera. O čo ide, koho sa to týka, ako funguje výber DSS-ky a aké budú pravidlá vystúpenia z 2. piliera?

Koho sa týka automatický vstup do 2. piliera od 1.5.2023?

Od 1.5.2023 sa dobrovoľný vstup do druhého piliera zmení na automatický. Bude sa týkať mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji sa po prvýkrát zamestnajú. Taktiež sa ale bude týkať osôb do 40 rokov, ktoré doposiaľ nemuseli platiť odvody na dôchodkové poistenie a od mája im táto povinnosť vznikne. Môže ísť o SZČO, ktoré ešte nedosahovali príjem potrebný na vznik povinného dôchodkového poistenia, no ich príjmy medzičasom narástli a vznikla im povinnosť odvádzať na dôchodkové poistenie. Taktiež môže ísť o osoby, ktoré sa po návrate zo zahraničia prvýkrát zamestnajú na území nášho štátu a budú odvádzať na dôchodkové poistenie. Vo všeobecnosti možno povedať, že od 1. mája vznikne účasť v 2. pilieri automaticky každej fyzickej osobe, ktorej po tomto dátume vznikne prvé dôchodkové poistenie, ak ešte nedovŕšila 40 rokov (aj dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby).

Každému prvopoistencovi od mája pošle Sociálna poisťovňa do 60 dní informáciu, že mu vznikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Taktiež im poskytne ďalšie informácie súvisiace s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľne vybranou DSS-kou alebo o možnosti vystúpiť z 2. piliera.

Uzatvorenie zmluvy s DSS podľa vlastného výberu

Každý sporiteľ, ktorého sa bude týkať automatický vstup do 2. piliera, má možnosť vybrať si niektorú z DSS-iek, ktorých zoznam možno nájsť na stránke Sociálnej sporiteľne a budú súčasťou aj informačného listu. So zvolenou spoločnosťou môžu uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 kalendárnych dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia.

Ak sa pre žiadnu DSS nerozhodne, alebo zmluvu nestihne do tejto lehoty uzatvoriť, určí mu ju Sociálna poisťovňa. „Každému sporiteľovi, ktorému Sociálna poisťovňa určí DSS, oznámi túto skutočnosť do ôsmich dní od pridelenia DSS prostredníctvom elektronickej služby „Elektronický účet poistenca“ (v odkaze „Účasť v II. pilieri“), ktorú zriadila Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke v časti Prihlásenie do eSlužieb,“ uvádza Sociálna poisťovňa v tlačovej správe.

V prípade, že by sporiteľ s určenou DSS-kou nesúhlasil, má možnosť po roku od pridelenia spoločnosti prestúpiť do inej DSS alebo z 2. piliera úplne vystúpiť.

Vystúpenie z 2. piliera  - kto (ne)má túto možnosť?

Možnosť vystúpiť z 2. piliera má len ten sporiteľ, ktorému v ňom vznikla automatická účasť (po 1. máji 2023). Nezáleží pri tom, či si vybral DSS sám a uzavrel s ňou zmluvu, alebo mu ju určila Sociálna poisťovňa. Je však potrebné do 730 kalendárnych dní od vzniku tejto účasti (teda od prvého dôchodkového poistenia vzniknutého po 1. máji) doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie.

Prečítajte si tiež

Oznámenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis alebo ho možno podpísať pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne. „Z oznámenia musí byť zjavný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle, týkajúci sa jeho výstupu z 2. piliera, nebude môcť vziať späť,“ uvádza Sociálna poisťovňa. Tlačivo k výstupu z 2. piliera bude možné nájsť v časti Formuláre na stránke poisťovne až od mája.

Treba však mať na pamäti, že sporiteľ, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do 2. piliera dobrovoľne, nemá možnosť vystúpiť z neho.

Ak sa sporiteľ, ktorý do 2. piliera vstúpil povinne (týka sa ho teda automatický vstup do 2. piliera), rozhodne po pár mesiacoch, že chce vystúpiť a následne opäť po čase bude chcieť do tohto piliera vstúpiť, je to možné. No Lucia Haraštová, riaditeľka odboru správy poistného a pohľadávok v podcaste Sociálnej poisťovne upozornila, že takúto možnosť má sporiteľ už len raz a stáva sa dobrovoľným sporiteľom – teda už nebude môcť z 2. piliera vystúpiť.

Ďalšia novinka od 1.5.2023 – predvolená investičná stratégia (PIS)

Od 1. mája 2023 sa zavádza ešte jedna zásadná zmena – predvolená investičná stratégia (PIS), ktorá bude mať zásadný dopad na výšku budúcich dôchodkov sporiteľov. Cieľom je, aby mladší sporitelia, ktorí ešte majú veľa rokov do dôchodku, zbytočne nesporili, resp. neinvestovali konzervatívne a neoberali sa o možné výnosy. Všetky podrobnosti o tom, čo to predvolená investičná stratégia je, prečo je dôležitá a ako ovplyvní výšku mesačného dôchodku, približujeme v článku Predvolená investičná stratégia (PIS) v druhom pilieri.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Povinne dôchodkovo poistené SZČO s nárokom na predčasný dôchodok

Zoznam povolaní, pri ktorých výkone môže byť živnostník dôchodkovo poistený a zároveň mu bol priznaný predčasný dôchodok či jeho výplata.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky