Prerušenie odpisov pri zmene zdaňovacieho obdobia

Kedy musí daňovník povinne prerušiť odpisovanie majetku pri zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak? Kedy môžete majetok znovu odpisovať?

Kto si môže zmeniť zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je zdaňovacím obdobím kalendárny rok alebo hospodársky rok. Kalendárnym rokom je obdobie od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Hospodárskym rokom je obdobie nepretržite po sebe idúcich dvanásť kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom, napríklad obdobie od 1. apríla do 31. marca. Hospodársky rok sa vždy musí začínať od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Zdaňovacie obdobie hospodársky rok si však nemôžu uplatňovať všetci podnikatelia. Zákon o dani z príjmov sa v súvislosti s hospodárskym rokom odvoláva na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Ak je účtovným obdobím podnikateľa hospodársky rok, tak sa hospodársky rok považuje aj za jeho zdaňovacie obdobie. Podľa zákona o účtovníctve si však hospodársky rok nemôžu uplatňovať fyzické osoby – podnikatelia. Ostatní podnikatelia, napríklad všetky obchodné spoločnosti, môžu mať zdaňovacie obdobie aj hospodársky rok.

Ako často možno meniť zdaňovacie obdobie

Daňovníci musia zmenu účtovného a zároveň zdaňovacieho obdobia povinne oznámiť písomnou formou daňovému úradu najmenej 15 dní pred zmenou účtovného a zdaňovacieho obdobia. Ak si chce novovzniknutá firma uplatňovať hospodársky rok už od svojho vzniku (primárne má totižto účtovné a zdaňovacie obdobie kalendárny rok), musí to oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa svojho vzniku (odo dňa svojho zápisu do obchodného registra). Bez oznámenia zmeny daňovému úradu sa zmena účtovného a zdaňovacieho obdobia nesmie uplatňovať. Následne je povinnosťou daňovníka toto nové účtovné a zdaňovacie obdobie uplatňovať minimálne jedno celé účtovné a zdaňovacie obdobie. Vyššie uvedené sa vzťahuje tak na zmenu účtovného a zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, ako aj na zmenu z hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo zmenu z hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.

Príklad na zmenu zdaňovacieho obdobia: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si od 1. júla 2016 zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok a oznámi to v stanovenej lehote daňovému úradu. Spoločnosť je povinná toto obdobie uplatňovať najmenej do 30. júna 2017. Nemôže sa rozhodnúť pre zmenu zdaňovacieho obdobia napríklad na kalendárny rok od 1. januára 2017 alebo pre zmenu na iný hospodársky rok napríklad od 1. marca 2017. K druhej zmene tohto zdaňovacieho obdobia môže dôjsť najskôr od 1. januára 2018 (ak by si chcela firma uplatňovať zdaňovacie obdobie kalendárny rok) alebo najskôr od 1. augusta 2017 (ak by si chcela firma uplatňovať zdaňovacie obdobie iný hospodársky rok).

Zmena zdaňovacieho obdobia a povinné prerušenie odpisov

Zákon o dani z príjmov dáva podnikateľom právo dobrovoľne prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov sa však uvádza aj niekoľko situácií, kedy má daňovník povinnosť prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku. Jedným z týchto dôvodov je za určitých okolností aj zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo z hospodárskeho roka na kalendárny rok. Pri zmene zdaňovacieho obdobia z hospodárskeho roka na iný hospodársky rok zákon o dani z príjmov povinnosť prerušenia odpisov neukladá vôbec. Povinné prerušenie odpisov hmotného majetku sa nevzťahuje na tých daňovníkov, ktorí si uplatňujú úľavu na dani ako príjemcovia investičnej pomoci alebo príjemcovia stimulov (§ 30a a 30b zákona o dani z príjmov).

Daňovník je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k tejto druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Povinnosť prerušiť odpisovanie majetku sa teda vzťahuje len na hmotný majetok (daňové odpisy nehmotného majetku sú vždy zhodné s jeho účtovnými odpismi a daňovník nikdy nemá povinnosť ich prerušiť). Okrem toho, táto povinnosť Vám nevznikne vtedy, ak zdaňovacie obdobie zmeníte prvý krát a nemusí Vám vzniknúť ani vtedy, ak zdaňovacie obdobie zmeníte druhý krát. K povinnosti prerušiť odpisy majetku dochádza len vtedy, ak sa zmeny zdaňovacích období uskutočnia v lehote dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Vo všeobecnosti však platí pravidlo, že ak dochádza len k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a potom znovu na kalendárny rok (bez zmien v nasledujúcich alebo predchádzajúcich obdobiach), nikdy tieto dve zmeny nemôžu nastať v lehote dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov a nemôžu znamenať povinnosť prerušenia odpisov. Toto tvrdenie znázorňujeme aj v nasledujúcom príklade.

Príklad na zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a potom na kalendárny rok: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si na základe oznámenia daňovému úradu od 1. júla 2016 zmenila zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok. Jedná sa o prvú zmenu zdaňovacieho obdobia. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je povinná toto zdaňovacie obdobie hospodársky rok uplatniť celé, teda najmenej do 30. júna 2017. Potom sa táto spoločnosť rozhodne o ďalšiu zmenu zdaňovacieho obdobia a od 1. januára 2018 si zmení zdaňovacie obdobie z hospodárskeho roka na kalendárny rok. Nejde však o druhú zmenu zdaňovacieho obdobia počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, pretože k zmenám zdaňovacieho obdobia došlo až v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov – prvá zmena k 1. júlu 2016 a druhá zmena k 1. januáru 2018. Aj keby v našom prípade k prvej zmene zdaňovacieho obdobia došlo v ktoromkoľvek mesiaci roku 2016, k povinnosti prerušenia odpisov by nedošlo. Nebola by totižto splnená podmienka dvoch zmien zdaňovacích období v lehote dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako dlho musí trvať prerušenie odpisov pri zmene zdaňovacích období

Prerušenie odpisovania hmotného majetku z dôvodu zmien zdaňovacích období musí trvať až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V praxi to znamená, že ak v rámci dvoch kalendárnych rokov dvakrát zmeníte zdaňovacie obdobie, odpisy si budete môcť znovu začať uplatňovať až od zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po druhej zmene (samozrejme za predpokladu, že nedôjde k ďalším zmenám zdaňovacích období). V odpisovaní hmotného majetku sa potom pokračuje tak, ako keby nebolo prerušené a celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Časté zmeny zdaňovacích období by si mali podnikatelia dobre premyslieť. Povinné prerušenie uplatňovania odpisov hmotného majetku totižto znamená aj zníženie daňových výdavkov, čo vedie k zvýšeniu základu dane z príjmov a k zvýšeniu daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Príklad na prerušenie odpisov pri zmene zdaňovacieho obdobia z hospodárskeho roka na kalendárny rok a potom na hospodársky rok: Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si od svojho vzniku uplatňuje zdaňovacie obdobie hospodársky rok. Na základe oznámenia daňovému úradu si táto spoločnosť od 1. januára 2017 zmení zdaňovacie obdobie z hospodárskeho roka na kalendárny rok. Jedná sa o prvú zmenu zdaňovacieho obdobia. Spoločnosť má povinnosť toto nové zdaňovacie obdobie uplatniť celé, to znamená do 31. decembra 2017. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. sa však rozhodne o ďalšiu zmenu zdaňovacieho obdobia a od 1. júla 2018 si zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok. Jedná sa už o druhú zmenu zdaňovacieho obdobia. Zároveň však ide o druhú zmenu zdaňovacieho obdobia počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, pretože v priebehu rokov 2017 a 2018 došlo k dvom zmenám zdaňovacieho obdobia – prvá zmena k 1. januáru 2017 a druhá zmena k 1. júlu 2018.

Pre spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. to znamená povinnosť prerušenia odpisov hmotného majetku od 1. júla 2018 až do 30. júna 2019, teda na celé zdaňovacie obdobie. Spoločnosť si bude môcť začať uplatňovať odpisy hmotného majetku do daňových výdavkov až v zdaňovacom období začínajúcom od 1. júla 2019. Vtedy totižto od druhej zmeny zdaňovacieho obdobia uskutočnenej v rámci dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov uplynie dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V odpisovaní hmotného majetku bude spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. pokračovať tak, ako by nebolo prerušené vôbec, pričom celková doba odpisovania majetku sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania, v našom prípade o jeden rok. Povinné prerušenie o obnovenie odpisov v podmienkach spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. z dôvodu zmien zdaňovacích období si znázorníme na osobnom automobile so vstupnou cenou 10 000 eur a dobou odpisovania štyri roky, ktorý bol zaradený do používania 1. januára 2017.

Zdaňovacie obdobie Odpisy automobilu Zostatková cena Výpočet odpisov
Kalendárny rok 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) 2 500 eur 7 500 eur 10 000 / 4
Časť kalendárneho roka 2018 (1.1.2018 – 30.06.2018) 1 250 eur 6 250 eur [(10 000 / 4) / 12] x 6
Hospodársky rok (01.07.2018 – 30.06.2019) 0 eur 6 250 eur nemožnosť uplatnenia odpisov
Hospodársky rok (01.07.2019 – 30.06.2020) 2 500 eur 3 750 eur 10 000 / 4
Hospodársky rok (01.07.2020 – 30.06.2021) 2 500 eur 1 250 eur 10 000 / 4
Hospodársky rok (01.07.2021 – 30.06.2022) 1 250 eur 0 eur [(10 000 / 4) / 12] x 6

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky