Daňové odpisy v roku 2012

Výdavky, ktoré podnik vynaložil na obstaranie dlhodobého hmotného, príp. nehmotného majetku nie je možné z daňového hľadiska zahrnúť do daňových výdavkov jednorazovo. Tieto výdavky ovplyvňujú základ dane postupne počas niekoľkých rokov prostredníctvom daňových odpisov v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Odpisovanie dlhodobého majetku na daňové účely sa od 1. 1. 2012 riadi novými pravidlami.

V prvom roku odpisovania už nie je možné uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške, ale iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V ďalších rokoch používania majetku je možné uplatniť ročný odpis v plnej výške. Na jeho uplatnenie je však potrebné mať tento majetok zaúčtovaný, resp. zaevidovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a preukázať, že tento majetok je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov (výnosov).

Daňovník má možnosť, nie povinnosť daňový odpis uplatniť. Podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania sa týka iba odpisovania hmotného majetku, pre nehmotný majetok táto možnosť neplatí, a to z dôvodu, že zákon o dani z príjmov odpisovanie nehmotného majetku neupravuje. Stanovuje iba, že nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými odpismi, najviac do výšky vstupnej ceny, pričom účtovná legislatíva nepovoľuje prerušenie účtovných odpisov. Zákon o dani z príjmov ďalej určuje majetok, ktorý možno odpisovať (napr. samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) a ktorý nemožno odpisovať (napr. pozemky).

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku v roku 2012

V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Doba odpisovania podľa jednotlivých odpisových skupín je nasledovná:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2. Daňovník sa môže rozhodnúť pre metódu odpisovania hmotného majetku. Podľa zákona o dani z príjmov je možnosť výberu rovnomernej alebo zrýchlenej metódy odpisovania. Zvolená metóda odpisovania je určená podnikom pre každý majetok jednotlivo a nemožno ju zmeniť počas celej doby odpisovania. Zrýchlená metóda odpisovania dáva možnosť zahrnúť väčšiu časť vstupnej ceny do daňových výdavkov (nákladov) počas prvých rokov odpisovania, čím budú základ dane z príjmov a daň v prvých rokoch používania nižšie ako pri rovnomernej metóde.

Pre zrýchlené odpisovanie sa pravdepodobne rozhodne daňovník, ktorý očakáva v nasledujúcich rokoch vysoký zisk a uplatnením zrýchlených odpisov ho môže znížiť v prvých rokoch viac, ako by mu umožňovali rovnomerné odpisy. Ak daňovník očakáva konštantné výnosy, výhodnejšou alternatívou bude uplatniť rovnomerné odpisy počas celej doby odpisovania majetku.

Pozn.: Ročný odpis a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Príklady na daňové odpisy v roku 2012 - rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

Spoločnosť Podnikajte, s. r. o. si v máji obstarala automobil, ktorý bude používať na pracovné cesty za svojimi klientmi. Obstarávacia cena automobilu bola 12 000 €. Automobil zaradila podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Spoločnosť sa rozhodla pre metódu rovnomerného odpisovania. Príklad budeme riešiť v troch alternatívach:
a) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012;
b) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2012 (v prvom roku odpisovania);
c) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2013 (v druhom roku odpisovania).

a) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012

Od 1. 1. 2012 platí, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena
2012 (12 000/4) /12 x 8 2 000 € (1 000 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku) 10 000 €
2013 12 000/4 3 000 € 7 000 €
2014 12 000/4 3 000 € 4 000 €
2015 12 000/4 3 000 € 1 000 €
2016 (12 000/4) /12 x 4 1 000 € (prenesených z 1. roku) 0 €
Spolu x 12 000 € x

b) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2012 (v prvom roku odpisovania)

V októbri 2012 spoločnosť dokúpila do automobilu klimatizáciu v sume 3 000 €, ktorá predstavuje technické zhodnotenie automobilu.

Ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní nasledovne: Pri vykonaní technického zhodnotenia alebo skrátení doby odpisovania sa hmotný majetok doodpisuje do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie platnou ročnou odpisovou sadzbou alebo do výšky zostatkovej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny koeficientom pre príslušnú odpisovú skupinu. Vykonaním technického zhodnotenia sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa zákona o dani z príjmov.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena
2012 [(12 000 + 3 000)/4] /12 x 8 2 500 € (1 250 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku) 12 500 €
2013 15 000/4 3 750 € 8 750 €
2014 15 000/4 3 750 € 5 000 €
2015 15 000/4 3 750 € 1 250 €
2016 [(12 000 + 3 000)/4] /12 x 4 1 250 € (prenesených z 1. roku) 0 €
Spolu x 15 000 € x

c) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2013 (v druhom roku odpisovania)

V októbri 2013 spoločnosť dokúpila do automobilu klimatizáciu v sume 3 000 €, ktorá predstavuje technické zhodnotenie automobilu.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena
2012 (12 000/4) /12 x 8 2 000 € (1 000 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku) 10 000 €
2013 (12 000 + 3 000) /4 3 750 € 9 250 €
2014 15 000/4 3 750 € 5 500 €
2015 15 000/4 3 750 € 1 750 €
2016 odpis do výšky zostatkovej ceny 1 750 € 0 €
Spolu x 15 000 € x

Príklady na daňové odpisy v roku 2012 - zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Spoločnosť Podnikajte, s. r. o. si v máji obstarala automobil, ktorý bude používať na pracovné cesty za svojimi klientmi. Obstarávacia cena automobilu bola 12 000 €. Automobil zaradila podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Spoločnosť sa rozhodla pre metódu zrýchleného odpisovania. Príklad budeme riešiť v troch alternatívach:

a) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012;
b) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2012 (v prvom roku odpisovania);
c) automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2013 (v druhom roku odpisovania).

Prečítajte si tiež

a) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012

Od 1. 1. 2012 platí, že v prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. V ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku sa daňový odpisy určí ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

Je potrebné upozorniť, že zostatková cena pre účely výpočtu daňových odpisov sa určí:

  1. v druhom roku odpisovania ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
  2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov, počnúc druhým rokom odpisovania.
Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena na účely výpočtu odpisov
2012 (12 000/4) /12 x 8 2 000 € (1 000 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku) 9 000 € (vstupná cena – uplatnený odpis – neuplatnený odpis)
2013 (2 x 9 000) /4 4 500 € 4 500 €
2014 (2 x 4 500) /3 3 000 € 1 500 €
2015 (2 x 1 500) /2 1 500 € 0 €
2016 (12 000/4) /12 x 4 1 000 € (prenesených z 1. roku) x
Spolu x 12 000 € x

b) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2012 (v prvom roku odpisovania)

V októbri 2012 spoločnosť dokúpila do automobilu klimatizáciu v sume 3 000 €, ktorá predstavuje technické zhodnotenie automobilu.

Ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.
Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú takto:

  • v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
  • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.
Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena na účely výpočtu odpisov
2012 [(12 000 + 3 000)/4] /12 x 8 2 500 € (1 250 € neuplatnený odpis – prenos do 5. roku) 11 250 € (vstupná cena – uplatnený odpis – neuplatnený odpis)
2013 (2 x 11 250) /4 5 625 € 5 625 €
2014 (2 x 5 625) /3 3 750 € 1 875 €
2015 (2 x 1 875) /2 1 875 € 0 €
2016 [(12 000 + 3 000)/4] /12 x 4 1 250 € (prenesených z 1. roku) x
Spolu x 15 000 € x

c) Automobil bol obstaraný a zaradený do používania v máji 2012 s technickým zhodnotením v októbri 2013 (v druhom roku odpisovania)

V októbri 2013 spoločnosť dokúpila do automobilu klimatizáciu v sume 3 000 €, ktorá predstavuje technické zhodnotenie automobilu.

Rok Výpočet odpisu Daňový odpis Zostatková cena na účely výpočtu odpisov
2012 (12 000/4) /12 x 8 2 000 € (1 000 € prenos do 5. roku) 9 000 € (vstupná cena – uplatnený odpis – neuplatnený odpis)
2013 2 x (9 000 + 3 000 + 1 000) /4 6 500 € 6 500 €
2014 (2 x 6 500) /3 4 334 € 2 166 €
2015 (2 x 2 166) /2 2 166 € 0 €
Spolu x 15 000 € x

Ak sa technické zhodnotenie vykoná v 2. alebo ďalšom roku odpisovania, k zostatkovej cene na účely výpočtu daňových odpisov sa pripočítava okrem výšky technického zhodnotenia aj neuplatnený odpis z 1. roku odpisovania, čo skráti dobu odpisovania na pôvodnú dobu odpisovania platnú pre danú odpisovú skupinu. Keby nenastalo technické zhodnotenie, neuplatnený odpis z 1. roku by sa preniesol do piateho roku, k čomu pri technickom zhodnotení v druhom roku odpisovania nedošlo.

Daňové odpisy majetku na lízing (finančný prenájom) v roku 2012

Ak si daňovník obstará hmotný majetok kúpou, pri stanovení daňových odpisov si volí rovnomerné alebo zrýchlené odpisy. Ak si však hmotný majetok obstará prostredníctvom finančného prenájmu (okrem pozemkov), tento majetok odpíše počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % vstupnej ceny, pričom výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac.

Doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa zákona o dani z príjmov, nie menej ako tri roky. Ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4.

Vzťah medzi dobou odpisovania a minimálnou dobou trvania finančného prenájmu je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Odpisová skupina Doba odpisovania Minimálna doba trvania finančného prenájmu v rokoch Minimálna doba trvania finančného prenájmu v mesiacoch
1 4 roky 3 roky 36 mesiacov
2 6 rokov 3,6 rokov 44 mesiacov
3 12 rokov 7,2 rokov 87 mesiacov
4 20 rokov 12 rokov 144 mesiacov
Pozemky vylúčené z odpisovania 12 rokov 144 mesiacov

Novelou zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2012 sa zjednotil spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s inými formami obstarania. Podľa tejto novely teda platilo, že hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu sa od 1. 1. 2012 odpisoval počas doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov podľa odpisových skupín (a nie počas doby trvania prenájmu, ako tomu bolo do 31. 12. 2011). Táto právna úprava však nemala dlhé trvanie. Zákon č. 69/2012 Z. z. vrátil s účinnosťou od 1. 3. 2012 odpisovanie majetku obstaraného finančným prenájmom do stavu pred 1. 1. 2012. Uvedená novela však neobsahuje prechodné ustanovenie k úpravám zákona o dani z príjmov, čo vyvoláva právnu nejasnosť, ako postupovať pri odpisovaní predmetu lízingu obstaraného v období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012. Predpokladom je, že sa bude postupovať pri odpisovaní predmetu lízingu obstaraného v uvedenom období podľa právnej úpravy platnej od 1. 3.2012. Spôsob odpisovania predmetu lízingu v danom období je však nutné metodicky usmerniť.

Ako prebieha odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v roku 2020, ako aj zmeny, ktoré pri odpisovaní nastali nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky