V.o.s.

V.o.s. je druh osobnej obchodnej spoločnosti. V.o.s. môže založiť fyzická aj právnická osoba a zakladá sa spoločenskou zmluvou. Na založenie v.o.s. sú potrební aspoň dvaja spoločníci, ktorí ručia za záväzky v.o. s. celým svojím majetkom. Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Stratu vo v.o.s. spoločníci znášajú rovným dielom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Stručný popis základných výhod a nevýhod podnikania formou v.o.s.

Zmeny právnej formy od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná zmena právnej formy obchodných spoločností a družstiev prípustná a kedy, naopak, nie?

Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty

Po skončení príslušného obdobia obchodná spoločnosť zisťuje svoj výsledok hospodárenia. Môže dosiahnuť zisk alebo stratu. Rozdelenie zisku a vysporiadanie straty má aj isté pravidlá, ktoré môžu byť pri každej spoločnosti iné.

Charakteristika verejnej obchodnej spoločnosti

Je to osobná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby (fyzická ako aj právnická) podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Maximálny počet spoločníkov nie je obmedzený. Táto právna forma má veľmi blízko združeniu, má však právnu subjektivitu. Verejná obchodná spoločnosť môže byť založená len na podnikateľské účely a nesmie vykonávať nepodnikateľskú činnosť. Táto forma podnikania sa využíva v malom súkromnom podnikaní, kde riziko neobmedzeného ručenia je pomerne malé a kontrolovateľné (remeselná činnosť, maloobchod, rodinné podniky).

Výhody a nevýhody verejnej obchodnej spoločnosti

Stručný popis základných výhod a  nevýhod podnikania formou verejnej obchodnej spoločnosti.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky