Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky
Zdroj: Pexels.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Od novembra 2023 môžu spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra (ORSR) zapisovať aj notári. Pozrite si prehľad informácií k tejto téme v kocke.

Kde možno vybaviť založenie s. r. o. od 1.11.2023?

Od novembra 2023 pribudlo k ôsmim registrovým súdom aj vyše 330 notárskych úradov, ktoré budú mať na starosti prvozápisy s. r. o.-čiek do ORSR. Ako uvádza ministerstvo spravodlivosti, samotná novela zákona o obchodnom registri nenahrádza registrové súdy, ale rozširuje počet miest, kde možno vybaviť zápis do ORSR.

Budú notári zapisovať aj zmeny údajov v obchodnom registri?

Áno, no až od roku 2025. Dovtedy zmenu či výmaz údajov v ORSR môžu vykonávať len súdy, rovnako ako prvozápisy akciovej spoločnosti.

Bude zápisy vykonávať každý notár?

Áno. Ak konkrétny notár nebude mať časový priestor na rýchle vybavenie žiadosti, žiadateľ sa môže obrátiť na iného notára.

Zohráva pri zápise firmy do ORSR notárom rolu jej sídlo?

Nie. Na rozdiel od zápisu údajov súdmi, kedy možno o zápis žiadať iba na registrovom súde podľa sídla firmy, v prípade založenia s.r.o. cez notára si môže podnikateľ vybrať ktoréhokoľvek notára bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Ako požiadať o zápis spoločnosti cez notára?

Je potrebné podať danému notárovi registračnú žiadosť, a to ústne alebo písomne (osobne alebo elektronicky). Ďalšia komunikácia sa predpokladá formou osobného stretnutia, mailu alebo telefonicky. Zo žiadosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, ktorému notárovi a že je požadovaná registrácia v súlade s prílohami registračnej žiadosti. Jednou z nich je elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu v rovnakej podobe ako ten, ktorý sa podáva na registrový súd – ako uvádza rezort spravodlivosti, na základe zákona č. 390/2019 Z. z. sa návrh na zápis údajov do obchodného registra podáva výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického formulára, teda ani priame fyzické zapísanie na registrovom súde už nie je možné.

Čo všetko má obsahovať registračná žiadosť?

Ako pre Podnikajte.sk uvádza ministerstvo spravodlivosti, notár preverí splnenie podmienok pre zápis údajov do obchodného registra v takom rozsahu ako registrový súd, s výnimkou podmienky zaplatenia súdneho poplatku. Notár v rámci preverenia splnenia podmienok pre registráciu preverí aj oprávnenie navrhovateľa žiadať o registráciu. Splnenie podmienok na zápis osvedčí registrátor vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis.

Prečítajte si tiež

Koho môže podnikateľ splnomocniť pre zápis do obchodného registra?

V prípade zápisu s. r. o. do obchodného registra prostredníctvom notára platí, že navrhovateľa (teda zakladateľa/konateľa novej firmy) môže zastúpiť na základe plnomocenstva len advokát, notár, zamestnanec navrhovateľa alebo zamestnanec právnickej osoby, ktorá je s konateľom s. r. o. majetkovo či personálne prepojená (napríklad zamestnanec firmy, ktorá zakladá dcérsku spoločnosť).

Bude zápis notárom stáť rovnako ako zápis súdom?

Náklady sa líšia, nakoľko pri registrácii notárom sa nevyberajú súdne poplatky. Všetci notári majú stanovenú odmenu vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Odmena notára je 38 eur (pri prvozápise akciovej spoločnosti to bude 263 eur), zároveň má nárok na odmenu za spísanie notárskej zápisnice vo výške 66 eur a od 1.1.2024 vo výške 100 eur. Tiež má nárok na náhradu hotových výdavkov (napr. výdavky za prístup do Centrálneho informačného systému) a náhradu za stratu času (10 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako rýchlo notár vybaví zápis do obchodného registra?

V prípade zápisu obchodnej spoločnosti notárom nie je určená osobitná lehota, ako je to v prípade registrových súdov. Notár zabezpečí zápis údajov do ORSR a zašle do Centrálneho informačného systému súdnictva aj všetky prílohy registračnej žiadosti. Zápis údajov sa vykoná na počkanie (online). Keďže sa v súčasnosti často stáva, že súdy nedodržujú zákonom stanovené lehoty na vykonanie zápisov, rezort spravodlivosti verí, že zásadným zvýšením počtu registračných miest sa zabezpečí tiež zrýchlenie procesu zakladania s. r. o.

Môže notár odmietnuť zapísať spoločnosť do obchodného registra?

Notár odmietne zápis vtedy, keď odporuje/obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom. Taktiež odmietne, ak by bol požadovaný zápis akciovej spoločnosti (nakoľko do 1.1.2025 a. s. zapisujú len súdy). Ďalej má notár právo odmietnuť, ak mu žiadateľ nezloží primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Prípadne, ak mu klient odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú k vyhotoveniu notárskej zápisnice.

Ako postupovať, ak notár odmietne vykonať zápis?

Buď je potrebné odstrániť chyby/nedostatky žiadosti a poskytnúť požadovanú súčinnosť, alebo podá novú registračnú žiadosť (u rovnakého alebo iného notára), prípadne sa obráti na registrový súd.

Ako sú notári na vykonávanie zápisov pripravení?

Ako pre Podnikajte.sk uviedla Katarína Valová, členka Prezídia Notárskej komory SR, pripravili pre notárov, koncipientov a administratívnych pracovníkov notárskych úradov školenia a na vlastné náklady komora zhotovila aj nový Notársky obchodný register, ktorý notárovi umožní automatizovane preveriť splnenie podmienok zápisu v rovnakom rozsahu ako súd.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky