Zmeny pre cestovné kancelárie a agentúry od 21.7.2020

Od 21. júla 2020 sa rušia viaceré byrokratické povinnosti pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Ktoré to sú, sa dozviete v tomto článku.

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je cieľom novelizácie najmä všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou koronavírusu.

Keďže zmeny majú pomôcť viacerým sektorom ekonomiky, dotkli sa rôznych právnych predpisov, vrátane zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (ďalej len „zákon o zájazdoch“).  Účinnosť ustanovení týkajúcich sa cestovných kancelárií a cestovných agentúr nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia zákona, t. j. od 21. júla 2020.

Cestovným agentúram sa ruší povinnosť zasielať kópie zmlúv o poistení insolventnosti Slovenskej obchodnej inšpekcii

Podľa pôvodnej právnej úpravy bola cestovná agentúra povinná pred začatím predaja zájazdov alebo ponuky zájazdov pre obchodníka usadeného na území iného členského štátu EÚ (t. j. obchodníka, ktorý nesídli v SR – napr. pre zahraničnú cestovnú kanceláriu, ktorej produkty predáva) bezodkladne informovať o tejto skutočnosti orgán dohľadu (Slovenskú obchodnú inšpekciu) a súčasne mu poskytnúť aj kópiu dokladov o ochrane pre prípad úpadku tohto obchodníka.

Po novom sa zo zákona o zájazdoch vypúšťa povinnosť cestovnej agentúry zasielať Slovenskej obchodnej inšpekcii poistné certifikáty zahraničnej cestovnej kancelárie, ktorej produkty predáva (t. j. kópiu zmluvy o ochrane pre prípad úpadku, resp. zmluvy o poistení insolventnosti).    

Namiesto toho je od 21. júla 2020 cestovná agentúra povinná pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu EÚ predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii na jej žiadosť k nahliadnutiu:

  • kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a 
  • kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane.   
Prečítajte si tiež

To znamená, že ak cestovná agentúra sprostredkúva predaj zájazdov pre obchodníkov, ktorí nesídlia v SR,  mala by na základe žiadosti Slovenskej obchodnej inšpekcie predložiť základné informácie o tomto obchodníkovi, pre ktorého zájazdy predáva. 

Zrušenie povinnosti cestovnej agentúry predložiť kópiu oprávnenia na podnikanie cestujúcemu

Novela ďalej zrušila povinnosť cestovnej agentúry pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka so sídlom v inom členskom štáte EÚ predložiť cestujúcemu na jeho žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom má obchodník sídlo, vrátane jeho úradne osvedčeného prekladu a kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku.

Zrušenie povinnosti cestovnej kancelárie predložiť úradne osvedčenú kópiu zmluvy o poistení insolventnosti Slovenskej obchodnej inšpekcii

Do účinnosti novely bola cestovná kancelária povinná informovať Slovenskú obchodnú inšpekciu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a súčasne jej predložiť rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu tejto zmluvy do piatich dní od jej vzniku alebo zmeny.

Aj teraz si musí cestovná kancelária splniť túto informačnú povinnosť voči Slovenskej obchodnej inšpekcii (t. j. o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku), avšak už nemá povinnosť predkladania rovnopisu alebo úradne osvedčenej kópie tejto zmluvy. Stačí, keď cestovná kancelária len oznámi Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje, ktoré je ako orgán dohľadu povinná zverejňovať v zozname cestovných kancelárií, a to do piatich dní od vzniku alebo zmeny zmluvy.

Zrušenie povinnosti poskytovať cestovnej kancelárii úradne osvedčený preklad oprávnenia na podnikanie

Pôvodne zákon ustanovoval, že cestovná agentúra nesmela predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného členského štátu EÚ, ktorý jej nepredložil kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený vrátane úradne osvedčeného prekladu, a doklady o ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane.

Uvedené ustanovenie ostáva v platnosti aj naďalej, avšak s tým rozdielom, že po novom sa vypúšťa povinnosť obchodníka sídliaceho mimo SR poskytovať cestovnej kancelárii so sídlom v SR úradne overený preklad oprávnenia na podnikanie podľa krajiny svojho sídla.   

Precizovanie obsahu poznámok účtovných závierok cestovných kancelárií

Novela zákona o zájazdoch spresnila obsah poznámok účtovných závierok tak, aby bolo pre cestovné kancelárie jednoduchšie uviesť všetky doposiaľ zinkasované tržby.

Odteraz je cestovná kancelária v poznámkach každej účtovnej závierky povinná uviesť:

  • tržby z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje zákon o zájazdoch, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za zájazdy,
  • tržby zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje zákon o zájazdoch, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
  • tržby z predaja služieb cestovného ruchu.

Tržby by teda mali obsahovať jednak zaplatené celé sumy za zakúpené zájazdy a jednak zaplatené zálohy, t. j. všetky financie, ktoré cestovná kancelária prijala od cestujúcich.

Vzhľadom na precizovanie prvých dvoch bodov sa zo zákona vypustil posledný bod, a to zálohy zaplatené za zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu cestujúcimi.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie povinnosti cestovnej kancelárie zasielať štvrťročne priebežné účtovné závierky Slovenskej obchodnej inšpekcii

Zákon o zájazdoch v pôvodnom znení ustanovoval, že cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku, ktorú spolu s údajmi o počte predaných zájazdov a služieb cestovného ruchu predaných ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu predkladá Slovenskej obchodnej inšpekcii, a to bezodkladne po jej zostavení.

Prečítajte si tiež

Aj naďalej platí, že cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. Novela však priniesla zmenu, podľa ktorej cestovná kancelária zasiela Slovenskej obchodnej inšpekcii iba údaje z poznámok každej účtovnej závierky, a to bezodkladne po zostavení tej ktorej priebežnej účtovej závierky, teda každý štvrťrok. Orgán dohľadu si ale môže od cestovnej kancelárie vyžiadať aj doloženie účtovnej závierky (priebežnej alebo riadnej) s tým, že svoju žiadosť nemusí odôvodniť. Môže ísť o náhodnú kontrolu alebo kontrolu na podnet cestujúceho klienta. Na základe takejto žiadosti musí cestovná kancelária účtovnú závierku poskytnúť.

Súčasne je po novom Slovenská obchodná inšpekcia pri posudzovaní primeranosti výšky sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku povinná vychádzať primárne z údajov v poznámkach účtovných závierok.  

Prehľad zmien pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie od 21.7.2020

Cestovné agentúry Cestovné kancelárie
zrušenie povinnosti zasielať kópie zmlúv o poistení insolventnosti zahraničnej cestovnej kancelárie Slovenskej obchodnej inšpekcii – nahradená povinnosťou predložiť na žiadosť Slovenskej obchodnej inšpekcii k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie a zmluvu o poistení insolventnosti zahraničnej cestovnej kancelárie zrušenie povinnosti predložiť rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o poistení insolventnosti Slovenskej obchodnej inšpekcii – nahradená povinnosťou oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje, ktoré zverejňuje v zozname cestovných kancelárií
zrušenie povinnosti predložiť na žiadosť cestujúceho kópiu oprávnenia na podnikanie zahraničnej cestovnej kancelárie vrátane úradne osvedčeného prekladu a kópie zmluvy o poistení jej insolventnosti zrušenie povinnosti zahraničnej cestovnej kancelárie predkladať cestovnej kancelárii úradne osvedčený preklad oprávnenia na podnikanie
spresnenie obsahu poznámok účtovných závierok cestovných kancelárii
zrušenie povinnosti zasielať štvrťročne priebežné účtovné závierky Slovenskej obchodnej inšpekcii – nahradená povinnosťou zasielať Slovenskej obchodnej inšpekcii iba údaje z poznámok každej účtovnej závierky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky