Aké podmienky musí podnikateľ splniť ak chce poskytovať svoje služby v zahraničí?

Petra Kubinská | 02.02.2017
Aké podmienky musí podnikateľ splniť ak chce poskytovať svoje služby v zahraničí?

Chcete svoje podnikanie rozšíriť a ponúkať svoje služby v rámci celej Európskej únie? V nasledujúcom článku Vám priblížime podmienky, na základe ktorých môže podnikateľ poskytovať svoje služby aj v zahraničí.

Ktoré služby je možné poskytovať aj v zahraničí a ktoré nie?

Pred tým, než začnete ponúkať svoje služby v zahraničí je potrebné si ujasniť, aké služby je možné poskytovať a aké podmienky treba splniť.

Služby, ktoré môžete v rámci Európskej únie poskytovať zahraničným odberateľom sú definované veľmi široko. Presná definícia samozrejme nie je a za službu sa podľa európskej smernice o službách považuje samostatne zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy a tiež činnosť v oblasti tzv. slobodných povolaní, ktoré sú spravidla ponúkané za odplatu.

Zjednodušene je možné povedať, že sem patria služby, ku ktorým podnikateľ získal vo vlastnom štáte živnostenské oprávnenie a iné činnosti predstavujúce formu podnikania. Patrí sem napr. činnosť znalcov, prekladateľov či tlmočníkov.

Naopak je presne definované, ktoré služby nie je možné poskytovať cezhranične. Teda ak podnikáte v nižšie uvedených oboroch a podnikateľské oprávnenie ste získali na Slovensku, Vaše služby sú bohužiaľ viazané len na toto konkrétne územie. Takýmito službami sú napríklad: finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby agentúr dočasného zamestnávania, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovanie služieb notárov, súdnych exekútorov, advokátov, audítorov, poštové služby, služby v oblasti energetiky, nakladanie s odpadom, ai. Celkový výpočet týchto „zakázaných“ služieb môžete nájsť v zákone o službách na vnútornom trhu, ktorý spracováva vydanú smernicu.

Aké podmienky musí podnikateľ dodržať pri cezhraničnom poskytovaní služieb?

Nie každé poskytovanie služieb v zahraničí je možné zaradiť do tzv. voľného pohybu služieb a je nutné si uvedomiť, aké podmienky musia byť splnené, aby Vám aj v zahraničí stačilo podnikateľské oprávnenie vydané na Slovensku, teda aby ste nemuseli vybavovať ďalšiu „živnosť“ v zahraničí.

Podmienka dočasnosti

Kľúčovou podmienkou cezhraničného poskytovania služieb je dočasnosť takéhoto poskytovania. Za dočasnú je považované taká služba, ktorá je dočasná z pohľadu pravidelnosti, trvania, opakovania a kontinuity . Neexistuje presná definícia pojmu „dočasnosť“, a z tohto dôvodu v praxi často nastávajú nejasnosti ohľadom toho, či je možné danú službu poskytovať len na základe oprávnenia udeleného domovským štátom (ak je splnená podmienka dočasnosti), alebo je v konkrétnom prípade na poskytovanie služieb potrebné získať podnikateľské oprávnenie hostiteľského štátu (ak má poskytovanie služieb trvalý a pravidelný charakter).

Dočasnosť poskytovania služieb je chápaná v jednotlivých krajinách individuálne. Niektoré členské štáty si hranicu dočasnosti určili priamo vo svojej národnej legislatíve, napríklad v Holandsku je to maximálne 6 mesiacov, v Španielsku maximálne 3 mesiace. Iné krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika, nemajú pre tento pojem stanovený žiaden limit. Ak nemá krajina, v ktorej chcete služby poskytovať stanovený limit, odporúčame sa obrátiť na odborníka a poradiť sa s ním, či Váš úmysel bude spĺňať podmienku dočasnosti.

Splnenie podmienok pre podnikanie platných v inom štáte

Ak chce slovenský podnikateľ poskytovať svoje služby v niektorej z krajín EÚ, musí taktiež predom zvážiť, či sa na jeho činnosť vzťahujú všade rovnaké podmienky. V prípade tzv. regulovaných povolaní (ide o špecifické povolania vyžadujúce napríklad zvláštne vzdelanie či prax) nestačí splniť slovenské požiadavky, ale musia byť splnené aj požiadavky cieľového štátu, v ktorom majú byť služby poskytované. Ak máte ako živnostník na Slovensku živnosť, ktorá je viazaná na splnenie určitých podmienok, neznamená to, že môžete automaticky rovnakú činnosť vykonávať aj v inej krajine EÚ.

Ktoré povolania sú považované za regulované si každá krajina upravuje sama a tieto informácie môžete získať na stránkach Európskej komisie (v online formulári vyplníte krajinu, v ktorej chcete služby poskytovať a názov profesie v ich jazyku a systém Vám ukáže, či sa jedná o regulované povolanie a aký diplom, resp. prax musíte preukázať) alebo sa môžete opýtať priamo na jednotnom kontaktom mieste v príslušnej krajine.

Ak ste zistili, že v krajine, kde chcete pôsobiť, nie je povolanie regulované, môžete služby ponúkať za rovnakých podmienok ako domovskí podnikatelia a neriešite žiadne dokladanie diplomov, praxe ai.

Oznamovacia povinnosť cezhraničných poskytovateľov služieb

Aj napriek tomu, že cezhraničný poskytovateľ služieb nie je povinný vo väčšine prípadov získať v zahraničí podnikateľské oprávnenie, musí si spravila splniť minimálne oznamovaciu povinnosť.

V štáte, v ktorom máte v úmysle poskytovať svoje služby je často potrebné tento zámer predom oznámiť. Podmienky si môže každý štát upraviť vo vlastných zákonoch, preto sa vždy predom informujte, aký postup v danej krajine platí. V niektorých krajinách sa oznamovacia povinnosť vzťahuje len na vybrané typy podnikania. V každom členskom štáte sú zriadené jednotné kontaktné miesta za účelom poskytovania informácií o konkrétnych podmienkach cezhraničného poskytovania služieb, poskytovania potrebných žiadostí a formulárov a prijímania oznámení.

Oznámenie sa spravidla podáva na zvolených úradoch danej krajiny, ktorými sú jednotné kontaktné miesta, colné úrady alebo ministerstvá. K oznámeniu je pritom väčšinou potrebné priložiť aj niekoľko dokladov, ktorými sú najmä:

  • dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenie podnikať. Týmito dokladmi sú živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra.
  • doklad o odbornej spôsobilosti, ak ide o regulované povolanie. Napríklad diplom.
  • doklad totožnosti
  • doklad vzťahujúci sa ku konkrétnej službe, ktorú budete v zahraničí poskytovať (uzatvorená zmluva, objednávka)

Doklady by mali byť preložené do úradného jazyka príslušnej krajiny, niekedy je vyžadované aj úradné overenie. Bližšie informácie získate od orgánov v konkrétnom štáte.

Aký je rozdiel medzi cezhraničným poskytovaním služieb a podnikaním zahraničnej osoby?

Každý sa môže slobodne rozhodnúť kde, akým spôsobom a akou formou bude poskytovať služby v Európskej únii.

Ak nechcete zbytočne riešiť zákony platné v iných štátoch, svoje podnikanie zameriavate primárne na slovenský trh a v zahraničí chcete podnikať len nepravidelne, postačí Vám slovenská živnosť udelená príslušným orgánom domovského štátu (výnimkou sú samozrejme regulované povolania). Vaše povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni si plníte v domovskom štáte.

Ako chcete podnikať v inom štáte EÚ trvale či pravidelne, nepostačí Vám už oprávnenie vydané na Slovensku. Každý môže podnikať v inom štáte Európskej únie, toto nie je možné nijak obmedzovať, avšak za rovnakých podmienok ako podnikateľ tohto štátu. Musíte splniť všetky podmienky zahraničnej právnej úpravy, vrátane zápisov do ich registrov a hradenia poplatkov, daní a iných odvodov.

Právna úprava cezhraničného poskytovania služieb

Základné podmienky poskytovania služieb za hranicami vlastného štátu sú spoločne pre celú EÚ upravené smernicou Európskeho parlamentu a Rady „O službách na vnútornom trhu 2006/123/ES“. V žiadnom štáte EÚ nie je možné obmedziť práva, ktoré sú v tejto smernici garantované. Jej podstatou je zabezpečenie práva na voľný pohyb služieb poskytovateľom usadeným v členských štátoch, a to predovšetkým odstránením právnych a administratívnych prekážok.

Každý štát si následne vytvára vlastnú úpravu, samozrejme vychádzajúcu z tejto smernice, ktorú by ste pred vstupom na jeho trh mali poznať. Predovšetkým v prípade regulovaných povolaní, na ktoré sa vzťahujú väčšie obmedzenia. Na Slovensku je táto problematika upravená v zákone č. 136/2010 Z.z., o službách na vnútornom trhu.

Právne predpisy upravujúce poskytovanie služieb v zahraničí:

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady O službách na vnútornom trhu 2006/123/ES
  • Zákon č. 136/2010 Z.z. O službách na vnútornom trhu

O autorovi

Mgr. Petra Kubinská

Zameriava sa na oblasť súkromného práva, najmä na riešenie obchodných či pracovných záležitostí. Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a príležitostne spolupracuje s advokátskou kanceláriou Vozáb & Co., ktorá poskytuje právne služby na Slovensku aj v Českej republike.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.