Kompenzácie cien energií pre firmy v roku 2024

Podnikatelia budú môcť požiadať o kompenzácie cien energií aj v roku 2024. Aké sú termíny predkladania žiadostí, oprávnené obdobie či podmienky?

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny, ktorá bola vyhlásená vo februári 2023, bola predĺžená aj na rok 2024. Kto a o koľko môže žiadať či aké termíny stihnúť, priblížime v tomto článku.

Nové termíny na predkladanie žiadostí

Oprávnené obdobie sa od vyhlásenia výzvy postupne predlžovalo a hoci ceny elektrickej energie či plynu postupne klesali, firmy môžu o dotácie od štátu aj naďalej žiadať. V decembri 2023 došlo k predĺženiu oprávneného obdobia, za ktoré možno získať finančnú pomoc, a to do 30.6.2024, pričom žiadosti možno predkladať do 15.6.2024.

Kto o dotáciu môže žiadať?

Oprávneným žiadateľom o dotáciu je subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (ponúkajú tovary a/alebo služby na trhu) bez ohľadu na svoj právny status a spôsob financovania, a tiež bez ohľadu na veľkosť. Nárok tak majú mikro, malé, stredné aj veľké podniky. Zároveň je podmienkou aby mala firma odberné miesto na území SR.

Ďalšie podmienky, ktoré treba splniť sú:

 • vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • nie je voči firme vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze/reštrukturalizácii a nebol voči žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • nie je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia;
 • firma neporušila v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 • nemá nedoplatky na poistnom v Sociálnej poisťovni a zdravotná poisťovňa voči nemu nemá pohľadávky po splatnosti,
 • nemusí vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, pričom pomoc by bola označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • nemá zákaz prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemá zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.

Oprávneným žiadateľom nie je úverová či finančná inštitúcia, ani podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny/plynu v oprávnenom období.

Výška kompenzácií za ceny energií v roku 2024

Dotácia sa naďalej poskytuje do výšky 80 % oprávnených nákladov, ktorými je rozdiel medzi cenou za komoditu a zastropovanou cenou (199 eur /1 MWh pri elektrine a 99 eur/1 MWh za plyn). Maximálna výška dotácie je 200 000 eur na podnik za mesiac oprávneného obdobia, pričom došlo k zmene, že príjemcovia pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe môžu získať 280 000 eur na podnik a príjemcovia pomoci pôsobiaci v sektoroch rybolovu a akvakultúry 335 000 eur na podnik.

Na mysli treba mať, že ak požadovaná výška dotácie v žiadosti presahuje sumu 100 000 eur, žiadosť musí obsahovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako žiadať o dotáciu na energie v roku 2024

Žiadosť sa predkladá vždy za mesiac oprávneného obdobia spätne. Odkedy je tak možné urobiť za konkrétny mesiac je zverejňované na stránke energodotacie.mhsr.sk, kde podnikatelia nájdu aj formulár žiadosti. Ten sa podáva elektronicky z elektronickej schránky žiadateľa a autorizuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte.

Vo formulári treba vyplniť:

 • obchodné meno/názov,
 • adresu sídla/miesta podnikania,
 • IČO a DIČ,
 • či ide o platiteľa DPH,
 • IČ DPH,
 • právnu formu,
 • meno a priezvisko osoby oprávnenej na prístup do e-schránky, resp. osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa,
 • e-mailovú adresu,
 • SK NACE,
 • veľkosť podniku,
 • číslo účtu,
 • informácie o komodite, za ktorú sa žiada dotácia, pričom je potrebné uviesť špecifikáciu komodity, EIC kód/identifikátor odberu železničného dopravcu v prípade elektriny, POD kód v prípade plynu, kraj, v ktorom sa nachádza odberné miesto, informácie o dodávateľovi energie, spotrebu energie v MWh a cenu,
 • či žiadateľovi na úrovni hospodárskej jednotky bola ku dňu podania žiadosti poskytnutá pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca (ak áno, tak výšku dotácie),
 • výšku požadovanej dotácie,
 • meno a priezvisko konečného užívateľa výhod, ak výška dotácia presahuje 100 000 eur,
 • názov a IČO subjektu tvoriaceho so žiadateľom jednu hospodársku jednotku,
 • vyhlásenia uvedené v žiadosti.

Zastropované distribučné poplatky v roku 2024

Keďže dotácie sa týkajú len silovej zložky elektriny a plynu, v máji 2023 bolo schválené zastropovanie distribučných poplatkov za dodávku komodít. To sa predlžuje taktiež na rok 2024, teda výška tarify za systémové služby bude naďalej na úrovni 6,2976 eur/MWh bez DPH. Čo sa týka výšky tarify za prevádzkovanie systému bude v roku 2024:

 • pre odberateľov elektriny s koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 do 1 GWh je 15,9000 eur/MWh bez DPH,
 • pre odberateľov s koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 od 1 GWh do 100 GWh je 11,9000 eur/MWh bez DPH,
 • pre odberateľov s koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 100 GWh je 1,1870 eur/MWh bez DPH.

Čo sa týka plynu, vláda schválila zastropovanie tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu. Hoci mali vzrásť distribučné poplatky za plyn o 6 %, budú na úrovni z roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Smernica o energetickej hospodárnosti budov: na čo sa pripraviť?

Nové pravidlá pre novostavby aj rekonštrukcie starších budov - ako sa zmení spôsob vykurovania, odkedy nebude možné používať plynové kotly a čo budú musieť spĺňať parkoviská?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky