Centrálny register účtov od 1. 5. 2022

Čo je centrálny register účtov a ktoré údaje sa do neho zapisujú? Komu môžu byť zapísané údaje poskytnuté a aké sankcie hrozia za porušenie povinností?

1. mája 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov, ktorý upravuje:

 1. zriadenie centrálneho registra účtov a
 2. práva a povinnosti súvisiace so zriadením a prevádzkou centrálneho registra účtov.

Ako uvádza Ministerstvo vnútra SR na svojej webovej stránke, povinnosť vybudovať tento register vyplynula Slovenskej republike z európskych smerníc upravujúcich predchádzanie využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a pre tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných a iných informácií. Európska únia do budúcnosti počíta s medzinárodným prepojením centrálnych registrov svojich členských štátov.

Čiže, doposiaľ na Slovensku nebol vytvorený centrálny register účtov, čo predstavovalo prekážku pri dosahovaní potrebnej úrovne efektívnosti finančného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní. Jeho zriadením sa má dosiahnuť rýchly, bezpečný a jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch alebo disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod.

Cieľom zákona je teda zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti tým, že oprávnené orgány budú mať prístup k informáciám o účtoch v bankách a bezpečnostných schránkach.

Čo je centrálny register účtov?

Centrálny register účtov je zákonom definovaný ako informačný systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účel uľahčenia prístupu oprávnených orgánov (napr. Finančného riaditeľstva SR, orgánov činných v trestnom konaní, Kriminálneho úradu finančnej správy a iných) k údajom o účtoch a bezpečnostných schránkach vedených alebo prenajímaných na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v zákone.

Jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo financií SR. Do prevádzky má byť register uvedený 1. 1. 2023

Aké údaje sa zapisujú do centrálneho registra účtov?

Do centrálneho registra účtov sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

 • názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
 • dátum založenia účtu,
 • dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
 • číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
 • jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
 • identifikačné údaje klienta:
 1. ak ide o fyzickú osobu - meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 2. ak ide o fyzickú osobu podnikateľa - údaje podľa prvého bodu a obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo,
 3. ak ide o právnickú osobu - názov, adresa sídla a identifikačné číslo,
 • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
 • dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
 • dátum zrušenia účtu,
 • dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.
Článok pokračuje pod reklamou

Finančná inštitúcia (napr. banka, pobočka zahraničnej banky, platobná inštitúcia a iné) zo zákona povinnosť zasielať údaje o vzniku, zmene alebo zániku vyššie uvedených údajov do centrálneho registra účtov elektronicky, a to do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku týchto údajov. Zároveň zodpovedá za ich správnosť a úplnosť (Ministerstvo financií SR správnosť a úplnosť údajov nekontroluje).

To znamená, že po sprevádzkovaní centrálneho registra účtov budú banky povinné do neho elektronicky zasielať uvedené údaje, a to denne. Za nesplnenie tejto povinnosti im bude hroziť pokuta.

Okrem toho sú povinní do centrálneho registra účtov zasielať údaje o účtoch, ktoré vedú aj Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov.

Komu sa údaje z centrálneho registra účtov poskytujú?

Zákon vymedzuje subjekty, ktorým sa poskytujú údaje z centrálneho registra účtov – napríklad:

 • osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu (zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu),
 • orgánu činnému v trestnom konaní (napr. prokurátorovi) alebo súdu na účel trestného konania,
 • Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, colnému úradu a daňovému úradu na účel výkonu správy daní a colného dohľadu,
 • Slovenskej informačnej službe na účel boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu (zákona o Slovenskej informačnej službe),
 • Vojenskému spravodajstvu na účel plnenia úloh podľa osobitného predpisu (zákona o vojenskom spravodajstve),
 • ministerstvu financií v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu (zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií).

Údaje z centrálneho registra účtov sa poskytujú elektronicky priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom s tým, že každá fyzická osoba, ktorá v mene oprávneného orgánu (napr. Finančného riaditeľstva SR, orgánov činných v trestnom konaní) žiada o poskytnutie údajov z tohto registra, musí mať pridelený jedinečný identifikátor (ide o tzv. používateľa). Používateľ môže žiadať o poskytnutie údajov z registra až keď uvedie účel vyhľadávania a označí konanie, na účel ktorého majú byť údaje z centrálneho registra účtov poskytnuté.

Aké sankcie hrozia za porušenie povinností zákona o centrálnom registri účtov?

Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií pri poskytovaní údajov do centrálneho registra účtov podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na tento účel má prístup k údajom v centrálnom registri účtov.

Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky 500 000 eur finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov, ktorý:

 • poskytne nesprávne alebo neúplné údaje do centrálneho registra účtov,
 • neposkytne údaje do centrálneho registra účtov spôsobom alebo v lehote určenej zákonom (t. j. keď ich nezašle elektronicky do konca nasledujúceho dňa od vzniku, zmeny alebo zániku údajov),  
 • neposkytne údaje do centrálneho registra účtov v súlade so zákonom (t. j. keď nesplní povinnosť zaslať do centrálneho registra účtov správne a úplné údaje o účtoch a bezpečnostných schránkach existujúcich ku dňu zaslania údajov).

Pokuta v rozsahu od 10 000 eur do 1 000 000 eur hrozí finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov, ktorý sa opakovane dopustí uvedeného konania do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky a povahu zisteného nedostatku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.

Porovnanie podnikateľských účtov v roku 2022

Stručný prehľad toho, aké služby a za akú cenu ponúkajú banky podnikateľom pri bankových účtoch a zdôraznenie základných odlišností, výhod a nevýhod.

Centrálny register účtov: kedy sa zriadi a čo v ňom bude?

Parlament schválil zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov. Aké údaje budú banky nahlasovať a ako dlho k nim budú mať oprávnené orgány prístup?

Podnikateľský účet zadarmo bez poplatkov

Kde možno mať podnikateľský účet bez poplatku a aké podmienky je potrebné splniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky