Štátna podpora firiem zasiahnutých koronavírusom (COVID-19) v Európe

Ako vlády v Európe pomáhajú firmám zvládnuť súčasnú krízu v súvislosti s kornavírusom a znížiť finančný tlak, ktorému čelia? Prehľad opatrení.

Belgicko

 • Firmy sa môžu riadiť akýmsi platobným kalendárom (tzv. „platobný plán“), podľa ktorého môžu „rozložiť“ svoje platby DPH, sociálnych odvodov a pokút. Taktiež môžu odložiť platby dane z príjmov právnických a fyzických osôb.
 • Firmám môžu byť odpustené pokuty za oneskorené platby.
 • Zvýšenie platieb za skrátenú pracovnú dobu (65%--> 70%).
 • Federálna vláda nebude firmy sankcionovať v prípade, že nestihnú včas (v pôvodne zazmluvnenom termíne) splniť verejnú zákazku.

Tieto opatrenia sa týkajú len firiem, ktoré dokážu, že boli priamo zasiahnuté COVID-19 (napr. pokles obratu, signifikantný pokles objednávok a/alebo rezervácií, dôsledky reťazovej reakcie atď.).  Tento „platobný plán“ možno získať do 30. júna. 

Dánsko

 • Pozastavenie platieb DPH a iných daní pre spoločnosti.
 • Spustenie „Pracovnej skupiny korona“, v ktorej majú zastúpenie zástupcovia vlády a podnikateľských združení. Jej úlohou je pripraviť konkrétne návrhy týkajúce sa najmä problémov turistického ruchu, dopravy a podnikania v oblasti zážitkovej ekonomiky.
 • 1 mld. DKK poskytnutá na záruky pre firmy. 
 • Vláda preplatí práceneschopnosť od prvého dňa v prípade, že sú zamestnanci v karanténe alebo nakazení COVID-19.
 • Väčšia flexibilita v schéme, ktorá umožňuje firmám presunúť zamestnancov dočasne pracovať na čiastočný úväzok, pričom zamestnanci dostanú počas tohto obdobia doplnkové dávky v nezamestnanosti.
 • Kompenzácia za odložené alebo zrušené podujatia s účasťou nad 1000 ľudí s veľkým množstvom starších účastníkov.
 • Verejné orgány môžu predĺžiť uzávierky na tendre (napr. ak je pravdepodobné, že v súčasnosti firmy nemôžu začať pracovať na projektoch).

Francúzsko

 • Posun termínov na úhradu sociálnych odvodov a daňových platieb.
 • V zložitých prípadoch môžu byť odsúhlasené daňové úľavy na základe individuálneho posúdenia žiadostí.
 • Podpora štátu a Banque de France pri rokovaniach o zmene splátkového kalendára bankových úverov.
 • Mobilizovanie Bpifrance s cieľom zaručiť bankové hotovostné linky, ktoré môžu pre epidémiu firmy potrebovať. 
 • Udržiavanie zamestnanosti vo firmách pomocou zjednodušeného a posilneného systému čiastočnej nezamestnanosti.
 • Podpora  mediácie pri riešení konfliktov so zákazníkmi alebo dodávateľmi.
 • Uznanie COVID-19 štátom ako dôvodu vyššej moci v súvislosti verejnými zákazkami. Nebudú sankcie za oneskorenia pri všetkých verejných zákazkách.
Prečítajte si tiež

Nemecko

 • Uľahčenie skrátenej pracovnej doby – prah zamestnancov, ktorých to má zasiahnuť, sa znížil z 1/3 na 10 %. 
 • Už v januári sa obdobie skrátenej pracovnej doby predĺžilo z 12 na 24 mesiacov.
 • Vláda pokryje 60 % čistej mzdy v prípade krátkodobej práce a vráti zamestnávateľovi sociálne odvody za časť úväzku súvisiacu so skrátením pracovnej doby.
 • Plán prísť s investičným balíkom v hodnote 12,4 mld. €. 
 • Výrazne zasiahnuté spoločnosti dostanú pomoc v súvislosti s ich likviditou.

Írsko

 • Schéma v hodnote 200 mil. € SBCI (Strategic Banking Corporation of Ireland) na posilnenie pracovného kapitálu pre oprávnené podniky zasiahnuté COVID-19. Pôžičky do výšky 1,5 mil. € budú k dispozícii za znížené sadzby, pričom prvých 500 000 € bude nezabezpečených. Žiadosti možno podávať prostredníctvom webovej stránky SBCI. 
 • Balík v hodnote 200 mil. € pre podporu podnikania, ktorý zahŕňa záchrannú a reštrukturalizačnú schému, dostupný cez Enterprise Ireland pre ohrozené, ale životaschopné firmy, ktoré potrebujú reštrukturalizovať alebo transformovať svoje podnikanie.
 • Maximálna výška úveru, ktorý je k dispozícii od spoločnosti MicroFinance Ireland (MFI), sa zvýši z 25 000 € na 50 000 € ako okamžité opatrenie, ktoré má pomôcť pri riešení výnimočných okolností, ktorým čelia mikropodniky - (živnostníci a firmy do 9 zamestnancov). Žiadosti možno podávať prostredníctvom webovej stránky MFI alebo prostredníctvom Local Enterprise Office. 
Prečítajte si tiež
 • Program záruk za úvery bude k dispozícii spoločnostiam, ktoré ovplyvnil COVID-19, prostredníctvom najväčších bánk v krajine. Budú k dispozícii pôžičky do výšky 1 mil. € až na 7 rokov.
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí a Ministerstvo obchodu, podnikania a inovácií zabezpečia spoločnú službu prvej pomoci cez kancelárie Ministerstva práce a sociálnych vecí a rozvojové agentúry Enterprise Ireland a IDA Ireland v každom regióne, aby tak zabezpečili pomoc na mieru pre firmy ovplyvnené COVID-19. Cieľom je zamedziť masovému prepúšťaniu a získať pre firmy čas na to, aby sa mohli dostať cez krátkodobý pokles tržieb.
 • Firmy, ktoré potrebujú zredukovať počet pracovných hodín alebo dní, môžu využiť ponuku Ministerstva práce a sociálnych vecí na podporu skrátenej pracovnej doby tak, že skontaktujú Local Enterprise Office. 
 • Spoločnosti budú mať k dispozícii celú škálu grantových podpôr Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office a Údarás na Gaeltachta, aby im pomohli pri stratégiách inovácií, diverzifikácie trhov a dodávateľských reťazcov a pri zlepšení konkurencieschopnosti.
Článok pokračuje pod reklamou

Taliansko

 • Odklad splátok úrokov a istiny do 30. apríla, prípadne až o 12 mesiacov, zo zvýhodnených úverov poskytnutých Invitalia .
 • Opatrenia na podporu rodín zamestnancov a živnostníkov a na posilnenie sietí sociálneho zabezpečenia pre výrobné jednotky fungujúce v „červenej zóne“.
 • Opatrenia na podporu spoločností, ktoré nepriamo zasiahla sanitárna núdzová situácia, zvýšením záručného fondu pre malé a stredné podniky. Na 12 mesiacov by sa malo uprednostniť zaručenie koncesie na úver pre tie malé a stredné podniky, ktoré sú v „červenej zóne“.
 • Opatrenia pre turistický ruch: pozastavenie zrážok a platieb odvodov do 31. marca pre hotely, cestovné agentúry; špecifické formy kompenzácie pre používateľov, ktorí neboli schopní cestovať do a z „červenej zóny“  alebo nemali možnosť využitia turistických balíčkov z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 nariadených talianskymi a zahraničnými orgánmi.
Prečítajte si tiež

Holandsko

 • Spoločnosti môžu odložiť platby dane z príjmu, sociálnych odvodov a DPH. 
 • Odpustenie pokút pre firmy v súvislosti s omeškanými platbami. 
 • Pravidlá skrátenej pracovnej doby boli rozšírené. Podnikatelia musia preukázať, že ich podnikateľská aktivita bude kvôli COVID-19 zredukovaná prinajmenšom o 20 % pracovného času.

Vláda avizuje ďalšie opatrenia v nasledujúcich dňoch.

Švédsko

 • Opatrenia na podporu prác na čiastočný úväzok na udržanie zamestnancov od 1. mája.
 • Opatrenia na podporu likvidity firiem ako rozloženie dvojmesačnej hodnoty odvodov zamestnávateľa a preddavkov na daň zamestnancov až na jeden rok.

Veľká Británia

 • Vláda predloží legislatívu, ktorá umožní malým a stredným podnikom a zamestnávateľom žiadať vrátenie nemocenskej dávky zaplatenej za práceneschopnosť v dôsledku COVID-19. 
 • Vláda zvýši úľavy pri majetkových daniach z nehnuteľností na 100 % na jeden rok a rozšíri ich na sektor voľného času a pohostinstva a zvýši plánovanú úľavu na sadzby pre pohostinstvá na 5 000 £. Spolu s existujúcimi úľavami pre malé podniky  sa opatrenie bude týkať odhadom 900 000 nehnuteľností, čo je približne 45 % všetkých nehnuteľností vo Veľkej Británii.
 • Vláda ponúkne dodatočné finančné zdroje vo výške 2,2 mld. £ pre miestnu samosprávu na podporu malých podnikov prostredníctvom úľav na dani. Výsledkom bude jednorazová podpora vo výške 3 000 £ približne 700 000 podnikom. V prípade majetku so zdaniteľnou hodnotou 12 000 £ ide o jednu štvrtinu ich  zdaniteľnej hodnoty alebo o hodnotu porovnateľnú s 3-mesačným nájmom.
 • Vznikne nová dočasná úverová schéma určená na sanáciu dôsledkov prerušenia podnikania v prípade COVID-19. Jej podstatou budú vládne záruky veriteľom vo výške 80 % z každej pôžičky (s výhradou maximálneho limitu pohľadávok na jedného veriteľa). Schéma bude určená pre pôžičky v hodnote do 1,2 mil. £. Okrem existujúcich foriem podpory má táto nová záruka spočiatku podporovať pôžičky v objeme do 1 mld. £. 
 • Všetci podnikatelia a živnostníci vo finančnej tiesni a s nesplnenými daňovými záväzkami môžu získať podporu. Pomoc bude poskytovaná od prípadu k prípadu a bude prispôsobená individuálnym potrebám a finančným záväzkom konkrétnych firiem. 

Prehľad opatrení je založený na informáciách členov a výskumu BusinessEurope a je zostavený k 12. 03. 2020. 

Aké opatrenia na podporu podnikania zaviedlo susedné Česko a čo to znamená pre slovenské firmy pôsobiace v tejto krajine, nájdete v článku Náhrada škôd spôsobených koronavírusom (COVID-19) a karanténnymi opatreniami – Česko a Slovensko.

Aj vláda SR predstavila prvých 7 opatrení s cieľom podporiť podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých koronakrízou. O aké opatrenia ide, nájdete v článku Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky