Štátna podpora firiem zasiahnutých koronavírusom (COVID-19) v Európe

Ako vlády v Európe pomáhajú firmám zvládnuť súčasnú krízu v súvislosti s kornavírusom a znížiť finančný tlak, ktorému čelia? Prehľad opatrení.

Belgicko

 • Firmy sa môžu riadiť akýmsi platobným kalendárom (tzv. „platobný plán“), podľa ktorého môžu „rozložiť“ svoje platby DPH, sociálnych odvodov a pokút. Taktiež môžu odložiť platby dane z príjmov právnických a fyzických osôb.
 • Firmám môžu byť odpustené pokuty za oneskorené platby.
 • Zvýšenie platieb za skrátenú pracovnú dobu (65%--> 70%).
 • Federálna vláda nebude firmy sankcionovať v prípade, že nestihnú včas (v pôvodne zazmluvnenom termíne) splniť verejnú zákazku.

Tieto opatrenia sa týkajú len firiem, ktoré dokážu, že boli priamo zasiahnuté COVID-19 (napr. pokles obratu, signifikantný pokles objednávok a/alebo rezervácií, dôsledky reťazovej reakcie atď.).  Tento „platobný plán“ možno získať do 30. júna. 

Dánsko

 • Pozastavenie platieb DPH a iných daní pre spoločnosti.
 • Spustenie „Pracovnej skupiny korona“, v ktorej majú zastúpenie zástupcovia vlády a podnikateľských združení. Jej úlohou je pripraviť konkrétne návrhy týkajúce sa najmä problémov turistického ruchu, dopravy a podnikania v oblasti zážitkovej ekonomiky.
 • 1 mld. DKK poskytnutá na záruky pre firmy. 
 • Vláda preplatí práceneschopnosť od prvého dňa v prípade, že sú zamestnanci v karanténe alebo nakazení COVID-19.
 • Väčšia flexibilita v schéme, ktorá umožňuje firmám presunúť zamestnancov dočasne pracovať na čiastočný úväzok, pričom zamestnanci dostanú počas tohto obdobia doplnkové dávky v nezamestnanosti.
 • Kompenzácia za odložené alebo zrušené podujatia s účasťou nad 1000 ľudí s veľkým množstvom starších účastníkov.
 • Verejné orgány môžu predĺžiť uzávierky na tendre (napr. ak je pravdepodobné, že v súčasnosti firmy nemôžu začať pracovať na projektoch).

Francúzsko

 • Posun termínov na úhradu sociálnych odvodov a daňových platieb.
 • V zložitých prípadoch môžu byť odsúhlasené daňové úľavy na základe individuálneho posúdenia žiadostí.
 • Podpora štátu a Banque de France pri rokovaniach o zmene splátkového kalendára bankových úverov.
 • Mobilizovanie Bpifrance s cieľom zaručiť bankové hotovostné linky, ktoré môžu pre epidémiu firmy potrebovať. 
 • Udržiavanie zamestnanosti vo firmách pomocou zjednodušeného a posilneného systému čiastočnej nezamestnanosti.
 • Podpora  mediácie pri riešení konfliktov so zákazníkmi alebo dodávateľmi.
 • Uznanie COVID-19 štátom ako dôvodu vyššej moci v súvislosti verejnými zákazkami. Nebudú sankcie za oneskorenia pri všetkých verejných zákazkách.
Prečítajte si tiež

Nemecko

 • Uľahčenie skrátenej pracovnej doby – prah zamestnancov, ktorých to má zasiahnuť, sa znížil z 1/3 na 10 %. 
 • Už v januári sa obdobie skrátenej pracovnej doby predĺžilo z 12 na 24 mesiacov.
 • Vláda pokryje 60 % čistej mzdy v prípade krátkodobej práce a vráti zamestnávateľovi sociálne odvody za časť úväzku súvisiacu so skrátením pracovnej doby.
 • Plán prísť s investičným balíkom v hodnote 12,4 mld. €. 
 • Výrazne zasiahnuté spoločnosti dostanú pomoc v súvislosti s ich likviditou.

Írsko

 • Schéma v hodnote 200 mil. € SBCI (Strategic Banking Corporation of Ireland) na posilnenie pracovného kapitálu pre oprávnené podniky zasiahnuté COVID-19. Pôžičky do výšky 1,5 mil. € budú k dispozícii za znížené sadzby, pričom prvých 500 000 € bude nezabezpečených. Žiadosti možno podávať prostredníctvom webovej stránky SBCI. 
 • Balík v hodnote 200 mil. € pre podporu podnikania, ktorý zahŕňa záchrannú a reštrukturalizačnú schému, dostupný cez Enterprise Ireland pre ohrozené, ale životaschopné firmy, ktoré potrebujú reštrukturalizovať alebo transformovať svoje podnikanie.
 • Maximálna výška úveru, ktorý je k dispozícii od spoločnosti MicroFinance Ireland (MFI), sa zvýši z 25 000 € na 50 000 € ako okamžité opatrenie, ktoré má pomôcť pri riešení výnimočných okolností, ktorým čelia mikropodniky - (živnostníci a firmy do 9 zamestnancov). Žiadosti možno podávať prostredníctvom webovej stránky MFI alebo prostredníctvom Local Enterprise Office. 
Prečítajte si tiež
 • Program záruk za úvery bude k dispozícii spoločnostiam, ktoré ovplyvnil COVID-19, prostredníctvom najväčších bánk v krajine. Budú k dispozícii pôžičky do výšky 1 mil. € až na 7 rokov.
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí a Ministerstvo obchodu, podnikania a inovácií zabezpečia spoločnú službu prvej pomoci cez kancelárie Ministerstva práce a sociálnych vecí a rozvojové agentúry Enterprise Ireland a IDA Ireland v každom regióne, aby tak zabezpečili pomoc na mieru pre firmy ovplyvnené COVID-19. Cieľom je zamedziť masovému prepúšťaniu a získať pre firmy čas na to, aby sa mohli dostať cez krátkodobý pokles tržieb.
 • Firmy, ktoré potrebujú zredukovať počet pracovných hodín alebo dní, môžu využiť ponuku Ministerstva práce a sociálnych vecí na podporu skrátenej pracovnej doby tak, že skontaktujú Local Enterprise Office. 
 • Spoločnosti budú mať k dispozícii celú škálu grantových podpôr Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office a Údarás na Gaeltachta, aby im pomohli pri stratégiách inovácií, diverzifikácie trhov a dodávateľských reťazcov a pri zlepšení konkurencieschopnosti.
Článok pokračuje pod reklamou

Taliansko

 • Odklad splátok úrokov a istiny do 30. apríla, prípadne až o 12 mesiacov, zo zvýhodnených úverov poskytnutých Invitalia .
 • Opatrenia na podporu rodín zamestnancov a živnostníkov a na posilnenie sietí sociálneho zabezpečenia pre výrobné jednotky fungujúce v „červenej zóne“.
 • Opatrenia na podporu spoločností, ktoré nepriamo zasiahla sanitárna núdzová situácia, zvýšením záručného fondu pre malé a stredné podniky. Na 12 mesiacov by sa malo uprednostniť zaručenie koncesie na úver pre tie malé a stredné podniky, ktoré sú v „červenej zóne“.
 • Opatrenia pre turistický ruch: pozastavenie zrážok a platieb odvodov do 31. marca pre hotely, cestovné agentúry; špecifické formy kompenzácie pre používateľov, ktorí neboli schopní cestovať do a z „červenej zóny“  alebo nemali možnosť využitia turistických balíčkov z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 nariadených talianskymi a zahraničnými orgánmi.
Prečítajte si tiež

Holandsko

 • Spoločnosti môžu odložiť platby dane z príjmu, sociálnych odvodov a DPH. 
 • Odpustenie pokút pre firmy v súvislosti s omeškanými platbami. 
 • Pravidlá skrátenej pracovnej doby boli rozšírené. Podnikatelia musia preukázať, že ich podnikateľská aktivita bude kvôli COVID-19 zredukovaná prinajmenšom o 20 % pracovného času.

Vláda avizuje ďalšie opatrenia v nasledujúcich dňoch.

Švédsko

 • Opatrenia na podporu prác na čiastočný úväzok na udržanie zamestnancov od 1. mája.
 • Opatrenia na podporu likvidity firiem ako rozloženie dvojmesačnej hodnoty odvodov zamestnávateľa a preddavkov na daň zamestnancov až na jeden rok.

Veľká Británia

 • Vláda predloží legislatívu, ktorá umožní malým a stredným podnikom a zamestnávateľom žiadať vrátenie nemocenskej dávky zaplatenej za práceneschopnosť v dôsledku COVID-19. 
 • Vláda zvýši úľavy pri majetkových daniach z nehnuteľností na 100 % na jeden rok a rozšíri ich na sektor voľného času a pohostinstva a zvýši plánovanú úľavu na sadzby pre pohostinstvá na 5 000 £. Spolu s existujúcimi úľavami pre malé podniky  sa opatrenie bude týkať odhadom 900 000 nehnuteľností, čo je približne 45 % všetkých nehnuteľností vo Veľkej Británii.
 • Vláda ponúkne dodatočné finančné zdroje vo výške 2,2 mld. £ pre miestnu samosprávu na podporu malých podnikov prostredníctvom úľav na dani. Výsledkom bude jednorazová podpora vo výške 3 000 £ približne 700 000 podnikom. V prípade majetku so zdaniteľnou hodnotou 12 000 £ ide o jednu štvrtinu ich  zdaniteľnej hodnoty alebo o hodnotu porovnateľnú s 3-mesačným nájmom.
 • Vznikne nová dočasná úverová schéma určená na sanáciu dôsledkov prerušenia podnikania v prípade COVID-19. Jej podstatou budú vládne záruky veriteľom vo výške 80 % z každej pôžičky (s výhradou maximálneho limitu pohľadávok na jedného veriteľa). Schéma bude určená pre pôžičky v hodnote do 1,2 mil. £. Okrem existujúcich foriem podpory má táto nová záruka spočiatku podporovať pôžičky v objeme do 1 mld. £. 
 • Všetci podnikatelia a živnostníci vo finančnej tiesni a s nesplnenými daňovými záväzkami môžu získať podporu. Pomoc bude poskytovaná od prípadu k prípadu a bude prispôsobená individuálnym potrebám a finančným záväzkom konkrétnych firiem. 

Prehľad opatrení je založený na informáciách členov a výskumu BusinessEurope a je zostavený k 12. 03. 2020. 

Aké opatrenia na podporu podnikania zaviedlo susedné Česko a čo to znamená pre slovenské firmy pôsobiace v tejto krajine, nájdete v článku Náhrada škôd spôsobených koronavírusom (COVID-19) a karanténnymi opatreniami – Česko a Slovensko.

Aj vláda SR predstavila prvých 7 opatrení s cieľom podporiť podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých koronakrízou. O aké opatrenia ide, nájdete v článku Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dotácie na nájomné pre zasiahnuté podniky druhou vlnou pandémie

Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, budú môcť získať dotácie na nájomné. Parlament schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií, čo sa mení?

Dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle: aké sú podmienky?

Kultúra a kreatívny priemysel sa dočká pomoci na zníženie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Koho sa pomoc týka, aké sú podmienky a aká je výška ponúkaných dotácií?

Umelá inteligencia pre život bez bariér: grantový program ponúka príležitosť aj slovenským startupom

Grant od spoločnosti Microsoft ponúka príležitosť aj pre slovenské startupy. O čo ide a čo môžete získať?

O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj za september

Obdobie, kedy môžu podnikatelia získať dotáciu na nájomné sa rozširuje. Kto na ňu má nárok a dokedy je potrebné podávať žiadosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky