Finančná pomoc pre firmy zasiahnuté konfliktom na Ukrajine

Európska komisia prijala dočasný krízový rámec na podporu hospodárstva v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Finančnú podporu môžu získať aj slovenskí podnikatelia.

Európska komisia (EK) dňa 23. 3. 2022 zverejnila oznámenie o dočasnom rámci pre štátnu pomoc v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine. Cieľom rámca je umožniť členským štátom využívať flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v kontexte invázie Ruska na Ukrajinu.

Čo umožní nový rámec členským štátom?

Poskytnutie obmedzenej sumy pomoci spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou alebo súvisiacimi sankciami a odvetnými sankciami

Členské štáty budú môcť zaviesť schémy, aby mohli udeliť až 35 000 eur spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia v odvetviach poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry a až 400 000 eur spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia vo všetkých ostatných odvetviach. Táto pomoc nemusí byť prepojená s rastom cien energie, keďže kríza a reštriktívne opatrenia voči Rusku ovplyvňujú hospodárstvo viacerými spôsobmi vrátane fyzického narušenia dodávateľského reťazca. Túto podporu možno poskytovať v akejkoľvek forme vrátane priamych grantov.

Zabezpečenie dostatočnej likvidity pre podniky

Členské štáty budú môcť poskytnúť podnikateľom dotované štátne záruky s cieľom zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali úvery všetkým spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou, a tiež poskytnúť pomoc vo forme úrokového zníženia pri úveroch zo súkromných aj verejných zdrojov. V prípade oboch druhov podpory existujú obmedzenia týkajúce sa maximálnej výšky úveru, ktoré sú založené na prevádzkových potrebách spoločností, pričom sa zohľadňuje ich obrat, náklady na energiu alebo špecifické potreby likvidity. Tieto úvery môžu pokrývať potreby investícií, ako aj prevádzkového kapitálu.

Kompenzáciu spoločnostiam za dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku mimoriadne vysokých cien plynu a elektrickej energie

Účelom pomoci je znížiť dopady zvýšených cien zemného plynu a elektriny, nie je však limitovaná na energeticky náročný priemysel. Môže ísť o rôznu formu podpory, napr. priame platby, daňové zvýhodnenia, pôžičky, úvery, záruky a pod. Uznané budú dodatočné náklady na nákup zemného plynu a elektriny v období od 1. 2. 2022 a 31. 12. 2022 v porovnaní s dvojnásobkom nákladov v referenčnom období, ktorým je rok 2021. Ustanovuje sa strop vo výške 30 % uznateľných nákladov a maximálne 2 mil. eur na individuálny podnik. Pomoc je možné kumulovať so všeobecnou pomocou, ale strop sa nesmie prekročiť.

V prípade podnikov energeticky náročného priemyslu sa ustanovuje osobitný režim so špeciálnymi podmienkami (napr. odlišné % uznateľných nákladov). Výška pomoci nesmie presiahnuť 25 mil. eur. V prípade, ak ide o podnik z oblasti, ktoré definuje príloha oznámenia (napr. výroba hliníka, textilných vlákien, plastov, papiera, železa, vodíka a pod.), strop sa zvyšuje na 50 mil. eur.

Do kedy je platný dočasný rámec?

Dočasný rámec je platný od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022. EK sa zaväzuje prehodnotiť opodstatnenosť dočasného rámca pred 31. 12. 2022 vo svetle hospodárskeho vývoja v EÚ, ako aj dôležitých medzinárodných udalostí.

Znenie dočasného rámca pre štátnu pomoc v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine je dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci v časti Štátna pomoc: Legislatíva - Legislatíva EK v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine.

Zdroj: Protimonopolný úrad SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Potravinári môžu žiadať o finančný príspevok: ako postupovať?

Potravinári môžu žiadať o mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov eur. Aké sú podmienky a postup?

Pozastavenie cla na dovoz tovaru z Ukrajiny a ďalšie opatrenia EÚ

Európska komisia navrhla pozastavenie ciel na tovar z Ukrajiny, a tiež ochranných opatrení na ukrajinskú oceľ. Aké kroky EÚ podniká na pomoc ukrajinskému medzinárodnému obchodovaniu?

Dočasné útočisko: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Jednoduchší prístup na trh práce – aj to umožňuje dočasné útočisko odídencom z Ukrajiny. Kto a ako oň môže žiadať? Aké práva a povinnosti potom odídenci majú? Môžu vycestovať či podnikať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky