Ochranné známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie. Odlišuje tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon o ochranných známkach podrobne špecifikuje označenia, ktoré nemôžu byt ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, obsahujú názvy štátov,označujú druh výrobkov alebo služieb, obsahujú všeobecne známe zemepisné označenia, označujú klamlivo, svojím označením sa zhodujú s ochrannou známkou, ktorá je zapísaná pre inú osobu, pre zhodné tovary alebo služby.

Ako získať ochrannú známku?

Ak chcete získať ochrannú známku, je potrebné, aby ste podali riadne vyplnenú prihlášku (registráciu) ochrannej známky na predpísanom tlačive. Podať ju môže fyzická alebo právnická osoba na Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad). V prípade kolektívnej ochrannej známky ju môže podať združenie fyzických alebo právnických osôb. Musí obsahovať tieto náležitosti:

 • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra, kde sa
  uvádza:
  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (ak je prihlasovateľom fyzická osoba),
  názov, prípadne obchodné meno a sídlo (ak je prihlasovateľom právnická osoba),
 • textové znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, ktoré je zreteľné a umožňuje reprodukciu, v prípade trojrozmerného označenia jeho
  plošné vyobrazenie,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra, kde sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podla Medzinárodného triednika tovarov a služieb,
 • písomnú zmluvu (v prípade kolektívnej ochrannej známky), ktorá je uzatvorená medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať,
 • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako prebieha konanie o prihláške ochrannej známky?

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každou neskôr podanou prihláškou, ktorá obsahuje zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Úrad preskúma, či prihláška splna podmienky ustanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Do zápisu ochrannej známky do registra je možné podať tretími osobami písomné pripomienky, na ktoré úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky, sa nestáva účastníkom konania. V prípade, že sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, úrad prihlásené označenie zaregistruje.

 

Čo je to námietkové konanie?

Námietkové konanie je inštitútom známkového práva, ktorý vytvára priestor pre uplatňovanie ochrany práv tretích osôb, ktoré by mohli byt dotknuté zápisom prihláseného označenia. Po zverejnení prihlášky vo vestníku môžu byt v lehote troch mesiacov po uverejnení podané námietky. Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne.

Aká je platnosť zápisu ochrannej známky?

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky na úrad. Platnosť zápisu ochrannej známky možno predlžiť na ďalších desať rokov na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu.

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola zapísaná do registra. Majiteľa ochrannej známky oprávňuje používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať také označenie, ktoré by vyvolávalo pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti. Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného diela, v ktorom ochranná známka svojou reprodukciou vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby v nasledujúcom vydaní diela uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele sa reprodukuje ochranná známka. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené. Môže sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byt aj peňažné plnenie.

Aké sú ďalšie skutočnosti, ktoré súvisia s ochrannou známkou?

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre niektoré z nich (Žiadosť o prevod ochrannej známky). Majiteľ ochrannej známky môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná licenčnou zmluvou. Ochranná známka môže byt predmetom záložného práva. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ alebo záložný dlžník. Združenie fyzických alebo právnických osôb môže ako prihlasovateľ podať prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky. Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia sa dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami (zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch).

Správne poplatky

Podanie prihlášky

 • individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 165,50 Eur,
 • za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 16,50 Eur.

Obnova zápisu

 • individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 132,50 Eur,
 • za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 16,50 Eur.

Ako chrániť ochranné známky v zahraničí?

 1. V súčasnosti existujú tri spôsoby ako získať ochranu ochrannej známky v zahraničí: Podať prihlášku priamo do krajiny alebo krajín, v ktorých má prihlasovateľ záujem získať ochranu. Podmienky registrácie, ako aj samotné konanie o prihláške ochrannej známky, sa riadia právnym poriadkom tej krajiny, v ktorej sa prihláška podáva.
 2. Podať prihlášku do viacerých krajín sveta je vhodné podla Madridskej dohody alebo Protokolu k Madridskej dohode. Medzinárodný zápis v zmluvných stranách týchto dohôd je možné získať na základe jedinej prihlášky podanej na Medzinárodnom úrade pri Svetovej organizácii duševnéhovlastníctva v Ženeve prostredníctvom ÚPV SR, za podmienky, že prihlasovateľ má na území SR podnik, alebo bydlisko, prípadne je jeho štátnym príslušníkom.
 3. V rámci Európskej únie podať prihlášku
  ochrannej známky Spoločenstva. Prihláška ochrannej známky spoločenstva (ďalej "prihláška CTM") sa môže podať priamo na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), alebo tiež v podateľni Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, ktorý ju zašle do OHIMu do 14 dní. Prihlášku možno podať v každom z 23 oficiálnych jazykov EÚ, t. z. aj v slovenskom jazyku v papierovej forme, faxom, na diskete, CD alebo on-line prostredníctvom internetu. Obdobie platnosti zápisu ochrannej známky Spoločenstva do registra je desať rokov odo dna podania prihlášky. Registrácia sa môže obnoviť vždy na obdobie 10 rokov, na základe žiadosti majiteľa, ak sa zaplatili náležité poplatky. Zápisom ochrannej známky Spoločenstva získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň právo zakázať používanie tejto ochrannej známky tretími osobami a požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania práv. Majitel CTM má výhradné právo oznacovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Tento spôsob ochrany podstatne znižuje náklady v porovnaní s nákladmi na registráciu vo všetkých 27 krajinách Európskej únie.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Prediagnostika priemyselných práv

Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje bezplatnú službu pre malé a stredné podniky s názvomPrediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblížit priemyselné vlastníctvo malým a stredným podnikom, ktoré v dostatocnej miere neochránia svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej podnikatelskej stratégii. Priemyselnoprávnu ochranu mnohokrát považujú za finančne nákladnú, administratívne náročnú a komplikovanú. Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť ho s možnostami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalého sútažného konania, poskytnúť bezplatné a objektívne odporúcania. Zámerom je poskytnút konzultačno-poradenskú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Hlavné výhody pre podnik:

 • získanie základných poznatkov z oblasti priemyselného vlastníctva,
 • ohodnotenie vlastného priemyselného vlastníctva, pripravenosť podniku čeliť nekalej súťaži, zvýšenie základného imania podniku,
 • bezplatné a objektívne odporúčania a možnosť klásť dodatočné otázky.

Výsledkom prediagnostiky je zlepšenie poznatkov podniku o vlastnom duševnom vlastníctve a porozumenie, ako môže priemyselné vlastníctvo zlepšiť rozvoj. Má to veľký vplyv na zlepšenie konkurencieschopnosti podniku a na jeho ďalší rozvoj v podnikateľskom prostredí.

Informačné centrum ÚPV SR

Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o možnom a najvhodnejšom spôsobe ochrany duševného vlastníctva.

Kontakt:
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48 4300 131
+421 (0) 48 4300 121
fax: +421 (0) 48 4300 350
e-mail: [email protected]

Lucia Lalíková, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Zdroj: Časopis Transfer marec/2010

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky