Záväzné stanoviská sa rozširujú o ďalšie daňové predpisy

Záväzné stanoviská sa rozširujú o ďalšie daňové predpisy
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Finančné riaditeľstvo SR neeviduje po prvom roku od zavedenia možnosti vydávať záväzné stanoviská ani jednu žiadosť. Od 15. septembra 2015 sa rozšíril okruh daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko.

Problematiku žiadania a vybavovania záväzných stanovísk Finančného riaditeľstva SR upravuje § 53a a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o správe daní”). Dňa 1. septembra 2015 uplynul rok od účinnosti týchto ustanovení, t. j. od tohto dňa môžu daňové subjekty (vrátane podnikateľov) žiadať o záväzné stanovisko.

Podľa informácií sprístupnených Finančným riaditeľstvom SR, toto v období od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 neeviduje ani jednu žiadosť o záväzné stanovisko. V dokumentoch, ktoré sú súčasťou návrhu zákona, ktorým sa záväzné stanovisko zavádzalo, možno nájsť aj takéto odhadované hodnotenia vplyvu na podnikateľské prostredie:

  • „Návrhom zákona budú ovplyvnené podnikateľské subjekty, ktoré požiadajú o vydanie záväzného stanoviska. V súčasnosti nemožno predpokladať ich počet.”
  • Návrh zákona bude mať pozitívny prínos na podnikateľské prostredie z dôvodu predvídateľnosti budúcich daňových povinností.”

Vychádzajúc z dostupných informácií možno prínos záväzného stanoviska ku kvalite podnikateľského prostredia veľmi jednoducho kvantifikovať. Je pozitívne, že takáto možnosť existuje, ale pre väčšinu malých a stredných podnikateľov je cenovo nedostupná,” konštatuje predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), Ján Solík. Cena za záväzné stanovisko je síce variabilná a závisí od sumy predpokladaného obchodného prípadu (čo nie je bežnou praxou v podnikateľskom sektore), avšak vždy je stanovená minimálna a maximálna cena záväzného stanoviska. Minimálna cena záväzné stanoviska je relatívne vysoká, 4 000 Eur.

Dôvodom, prečo je záujem o záväzné stanovisko taký nízky (nulový), je aj rozsah daňových predpisov, ku ktorým sa vydávalo. Okruh daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu mohli podnikatelia požiadať o vydanie záväzného stanoviska, bol pri zavedení veľmi úzky, najmä v prípade dane z príjmov. Rozšírenie okruhu daňových predpisov je zmenou k lepšiemu, ale stále ide o krok málo abiciózny,” dodáva Ján Solík.

Záväzné stanovisko stráca účinky (nie je záväzné pre správcu dane), ak dôjde k zmene právnej úpravy, na základe ktorej bolo vydané. Časté novely daňových zákonov v kombinácii so sumou, ktorú musia podnikatelia vynaložiť určite neprispievajú k zvyšovaniu dopytu po záväzných stanoviskách,” zdôrazňuje Solík.

Rozšírenie rozsahu daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko od 15.9.2015

V zmysle vyhlášky Ministerstva financií SR č. 214/2015 Z. z. sa s účinnosťou od 15. septembra 2015 rozširuje rozsah daňových predpisov v rámci dane z príjmov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko, aj na tieto oblasti:

  • úprava základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”),
  • daňová uznateľnosť výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,
  • odpočet daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,
  • správnosť uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.

Pre oblasť dane z pridanej hodnoty (DPH) možno prostredníctvom záväzného stanoviska žiadať aj o posúdenie splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť novela zákona o správe daní, pričom k úprave (zníženiu) cien za vydanie záväzného stanoviska nedošlo. Napríklad, ak by Finančné riaditeľstvo SR posudzovalo daňovú uznateľnosť nákladu, pri cene záväzného stanoviska 4 000 Eur a sadzbe dane 22 % by muselo ísť o náklad vo výške aspoň 18 182 Eur, aby úspora na dani z príjmov pokryla len cenu záväzného stanoviska. Ak by sa odstránila (prípadne znížila) minimálna cena záväzného stanoviska, cena za posúdenie daňovej uznateľnosti nákladu v sume 18 182 Eur by bola vo výške 181,82 Eur (1 % z obchodného prípadu, ak je obchodným prípadom hodnota nákladu), čo je už atraktívnejšia cena aj pre malého a stredného podnikateľa. Vydanie záväzného stanoviska nemá byť bezplatné, ale súčasný stav naznačuje, že jeho cena nebola stanovená primerane k finančným možnostiam väčšiny podnikateľov, uzatvára Ján Solík.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.

Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva.

Záväzné stanoviská budú od 1.1.2018 lacnejšie

Za celú dobu od zavedenia inštitútu záväzných stanovísk pred tromi rokmi vydalo Finančné riaditeľstvo SR iba jediné. Využívaniu má pomôcť zníženie ceny za jeho vydanie na polovicu od roku 2018.

Záväzné stanoviská poskytuje Finančné riaditeľstvo SR od 1.9.2014

Od 1.9. 2014 môžu podnikatelia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko pri neobvyklých obchodných prípadoch. Metodici z finančného riaditeľstva ho vydajú záujemcovi po podaní písomnej žiadosti a uhradení poplatku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky