Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.

Finančné riaditeľstvo SR, odbor daňovej metodiky, vydalo v októbri 2022 informáciu (1/DP/2022/NZ) k ustanoveniam týkajúcim sa problematiky záväzných stanovísk, podľa § 53a až § 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). 

Záväzné stanovisko podľa daňového poriadku

Ustanovenie § 53a daňového poriadku umožňuje daňovému subjektu požiadať Finančné riaditeľstvo SR o vydanie záväzného stanoviska. Finančné riaditeľstvo SR vydá záväzné stanovisko na základe písomnej žiadosti daňového subjektu a zaplatenia úhrady.

Toto ustanovenie ďalej upravuje podmienky, za akých môže daňových subjekt požiadať Finančné riaditeľstvo SR o vydanie záväzného stanoviska k uplatneniu daňových predpisov, ako aj postup Finančného riaditeľstva SR pri jeho vydávaní, resp. nevydaní.

Čo musí obsahovať žiadosť o záväzné stanovisko

Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.

V prípade, že žiadosť daňového subjektu neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým má byť záväzné stanovisko vydané, nie sú pre posúdenie dostatočné, Finančné riaditeľstvo SR vyzve daňový subjekt v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti na ich doplnenie v požadovanom rozsahu. Lehota je do desiatich pracovných dní od doručenia predmetnej výzvy. V prípade nevyhovenia výzve v plnom rozsahu a v určenej lehote, Finančné riaditeľstvo SR nebude považovať predmetnú žiadosť za podanú a túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.

Dokedy vydá Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko

Záväzné stanovisko vydá Finančné riaditeľstvo SR daňovému subjektu v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko v tejto lehote, Finančné riaditeľstvo SR oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním stanoviska v ním navrhnutej predĺženej lehote.

Ak daňový subjekt oznámi v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia oznámenia, že s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska nesúhlasí alebo ak sa v tejto lehote nevyjadrí, považuje sa žiadosť za späť vzatú.

Rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko (daň z príjmov, DPH)

Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých možno vydať záväzné stanoviská, ustanovuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko, v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to k posúdeniu

 • zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,
 • predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov,
 • úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,
 • daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,
 • odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,
 • správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.

Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to k posúdeniu

 • vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,
 • sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,
 • osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty,
 • splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy Finančné riaditeľstvo SR záväzne stanovisko nevydá

Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá, ak je na jeho vydanie potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo v prípade, ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré už bolo daňovým subjektom daňové priznanie podané.

Pre koho je stanovisko záväzné

Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti.

Predmetné ustanovenie § 53a daňového poriadku určuje záväznosť stanoviska voči správcovi dane a druhostupňovému orgánu, ak daňový subjekt postupoval v súlade s vydaným záväzným stanoviskom a ak sa nezmenili skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané.

Záväzné stanovisko nie je záväzné pre uvedené orgány vtedy, ak:

 • daňový subjekt, ktorému bolo záväzné stanovisko vydané neuplatnil postup v ňom uvedený;
 • preukáže sa, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo stanovisko vydané, nie sú splnené;
 • záväzné stanovisko stratilo účinky podľa § 53b ods. 3 daňového poriadku, pričom platí, že záväzné stanovisko stráca účinky:
  • dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané;
  • ak obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ich obchádza, alebo zastiera iný právny úkon;
  • ak vo veci právoplatne rozhodol súd.

Podanie námietky proti záväznému stanovisku

Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt záväzné stanovisko žiadal, môže daňový subjekt proti nemu podať finančnému riaditeľstvu námietku do ôsmich dní od jeho doručenia. Finančné riaditeľstvo posúdi námietku a záväzné stanovisko doplní, ak sú na to dôvody; o neopodstatnenosti námietky zašle daňovému subjektu oznámenie.

Výška úhrady za záväzné stanovisko od Finančného riaditeľstva SR

Ustanovenie § 53c daňového poriadku stanovuje výšku úhrady, ktorú je daňový subjekt povinný zaplatiť spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko. Za vydanie záväzného stanoviska sa platí úhrada vo výške 1 000 eur. Vysoko spoľahlivý daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko polovicu tejto sumy.

O ďalších výhodách pre (vysoko) spoľahlivé daňové subjekty sa dočítate v článku Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty.

Prečítajte si tiež

Úhrada sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Finančného riaditeľstva SR na jej zaplatenie. V prípade, ak daňový subjekt úhradu nezaplatí v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, Finančné riaditeľstvo SR záväzné stanovisko nevydá a túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.

Kam zaplatiť úhradu za záväzné stanovisko

Úhrada za vydanie záväzného stanoviska nebude poukazovaná na základné číslo účtu (OÚD daňového subjektu), pretože nie je daňou. Daňový subjekt je povinný úhradu za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť na číslo účtu vo formáte IBAN: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici. Variabilným symbolom je DIČ daňového subjektu.

Zdroj: Informácia k ustanoveniam § 53a až § 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?

Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky