eKasa v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my odpovedáme. V rámci našej poradne Podnikajte s odborníkmi ste nám zaslali otázky k systému eKasa, na ktorom musia fungovať všetky pokladnice od 1. júla 2019. Na otázky odpovedal Peter Hennel zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Týka sa eKasa všetkých predajcov alebo existujú aj nejaké výnimky, na ktoré sa nová povinnosť nevzťahuje?  

V prípade poskytovania služieb, výnimku predstavujú služby, ktoré nie sú zaradené do prílohy č.1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, na ktoré sa povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa nevzťahuje. 

Rovnako výnimku z povinnosti evidovať tržby za poskytovanie služieb v systéme eKasa predstavuje poskytovanie služieb fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím), poskytovanie služieb vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, poskytovanie služieb v rámci praktického vyučovania žiakov a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov.

V prípade predaja tovaru, výnimku z povinnosti evidovať tržby za predaj tovaru v systéme eKasa predstavuje napr. predaj cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače, predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov, alebo predaj tovaru na dobierku, predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím), predaj tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie, a pod.

Celkový rozsah tovarov pri predaji ktorých nevzniká podnikateľovi povinnosť evidovať tržby v systéme e-Kasa je uvedený v § 3 ods.2 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Od kedy platí eKasa pre gastro prevádzky? Od 1.4. alebo 1.7.2019?

Podľa prvého návrhu vládneho zákona používanie systému eKasa pre poskytovateľov hotelových a stravovacích služieb ako aj pre predajcov pohonných látok malo byť povinné už od 1.4.2019 a od 1.7.2019 mali na systém eKasa prejsť všetci ostatní podnikatelia.

Prijatá novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne však zaviedla povinnosť používanie systém eKasa celoplošne od 01.07.2019. Povinnosť používania systém e-Kasa sa teda aj na poskytovateľov hotelových a stravovacích služieb vzťahuje až od 01.07.2019. Avšak v prípade podnikateľov, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby podľa predmetného zákona prvýkrát od 1.4.2019, títo sú povinní používať pokladnicu eKasa už od tohto dátumu.

Funguje eKasa aj bez internetu alebo podnikateľ musí do svojej prevádzky zaviesť internetové pripojenie?

Základný princíp systému eKasa je online napojenie registračných pokladníc na Finančnú správu SR, a to prostredníctvom internetu, čo znamená že podnikateľ je povinný si na tento účel internetové pripojenie zabezpečiť.

Výnimku predstavujú prípady, ak má podnikateľ prevádzku, resp. predajné miesto umiestnené v lokalite, kde nie je dostupný internetový signál, kedy je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa a túto skutočnosť je povinný preukázať. Bližšie informácie k týmto výnimkám sú uvedené nižšie v odpovedi na nasledujúcu otázku.

Čo majú robiť majitelia prevádzok, ktorí majú prevádzky v oblastiach bez riadneho pokrytia signálom, a teda nevedia byť online?

V prípade, ak má podnikateľ prevádzku, resp. predajné miesto umiestnené v lokalite, kde nie je dostupný internetový signál, je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov do systému eKasa a túto skutočnosť je povinný preukázať.

Spôsob preukázania tejto skutočnosti zákon neustanovuje. Ako jedna z možností prichádza do úvahy preukázanie bydliska, miesta podnikania, resp. sídla na miestach, kde nie je dostupný internetový signál, t. j. na tzv. bielych miestach internetu. Zoznam bielych miest internetu býva uverejnený na webovom sídle Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Žiadosť o povolenie odkladu je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, a to v predpísanej štrukturovanej forme prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.

O povolení odkladu zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému eKasa, resp. o nevyhovení žiadosti vydá daňový úrad rozhodnutie. V období povolenia odkladu je podnikateľ povinný evidovať tržbu v systéme eKasa prostredníctvom online registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v online registračnej pokladnici.

Takto uloženú dátovú správu je podnikateľ povinný zaslať do systému eKasa najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak túto povinnosť nie je možné splniť v stanovenej lehote z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme eKasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

V prípade, ak ide o krátkodobé dočasné výpadky internetu, kedy podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady v systéme eKasa, je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému eKasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie. Na daný účel sa za hraničnú dobu odozvy považuje časový úsek dve sekundy od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému eKasa.

Týka sa eKasa aj virtuálnej registračnej pokladnice?

Virtuálna registračná pokladnica sa automaticky stane online registračnou pokladnicou a bude spĺňať všetky technické požiadavky ustanovené zákonom. Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne, pokladnicou eKasa klient je online registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica.

Nakoľko všetky registračné pokladnice budú musieť byť pripojené online k databáze finančnej správy do systému eKasa, tento systém sa týka aj virtuálnej registračnej pokladnica. Zásadná zmena spočíva v tom, že doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si online napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnej registračnej pokladnice dobrovoľne, v rámci systému eKasa bude online pripojenie na finančnú správu povinné. 

Pred povinným zavedením eKasa plánujem vymeniť súčasnú pokladnicu za novší typ. Ako mám postupovať? Odhlasujem a prihlasujem pokladňu elektronicky alebo osobne na daňovom úrade?

Vo vzťahu k zavedeniu systému eKasa platí, že na tento účel je možné používať iba takú pokladnicu, ktorá bola certifikovaná. Konanie o certifikácii zariadenia začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice dňom jej doručenia Colnému úradu Bratislava. Po pridelení certifikátu môže byť takéto zariadenie, ak spĺňa zákonom definované požiadavky použité na evidenciu tržby v systéme eKasa.

Pred samotným rozhodnutím o výmene súčasnej pokladnice za novší typ, odporúčam spojiť sa s dodávateľom vašej pokladnice a preveriť, či toto zariadenie bolo certifikované alebo je potrebné pristúpiť k výmene zariadenia za novšie. Certifikát je totiž vydávaný vo vzťahu k softvérovému riešeniu danej pokladnice nie k hardvéru ako takému.

Ak by sa vo vašom prípade jednalo o pokladnicu vyrobenú po roku 2015, nemusí dochádzať nutne k jej výmene za novší typ, nakoľko pokladnice od roku 2015 musia byť pripojiteľné na internet a musia byť schopné zabezpečiť online pripojenie s informačnými systémami finančnej správy.

Pokiaľ by došlo k výmene za novú pokladnicu, na účely eKasa nemusí ísť nutne o elektronickú registračnú pokladňu, ale môže to byť aj iné́ koncové zariadenie, ako napr. počítač̌, mobil či tablet, ktoré ale musí byť certifikované. Za účelom uvedenia pokladnice eKasa do prevádzky musí následne podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice eKasa, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom elektronického formulára.

Čo je lepšie – virtuálna alebo online registračná pokladnica?

Virtuálna registračná pokladnica je služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a je poskytovaná výhradne cez mobilné aplikácie, ktorých vlastníkom je Finančné riaditeľstvo SR, a cez klientske prostredie zriadené finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle

Je to v podstate online aplikácia, ktorá môže byť nainštalovaná v počítači, notebooku, tablete, či v smartfóne, ak má dané zariadenie stanovený operačný systém.

Virtuálna registračná pokladnica sa automaticky stane online registračnou pokladnicou a bude spĺňať všetky technické požiadavky ustanovené zákonom.

Táto aplikácia predstavuje službu podnikateľom, ktorá umožňuje online vystavovanie dokladov a Finančné riaditeľstvo SR ju poskytuje podnikateľom bezplatne. Je vhodná pre drobných podnikateľov.

Prečítajte si tiež

Online registračná pokladnica je hardvérové alebo softvérové riešenie zabezpečujúce komunikáciu so systémom eKasa. V tomto prípade ide o online napojenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré spĺňa technické požiadavky definované zákonom na finančnú správu, kde na centrálnom úložisku eKasa bude zaevidovaný každý doklad o každej transakcii.

V tomto prípade môžeme hovoriť o riešení na kompletnú evidenciu tržieb, ktoré je vhodné pre stredných a veľkých podnikateľov.

Koľko výrobcov má už certifikované chránené úložisko pre eKasu?

Podľa informácii z finančnej správy, v súčasnosti prebieha certifikácia a je podaných 16 žiadostí. Zoznam certifikovaných zariadení zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Stať by sa tak malo v najbližších dňoch.

Článok pokračuje pod reklamou

Robím donášku jedla. S prenosnou kasou blokujem na rôznych miestach. Aké zmeny v súvislosti s eKasou sa na mňa vzťahujú?

Predpokladám že vo vašom prípade ide o prenosnú elektronickú registračnú pokladňu. V súvislosti so zavedením systému eKasa platí, že z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice, ktoré musia umožňovať online komunikáciu so systémom eKasa. Za týmto účelom je výrobca, dovozca alebo distribútor ERP povinný vykonať certifikáciu ERP.

Vzhľadom na uvedené, vám odporúčam kontaktovať vášho dodávateľa ERP a preveriť, či Vaša ERP bola certifikovaná a spĺňa zákonom ustanovené podmienky pre jej používanie v systéme eKasa.

V súvislosti s používaním ERP platí, že ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica. Ak by vo Vašom prípade šlo o používanie prenosnej „pokladnice eKasa klient“, ktorú používate na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto ste povinný uviesť prenosnú pokladnicu eKasa klient.

Zároveň ste povinný do systému eKasa zasielať a pri evidencii tržby do pokladnice eKasa klient zaevidovať, okrem iného, aj adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.

Náležitosti oznámenia o umiestnení prenosnej pokladnice eKasa klient zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Týka sa systém eKasa aj predajných automatov?

Povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme eKasa prostredníctvom pokladnice eKasa klient sa nevzťahuje na predaj tovaru a poskytovanie služieb prostredníctvom predajných automatov.

Budú sa cez systém eKasa evidovať aj preddavky (zálohy) prijaté v hotovosti?

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne, tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Nakoľko podnikateľ je povinný evidovať každú tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme eKasa prostredníctvom pokladnice eKasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí, táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na preddavky prijaté v hotovosti.

Bude musieť zákazník po zavedení systému eKasa dostávať aj naďalej tlačený doklad?

V prípade evidencie tržby prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo v pokladnici eKasa klient ide o fyzicky vytlačený doklad, ktorý je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu ihneď po evidencii tržby a jeho vytlačení. V tejto súvislosti platí, že iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou eKasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.

V prípade evidencie tržby prostredníctvom pokladnice eKasa klient môže ísť aj o elektronický doklad, ktorý môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, napr. na mail zákazníka. Podmienkou je, že s tým kupujúci súhlasí a požiada o to ešte pred vytlačením pokladničného dokladu. V takomto prípade podnikateľ nie je oprávnený pokladničný doklad vytlačiť.

Ako si zákazník dokáže po zavedení eKasy overiť, že podnikateľ riadne eviduje tržby?

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici eKasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad. Okrem základných povinných údajov, pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa klient obsahuje, okrem iného, aj unikátny identifikátor dokladu. Je to kód pridelený systémom eKasa, ktorý slúži na overenie pravosti a platnosti pokladničného dokladu.

Prečítajte si tiež

Ďalej okrem vyššie uvedeného, pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou eKasa klient obsahuje aj čitateľný QR kód, za ktorým musí byť zobrazenie slov „Overte doklad pomocou QR kódu“. Overením uvedenia unikátneho identifikátora dokladu a použitím QR kódu na overenie dokladu si môže kupujúci overiť, či vystavený pokladničný doklad je autentickým dokladom vyhotoveným v systéme eKasa

Okrem vyššie uvedeného, pokladničný doklad môže byť označený aj unikátnym identifikátorom kupujúceho, ak je predložený kupujúcim predávajúcemu pred zaevidovaním prijatej tržby. Tento jedinečný kód môže byť tvorený ako číselný znak alebo alfanumerický reťazec, ktorý slúži na identifikáciu kupujúceho; unikátnym identifikátorom kupujúceho môže byť aj jeho daňové identifikačné číslo. Aj tento unikátny identifikátor kupujúceho môže rovnako slúžiť na overenie riadnej evidencie tržieb a môže zároveň kupujúcemu poskytnúť prehľad realizovaných výdavkov a slúžiť na archiváciu prijatých pokladničných dokladov.

Viac o systéme eKasa sa tiež dočítate v článkoch Systém eKasa – pripravte sa na online registračné pokladniceAko funguje eKasa a aké zmeny prinášaeKasa - virtuálna (VRP) alebo online registračná pokladnica (ORP)? a Ukončenie používania a predaj eKasy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky