Daň z nehnuteľností na rok 2016

Ján Benko | 27.12.2015
Daň z nehnuteľností na rok 2016

Kedy sa ma týka daň z nehnuteľností na rok 2016? Potrebné informácie k dani z nehnuteľností na rok 2016 stručne.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V porovnaní s rokom 2015 nenastali v právnej úprave dane z nehnuteľností žiadne zmeny.

Daň z nehnuteľností sa delí na tieto tri samostatné dane:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len “daň z bytov”).

Správca dane z nehnuteľností je obec (mesto)

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec (mesto), v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Pokiaľ ide o mesto Bratislava a mesto Košice, správu dane vykonávajú tieto mestá (nie mestské časti). Priznanie (prípadne čiastkové priznanie) k dani z nehnuteľností sa podáva a daň z nehnuteľností sa platí správcovi dane.

Keďže obec (mesto) je správcom dane, ktorý nie je súčasťou finančnej správy, daňové subjekty (najmä podnikatelia), ktorí majú povinnosť s finančnou správou komunikovať a doručovať podania elektronickými prostriedkami, s obcou (mestom) nemusia komunikovať a doručovať jej podania elektronickými prostriedkami.

Zdaňovacie obdobie pri dani z nehnuteľností

Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok (napr. kalendárny rok 2016). Špecifikom dane z nehnuteľností je to, že sa platí na zdaňovacie obdobie, t. j. dopredu.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2016

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká 1. januára 2016, ak sa daňovník v roku 2015 stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom alebo
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Podrobnejšie informácie o predmete dane z nehnuteľností nájdete v našom článku z minulého roka, no tieto informácie sú aktuálne aj pre 2016.

Príklad: Michal si v roku 2015 zobral hypotekárny úver a kúpil si byt. Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v októbri 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) prechádza na Michala vlastníctvo nehnuteľnosti (bytu) a 1. januára 2016 mu vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára kalendárneho roka (napr. 1. januára 2016), vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia (napr. 31. decembra 2015), v ktorom daňovníkovi zanikne

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom alebo
 • užívanie nehnuteľnosti.

Príklad: Zuzana v roku 2015 predá stavebný pozemok. Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v júni 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) Zuzane zaniká vlastnícke právo a toto prechádza na kupujúceho. Daňová povinnosť k stavebnému pozemku jej zanikne 31. decembra 2015.

Vlastníctvo, správu, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti je potrebné vždy vykladať v súvislosti s definovaním daňovníka príslušnej dane z nehnuteľností (dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov). Nájomca bytu nie je daňovníkom dane z bytov vo vzťahu k bytu, ktorý má v nájme.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností v osobitných prípadoch

Vznik a zánik daňovej povinnosti v osobitných prípadoch je vznik a zánik daňovej povinnosti v prípade nehnuteľnosti nadobudnutej vydražením a dedením.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu kalendárneho roka (napr. kalendárneho roka 2016) daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,

 • v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo
 • schválenia príklepu súdom.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Viac informácií k nehnuteľnostiam nadobudnutých vydražením a dedením aktuálnych aj pre rok 2016 nájdete v špecializovanom článku.

Lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2016

V prvom rade je dôležité spomenúť, že v prípade dane z nehnuteľností (ale nie len v prípade dane z nehnuteľností) existujú dva druhy daňových priznaní:

 • priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností),
 • čiastkové priznanie (čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností).

Pokiaľ ide o splatnosť dane z nehnuteľností, tá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň si daňovník sám nepočíta. Na základe údajov z priznania alebo čiastkového priznania ju vypočíta za daňovníka správca dane. Tento daň vyrubí rozhodnutím a zašle ho daňovníkovi. Rozhodnutie bude zahŕňať informácie kam daň z nehnuteľnostní na rok 2016 uhradiť a ako platbu dane identifikovať.

Priznanie sa podáva v prípade, ak daňovníkovi u správcu dane vzniká daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti.

Príklad: Michal si v roku 2015 zobral hypotekárny úver a kúpil si byt (jeho prvý vlastný). Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v októbri 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) prechádza na Michala vlastníctvo nehnuteľnosti (bytu) a 1. januára 2016 mu vznikne daňová povinnosť. Musí podať priznanie a zaplatí daň z nehnuteľností na rok 2016.

Čiastkové priznanie sa podáva v prípadoch, ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a:

 • stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo
 • dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo
 • zanikne mu vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Príklad: Zuzana v roku 2015 predá stavebný pozemok. Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v júni 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) Zuzane zaniká vlastnícke právo a toto prechádza na kupujúceho. Daňová povinnosť k stavebnému pozemku jej zanikne 31. decembra 2015. Musí podať čiastkové priznanie. Daň z nehnuteľností na rok 2016 platiť nebude.

Priznanie aj čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2016 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do konca januára 2016, ale keďže 31. januára 2016 je nedeľa, lehota uplynie 1. februára 2016.

Ak nedôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmenám, priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva a správca dane (obec, mesto) vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2016 podľa stavu k 1. januáru 2016 (t. j. podľa stavu uvedenom v priznaní alebo aktualizovaného stavu čiastkovým priznaním).

Osobitne je upravené podávanie priznania, čiastkového priznania a platenie dane v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením a dedením.

O predmete dane, daňovníkoch a základe dane jednotlivých daní z nehnuteľností na rok 2016 nájdete aktuálne informácie v článku z predchádzajúceho roka. V článku nájdete aj informácie o platení dane z nehnuteľností v splátkach. Ak hľadáte informácie o dani z nehnuteľnosti v roku 2017, prečítajte si článok Daň z nehnuteľností na rok 2017


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.