Daň z nehnuteľností na rok 2015

Daň z nehnuteľností na rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ani v roku 2015 netreba zabudnúť na daň z nehnuteľností. Týka sa to najmä tých, ktorí v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť.

Daň z nehnuteľností je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov miestnou daňou. Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Daň z nehnuteľností sa netýka len podnikateľov, ale aj fyzických osôb, ktoré nepodnikajú. Zdaneniu podliehajú pozemky, stavby a byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2015

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklad 1: S. r. o. kúpila v roku 2014 nekryté parkovisko. Zápis do katastra nehnuteľností sa uskutočnil v roku 2014. Daňová povinnosť jej vznikla 1. januára 2015. Je povinná podať priznanie k dani z nehnuteľností – daň z pozemkov (prípadne čiastkové priznanie).

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad 2: Fyzická osoba (živnostník) predala v roku 2014 stavebný pozemok. Zápis do katastra nehnuteľností sa uskutočnil v máji roku 2014. Daňová povinnosť jej zanikla 31. decembra 2014. Je povinná podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností – daň z pozemkov.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Príklad 3: S. r. o. si prenajala v roku 2014 nekryté parkovisko na 10 rokov. Nájomná zmluva nadobudla účinnosť 1. januára 2015 a nájomca (s. r. o.) je zapísaný v katastri. Daňová povinnosť vznikla s. r. o. 1. januára 2015. Je povinná podať priznanie k dani z nehnuteľností – daň z pozemkov.

Daň z pozemkov na rok 2015

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v členení:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • stavebné pozemky.

Predmetom dane z pozemkov nie sú:

 • pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
 • pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
 • pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb.

Daňovníkom dane z pozemkov môže byť vlastník pozemku, správca pozemku, nájomca pozemku alebo skutočný užívateľ pozemku.

Prečítajte si tiež

Základom dane z pozemkov je v zásade hodnota pozemku bez porastov, ktorá sa určí vynásobením výmery pozemku v m2 a príslušnej hodnoty za 1m2.

Základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 pre stavebné pozemky.

Daň zo stavieb na rok 2015

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v členení:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby neuvedené v predchádzajúcich bodoch.

Na zaradenie stavby do skupiny podľa vyššie uvedených bodov je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru 2015 (zdaňovacieho obdobia).

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby

 • s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
 • priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Poznámka: Pri dani zo stavieb došlo k úprave predmetu dane, preto mohla k 1. januáru 2015 vzniknúť daňová povinnosť aj daňovníkovi, ktorému predtým nevznikla. Viac v článku Zmeny v miestnych daniach (dani z nehnuteľností) od 1. 1. 2015.

Daňovníkom dane zo stavieb môže byť vlastník stavby, správca stavby, nájomca stavby alebo užívateľ stavby.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Daň z bytov na rok 2015

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom je aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako na bývanie, sa na účely určenia dane z nehnuteľností považuje za nebytový priestor.

Daňovníkom je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Daňové priznanie, výpočet, vyrubenie a splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2015

Vo vzťahu k dani z nehnuteľností existujú dva typy daňových priznaní. Priznanie k dani z nehnuteľností (podáva sa pri prvej nehnuteľnosti) a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností (podáva sa pri ďalšej nehnuteľnosti, zmene alebo zániku).

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní daň z nehnuteľností nevypočítava. Uvádza len úplné informácie potrebné pre výpočet dane. Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane (obec alebo mesto).

Daň vyrubuje správca dane (obec alebo mesto). Lehota na vyrubenie dane z nehnuteľností nie je pre správcu dane stanovená.

Daň z nehnuteľností je splatná v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť (spravidla) dňom doručenia. Daň z nehnuteľností sa platí na účet správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí, alebo pri platbách do 300 eur aj v hotovosti zamestnancovi oprávnenému prijímať platby dane z nehnuteľností. Je potrebné dbať na správnu identifikáciu platby v súlade s rozhodnutím správcu dane.

Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Ak je daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí (ide o povinnosť správcu dane) platenie dane z nehnuteľností v najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daňovník sa môže rozhodnúť, že zaplatí daň z nehnuteľností určenú v splátkach naraz. Platbu musí uskutočniť najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a aké lehoty s ním súvisia nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky