Daň z nehnuteľností na rok 2017

Daň z nehnuteľností na rok 2017
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 a kedy je daň z nehnuteľností splatná.

Daň z nehnuteľností je miestnou (lokálnou) daňou a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. Daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2017 je daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2017. Nie je to daň z nehnuteľností za rok 2016.

Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a aké lehoty s ním súvisia nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

Daňové priznanie má v prípade dane z nehnuteľností dve formy a to priznanie a čiastkové priznanie, ktorého úlohou je v podstate oznámenie nových skutočností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a zatiaľ ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodával, napríklad ak dôjde ku kúpe prvého bytu. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru 2017, okrem nadobudnutia nehnuteľnosti dedením a vydražením, tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2016 alebo k 1.1.2017 stali

  • vlastníkom,
  • správcom,
  • nájomcom alebo
  • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).

Príklad: Michal kúpil v roku 2016 byt, pričom zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný v decembri 2016. Keďže k 1. januáru 2017 je v katastri nehnuteľností Michal zapísaný ako vlastník, vzniká mu daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Do 31. januára 2017 je povinný podať priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností).

Daňovníkom dane z nehnuteľností je nájomca len v niektorých prípadoch, napr. ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo ak má nájomca v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v týchto prípadoch:

  • vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností k ďalšej nehnuteľnosti,
  • zmena druhu alebo výmery pozemku,
  • zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
  • zánik daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Prečítajte si tiež

Ak nenastanú uvedené zmeny, priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva. Správca dane (mesto alebo obec) vyrubí daň z nehnuteľností na základe posledného známeho stavu, t. j. na základe stavu podľa podaného priznania lebo na základe stavu aktualizovaného podaným čiastkovým priznaním.

Priznanie alebo čiastkové priznanie je daňovník povinný podať do 31.1.2017 miestne príslušnému správcovi dane. Správcom dane je mesto alebo obec, v ktorého katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľností magistráty, nie jednotlivé mestské časti.

Článok pokračuje pod reklamou

Správcovia dane, ktorými sú mestá a obce, nespadajú pod finančnú správu SR. Daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky (napr. platitelia DPH), nemajú túto povinnosť voči mestám a obciam.

Príklad: Adriana má trvalý pobyt v Bratislave. V roku 2016 predala chatu, ktorá patrí do katastrálneho územia mesta Dolný Kubín (Kubínska Hoľa). Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v septembri 2016. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) Adriane zaniká vlastnícke právo k chate a prechádza na kupujúceho. Daňová povinnosť k chate jej zanikne 31. decembra 2016. Musí podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností mestu Dolný Kubín.

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na rok 2017

Daňovník v daňovom priznaní nevyčísľuje daň z nehnuteľností tak, ako je tomu v prípade dane z príjmov. V priznaní alebo v čiastkovom priznaní uvádza skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet dane (napr. rozlohu pozemku v metroch štvorcových, počet nadzemných podlaží). Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň.

Rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na rok 2017, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane. Daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Mesto alebo obec môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, mesto, resp. obec musí určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník nemusí platiť vyrubenú daň z nehnuteľností v splátkach. Môže ju zaplatiť aj naraz, avšak najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2017 v osobitných prípadoch

Osobitne je upravené podávanie priznania, čiastkového priznania a platenie dane z nehnuteľností v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením a dedením. V porovnaní s rokom 2015 nedošlo v roku 2017 k žiadnym zmenám. Pre viac aktuálnych informácií aj pre rok 2017 k tejto téme si prečítajte článok Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti v roku 2015.

O predmete dane, daňovníkoch a základe dane jednotlivých daní z nehnuteľností na rok 2017 nájdete aktuálne informácie aj pre rok 2017 v článku Daň z nehnuteľností na rok 2015. V zákone o miestnych daniach nedošlo od právneho stavu platného v roku 2015 k zmenám.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daňové povinnosti podnikateľa s termínom 31.1.2022

Termín 31. január je lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31.1.2022. Kto ho musí podať a kedy daňovníkovi vzniká, resp. zaniká daňová povinnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky