Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2020

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2020.

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú dôležité najmä pri dosahovaní príjmov v rôznych krajinách. V tomto článku prinášame prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku, ktorý v júli 2020 zverejnila Finančná správa SR. Znenia jednotlivých zmlúv je možné nájsť na portáli finančnej správy.

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku

*1 - Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté s týmito štátmi sú modifikované prostredníctvom Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2018 Z. z. (,,ďalej len ,,MLI“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2019. Švédsko si vyhradilo právo uplatňovať zmeny a doplnenia v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia so Slovenskou republikou v dôsledku podpísania MLI s neskoršou účinnosťou. *2 - Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“. V osobitných administratívnych oblastiach Hongkong, Macao a v provincii Taiwan sa uplatňujú samostatné daňové režimy. Hongkong, Macao a Taiwan samostatne rozhodujú o druhoch daní, daňových sadzbách a ďalších daňových záležitostiach. *3 - Vo vzťahu k Mongolsku sa naďalej uplatňujú tzv. mnohostranné daňové zmluvy RVHP, t.j. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Miškovci dňa 27.5.1977 a Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Ulánbátare dňa 19.5.1978. *4 - Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku podpísanej v Prahe 2. novembra 1981 a jej ustanovenia sa prestanú vykonávať od dátumu, keď sa začne vykonávať táto zmluva v súlade s ustanoveniami odseku 2 (vyhláška č. 99/1983 Zb.) *5 - Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne: Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltár, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia. *6 - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení MZV SR č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - čiastka č.73/2000 na str. 2364 *7 - Taiwan: Úplné znenie medzinárodnej administratívnej dohody bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2011 oznámením č. 31
Por. č. Zmluvný štát Kód štátu Nadobudnutie platnosti Zbierka zákonov Z. z. - MLI - oznámenia
1. Arménsko AM 1.2.2017 6/2017
2. Austrália *1 AU 22.12.1999 157/2000 408/2018
3. Belgicko *1 BE 13.6.2000 92/2007 487/2019
4. Bielorusko BY 5.7.2000 112/2001
5. Bosna a Hercegovina BA 17.4.1983 99/1983
6. Brazília BR 14.11.1990 200/1991
7. Bulharsko BG 2.5.2001 287/2001
8. Cyprus *1 CY 30.12.1980 30/1981 81/2020
9. Česká republika CZ 14.7.2003 238/2003
10. Čierna Hora *1 ME 15.10.2001 269/2002 413/2018
11. Čína *2 CN 23.12.1987 41/1988
12. Dánsko *1 DK 27.12.1982 53/1983 481/2019
13. Estónsko EE 29.3.2006 383/2006
14. Etiópia Etiópia 26.2.2018 123/2018
15. Fínsko *1 FI 6.5.2000 207/2001 207/2001
16. Francúzsko *1 FR 25.1.1975 73/1975 405/2018 254/2019 – oznámenie o oprave chyby
18. Grécko GR 23.5.1989 98/1989
17. Gruzínsko *1 GE 29.07.2012 201/2012 256/2019
19. Holandsko NL 5.11.1974 138/1974
19.a Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) NL 19.12.1996 199/1997
19.b Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) *1 NL 1.12.2010 450/2010 486/2019
20. Chorvátsko HR 14.11.1996 220/1997
21. India *1 IN 13.3.1987 77/1987 484/2019
22. Indonézia ID 30.1.2001 12/2002
23. Irán IR 1.5.2018 122/2018
24. Island *1 IS 19.6.2003 225/2003 483/2019
26. Izrael *1 IL 23.5.2000 327/2000 414/2018
24. Írsko *1 IE 30.12.1999 365/2000 257/2019
27. Japonsko *1 JP 25.11.1978 46/1979 406/2018
28. Juhoafrická republika ZA 30.6.1999 39/2001
29. Kanada *1 CA 18.12.2001 96/2007 482/2019
30. Kazachstan KZ 28.7.2008 257/2008
31. Kórea KR 8.7.2003 244/2003
32. Kuvajt KW 21.4.2014 93/2014
33. Litva *1 LT 16.12.2002 756/2002 407/2018
34. Líbya LY 21.06.2010 258/2010
35. Lotyšsko *1 LV 12.6.2000 317/2000 489/2019
36. Luxembursko *1 LU 30.12.1992 227/1993 485/2019
37. Macedónsko MK 27.4.2010 153/2010
38. Maďarsko HU 21.12.1995 80/1996
39. Malajzia MY 11.4.2016 211/2016
40. Malta *1 MT 20.8.2000 318/2000 258/2019
41. Mexiko MX 28.9.2007 429/2007
42. Moldavsko MD 17.9.2006 514/2006
43.a Mongolsko (FO) *3 MN 1.1.1979 30/1979
43.b Mongolsko (PO) *3 MN 1.1.1979 49/1979
44. Nemecko DE 17.11.1983 18/1984
45. Nigéria NG 2.12.1990 339/1991
46. Nórsko NO 28.12.1979 35/1980
47. Poľsko *1 PL 21.12.1995 95/1996 409/2018
47.a Poľsko (protokol k zmluve) PL 01.08.2014 212/2014
48. Portugalsko *1 PT 2.11.2004 11/2005 98/2020
49. Rakúsko *1 AT 12.2.1979 48/1979 410/2018
50. Rumunsko RO 29.12.1995 105/1996
51. Ruská federácia RU 1.5.1997 31/1998
52. Slovinsko *1, 4 SI 11.7.2004 386/2004 411/2018
53. Singapur *1 SG 12.6.2006 381/2006 259/2019
54. Spojené arabské emiráty AE 1.4.2017 58/2017
55. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska GB 20.12.1991 89/1992 412/2018
56. Srbsko *1 RS 15.10.2001 269/2002 413/2018
57. Srí Lanka LK 19.6.1979 132/1979
58. Sýria SY 27.02.2010 35/2010
59. Španielsko ES 5.6.1981 23/1982
60. Švajčiarsko CH 23.12.1997 127/1998
60. a Švajčiarsko (protokol k zmluve) CH 8.8.2012 224/2012
61. Švédsko *1 SE 8.10.1980 9/1981
62. Taiwan TW 24.9.2011 FS 9/2011 ozn. č. 31
63. Taliansko IT 26.6.1984 17/1985
64. Tunisko TN 25.10.1991 419/1992
65. Turecko *6 TR 2.12.1999 90/2000
66. Turkmenistan TM 26.6.1998 100/1999
67. Ukrajina *1 UA 22.11.1996 173/1997 488/2019
68. USA USA 30.12.1993 74/1994
69. Uzbekistan UZ 17.10.2003 444/2003
70. Vietnam VN 29.07.2009 296/2009

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky