Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2020

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2020.

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú dôležité najmä pri dosahovaní príjmov v rôznych krajinách. V tomto článku prinášame prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku, ktorý v júli 2020 zverejnila Finančná správa SR. Znenia jednotlivých zmlúv je možné nájsť na portáli finančnej správy.

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku

*1 - Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté s týmito štátmi sú modifikované prostredníctvom Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 339/2018 Z. z. (,,ďalej len ,,MLI“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2019. Švédsko si vyhradilo právo uplatňovať zmeny a doplnenia v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia so Slovenskou republikou v dôsledku podpísania MLI s neskoršou účinnosťou. *2 - Podľa Oznámenia č. 15851/2001-75 na uplatňovanie Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Čínskej ľudovej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu č. 41/1998 Zb., ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001, sa táto zmluva neuplatňuje na území osobitných administratívnych oblastí Hongkong, Macao a provincie Taiwan, zmluva sa vzťahuje len na „pevninskú Čínu“. V osobitných administratívnych oblastiach Hongkong, Macao a v provincii Taiwan sa uplatňujú samostatné daňové režimy. Hongkong, Macao a Taiwan samostatne rozhodujú o druhoch daní, daňových sadzbách a ďalších daňových záležitostiach. *3 - Vo vzťahu k Mongolsku sa naďalej uplatňujú tzv. mnohostranné daňové zmluvy RVHP, t.j. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Miškovci dňa 27.5.1977 a Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi ČSSR, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, podpísaná v Ulánbátare dňa 19.5.1978. *4 - Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa skončí medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku podpísanej v Prahe 2. novembra 1981 a jej ustanovenia sa prestanú vykonávať od dátumu, keď sa začne vykonávať táto zmluva v súlade s ustanoveniami odseku 2 (vyhláška č. 99/1983 Zb.) *5 - Oznámenie č. 12057/1997-651 k uplatňovaniu Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku č. 89/1992, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1997, objasňuje územnú platnosť tejto zmluvy nasledovne: Podľa článku 3 ods. 1 písm. a) zmluvy výraz „Spojené kráľovstvo“ označuje Veľkú Britániu a Severné Írsko včítane každej oblasti mimo výsostných vôd Spojeného kráľovstva. Termín Veľká Británia sa vzťahuje na Anglicko, Wales a Škótsko. Termín Veľká Británia sa nevzťahuje na pobrežné ostrovy a na závislé teritóriá (napr. ostrov Man, Normanské ostrovy, Gibraltár, Britské panenské ostrovy atď.). Na týchto pobrežných ostrovoch a na týchto závislých teritóriách je vo väčšine prípadov riešená legislatíva finančných, ekonomických a obchodných otázok odchylne od legislatívy Veľkej Británie a tiež sa na tieto územia nevzťahuje legislatíva prevzatá do britského práva z právnych noriem Európskej únie, nevzťahuje sa podľa práva platného vo Veľkej Británii Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia na pobrežné ostrovy a závislé územia. *6 - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení MZV SR č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi SR a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov - čiastka č.73/2000 na str. 2364 *7 - Taiwan: Úplné znenie medzinárodnej administratívnej dohody bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2011 oznámením č. 31
Por. č. Zmluvný štát Kód štátu Nadobudnutie platnosti Zbierka zákonov Z. z. - MLI - oznámenia
1. Arménsko AM 1.2.2017 6/2017
2. Austrália *1 AU 22.12.1999 157/2000 408/2018
3. Belgicko *1 BE 13.6.2000 92/2007 487/2019
4. Bielorusko BY 5.7.2000 112/2001
5. Bosna a Hercegovina BA 17.4.1983 99/1983
6. Brazília BR 14.11.1990 200/1991
7. Bulharsko BG 2.5.2001 287/2001
8. Cyprus *1 CY 30.12.1980 30/1981 81/2020
9. Česká republika CZ 14.7.2003 238/2003
10. Čierna Hora *1 ME 15.10.2001 269/2002 413/2018
11. Čína *2 CN 23.12.1987 41/1988
12. Dánsko *1 DK 27.12.1982 53/1983 481/2019
13. Estónsko EE 29.3.2006 383/2006
14. Etiópia Etiópia 26.2.2018 123/2018
15. Fínsko *1 FI 6.5.2000 207/2001 207/2001
16. Francúzsko *1 FR 25.1.1975 73/1975 405/2018 254/2019 – oznámenie o oprave chyby
18. Grécko GR 23.5.1989 98/1989
17. Gruzínsko *1 GE 29.07.2012 201/2012 256/2019
19. Holandsko NL 5.11.1974 138/1974
19.a Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) NL 19.12.1996 199/1997
19.b Holandské kráľovstvo (protokol k zmluve) *1 NL 1.12.2010 450/2010 486/2019
20. Chorvátsko HR 14.11.1996 220/1997
21. India *1 IN 13.3.1987 77/1987 484/2019
22. Indonézia ID 30.1.2001 12/2002
23. Irán IR 1.5.2018 122/2018
24. Island *1 IS 19.6.2003 225/2003 483/2019
26. Izrael *1 IL 23.5.2000 327/2000 414/2018
24. Írsko *1 IE 30.12.1999 365/2000 257/2019
27. Japonsko *1 JP 25.11.1978 46/1979 406/2018
28. Juhoafrická republika ZA 30.6.1999 39/2001
29. Kanada *1 CA 18.12.2001 96/2007 482/2019
30. Kazachstan KZ 28.7.2008 257/2008
31. Kórea KR 8.7.2003 244/2003
32. Kuvajt KW 21.4.2014 93/2014
33. Litva *1 LT 16.12.2002 756/2002 407/2018
34. Líbya LY 21.06.2010 258/2010
35. Lotyšsko *1 LV 12.6.2000 317/2000 489/2019
36. Luxembursko *1 LU 30.12.1992 227/1993 485/2019
37. Macedónsko MK 27.4.2010 153/2010
38. Maďarsko HU 21.12.1995 80/1996
39. Malajzia MY 11.4.2016 211/2016
40. Malta *1 MT 20.8.2000 318/2000 258/2019
41. Mexiko MX 28.9.2007 429/2007
42. Moldavsko MD 17.9.2006 514/2006
43.a Mongolsko (FO) *3 MN 1.1.1979 30/1979
43.b Mongolsko (PO) *3 MN 1.1.1979 49/1979
44. Nemecko DE 17.11.1983 18/1984
45. Nigéria NG 2.12.1990 339/1991
46. Nórsko NO 28.12.1979 35/1980
47. Poľsko *1 PL 21.12.1995 95/1996 409/2018
47.a Poľsko (protokol k zmluve) PL 01.08.2014 212/2014
48. Portugalsko *1 PT 2.11.2004 11/2005 98/2020
49. Rakúsko *1 AT 12.2.1979 48/1979 410/2018
50. Rumunsko RO 29.12.1995 105/1996
51. Ruská federácia RU 1.5.1997 31/1998
52. Slovinsko *1, 4 SI 11.7.2004 386/2004 411/2018
53. Singapur *1 SG 12.6.2006 381/2006 259/2019
54. Spojené arabské emiráty AE 1.4.2017 58/2017
55. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska GB 20.12.1991 89/1992 412/2018
56. Srbsko *1 RS 15.10.2001 269/2002 413/2018
57. Srí Lanka LK 19.6.1979 132/1979
58. Sýria SY 27.02.2010 35/2010
59. Španielsko ES 5.6.1981 23/1982
60. Švajčiarsko CH 23.12.1997 127/1998
60. a Švajčiarsko (protokol k zmluve) CH 8.8.2012 224/2012
61. Švédsko *1 SE 8.10.1980 9/1981
62. Taiwan TW 24.9.2011 FS 9/2011 ozn. č. 31
63. Taliansko IT 26.6.1984 17/1985
64. Tunisko TN 25.10.1991 419/1992
65. Turecko *6 TR 2.12.1999 90/2000
66. Turkmenistan TM 26.6.1998 100/1999
67. Ukrajina *1 UA 22.11.1996 173/1997 488/2019
68. USA USA 30.12.1993 74/1994
69. Uzbekistan UZ 17.10.2003 444/2003
70. Vietnam VN 29.07.2009 296/2009

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky