Zdaňovanie digitálnych platforiem od roku 2018

Od 1.1.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o dani z príjmov, ktorá novým spôsobom upravuje povinnosti daňovníkov, ktorí v Slovenskej republike prevádzkujú digitálne platformy. Táto novela upravuje aj povinnosti daňovníkov, ktorí cez tieto platformy poskytujú služby prepravy a ubytovania. O aké zmeny ide?

Čo je digitálna platforma?

Podľa § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je digitálnou platformou hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správcu aplikácií.

Na Slovensku pôsobí napríklad tento typ digitálnych platforiem:

  • ubytovacie digitálne platformy (napr. Booking.com, Airbnb),
  • dopravné digitálne platformy (napr. Taxify, Uber – dočasne pozastavená činnosť).

Cez tieto digitálne platformy poskytujú fyzické osoby ubytovacie služby alebo pre tieto spoločnosti jazdia.

Aké povinnosti majú poskytovatelia digitálnych platforiem od 1.1.2018?

Od 1.1.2018 operátorom zahraničných digitálnych platforiem, ktoré sprostredkúvajú služby prepravy a ubytovania v Slovenskej republike, vzniká povinnosť registrovať v Slovenskej republike stálu prevádzkareň (platí v prípade, ak operátor digitálnej platformy nie je registrovaný na daň z príjmov na Slovensku).

To, že zahraničné digitálne platformy zaregistrujú na Slovensku stálu prevádzkareň pre účely dane z príjmov znamená, že daň budú odvádzať priamo na Slovensku a príjmy prevádzkarne tu zdania prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov. Zriadenie stálej prevádzkarne je povinnosťou pre každú digitálnu platformu, ktorá má so Slovenskom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ale je aj povinnosťou pre takú digitálnu platformu, ktorá so Slovenskom takúto zmluvu uzatvorenú nemá.

Do kedy musí digitálna platforma zriadiť stálu prevádzkareň na Slovensku?

Stálu prevádzkareň je potrebné zaregistrovať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla (napr. do konca mája 2018, ak služby sprostredkovania boli opakovane poskytnuté v apríli 2018). Po prvýkrát tak mali zahraničné digitálne platformy urobiť do konca februára 2018.

V prípade, že správca dane zistí, že operátor digitálnej platformy si nesplnil registračnú povinnosť, vyzve ho na splnenie tejto povinnosti. Ak sa tejto výzve nevyhovie a nesplní povinnosť registrácie, správca dane ju zaregistruje z úradnej moci, a to na základe informácií poskytnutých poskytovateľmi služieb prepravy a ubytovania.

V prípade nesplnenia registračnej povinnosti v stanovenej lehote správca dane môže uložiť pokutu od 60 eur do 20 000 eur.

Aké povinnosti majú daňovníci, ktorí poskytujú služby cez digitálne platformy?

V súčasnosti daňovníci platia daň z príjmov zo služieb, ktoré vykonávajú cez digitálne platformy, a to prostredníctvom daňového priznania. Províziu (platbu) za využívanie digitálnej platformy platí daňovník priamo poskytovateľovi.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo sa mení pre daňovníkov, ktorí poskytujú svoje služby cez digitálne platformy od 1.1.2018?

Nakoľko provízia, ktorú daňovníci platia za používanie digitálnych platforiem, odchádzala do zahraničia a v danej krajine, kde má digitálna platforma sídlo, sa aj zdaňovala, od 1.1.2018 došlo k novele zákona o dani z príjmov.

V prípade, ak operátor zahraničnej digitálnej platformy nezaregistruje na Slovensku stálu prevádzkareň, uplatní sa režim zrážkovej dane. Daňovníci, ktorí využívajú na sprostredkovanie služieb zahraničné digitálne platformy, sú povinní zraziť daň z platieb za sprostredkovanie, ktoré platia zahraničným operátorom digitálnej platformy. Daň z platieb za sprostredkovanie musia zraziť len tí daňovníci, ktorí si ich uplatňujú ako daňový náklad.

Daň z provízie zrazí a odvedie samotný daňovník, ktorý poskytuje služby prostredníctvom zahraničných digitálnych platforiem (napr. konkrétny vodič, či ubytovacie zariadenie), ak využíva služby zahraničných platforiem, ktoré si na Slovensku nezaregistrujú stálu prevádzkareň.

Daňovníci sú povinní zraziť z platieb za sprostredkovanie daň vo výške 19 %, a v prípade, že prijímateľom platby je daňovník z nezmluvného štátu, tak sa zrazí daň vo výške 35 %.

Zrážkovú daň je daňovník povinný odviesť správcovi dane do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vykonaná platba poskytovateľovi digitálnej platformy, (napríklad ak platbu daňovník vykoná v máji 2018, tak jeho povinnosťou bude odviesť zrážkovú daň do 15. júna 2018).

Ak zahraničná digitálna platforma zaregistruje na Slovensku stálu prevádzkareň, tak daňovníci, ktorí poskytujú služby prepravy alebo ubytovania, nemusia zrážať daň z platieb za sprostredkovanie.

K problematike zdaňovania digitálnych platforiem od roku 2018 vydalo na konci marca 2018 Ministerstvo financií SR stanovisko, ktoré si môžete stiahnuť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky