Zdaňovanie používania firemného auta na súkromné účely od roku 2014

Zdaňovanie používania firemného auta na súkromné účely od roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2014 sa mení spôsob zdaňovania nepeňažných príjmov zamestnancov, ktoré vyplývajú z používania služobného automobilu aj na súkromné účely, prečítajte si ako.

Príjmom zamestnanca, ktorý používa motorové vozidlo zamestnávateľa na služobné (pracovné) aj súkromné účely, je aj suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny automobilu, za každý aj začatý kalendárny mesiac. Vstupnou cenou môže byť napríklad obstarávacia cena, reprodukčná obstarávacia cena alebo zostatková cena motorového vozidla.

Vozidlo sa časom odpisuje, čím jeho hodnota vplyvom času, inovácií a používaním klesá, a tým analogicky klesá aj nepeňažný benefit pre zamestnanca z jeho používania. Od roku 2014 sa bude postupne počas 7 rokov znižovať vstupná cena každoročne o 12,5 %, začínajúc druhým rokom. Zahrnovanie tohto druhu nepeňažných príjmov do základu dane zamestnanca sa bude časovo limitovať. Po uplynutí 8 rokov po zaradení motorového vozidla do užívania nebude používanie motorového vozidla zamestnávateľa na služobné aj súkromné účely nepeňažným príjmom zamestnanca. Úprava hodnoty vozidla pre účely výpočtu nepeňažných príjmov zamestnanca sa bude vykonávať k prvému dňu kalendárneho roka. Zdaňovacie obdobie zamestnávateľa, ktoré môže byť v určitých prípadoch aj kratšie ako kalendárny rok alebo iné ako kalendárny rok, nemá vplyv na znižovanie vstupnej ceny.

Príklad č. 1: Zamestnávateľ v januári 2014 kúpil osobný automobil a zaradil ho do majetku. Osobný automobil bol pridelený zamestnancovi na služobné používanie, ako aj s možnosťou na súkromné používanie. Vstupná cena (obstarávacia cena) osobného automobilu je 10 000 eur (cena s DPH). Mesačný nepeňažný príjem zamestnanca za roky 2014 až 2022 sa nachádza v nasledovnej tabuľke k príkladu č. 1.

Rok Vstupná cena Ročné zníženie Kumul. ročné zníženie Cena pre výpočet Mesačný nepeňažný príjem
2014 10 000 - - 10 000 100
2015 10 000 1 250 1 250 8 750 87,50
2016 10 000 1 250 2 500 7 500 75
2017 10 000 1 250 3 750 6 250 62,50
osobný automobil je po prvých štyroch rokoch daňovo úplne odpísaný
2018 10 000 1 250 5 000 5 000 50
2019 10 000 1 250 6 250 3 750 37,50
2020 10 000 1 250 7 500 2 500 25
2021 10 000 1 250 8 750 1 250 12,50
2022 10 000 - - - 0

Poznámka: Sumy sú uvedené v eurách.

Nepeňažný príjem, ktorý zakladá používanie služobného osobného automobilu aj na súkromné účely, sa bude zamestnancovi zdaňovať len po dobu 8 rokov od zaradenia osobného automobilu do používania.

Technické zhodnotenie motorového vozidla bude mať vplyv na určenie výšky nepeňažného príjmu.

Ak bude na osobnom automobile vykonané technické zhodnotenie, zvýši sa o sumu technického zhodnotenia vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa. Vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa zvýšená o vykonané technické zhodnotenie sa bude každoročne znižovať o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka.

Prenajaté motorové vozidlo (lízing)

Prenajatým motorovým vozidlom sa rozumie motorové vozidlo obstarané formou finančného prenájmu (finančného lízingu). Finančný prenájom je špecifický tým, že vlastníkom prenajímanej veci je počas trvania finančného prenájmu prenajímateľ. V tomto prípade zákon o dani z príjmov vyžaduje pre účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca, z dôvodu používania motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely, vychádzať z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka – teda prenajímateľa (spravidla ide o lízingovú spoločnosť). Pre lízingovú spoločnosť je prenajímaná vec (v tomto prípade motorové vozidlo, napr. auto) tovarom, ktorý následne prenajme. Výnosom nemusí byť len úrokový výnos dohodnutý v lízingovej zmluve, ale tiež rozdiel medzi nákupnou cenou prenajímanej veci (napr. auta) a výškou istiny dohodnutej v lízingovej zmluve. Lízingová spoločnosť by mala nájomcovi oznámiť na jeho žiadosť vstupná cenu (napr. obstarávaciu cenu) prenajímanej veci (napr. auta), z ktorej následne nájomca (ako zamestnávateľ) vypočíta sumu nepeňažného príjmu zamestnanca, ktorý prenajímanú vec (napr. auto) používa. Vstupná cena sa musí zvýšiť o daň z pridanej hodnoty, ak ju neobsahuje.

Pokračovanie v poskytovaní motorového vozidla zamestnancovi a nová právna úprava

Novela zákona o dani z príjmov, ktorou sa zavádza zohľadňovanie opotrebenia motorového do výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca, nadobúda účinnosť od 1. januára 2014. Zamestnávateľ, ktorý poskytoval zamestnancovi motorové vozidlo aj na súkromné účely pred 1. januárom 2014 bude postupovať tak, že cenu motorového vozidla prepočíta k 1. januáru 2014 ako cenu v ďalších rokoch (teda bude vychádzať zo zníženej vstupnej ceny) poskytovania motorového vozidla zamestnancovi na služobné (pracovné) a súkromné účely.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky