Transferová dokumentácia za rok 2018

Obsah transferovej dokumentácie sa oproti minulému roku zmenil. Ako vyhotoviť transferovú dokumentáciu za rok 2018 a kto má povinnosť ju viesť?

Transferové oceňovanie je proces súvisiaci s porovnávaním ceny alebo ziskovej marže, ktorá bola dosiahnutá v kontrolovanej transakcii s cenou, ktorá bola dosiahnutá v nekontrolovanej transakcii.

S transferovým oceňovaním úzko súvisí pojem transferová dokumentácia. Ide o dokumentáciu, ktorej obsah v roku 2018 určuje novo prijaté Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie (ďalej len „Usmernenie o určení obsahu dokumentácie“).

Aby bolo možné lepšie pochopiť problematiku transferovej dokumentácie, treba si bližšie vysvetliť pojem závislé osoby a kontrolované transakcie.

Kto a v akom rozsahu je povinný transferovú dokumentáciu vyhotoviť a čo je jej účelom približujeme v článku Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor).

Kedy a komu vzniká povinnosť viesť transferovú dokumentáciu nájdete v článku Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021.

Závislé osoby a kontrolované transakcie v roku 2018

Za závislé osoby sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) považujú:

 • blízke osoby,
 • ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby alebo subjekty,
 • osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Viac o tom, kto sú závislé osoby sa dočítate v článku Transferové oceňovanie v roku 2018 – koho sa týka?

Transferová dokumentácia dokumentuje transakcie, ktoré nastali medzi závislými osobami. Tieto transakcie sa nazývajú kontrolované transakcie. Podľa zákona o dani z príjmov sa kontrolovanou transakciou rozumie právny, resp. obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je daňovníkom s príjmami z podnikania, z inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy z prenájmu (ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku) a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely.

Príklad na kontrolovanú transakciu: Firma Účtovníctvo, s. r. o. a firma Podnikanie, s. r. o. sa považujú za ekonomicky prepojené osoby, t. j. ide o závislé osoby. Všetky transakcie vykonané medzi týmito firmami sa budú považovať za kontrolované transakcie, napríklad vedenie účtovníctva firmou Účtovníctvo, s. r. o. pre firmu Podnikanie, s. r. o. a následné zaplatenie za tieto služby. Ak by firma Účtovníctvo, s. r. o. poskytovala služby firme, ktorá nie je jej závislá osoba, tak ide o nezávislé transakcie, na ktoré sa nevzťahuje transferové oceňovanie, a teda ich ani nezaznamenáva transferová dokumentácia.

Transferová dokumentácia v roku 2018

V transferovej dokumentácii sa uvádzajú informácie o závislých osobách a transakcie s nimi vykonané za príslušné zdaňovacie obdobie. Ako už bolo vyššie spomenuté, rozsah a obsah transferovej dokumentácie v roku 2018 upravuje Usmernenie o určení obsahu dokumentácie. Ak však nenastanú nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, tak sa môže daňovník odvolať na informácie uvedené v staršej dokumentácií.

Obsah dokumentácie sa líši napríklad od toho, aké veľké kontrolované transakcie medzi sebou závislé osoby vykonali alebo od veľkosti daňovníka. Rozdiel vznikne napríklad pri kontrolovaných cezhraničných transakciách, pričom ak je transakcia vyššia ako 10 mil. €, vedie sa o nej úplná dokumentácia, ale ak by bola transakcia vyššia ako 1 mil. €, ale menšia ako 10 mil. €, vedie sa o nej základná dokumentácia. Obvykle platí, že menšia firma, napríklad živnostník, má transferovú dokumentáciu jednoduchšiu ako veľká nadnárodná korporácia.

Usmernenie o určení obsahu dokumentácie rozlišuje:

 • skrátenú dokumentáciu,
 • základnú dokumentáciu,
 • úplnú dokumentáciu.

Pri základnej a úplnej dokumentácií sa môžu kontrolované transakcie uvádzať samostatne alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Túto skupinu kontrolovaných transakcií tvoria viaceré kontrolované transakcie, ktoré sú:

 • rovnakého druhu a zároveň uzavreté za porovnateľných podmienok,
 • vzájomne úzko prepojené a podmienené alebo porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

ak vypracovanie dokumentácie za tieto transakcie spoločne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach ocenenia. Taktiež musí daňovník uviesť dôvod zlúčenia kontrolovaných transakcií do jednej skupiny.

Príklad na skupinu kontrolovaných transakcií: Firma Účtovníctvo, s. r. o. a Podnikanie, s. r. o. sú závislé osoby. Firma Účtovníctvo, s. r. o. vedie účtovníctvo firme Podnikanie, s. r. o. a vystavuje jej faktúry za účtovnícke služby raz do mesiaca, ktoré následne firma Podnikanie, s. r. o. zaplatí. Keďže sú to transakcie rovnakého druhu, môžu tvoriť skupinu kontrolovaných transakcií. Ak by Účtovníctvo, s. r. o. predalo tovar firme Podnikanie, s. r. o., tak by už táto transakcia nepatrila do skupiny kontrolovaných transakcií.

Novinkou dokumentácie za rok 2018 je aj to, že nemá obsahovať transakcie, ktoré nevplývajú na základ dane z príjmov daňovníka, ktorý túto dokumentáciu pripravuje.

Príklad na transakciu neovplyvňujúcu základ dane: Konateľ firmy Účtovníctvo, s. r. o. poskytne tejto firme bezúročnú pôžičky so splatnosťou do jedného roka. Keďže táto pôžička nijako neovplyvní základ dane firmy Účtovníctvo, s. r. o., nebude sa ani uvádzať v transferovej dokumentácií, aj napriek tomu, že ide o kontrolovanú transakciu medzi závislými osobami.

Prečítajte si tiež

Usmernenie o určení obsahu dokumentácie určuje iba minimálny rozsah dokumentácie, pričom správca dane môže daňovníka vyzvať na predloženie ďalších informácií.

Skrátená transferová dokumentácia v roku 2018

Skrátená dokumentácia je obsahom a zostavením najjednoduchšia zo všetkých dokumentácií.

Zostavenie skrátenej dokumentácie je pomerne jednoduché, pretože obsah a štruktúra dokumentácie sú popísané v prílohe spomínaného usmernenia. Táto príloha predstavuje predtlačený dokument, do ktorého daňovník vyplní požadované údaje zo zdaňovacieho obdobia.

Prílohu k usmerneniu – Prehľad transakcií so závislými osobami na stiahnutie.

Skrátená dokumentácia obsahuje dve časti, a to:

 • údaje o daňovníkovi – ide o identifikáciu daňovníka,
 • prehľad transakcií daňovníka so závislou osobou – ide o identifikovanie závislej osoby a kontrolovaných transakcií s ňou vykonaných, pričom táto časť sa vypĺňa za každú závislú osobu samostatne.

Skrátená dokumentácia sa vedie o:

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí;
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou, resp. konsolidovanou účtovnou jednotkou, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou, resp. konsolidovanou účtovnou jednotkou,
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou,
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Keďže v skrátenej dokumentácii sa uvádzajú iba významné kontrolované transakcie (výnimku tvoria nevýznamné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý si uplatňuje úľavu na dani), treba vychádzať z definície významnosti. Informácia sa považuje za významnú vtedy, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

Prečítajte si tiež

V prípade nevýznamných kontrolovaných transakcií, pri ktorých sa nevyhotovuje dokumentácia platí, že povinnosť vedenia transferovej dokumentácie je splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Znamená to, že ak aj daňovník mal počas zdaňovacieho obdobia závislé osoby, ale nevykonal s nimi kontrolované transakcie, na ktoré by sa vzťahovala povinnosť vyhotoviť transferovú dokumentáciu, tak si povinnosť jej vyhotovenia splnil podaním daňového priznania k dani z príjmov za dané obdobie.

Článok pokračuje pod reklamou

Základná transferová dokumentácia v roku 2018

Základná dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré poukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách. Skladá sa z dvoch častí, a to:

 • všeobecnej skupinovej dokumentácie – v nej sa bližšie identifikujú závislé osoby,
 • špecifickej dokumentácie – v nej sa bližšie identifikuje daňovník a vykonané kontrolované transakcie.

K základnej dokumentácií už nie je vypracovaný vzor, resp. príloha, ako je to v prípade skrátenej dokumentácie, a preto je formálna stránka transferovej dokumentácie na samotnom daňovníkovi.

Základná transferová dokumentácia sa vedie o:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 • kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie/skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Úplná transferová dokumentácia v roku 2018

Obsah úplnej dokumentácie a postup jej vypracovania je najzložitejší, pretože sa týka veľkých kontrolovaných transakcií a závislých osôb.

Úplná dokumentácia sa skladá z rovnakých častí ako základná dokumentácia, a to z:

 • všeobecnej skupinovej dokumentácie,
 • špecifickej dokumentácie.

Rozdiel je však v obsahu, pretože požiadavky na úplnú dokumentáciu sú omnoho podrobnejšie ako požiadavky pre základnú dokumentáciu. Bližšie popísaný obsah všeobecnej skupinovej a špecifickej dokumentácie nájdete v Usmernení o transferovej dokumentácií.

Úplná transferová dokumentácia sa vedie o:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia podľa IFRS,
 • cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, pričom hodnota takejto kontrolovanej transakcie/skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, napr. Panama,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane, okrem úpravy základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky