Preukazovanie výdavkov na reklamné predmety

Ako pri daňovej kontrole preukazovať opodstatnenosť výdavkov na reklamné predmety?

Pri daňovej kontrole sú reklamné predmety jednou z oblastí, kde môže často vzniknúť rozdielny pohľad zo strany správcu dane a daňového subjektu na oprávnenosť daňových výdavkov. Predmetom preukazovanie je najmä overenie skutočnosti, či daňový subjekt správne identifikoval reklamné predmety, vyčíslil ich hodnotu a teda oprávnene odpočítal DPH s následným nezdanením odovzdania predmetu a zaradenia výdavkov na ich obstaranie do daňových výdavkov. Dokazovanie a preukazovanie upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v § 24. Dokazovanie vedie správca dane, ale dôkazné bremeno znáša daňový subjekt, ktorý je povinný preukazovať skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach a skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo daňového konania a pod.

Podľa § 24 ods. 4 zákona o správe daní možno ako dôkaz použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (svedectvá, posudky, záznamy, evidencie). Pri reklamných predmetoch môže byť najvhodnejším dôkazom pre správcu dane jeden exemplár takéhoto predmetu, prípadne jeho fotografia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2017

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 sa neúprosne blíži, a preto by sme si mali pripomenúť dôležité čísla, ktoré pri jeho vypĺňaní môžeme využiť.