Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Prehľad o zrazených preddavkoch aj hlásenie o vyúčtovaní dane patria medzi tlačivá, ktoré je povinný podávať zamestnávateľ finančnej správe za svojich zamestnancov. Povinnosť ich predkladania upravuje v § 39 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na konci októbra 2023 boli vo Finančnom spravodajcovi zverejnené nové vzory týchto tlačív, a to oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona o dani z príjmov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Uvedeným oznámením bolo určené aj nové tlačivo pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 – v tomto článku sa ním však ďalej nebudeme zaoberať.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023 – nový vzor a lehota na podanie

Podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse na deti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“) je potrebné raz ročne.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023 má povinnosť podať zamestnávateľ, ktorý vyplácal počas roka 2023 príjmy zo závislej činnosti, teda napríklad mzdy zamestnancom, odmeny dohodárom či konateľom. Hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Termín na podanie hlásenia za rok 2023 je do 30.4.2024. Ak daňovník zomrie, hlásenie za príslušnú časť roka, prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak daň nebola vyrubená, je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí daňovníka.

Prostredníctvom hlásenia sa vyúčtuje celoročná daň zo závislej činnosti zamestnávateľa, pričom v hlásení sa uvádzajú podrobné informácie o všetkých osobách, ktorým boli takéto príjmy vyplácané – v členení na tých zamestnancov, ktorým bolo, resp. nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane.

Tlačivo hlásenia vydáva vždy Ministerstvo financií SR, pričom v roku 2024 (za rok 2023) sa použije nový vzor formulára s označením HLASENIEv23.

Vzor na stiahnutie: Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023

Upozornenie: V tlačive hlásenia za zdaňovacie obdobie 2023 je zapracovaná aj legislatívna úprava zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2024. Tá sa týka uvádzania sumy nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na zamestnanca v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorá je od dane oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm. q) zákona. V hlásení za rok 2023 sa tento údaj sa na riadku 3 v časti IV. a V. neuvádza.

Prečítajte si tiež

V tlačive hlásenia je v časti I. doplnený nový riadok 1a. Táto úprava súvisí s doplnením riadku v prehľade o zrazených preddavkoch, pričom v hlásení ide o úhrnný údaj za celé zdaňovacie obdobie. Nakoľko sa údaj o sume preddavkov na daň z príjmov podľa § 5 ods. 4 zákona uvedie v prehľade na riadku 1a prvýkrát až za mesiac január 2024, riadok 1a v časti I. sa vyplní prvýkrát až v hlásení za zdaňovanie obdobie 2024. Riadok 1a časti I. sa v hlásení za rok 2023 nevypĺňa.

Prehľad o zrazených preddavkoch v roku 2024 – nový vzor a lehota na podanie

Okrem ročného prehľadu zamestnávateľ podáva mesačne prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“).

Lehota na predloženie prehľadu daňovému úradu je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva. Napríklad, ak sa prehľad podáva za január, musíte ho podať najneskôr do 28. februára. Ak zamestnávateľ zomrie, prehľady za príslušnú časť roka, prípadne za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný správcovi dane podať dedič do troch mesiacov po úmrtí zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2022 stanovila možnosť dodatočne si splniť túto povinnosť najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie. Za nepodanie prehľadu hrozí štandardne pokuta od 30 eur do 3 000 eur.

Tlačivo prehľadu vydáva rovnako Ministerstvo financií SR, pričom od roku 2024 (teda prvýkrát za mesiac január 2024) sa použije nový vzor formulára s označením PREHLADv24.

Vzor na stiahnutie: Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na rok 2024

Postup zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, pri uplatnení nároku zamestnanca na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania vyplatí daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 do výšky ustanovenej zákonom. O vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky alebo jeho časť zníži odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov alebo jeho časť uvedie v tlačive prehľadu:

  •  v I. časti na riadku 7;
  • v II. časti na riadku D, E a F;
  • v III. časti, ak požiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov na príslušnom riadku spolu so sumou rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uvedie v tlačive hlásenia na strane 2 do počtu zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona aj zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov a do úhrnnej sumy započíta aj priznanú sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky. 

V tlačive hlásenia v časti V. na riadku 9 sa uvedie údaj z riadku 15 ročného zúčtovania zamestnanca, pričom môže ísť o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov.

Kto nie je povinný podať prehľad alebo hlásenie

Zákon o dani z príjmov však upravuje výnimku z povinnosti podávať uvedené tlačivá. Prehľad a hlásenie nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti. Podmienka je viazaná na vyplácanie príjmov zo závislej činnosti, nie na zamestnávanie osôb, ani nie na skutočnosť, či sa z uvedených príjmov platia alebo neplatia preddavky na daň. Ak zamestnávateľ príjmy zo závislej činnosti nevyplácal, nie je potrebné podávať ani tzv. nulové prehľady, príp. hlásenie. Ak takéto príjmy vyplácal, mesačný prehľad, resp. ročné hlásenie podávať musí.

Zároveň platí, že ak platiteľ dane, ktorý nezamestnával zamestnancov v zdaňovacom období (mesiaci, prípadne roku), ale vyplatil príjmy zo závislej činnosti, napríklad dodatočné odmeny, má povinnosť podať mesačný prehľad, resp. ročné hlásenie.

Príklad na podávanie prehľadu a hlásenia v prípade ukončenia zamestnávania

Firma Koniec, s.r.o. ukončila pracovný pomer s posledným zamestnancom v októbri 2023 a už ani neplánuje zamestnať nikoho ďalšieho. Aké daňové povinnosti v tomto smere má?

Ak už firma nevypláca príjmy zo závislej činnosti, od novembra 2023 nemá povinnosť podávať mesačné prehľady (posledný je potrebné podať za október 2023, ak za tento mesiac vyplatila príjmy zo závislej činnosti). Bude mať však povinnosť podať hlásenie za rok 2023, a to po skončení roka, do 30. apríla 2024. V prípade, že už vôbec neplánuje vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámi túto skutočnosť správcovi dane a zruší svoju registráciu za platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle : povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky