Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2011

Preddavok je povinná platba na daň, ktorú je povinný daňovník platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítavajú na úhradu dane.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Daňovník platí určený preddavok na daň:

 • v prípadoch určených zákonom o správe daní a poplatkov alebo osobitným predpisom v lehotách a výške v nich ustanovených,
 • na základe rozhodnutia správcu dane.

Platenie preddavkov môže upraviť konkrétny správca dane, a to buď na žiadosť právnickej osoby alebo z vlastného podnetu. V tom prípade sa preddavky platia podľa rozhodnutia správcu dane (ide o odlišné platenie, príp. neplatenie preddavkov), ktoré má prednosť pred úpravou v uvedených zákonoch. Prípady, kedy môže správca dane určiť platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby inak, sú vymenované v § 42, ods. 11 zákona o dani z príjmov (napr. ak ide o ich platenie na základe výšky predpokladanej dane a pod.).

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitný predpis, ktorý sa uplatňuje v prípade platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, je zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Túto problematiku komplexne upravuje v § 42.

Výška preddavkov a termíny ich platenia

Daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 596, 96 eura, je povinný platiť, počnúc prvým mesiacom nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to vždy do konca príslušného mesiaca. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 1 659, 70 eura a nepresiahla 16 596, 96 eura, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie Preddavky Výška preddavkov
daň > 16 596,96 EUR mesačné (splatné do konca mesiaca) 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1 659,70 EUR < daň < 16 596,96 EUR štvrťročné (splatné do konca štvrťroka) 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

O koľko sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a ako sa mení spôsob výpočtu dane v roku 2020 bližšie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pre určenie výšky preddavkov

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce z tohto zákona, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o zrážkovú daň (vybranú podľa § 43) odpočítavanú ako preddavok na daň.

To znamená, že pri určovaní preddavkov na daň sa v roku 2011 vychádza zo základu dane z daňového priznania podaného za rok 2010 (riadok 500), ktorý je prenásobený 19 % sadzbou dane. Táto suma sa znižuje o:

 • úľavu na dani (riadok 610),
 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí (riadok 710),
 • sumu dane vybranej zrážkou odpočítavanej ako preddavok na daň (riadok 830).

Suma dane na určenie výšky preddavkov na daň sa uvádza na riadku 910.

Príklad:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala daň pre výpočet preddavkov na daň (na riadku 910) vo výške 21 542 EUR.
Keďže daň presiahla sumu 16 596,96 EUR, spoločnosť je povinná platiť mesačné preddavky na daň z príjmov PO. Preddavky budú vo výške 21 542 EUR / 12 = 1 795,1666 EUR, po zaokrúhlení v sume 1 795,16 EUR, splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Poznámka: Preddavky na daň z príjmov sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, je daňovník pri platení preddavkov na daň povinný vypočítať si daňovú povinnosť za celé predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Výpočet sa vykoná tak, že daň za časť predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia sa vydelí počtom mesiacov odo dňa vzniku daňovníka do konca tohto zdaňovacieho obdobia a vynásobí sa dvanástimi. Ak daňovník existoval vo svojom prvom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní.

Príklad:
Spoločnosť vznikla 2. 7. 2010. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 2. 7. 2010 do 31. 12. 2010 podala do 31. 3. 2011. V daňovom priznaní vykázala daň vo výške 1 272 EUR.

Keďže ide o daň, ktorá sa týkala iba časti zdaňovacieho obdobia (a nie menej ako 3 mesiace), spoločnosť musí túto daň prepočítať na celoročnú daňovú povinnosť a na základe nej zistiť, či má povinnosť platiť preddavky na daň.

Prepočet sa uskutoční nasledovne: 1 272 EUR / 6 mesiacov x 12 mesiacov = 2 544 EUR
Spoločnosti vyplynula povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnických osôb. Ich výška je 2 544 / 4 = 636 EUR a splatnosť je vždy do konca kalendárneho štvrťroka.

Kto neplatí preddavky na daň

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň, preddavky na daň neplatí:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 1 659,70 eura,
 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze v príslušnom zdaňovacom období,
 • daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní.

Príklad:
Spoločnosť vznikla 2. 7. 2010. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré trvalo od 2. 7. 2010 do 31. 12. 2010 podala do 31. 3. 2011. V daňovom priznaní vykázala daň vo výške 1 272 EUR.
Daň na účely platenia preddavkov na daň sa prepočíta na celé zdaňovacie obdobie nasledovne: 1 272 EUR / 6 mesiacov x 12 mesiacov = 2 544 EUR. Spoločnosti vyplynula povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnických osôb.
Ich výška je 2 544 / 4 = 636 EUR a splatnosť je vždy do konca kalendárneho štvrťroka. Za prvý štvrťrok je spoločnosť povinná zaplatiť preddavok v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. 3. 2011.

Spoločnosť bude platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2011 takto:

Splatnosť preddavku Suma v EUR
do 31. 3. 2011 636 EUR
do 30. 6. 2011 636 EUR
do 30. 9. 2011 636 EUR
do 2. 1. 2012 636 EUR

Platenie preddavkov novými daňovníkmi

Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol.

Daňovník, ktorý počas roka:

 • a) zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy,
 • b) vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov,
 • c) sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane

1. daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,

2. daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu,

 • d) vznikol rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením.

Platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania

Ak daňovník uplatňuje účtovné (a teda aj zdaňovacie) obdobie kalendárny rok, daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda za rok 2010 do 31. 3. 2011. Daňovník si môže oznámením lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace (t. j do 30. 6. 2011). V prípade, že daňovník má aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, túto lehotu je možné predĺžiť až o šesť celých kalendárnych mesiacov (do 30. 9. 2011).

Prečítajte si tiež

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Do 31. 3. 2011 sa teda platia preddavky z daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2009. Pokiaľ si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, preddavky z daňovej povinnosti za rok 2009 platí až do uplynutia predĺženej lehoty.

Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím alebo rozdelením a pri zlúčení, platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania spôsobom a vo výške podľa odseku uvedeného vyššie, písm. b) až d).

Platenie preddavkov po lehote na podanie daňového priznania

Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň zo sumy dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (po 31. 3. 2011 platí preddavky zo sumy dane za rok 2010). Zároveň je potrebné vyrovnať rozdiel medzi zaplatenými preddavkami (do lehoty na podanie daňového priznania) a výškou preddavkov vypočítaných zo sumy dane za rok 2010.

Ak zaplatené preddavky na daň sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania (v prípade predĺženej lehoty – do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tejto predĺženej lehote na podanie daňového priznania). Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.

Príklad 1:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala daň pre výpočet preddavkov na daň (na riadku 910) vo výške 40 011 EUR. Daňové priznanie podala v riadnej lehote, t. j. do 31. 3. 2011. Daňová povinnosť spoločnosti podľa daňového priznania podaného za rok 2009 bola vo výške 12 397 EUR.

Spoločnosť bude platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2011 takto:

Splatnosť preddavku Suma v EUR
do 31. 3. 2011 3 099,25
do 2. 5. 2011 (prvý mesačný preddavok po lehote na podanie daňového priznania) 3 334,25
do 2. 5. 2011 (vyrovnanie rozdielu) 6 903,50
do 31. 5. 2011 3 334,25
do 30. 6. 2011 3 334,25
do 1. 8. 2011 3 334,25
do 31. 8. 2011 3 334,25
do 30. 9. 2011 3 334,25
do 31. 10. 2011 3 334,25
do 30. 11. 2011 3 334,25
do 2. 1. 2012 3 334,25

Vysvetlenie:
Do lehoty na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2011) spoločnosť platí preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2009, ide o štvrťročné preddavky:
12 397 EUR / 4 = 3 099,25 EUR

Po lehote na podanie daňového priznania (po 31. 3. 2011) platí preddavky vypočítané z daňovej povinnosti za rok 2010, už ide o mesačné preddavky:
40 011 EUR / 12 = 3 334,25 EUR

Vyrovnanie rozdielu: Spoločnosť zaplatila preddavky od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 v sume 3 099,25 EUR. Podľa dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mali byť tieto preddavky mesačné, v sume 3 334,25 EUR za každý mesiac. Spoločnosť musí tento rozdiel doplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania (do 30. 4., v roku 2011 pripadá tento dátum na sobotu, preto splatnosť preddavku je až v najbližší pracovný deň, 2. 5. 2011).

Suma rozdielu:
3 334,25 EUR x 3 mesiace = 10 002,75 EUR
10 002,75 EUR – 3 099,25 EUR = 6 903,50 EUR

Poznámka: Ak koniec lehoty (napr. splatnosti preddavku) pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Príklad 2:
Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala daň pre výpočet preddavkov na daň (na riadku 910) vo výške 7 804,09 EUR. Daňové priznanie podala v riadnej lehote, t. j. do 31. 3. 2011. V roku 2009 vykázala spoločnosť daňovú stratu.

Spoločnosť bude platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2011 takto:

Splatnosť preddavku Suma v EUR
do 2. 5. 2011 1 951,02
do 30. 6. 2011 1 951,02
do 30. 9. 2011 1 951,02
do 2. 1. 2012 1 951,02

Vysvetlenie:
Do lehoty na podanie daňového priznania spoločnosť preddavky neplatí, pretože výška dane za zdaňovacie obdobie roku 2009 nepresiahla 1 659, 70 eura.
Po lehote na podanie daňového priznania platí štvrťročné preddavky vypočítané z dane za rok 2010: 7 804,09 EUR / 4 = 1 951,0225 EUR, po zaokrúhlení 1 951,02 EUR.
Preddavok za prvý štvrťrok (rozdiel oproti nulovým preddavkom) doplatí spoločnosť do 2. 5. 2011.

Platenie preddavkov daňovníkov so sídlom v zahraničí

Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň daňovníkovi so sídlom v zahraničí, vykonávajúcemu na území Slovenskej republiky stavebnú alebo montážnu činnosť, ak miesto alebo zariadenie na výkon tejto činnosti je považované za stálu prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov.

Započítanie preddavkov na daň s daňovou povinnosťou

Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní za celé zdaňovacie obdobie je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania.

Ak boli preddavky zaplatené v sume vyššej, ako je daňová povinnosť, preplatok sa použije na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu prípadného daňového nedoplatku. O prevedení preplatku na úhradu splatného preddavku na daň a na úhradu daňového nedoplatku daňový dlžník dostane vyrozumenie od správcu dane.

Ak preplatok nemožno použiť na uvedené úhrady a je vyšší ako 3,31 eura, vráti sa daňovníkovi na základe žiadosti. Správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie. Preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.

Sankcie za neplatenie preddavkov na daň

Podľa zákona o správe daní a poplatkov vyrubí správca dane sankčný úrok daňovému subjektu, ak preddavok na daň nebol zaplatený v lehote alebo vo výške podľa zákona o dani z príjmov. Pri preddavkoch na daň sa sankčný úrok vyrubí za každý deň omeškania do dňa platby vrátane, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Správca dane vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 15 %. Proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku sa možno odvolať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky