Platenie dane z príjmov fyzických osôb za rok 2015 a preddavkov na daň v roku 2016

V nasledujúcom článku sa dozviete, na aký účet zaplatiť daň z príjmov, ako označiť platbu dane z príjmov za rok 2015 a takisto, v akých lehotách platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2016, na aký účet a ako označiť platby preddavkov na daň z príjmov v roku 2016.

Platenie dane z príjmov fyzických osôb za rok 2015

V prípade, že daňovníkovi - fyzickej osobe vznikne povinnosť platiť daň z príjmov za rok 2015, je povinný zaplatiť daň do lehoty na podanie daňového priznania.

Platba dane z príjmov fyzických osôb sa vykoná na účet, ktorý sa skladá z predčíslia účtu, čísla účtu (osobný účet daňovníka) a z kódu banky.

Predčíslie účtu pre rezidenta Slovenskej republiky (daňovníka s trvalým pobytom v Slovenskej republike alebo daňovníka, ktorý bol na území Slovenskej republiky v roku 2015 minimálne 183 dní) je 500208. Pre nerezidenta Slovenskej republiky je stanovené predčíslie účtu 500216.

Daň z príjmov sa platí do Štátnej pokladnice, ktorá má kód 8180.

Osobný účet daňovníka (OÚD) prideľuje správca dane. Ak daňovník nevie svoj OÚD, môže si ho ľahko zistiť. Na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky si daňovník môže jednoduchým krokom overiť pridelený osobný účet daňovníka.

Vzor čísla účtu na platbu dane z príjmov za rok 2015 pre rezidenta Slovenskej republiky je 500208-OÚD/8180.

Vzor čísla účtu na platbu dane z príjmov za rok 2015 pre nerezidenta Slovenskej republiky je 500216-OÚD/8180.

Poznámka: Číslo účtu je potrebné previesť na IBAN. Z toho dôvodu odporúčame využiť IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR na stránke Štátnej pokladnice na preklopenie účtu na formát IBAN.

Okrem čísla účtu daňovníka vo formáte IBAN je na správne určenie platby dane potrebné zadať variabilný symbol, ktorý je pre rezidentov aj pre nerezidentov Slovenskej republiky rovnaký, a to 1700992015 (posledné štvorčíslie variabilného symbolu predstavuje rok, za ktorý sa daň z príjmov platí). Tento variabilný symbol je určený pre platbu dane z príjmov za rok 2015.

Prehľad predčíslí, variabilných a konštantných symbolov pre správnu platbu dane v roku 2020 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016 platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť* presiahla 2 500 €.

*Poznámka: Posledná známa daňová povinnosť na účely platenia preddavkov v roku 2016 = [(čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania a z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2015 - odpočet daňovej straty uvedenej v daňovom priznaní za rok 2015)+ (čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu a z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu) - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka platná na rok 2016]*sadzba dane určená na rok 2016 - zápočet dane zaplatenej v zahraničí - daňový bonus - daň vyberaná zrážkou odpočítavaná ako preddavok na daň

Preddavkovým obdobím v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Ak daňovník nepodáva oznámenie o odklade daňového priznania za rok 2015, jeho preddavkové obdobie začína 1.4.2016 a končí v závislosti od toho, či bude v roku 2017 podávať oznámenie o odklade daňového priznania za rok 2016 alebo nie.

Právnické osoby na rozdiel od fyzických osôb nemajú preddavkové obdobie. Fyzickým osobám sa do daňového priznania zahrnú len tie preddavky, ktoré boli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia, teda do konca kalendárneho roka. Preddavok zaplatený v roku 2016 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2015 sa už považuje za preddavok na rok 2016.

V prípade, že daňovník do lehoty na podanie daňového priznania (ak nepodal oznámenie o odklade daňového priznania - do 31.3.) platil vyššie preddavky, ako mu vyplynuli z daňového priznania za predchádzajúci rok, rozdiel (o ktorý zaplatil vyššie preddavky) sa mu započíta na ďalšie preddavky. Ak platil do lehoty na podanie daňového priznania (ak nepodal oznámenie o odklade daňového priznania - do 31.3.) nižšie preddavky, ako mu vyplynuli z daňového priznania za predchádzajúci rok, rozdiel (o ktorý zaplatil nižšie preddavky) nedopláca.

Daňovník platí preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016 buď štvrťročne alebo mesačne, v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti. Ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka bola:

  • max. v sume 2 500 €, daňovník neplatí preddavky na daň z príjmov,
  • vyššia ako 2 500 € ale nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí preddavky na daň z príjmov štvrťročne. Preddavky sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka.
  • vyššia ako 16 600 €, daňovník platí preddavky na daň z príjmov mesačne. Preddavky sú splatné do konca kalendárneho mesiaca.
Článok pokračuje pod reklamou

Pri fyzických osobách existujú určité výnimky, kedy sa neplatia preddavky na daň z príjmov, prípadne sa platia nižšie preddavky. Preddavky na daň neplatí napríklad daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov), ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 zákona o dani z príjmov. Viac o tom, kedy daňovník nemá povinnosť alebo kedy môže platiť nižšie preddavky na daň z príjmov fyzických osôb je uvedených v § 34 zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Daňovník platí preddavky na daň z príjmov v roku 2016 na rovnaký účet, na ktorý zaplatil daň z príjmov za rok 2015.

Na platenie preddavkov na daň z príjmov sú určené iné variabilné symboly, ako bol variabilný symbol určený na platbu dane z príjmov za rok 2015.

V prípade, že daňovník nastaví v banke trvalý príkaz na úhradu, uvádza v kolónke variabilný symbol 1100002016, ktorý je stanovený pre trvalý príkaz na platbu preddavkov v roku 2016. Posledné štvorčíslie variabilného symbolu predstavuje rok, v ktorom sa platia preddavky.

Ak si daňovník nenastaví trvalý príkaz na úhradu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, variabilné symboly sa menia v závislosti od obdobia, za ktoré sa preddavok na daň z príjmov uhrádza.

Variabilný symbol pre štvrťročné preddavky je v tvare 1100QQRRRR (pre prvý štvrťrok 2016 je 1100412016, pričom štvorka znázorňuje, že ide o štvrťročné preddavky. Pre druhý štvrťrok 2016 je variabilný symbol platby 1100422016, atď.).

Variabilný symbol pre mesačné preddavky je v tvare 1100MMRRRR (pre január 2016 je 1100012016, pre február je 1100022016, atď.).

Príklad na platenie dane z príjmov fyzických osôb za rok 2015 a preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016

Michal Podnikavý je živnostník s trvalým pobytom v Slovenskej republike. V daňovom priznaní za rok 2015 mu vyšla daň vo výške 3 000 €. Keďže počas roka 2015 platil preddavky na daň, po ich odpočítaní má zaplatiť daň vo výške 1 300 €. Michal Podnikavý nepodával oznámenie o odklad daňového priznania.

Dátum platby Účet v IBAN Suma v EUR Variabilný symbol
31.3.2016 SK5981805002089999999999 1 300 1700992015

Keďže jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 €, ale nepresiahla sumu 16 600 €, Michal bude v roku 2016 platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov v sume 750 € každý štvrťrok**. V súlade so zákonom o dani z príjmov je Michalovým prvým preddavkovým obdobím 2. štvrťrok 2016. Michal Podnikavý si nezadal trvalý príkaz, ale platí každú platbu ako domáci prevod.

Dátum platby Účet v IBAN Suma v EUR Variabilný symbol
30.6.2016 SK5981805002089999999999 750 1100422016

**Poznámka: Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby sú v roku 2016 rovnaké ako v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky