Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

V priebehu tretieho štvrťroka roku 2016 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. Používa sa aj v súčasnosti za rok 2016. Aké zmeny prinieslo?

Dokumentácia transferového oceňovania ako povinnosť pre závislé osoby

Povinnosť vedenia a zostavovania dokumentácie transferového oceňovania je zakotvená priamo v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v jeho § 18 ods. 1 (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Dokumentáciu transferového oceňovania sú povinní viesť všetci daňovníci, ktorí uskutočňujú takzvané „kontrolované transakcie so závislými osobami“.

Transferová dokumentácia sa musí viesť pre transakcie so závislými osobami.

Závislými osobami sú rôznym spôsobom prepojené fyzické a/alebo právnické osoby navzájom. Prepojenia môžu vznikať na základe blízkych osôb (napríklad manžel a manželka), na personálnom základe (napríklad konateľ s.r.o. a s.r.o.), na ekonomickom základe (napríklad vlastník s.r.o. a s.r.o.) alebo na inom základe (napríklad transakcia účelovo vytvorená na zníženie základu dane). Kontrolovanou transakciou je podľa novej definície zákona o dani z príjmov právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z týchto osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Výnimkou je, že kontrolovanou transakciou medzi závislými osobami nie je prenájom nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorá nie je zaradená do obchodného majetku a ktorej nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosti využíva na osobné účely (tzn. nevyužíva ju na podnikanie).

Zmien v transferovom oceňovaní od roku 2017 bolo omnoho viac a môžete si o nich prečítať v článku Transferové oceňovanie od roku 2017 - schválené zmeny.

Najnovšie usmernenie Ministerstva financií SR o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Dokumentácia transferového oceňovania má určený aj svoj obsah a rozsah. V § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov, v poslednej vete, je uvedené, že obsah a rozsah dokumentácie transferového oceňovania o kontrolovaných transakciách a o použitej metóde transferového oceňovania určí Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pôvodné usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bolo v priebehu tretieho štvrťroka roku 2016 nahradené novým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania“). Toto nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania môžete nájsť na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky, vo Finančnom spravodajcovi 2016, ako príspevok pod číslom 22.

Nové usmernenie sa použije aj za rok 2016.

Podľa prechodných ustanovení sa toto najnovšie usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania použije pri predkladaní dokumentácie transferového oceňovania za zdaňovacie obdobie začínajúce po 1. januári 2015 na základe výzvy daňového úradu doručenej po 15. júli 2016. Nové usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania použijú podnikatelia aj pri zostavovaní a predkladaní dokumentácie transferového oceňovania za rok 2016. Daňové úrady môžu žiadať od podnikateľov predkladanie dokumentácií transferového oceňovania za rok 2016 až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Ak si teda daňovník nepredĺži lehotu na podanie daňového priznanie, bude musieť daňové priznanie za rok 2016 podať do 31. marca 2017 a najskôr od apríla 2017 môže daňový úrad od neho žiadať predloženie dokumentácie transferového oceňovania za rok 2016 . Na jej predloženie bude mať pritom podnikateľ len 15 dní odo dňa doručenia výzvy daňového úradu.

Aké zmeny nastali v usmernení o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

V najnovšom usmernení o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania nastalo veľa technických zmien v podobe spresnení slovných spojení a formulácií viet. Okrem toho v ňom nastalo aj niekoľko vecných zmien, ktoré sa však na podnikateľov (s výnimkou jednej zmeny) veľmi nevzťahujú:

  • zmena v rozsahu dokumentácie transferového oceňovania pre niektoré organizácie založené subjektmi verejnej správy,
  • osobitné pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania pre daňovníkov, ktorí sú subjektom verejnej správy,
  • ceny regulované na základe osobitného predpisu považuje daňový úrad za ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Niektorých podnikateľov sa však môže týkať štvrtý bod nového šiesteho článku s názvom „Špecifické pravidlá“. Tento bod je tvorený len jednou vetou a hovorí o tom, že ceny regulované na základe osobitného predpisu považuje daňový úrad za ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Takýmto predpisom treba rozumieť napríklad zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Napríklad jedna teplárenská spoločnosť vyrába a dodáva teplo pre mestskú časť, ale aj pre všetky firmy v priemyselnom parku, v ktorom sa nachádza aj iná spoločnosť, s ktorou má tepláreň spoločného majiteľa. Ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pevne určí jednotkovú cenu tepla a za túto cenu bude tepláreň dodávať teplo aj firme, s ktorou má spoločného majiteľa, táto cena sa bude považovať za cenu v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Nebude potrebné pri nej robiť žiadnu úpravu základu dane a bude jednoduché ju v dokumentácii transferového oceňovania preukázať.

Zmena v rozsahu dokumentácie transferového oceňovania pre niektoré organizácie založené subjektmi verejnej správy

Zjednodušenia sa týkajú organizácií zriadených subjektom verejnej správy.

Podľa pôvodného usmernenia o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania platilo, že niektorí daňovníci, v ktorých mal štát, obec alebo vyšší územný celok účasť na majetku, kontrole alebo vedení a neboli účtovnou jednotkou, ktorej individuálna účtovná závierka sa zahŕňala do konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy alebo ústrednej správy podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (napríklad nezisková organizácia založená obcou), museli viesť pre transakcie s takýmito závislými osobami administratívne náročnejšiu základnú dokumentáciu transferového oceňovania . V súlade s novým usmernením o obsahu dokumentácie transferového oceňovania sa im pre takéto transakcie administratívna záťaž znížila.

Po novom môžu daňovníci s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy, viesť skrátenú dokumentáciu transferového oceňovania aj pre tuzemské kontrolované transakcie:

  • s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí zároveň nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy alebo
  • s daňovníkmi, ktorých účtovné závierky sa zahŕňajú do konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy.
Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania pre daňovníkov, ktorí sú subjektom verejnej správy

Do nového usmernenia o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania pribudol úplne nový šiesty článok s názvom „Špecifické pravidlá“. Predstavuje určité zjednodušenia pri vedení dokumentácie transferového oceňovania a týka sa takmer výlučne v predchádzajúcej časti článku spomínaných subjektov verejnej správy a právnických osôb, v ktorých majú subjekty verejnej správy účasť na majetku, kontrole alebo vedení. Prehľad týchto zjednodušení prinášame v nasledujúcich odrážkach.

Pre subjekty verejnej správy a právnické osoby, v ktorých majú subjekty verejnej správy účasť na majetku, kontrole alebo vedení v súvislosti so vzájomnými kontrolovanými transakciami po novom platia nasledujúce zjednodušenia:

  • zostavujú dokumentáciu transferového oceňovania a preukazujú súlad použitých cien s princípom nezávislého vzťahu len pre kontrolované transakcie s príslušným správcom kapitoly štátneho rozpočtu, s obcou alebo s vyšším územným celkom, s nimi zriadenými rozpočtovými organizáciami, príspevkovými organizáciami, ako aj s právnickými osobami, v ktorých má daňovník majetkovú účasť alebo v ktorých má majetkovú účasť príslušný správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a iné právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť,
  • uvádzajú v dokumentácii transferového oceňovania informácie o organizačnej štruktúre a vlastníckej štruktúre závislých osôb len v rozsahu závislých osôb, s ktorými majú kontrolované transakcie (podľa starého usmernenia o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania museli niektorí títo daňovníci uvádzať desiatky alebo dokonca stovky osôb, s ktorými boli prepojení cez svojho zriaďovateľa, napríklad cez ministerstvo),
  • ak dochádza k realizácii transakcií medzi týmito závislými osobami a tieto transakcie sú realizované za špecifických podmienok cenotvorby, pri ktorej je zohľadnený verejný záujem, daňový úrad považuje takto stanovené ceny za ceny v súlade s princípom nezávislého vzťahu napriek prípadným rozdielom cien v porovnaní s transakciami realizovanými v porovnateľných závislých vzťahoch. Ak v takýchto transakciách pôjde o zníženie ceny pod cenu, ktorá by bola inak stanovená v rámci nezávislých obchodných vzťahov, táto cena je akceptovaná len ak dochádza k úspore prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Naopak, ak v takýchto transakciách pôjde o navýšení ceny nad cenu, ktorá by bola inak stanovená v rámci nezávislých obchodných vzťahov, táto cena je akceptovaná len ak cenové zvýhodnenie plynie v prospech štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Transferové oceňovanie v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my odpovedáme. V rámci našej poradne Podnikajte s odborníkmi ste nám zaslali otázky k transferovému oceňovaniu, v ktorom nastalo niekoľko zmien po vydaní usmernenia na konci roku 2018. Na otázky odpovedala Marcela Bošková zo Slovenskej komory daňových poradcov zo spoločnosti A&T Solutions.

Transferová dokumentácia za rok 2018

Obsah transferovej dokumentácie sa oproti minulému roku zmenil. Ako vyhotoviť transferovú dokumentáciu za rok 2018 a kto má povinnosť ju viesť?

Transferové oceňovanie v roku 2018 – koho sa týka?

Transferové oceňovanie sa spája s pojmom závislé osoby. Kto sa považuje za závislé osoby, kedy vzniká kontrolovaná transakcia a aké povinnosti majú závislé osoby v súvislosti s transferovým oceňovaním? Odpovede v skratke nájdete v našom článku.

Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

Od 1. januára 2018 nadobudne účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania. Závislými osobami od roku 2018 bude omnoho širší okruh osôb a subjektov ako tomu bolo doteraz.