Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh)

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh)
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o dani z príjmov navrhuje spresnenie kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby, spresnenie príjmov pre účely uplatnenia 15 % sadzby dane či vymedzenia mikrodaňovníka a iné.

Na čo sa návrh novely zákona o dani z príjmov od roku 2021, resp. 2022 zameriava?

Návrh novely zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa zameriava na boj proti daňovým podvodom a posilnenie úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlám proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenska. Zmena vyplýva z povinnosti transpozície Smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Zavádza sa tak napríklad definícia „transparentného subjektu“, pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, tzv. CFC pravidlá, ktoré sa zavádzajú aj na fyzické osoby s cieľom zamedzenia odlivu príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Navrhujú sa zmeny a spresnenia aj pri iných ustanoveniach bez medzinárodných prvkov s cieľom odstránenia administratívnej záťaže, zjednodušenia a bližšieho vysvetlenia pôvodných ustanovení. 

V ďalšej časti článku prinášame stručný prehľad plánovaných významných zmien, ktoré sa dostali do návrhu novely zákona o dani z príjmov. Väčšina navrhovaných zmien nadobúda účinnosť 1. januára 2021. Zvyšné navrhované ustanovenia týkajúce sa najmä implementácie európskej smernice (definícia transparentného subjektu) nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2022.

Spresnenie kritérií určenia daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike od roku 2021

Daňová rezidencia právnickej osoby sa na Slovensku určuje na základe sídla právnickej osoby alebo miesta jej skutočného vedenia. Pri posudzovaní kritéria „sídla“ sa do zákona dopĺňa odvolávka na Obchodný zákonník a rovnako sa spresňuje aj kritérium „miesta skutočného vedenia“. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami. Upresňuje sa, že rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok.

Rozhraničovacie kritériá pre osoby pravidelne prekračujúce hranice Slovenska od roku 2021

V návrhu zákona sa vypúšťa výnimka pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike. Tieto osoby by boli bez predmetnej výnimky na Slovensku daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Po novom sa pri osobách, ktoré pravidelne prichádzajú na Slovensko kvôli výkonu závislej práce budú používať rozhraničovacie kritéria konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Presnejšie zadefinovanie príjmov pre vymedzenia mikrodaňovníka a použitie 15 % sadzby dane

Po novom sa navrhuje, aby sa do príjmov pre účely získania postavenia mikrodaňovníka a použitia 15 % sadzby dane, zarátavali iba zdaniteľné príjmy. Postavenie mikrodaňovíka je možné získať prvýkrat za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021, ak jeho príjmy nepresiahnu sumu 49 790 eur. Podmienkou pre uplatnenie 15 % sadzby dane je výška príjmov (výnosov), ktoré nemôžu za zdaňovacie obdobie presiahnuť 100 000 eur v prípade právnických aj fyzických osôb.

Zavedenie definície transparentného subjektu od roku 2022

V zákone o dani z príjmov sa navrhuje zaviesť definíciu „transparentného subjektu“. Transparentným subjektom sa tak rozumie verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť so sídlom na území Slovenska, subjekt s právnou subjektivitou a subjekt bez právnej subjektivity, založené alebo zriadené na území Slovenska, ktorých príjmy sú zdaňované až na úrovni spoločníkov alebo príjemcov príjmu plynúceho od subjektu s právnou subjektivitou alebo príjemcov príjmu plynúceho od subjektu bez právnej subjektivity (napr. fondy).

Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti sa zavádza nová oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 9 zákona o dani z príjmov. Zahraničný spoločník bude musieť deklarovať (oznámiť), akým spôsobom nahliada na našu transparentnú spoločnosť, aby sa vedel uplatniť správny spôsob jej zdaňovania. Deklaruje sa tak, či na spoločnosť bude nahliadať ako na zdaňovaný subjekt a zároveň, či príjmy v časti pripadajúcej na tohto spoločníka sú zdaňované na Slovensku alebo v zahraničí. Ak nie sú zdaňované ani na Slovensku, ani v zahraničí, uplatní sa zdanenie pre reverzný hybridný subjekt.

Zavedenie tzv. CFC pravidiel aj pre fyzické osoby od roku 2021

Tzv. CFC pravidlá, t. j. pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, sa navrhujú uplatňovať aj pre fyzické osoby, z dôvodu, kedy sa fyzické osoby snažia znižovať alebo úplne eliminovať svoje daňové povinnosti na Slovensku formou presunu svojich príjmov do daňových rajov, resp. krajín s nižším daňovým zaťažením. V týchto krajinách sa tak zakladajú schránkové spoločnosti, za ktorými stoja slovenské fyzické osoby. Dochádzať môže k daňovým únikom, pretože príjem by mal byť zdanený ako dividenda na Slovensku, ale je zdanený len minimálnou sadzbou dane alebo vôbec. Zavedením CFC pravidiel sa na Slovensku zdania príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia týchto príjmov v CFC spoločnosti, a nie až pri vyplatení dividend. Rozšírenie CFC pravidiel aj na fyzické osoby berie do úvahy situácie priamej a nepriamej účasti fyzickej osoby na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti. Takéto príjmy fyzických osôb sa navrhuje zdaňovať cez osobitný základ dane v novom § 51h zákona o dani z príjmov.

Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce oslobodené od dane od roku 2021

Prečítajte si tiež

Návrh novely obsahuje ustanovenie, ktoré jednoznačne určuje, že plnenia, ktoré budú poskytnuté od štátu v rámci v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku COVID – 19, budú od dane oslobodené. V súvislosti s oslobodením uvedených príjmov je potrebné z daňových výdavkov vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane.

Spresnenie daňového výdavku pri odpise pohľadávky u mikrodaňovníka od roku 2021

Mikrodaňovník má možnosť tvoriť opravnú položku k pohľadávke, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov v súlade s účtovníctvom. Výdavok pri odpise takejto pohľadávky je možné daňovo uznať do výšky tvorby opravnej položky v súlade s účtovníctvom.

Oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov od roku 2021

V rámci podpory podnikateľského prostredia sa navrhuje zjednodušenie pre podnikateľov vo forme oznámenia o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov, ktoré poskytne správca dane daňovníkovi, ktorý podá daňové priznanie. Oznámenie by malo byť daňovníkovi poskytnuté najneskôr do 20 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

O ročné zúčtovanie bude možné požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa od roku 2021

Požiadať o ročné zúčtovanie bude možné ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, a ktorý zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia vyplácal zdaniteľnú mzdu. Doteraz zamestnanci žiadali o ročné zúčtovanie dane svojho posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa, alebo ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ak si nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa neuplatňovali ani u jedného.

Upustenie od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov od roku 2021

Návrh novely zákona o dani z príjmov obsahuje ustanovenie, podľa ktorého vyrovnanie rozdielu na preddavkoch zaplatených a splatných od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania sa nevykoná. Preddavky na daň zaplatené na príslušné zdaňovacie obdobie sa započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

„Moment“ vzniku stálej prevádzkarne od roku 2021

Prečítajte si tiež

Podľa nových pravidiel sa navrhuje naviazať začiatok počítania lehoty pre vznik stálej prevádzkarne na deň začatia výkonu činnosti na „mieste“. V nadväznosti na dané doplnenie sa spresňuje postup v situácii, kedy zahraničný subjekt zistí, že mu na Slovensku vznikla stála prevádzkareň v predchádzajúcom zdaňovacom období a musí si dodatočne splniť povinnosti zamestnávateľa, ktorý na Slovensku zamestnával zamestnancov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Do predmetného návrhu novely nebolo v niektorých situáciách úplne zrejmé, ktorý deň je potrebné brať ako začiatok počítania lehoty vzniku stálej prevádzkarne.

Posunutie registrácie daňovníkov z úradnej moci od 1. januára 2022

Navrhuje sa posunúť registráciu daňovníkov z úradnej moci, ktorá mala byť pôvodne spustená od 1. januára 2021 až na 1. január 2022. Uvedená je odôvodnené získaním dostatočného času na zabezpečenie riadnej funkcionality technickej stránky.

V rámci poskytnutia asignovanej dane bude možné darovať aj nepeňažný dar od roku 2021

V súvislosti s poskytnutím asignovanej dane vo výške 2 % sa u právnickej osoby rozširuje možnosť darovať aj nepeňažný dar alebo kombináciu peňažného a nepeňažného daru.

Nové ustanovenia o kontrolovanej zahraničnej spoločnosti od roku 2021

Do zákona sa navrhuje doplniť nové ustanovenia, ktoré špecifikuje, čo sa považuje za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť a opisuje aj postup, ako bude fyzická osoba v osobitnom základe dane zdaňovať príjmy priraditeľné tejto kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

O finálne schválených zmenách si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky