Finančný príspevok na stravovanie konateľa a spoločníka

Finančný príspevok na stravovanie konateľa a spoločníka
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké možnosti má konateľ a spoločník v rámci poskytovania stravy, či už v prípade jednoosobovej s.r.o. alebo v prípade spoločnosti, ktorá má svojich zamestnancov? Ako ovplyvní zvýšenie stravného od 1.9.2022 konateľov a spoločníkov?

Aké možnosti stravovania majú konatelia a spoločníci vo firmách?

Konatelia a spoločníci sa môžu v súlade s rozhodnutím zamestnávateľa stravovať buď:

 • v stravovacom zariadení zamestnávateľa,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
 • môžu dostávať stravné lístky.

Členom štatutárnych a dozorných orgánov však nemôže byť vyplácaný finančný príspevok na stravovanie (podľa pravidiel Zákonníka práce, ktoré platia pre zamestnancov), pretože je to v rozpore s ustanovením § 152 Zákonníka práce, čo bude vysvetlené ďalej v texte.

Prečo je potrebné rozlišovať, či spoločnosť zamestnáva aspoň jednu osobu?

Konatelia a spoločníci zvyknú pracovať na základe zmlúv, ktoré im nezakladajú pracovný pomer, ako napríklad, zmluva o výkone funkcie konateľa alebo zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady. Dôvodom je najmä skutočnosť, že si môžu výšku odmeny nastaviť sami a vyhnúť sa aj pomerne vysokému daňovom-odvodovému zaťaženiu. Bežné sú aj jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorých je spoločník zároveň konateľom a nechce byť už aj zamestnancom.

Na základe uzatvorených zmlúv, ktoré nezakladajú pracovný pomer, nemajú konatelia a štatutári nárok na zabezpečenia stravovania zo strany spoločnosti, pre ktorú vykonávajú prácu. Avšak  zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa § 152 ods. 9 písm. c) Zákonníka práce.

Pri posudzovaní možnosti rozšíriť okruh osôb o konateľa a spoločníka, je potrebné rozlišovať to, či konateľ/spoločník pre spoločnosť zabezpečuje prácu konateľa či spoločníka na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo bez pracovnoprávneho vzťahu a či spoločnosť zamestnáva alebo nezamestnáva aj inú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. Ak by spoločnosť nezamestnávala žiadnu osobu v pracovnoprávnom vzťahu, nepovažovala by sa na účely Zákonníka práce za zamestnávateľa, a preto by nemala možnosť postupovať podľa § 152 ods. 9 Zákonníka práce (rozšíriť okruh ľudí na účely stravovania).

Z § 12 ods. 2 Zákonníka práce zároveň vyplýva, že ak sa vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne, ale len v prípade, ak zamestnáva aspoň jednu osobu v pracovnoprávnom vzťahu. Na to, aby mohla spoločnosť rozšíriť možnosť stravovania aj na konateľov a spoločníkov, sa tak vyžaduje buď pôsobenie zástupcov zamestnancov alebo zamestnanie aspoň jednej osoby na pracovný pomer.

Ak nie je splnená ani jedna podmienka, nie je možné zabezpečiť stravovanie pre členov štatutárnych a dozorných orgánov, pretože to nie je možné „odsúhlasiť“, teda k uvedenému problému môže dôjsť už v prípade spomínanej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ak by bolo možné rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým bude zabezpečené stravovanie, je tak možné zabezpečovať stravovanie aj konateľom a spoločníkom. V tomto prípade platí, že finančný príspevok na stravovanie nie je v zmysle Zákonníka práce formou zabezpečenia stravovania, ale len náhradou zabezpečenia stravovania. Konatelia a spoločníci (nepracujúci na základe pracovnej zmluvy) sa tak môžu na základe rozhodnutia zamestnávateľa stravovať v stravovacom zariadení zamestnávateľa, iného zamestnávateľa alebo dostávať stravovacie poukážky, ale nemôžu prijímať finančný príspevok na stravovanie.

Finančný príspevok na stravovanie a jeho daňová uznateľnosť

Uvažujme ďalej s prípadom, že by boli splnené podmienky a bolo by možné rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým bude zabezpečené stravovanie aj o konateľa a spoločníka (spoločnosť má teda napr. iného/iných zamestnanca/zamestnancov), ale samotný konateľ/spoločník nie je zamestnancom spoločnosti (v prípade, ak by bol zamestnancom, vzťahujú sa na neho rovnaké nároky Zákonníka práce ako na ostatných zamestnancov).

Platí, že na finančný príspevok poskytnutý konateľovi a spoločníkovi, ktorý nie je poskytnutý v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, nie je možné aplikovať oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. b)* zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

*Pozn.: Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov hovorí o oslobodení hodnoty stravy poskytnutej zamestnávateľom a poskytnutého finančného príspevku podľa podmienok Zákonníka práce.

Na druhej strane, finančný príspevok poskytnutý konateľovi a spoločníkovi nad rámec § 152 Zákonníka práce, nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa (čiže daňovým výdavkom na strane spoločnosti) podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu zákona o dani z príjmov.

Finančný príspevok poskytnutý nad rozsah ustanovenia § 152 Zákonníka práce môže však byť uplatňovaný ako daňový výdavok zamestnávateľa (na strane spoločnosti) v súlade s § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov v tom prípade, ak bol konateľovi čo spoločníkovi zdanený ako ich zamestnanecký benefit (s použitím sadzby dane 19 %, resp. 25 %). Takýto poskytnutý príspevok zároveň podlieha zdravotným a sociálnym odvodom. Finančný príspevok poskytnutý osobám, ktorý je ich zdaniteľným príjmom, tak bude posudzovaný ako daňový výdavok zamestnávateľa (spoločnosti).

Uznanie zamestnaneckých benefitov v daňových výdavkoch zamestnávateľa (spoločnosti) podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa aplikuje za podmienky, že boli dojednané v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo internom predpise zamestnávateľa a konateľovi/spoločníkovi zdanené ako príjem zo závislej činnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na poskytnutie finančného príspevku konateľovi

Konateľ spoločnosti vykonáva prácu základe zmluvy o výkone funkcie konateľa a v spoločnosti tak nie je zamestnaný. Spoločnosť, ktorá má postavenie zamestnávateľa, sa rozhodla, že rozšíri okruh osôb, ktorým bude poskytovať stravovanie aj o konateľa. Zamestnávateľ niektorým zamestnancom zabezpečuje stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok a niektorým zamestnancom poskytuje finančný príspevok na stravu. Konateľ sa rozhodol, že chce, aby mu bol poskytnutý finančný príspevok na stravu. Môže zamestnávateľ finančný príspevok poskytnutý konateľovi oslobodiť od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov a uplatniť ho do svojich daňových výdavkov?

Ohľadne rozšírenia okruhu osôb v súlade s § 152 ods. 9 písm. c) Zákonníka práce o konateľa platí, že konateľ nemá právo výberu, a zamestnávateľ má pre neho povinnosť zabezpečiť stravovanie buď vo vlastnej jedálni alebo v jedálni iného subjektu, alebo poskytnutím stravovacích poukážok. Finančný príspevok na stravovanie poskytnutý konateľovi a spoločníkovi nie je poskytnutý v súlade s ustanovením Zákonníka práce, preto naň nemožno aplikovať § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov. V prípade, ak však bude takto poskytnutý finančný príspevok uvedený napr. v internej smernici zamestnávateľa a bude zdanený na strane konateľa ako súčasť jeho vyplácanej odmeny, bude ho možné uznať ako daňový výdavok zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Skutočnosť, že takto poskytnutá suma bude daňovým výdavkom spoločnosti však v porovnaní s daňovom-odvodovým zaťažením na strane konateľa/spoločníka nevychádza ako najvýhodnejšia možnosť. Ak by si teda chcel konateľ/ spoločník „navýšiť“ odmenu o finančný príspevok, ide o ekvivalent mzdy, ktorý podlieha rovnako dani z príjmov fyzických osôb (preddavku na daň) a vchádza do vymeriavacieho základu pre platenie odvodov.

Zmena výšky finančného príspevku na stravovanie konateľa a spoločníka od 1.9.2022

Od 1.9.2022 dochádza k zmenám výšky stravného z dôvodu nárastu indexov cien v reštauráciách. Viac sa dočítate v článku Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022.

Od tohto dátumu sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty, pričom sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sú určené opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „Opatrenie MPSVR“). A práve novým Opatrením MPSVR sa od 1.9.2022 mení (zvyšuje) suma stravného nasledovne:

 • 6,40 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín (pôvodne 6 eur)
 • 9,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (pôvodne 9 eur),
 • 14,50 eur pre časové pásmo nad 18 hodín (pôvodne 13,70 eur).**

** Pozn.: Pôvodné sumy stravného platili od 1.5.2022 do 31.8.2022.

Zamestnávateľ je podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce povinný prispievať na stravovanie zamestnancov v sume:

 • najmenej 55 % ceny jedla, resp. hodnoty stravovacej poukážky,
 • najviac však za každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
Prečítajte si tiež

Zákonník práce stanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. 9. 2022 tak hodnota stravovacej poukážky musí byť najmenej v sume 4,80 eur (do 31.8.2022 platí je minimálna suma stravovacej poukážky 4,50 eur).

Od 1.9.2022 tak bude zamestnávateľ povinný poskytovať osobám, ktorým zabezpečuje stravovanie: finančný príspevok na stravovanie v sume podľa Zákonníka práce, čiže:

 • najmenej 2,64 eur (55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t. j. zo sumy 4,80 eur od 1.9.2022) a
 • najviac 3,52 eur (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia MPSVR).

V prípade, ak teda spoločnosť bude poskytovať stravovanie pre konateľa či spoločníka, bude povinná prispievať najmenej v sume 2,64 eur a najviac vo výške 3,52 eur. Bude však potrebné rozlíšiť, či má konateľ/spoločník so spoločnosťou uzatvorený pracovnoprávny vzťahoch, resp. obdobný pracovných vzťah, ak to ustanovuje osobitný predpis alebo nie:

 • V prípade, ak konateľ/spoločník má so spoločnosťou uzatvorený pracovnoprávny vzťah, je z hľadiska Zákonníka práce považovaný za zamestnanca. V súlade s § 152 ods. 2 Zákonníka práce, nárok na poskytnutie stravy konateľovi a spoločníkovi vzniká, rovnako ako zamestnancom, v dňoch, kedy v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny. Ak si zamestnanci zvolia možnosť poskytovania finančného príspevku a jeho poskytovanie je v súlade so Zákonníkom práce (v stanovených limitoch), na strane zamestnancov (vrátane konateľa a spoločníka) ide o oslobodený príjem podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov. Na strane zamestnávateľa (spoločnosti) môže byť poskytnutý príspevok akceptovaný ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu zákona o dani z príjmov.
 • V prípade, ak konateľ/spoločník nemá so spoločnosťou uzatvorený pracovnoprávny vzťah, nejde o zamestnanca z hľadiska Zákonníka práce. Čo sa týka rozšírenia okruhu osôb v súlade s § 152 ods. 9 písm. c) Zákonníka práce, o konateľa a spoločníka, tento okruh osôb nemá právo výberu, a zamestnávateľ (spoločnosť) má pre tieto osoby povinnosť zabezpečiť stravovanie buď vo vlastnej jedálni alebo v jedálni iného subjektu, alebo poskytnutím stravovacích poukážok. Finančný príspevok na stravovanie poskytnutý konateľovi a spoločníkovi nie je poskytnutý v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, preto naň nemožno aplikovať oslobodenie od dane z príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov a ide o zdaniteľný príjem na strane konateľa/spoločníka. Takto poskytnutý finančný príspevok, ktorý je zdaniteľným príjmom u konateľa/spoločníka, je možné uznať za daňový výdavok u zamestnávateľa podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Gastrolístky od 1.1.2023 len elektronicky, budú však aj výnimky

Od nového roka sa budú stravenkové lístky v prevažnej miere vydávať už len elektronicky, teda formou platobnej karty. Koho sa to (ne)týka a čo na elektronizáciu hovoria podnikatelia?

Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Platobná neschopnosť od 17. 7. 2022

V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Stravné čaká v roku 2022 ďalšie zvýšenie, ovplyvní to aj SZČO

Ministerstvo práce plánuje ďalšie zvyšovanie stravného a cestovných náhrad, čo ovplyvní aj nárok na stravné živnostníkov. Aké sú pripravované zmeny a čo platí od 1.5.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky