7 tipov pre optimalizáciu daňovej a odvodovej povinnosti na rok 2017

Prinášame sedem tipov, ako optimalizovať daňovú povinnosť alebo odvodovú povinnosť na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2017.

1. Zmena účtovného a zdaňovacieho obdobia v roku 2017

Účtovné obdobie je súčasne aj zdaňovacie obdobie (t. j. obdobie, za ktoré sa platí daň). Zmenou účtovného obdobia sa zmení aj obdobie, za ktoré sa platí daň. Základnými účtovnými a zdaňovacími obdobiami je kalendárny rok (12 mesiacov od januára po december) a hospodársky rok (12 po sebe idúcich mesiacov iných ako kalendárny rok). Pri prechode vznikajú medziobdobia kratšie ako 12 mesiacov v rozpätí 1 až 11 mesiacov. Tieto sa tiež považujú sa samostatné zdaňovacie obdobia.

Za samostatné zdaňovacie obdobie sa podáva daňové priznanie a platí daň z príjmov. V prípade nárastu zdaniteľných príjmov (výnosov) je možné skončiť zdaňovacie obdobie. V skončenom zdaňovacom období aj nasledujúcom zdaňovacom období je možné uplatniť daňové odpisy v plnej (ročnej) sadzbe. Výnimkou by bola situácia, ak by skončené zdaňovacie obdobie bol prvý rok odpisovania. V tom prípade by sa daňový odpis uplatnil len za mesiace, kedy bol odpisovaný majetok zaradený do užívania.

Účtovné obdobie sa oplatí zmeniť aj v prípade, ak právnickej osobe (napr. s.r.o.) vychádzajú platiť vysoké mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov. V tomto prípade ide o optimalizáciu peňažných tokov. Zaplatené preddavky by síce daňový úrad právnickej osobe vrátil po podaní daňového priznania, avšak počas roka 2017 by ich právnická osoba nemohla používať.

2. Vyplatenie dividend za roky 2011 až 2016 v roku 2017

Aj po opätovnom zavedení zdaňovania dividend od roku 2017 sa z dividend vyplatených zo „starých“ ziskov stále platia odvody na zdravotné poistenie. Systém platenia zdravotných odvodov je založený na preddavkovom systéme. Počas kalendárneho roka sa pri vyplatení dividend zrazí preddavok. Po skončení kalendárneho roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie.

Maximálna suma preddavku aj ročného poistného je zákonom limitovaná. Po skončení roka tak príjemca dividend nezaplatí viac, ako je maximálny ročný limit. Ak si v priebehu roka vyplatí dividendy viackrát, z každej vyplatenej sumy musí odviesť preddavok na zdravotné poistenie.

Zaplatené preddavky počas kalendárneho roka môžu byť teda vyššie ako je maximálny ročný odvod na zdravotné poistenie. Prevyšujúcu sumu zdravotná poisťovňa vráti, avšak príjemca dividend musí čakať, kým nebude vykonané ročné zúčtovanie. Za rok 2017 ho zdravotná poisťovňa musí vykonať najneskôr do konca septembra 2018.

Dôležitá je informácia, že z dividend vyplatených zo ziskov vytvorených za účtovné roky začaté v období od 1.1.2011 do 31.12.2012 sa neplatia preddavky na zdravotné poistenie. Tie sa platia len z dividend, ktoré sú vyplatené zo ziskov vytvorených za účtovné roky začaté v období od 1.1.2013 do 31.12.2016.

Výška preddavku predstavuje 14 % z vyplatenej sumy dividend, najviac zo sumy 52 980 eur.

Vyplatením dividendy v jednom mesiaci dôjde k zníženiu odvodového zaťaženia v priebehu roka 2017, nakoľko sa dosiahne zlepšenie peňažných tokov (zaplatí sa jeden preddavok za tento mesiac, najviac do výšky 14 % z 52 980 eur, t. j. maximálne 7 417,20 eur). Inak povedané, v zdravotnej poisťovni nebudú viazané zaplatené preddavky, ktoré v konečnom dôsledku zdravotná poisťovňa vráti.

3. Odloženie úhrad vystavených faktúr (živnostníci) v roku 2017

Živnostníci a iné SZČO, ktoré uplatňujú v daňovom priznaní paušálne výdavky, vedú jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, platia daň len z príjmov, ktoré skutočne v kalendárnom roku inkasujú. Faktúry vystavené v roku 2017, ktoré budú inkasované až v roku 2018 sa nezahrnú do príjmov v daňovom priznaní za rok 2017.

Suma inkasovaných príjmov nemá vplyv len na daň z príjmov, ale aj na vznik alebo zánik povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie, prípadne na výšku platených odvodov.

Je dôležité dávať pozor aj na položky faktúry. Niektoré položky je totiž možné zahrnúť do daňových výdavkov v tom účtovnom období, v ktorom sú zaplatené. Ide napríklad o nájomné, provízie za sprostredkovanie, odmenu za vypracovanie prieskumu trhu či právne služby. V tomto prípade by nemusel obchodný partner súhlasiť s presunom úhrady na ďalší rok.

4. Uplatnenie paušálnych výdavkov (živnostníci) v roku 2017

Od roku 2017 sa stali paušálne výdavky výrazne atraktívnejším spôsobom uplatnenia výdavkov v daňovom priznaní. Percentuálna sadzba stúpla zo 40 % na 60 % a ročný limit narástol z 5 040 eur na 20 000 eur. Ak živnostník alebo iná SZČO nebude mať v roku 2017 príjmy vyššie ako necelých 20 000 eur, bude platiť minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie.

Výhody uplatňovania paušálnych výdavkov v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom alebo daňovou evidenciou spočívajú predovšetkým v

  • administratívnej jednoduchosti – nižšie náklady na účtovníka, resp. daňového poradcu,
  • hladkom priebehu prípadnej daňovej kontroly – nižšie náklady na zastupovanie v prípade daňovej kontroly.

Ak sa skutočné výdavky pohybujú približne vo výške paušálnych výdavkov, je pre podnikateľa výhodnejšie uplatniť v daňovom priznaní paušálne výdavky. Odbremení sa od odkladania bločkov a prijatých faktúr. Zároveň sa nemusí účtovníka či daňového poradcu pýtať, čo môže a čo nemôže uplatniť v daňových výdavkoch.

K zmenám v paušálnych výdavkov nájdete viac informácií v článkoch Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia a Komu sa oplatia paušálne výdavky od roku 2017.

5. Rozdelenie autorských odmien na aktívny a pasívny príjem v roku 2017

Autorská odmena sa obvykle skladá z dvoch častí. Prvou časťou je odmena za vytvorenie diela (napr. napísanie knihy) a podanie umeleckého výkonu (napr. vykonanie odbornej prednášky). Táto časť sa v praxi označuje ako aktívny príjem.

Druhou časťou je odmena za poskytnutie práva na použitie vytvoreného diela alebo podaného umeleckého výkonu, t. j. odmena za udelenie licencie (napr. vyhotovenie videozáznamu z prednášky). V praxi je tento príjem tiež označovaný ako pasívny príjem.

O režimoch zdaňovania a povinnostiach autorských odmien nájdete podrobnejšie informácie v článku Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2020. Výhodnosti konkrétneho režimu zdanenia sme sa venovali v článku Ako sa oplatí zdaniť autorské honoráre za rok 2017. Ďalej sa budeme zaoberať niekoľkými situáciami, kedy je vhodné autorské odmeny rozdeliť.

Článok pokračuje pod reklamou

V zásade je výhodnejšie zdaniť autorské odmeny v daňovom priznaní, nakoľko pri aktívnych aj pasívnych príjmoch je možné uplatniť paušálne výdavky. V prípade zdanenia zrážkou nie je v roku 2017 možné uplatniť paušálne výdavky. Zjednodušene povedané, v daňovom priznaní sa zdaní len 40 % autorskej odmeny, kým v prípade zdanenia zrážkou sa zdaní autorská odmena znížená o príspevok do príslušného umeleckého fondu, t. j. zdaní sa 98 % autorskej odmeny.

Autorské odmeny poberané popri zamestnaní sa spravidla oplatí rozdeliť tak, že väčšia časť alebo celá odmena pripadne na licenčnú odmenu (pasívny príjem). Z licenčnej odmeny sa platí len daň z príjmov. V prípade odmeny za vytvorenie diela sa platí daň z príjmov aj odvody na zdravotné poistenie, čo pre autora znamená vyššie daňovo-odvodové zaťaženie.

Prečítajte si tiež

Aktívne príjmy za zohľadňujú pri vzniku, resp. zániku povinnosti platiť mesačné odvody poistného na sociálne poistenie. Hraničná suma pre rok 2018 bude približne 5 500 eur (zatiaľ nie je známa). Rozdelením autorských odmien na aktívny a pasívny príjem je možné ovplyvniť aj vznik, resp. zánik povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie.

6. Výskum a vývoj v daňových nákladoch (výdavkoch) v roku 2017

V súvislosti s realizáciou projektu alebo viacerých projektov výskumu a vývoja je možné uplatniť daňový stimul v podobe percentuálneho zvýšenia daňových výdavkov. V roku 2017 je možné uplatniť nad rámec skutočne vynaložených daňových výdavkov aj:

  • 25 % z celkových výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,
  • 25 % z výdavkov (nákladov) na mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky vybraných zamestnancov,
  • 25 % z medziročného nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Viac informácií k daňovým výdavkom Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja od 1.1.2015. Ako firmy využívali túto možnosť v daňových priznaniach za rok 2015 nájdete v článku Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj za rok 2015.

7. Technické zhodnotenie a opravy v roku 2017

Je dôležité rozlišovať medzi technickým zhodnotením a opravou. Technické zhodnotenie sa odpisuje postupne a oprava sa zahrnie do daňových výdavkov už v zdaňovacom období, kedy náklady vzniknú, prípadne budú uhradené.

V praxi je niekedy ťažké rozlíšiť, čo je opravou a čo už je technickým zhodnotením. Opravou sa dlhodobý hmotný majetok uvádza do pôvodného alebo do prevádzkyschopného stavu. Technickým zhodnotením sú vykonané nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie.

Výdavky sú technickým zhodnotením vtedy, ak v úhrne za zdaňovacie obdobie (napr. kalendárny rok) presiahnu 1 700 eur. Spočítať sa musí aj niekoľko čiastočných prác (faktúr).

Ak by aj išlo o práce, ktoré sú technickým zhodnotením a nebola by splnená podmienka, že by išlo o sumu viac ako 1 700 eur, zahrnú sa tieto výdavky do daňových výdavkov v celkovej výške. Je možné považovať ich za technické zhodnotenie a odpisovať, ale na základe tohto rozhodnutia by došlo k rozloženiu daňových výdavkov na niekoľko zdaňovacích období (rokov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky