Daňové výdavky (náklady) po zaplatení za rok 2016

Niektoré náklady sú daňovo uznanými len v prípade, ak sú do konca zdaňovacieho obdobia skutočne zaplatené. Keďže sa blíži záver roka, tak je potrebné týmto položkám venovať zvýšenú pozornosť.

Z pomedzi podnikateľských subjektov ide predovšetkým o spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktoré musia pri niektorých typoch nákladov sledovať, či sú do konca zdaňovacieho obdobia aj skutočne zaplatené. Platba sa nemusí realizovať len prevodom peňažných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne. Záväzky súvisiace s týmito nákladmi sa môžu vyrovnať aj iným spôsobom, často vzájomným započítaním.

Typy daňových výdavkov (nákladov), ktorých zahrnutie do základu dane z príjmov je viazané na ich preukázateľnú úhradu vymedzuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 17 ods. 19. S účinnosťou od 1.1.2017 dôjde k presnejšiemu vymedzeniu výdavkov (nákladov) na nájomné za prenájom nehmotného majetku. Nová právna úprava sa v zmysle prechodných ustanovení uplatní aj pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016.

Ak je prijatá faktúra, teda náklad, zaplatená v niekoľkých čiastkových platbách, do daňových výdavkov sa zahrnú tie čiastkové platby, ktoré boli vykonané v danom zdaňovacom období.

Príklad: Faktúra na 1 000 eur bola prijatá v decembri 2016. V decembri 2016 podnikateľ zaplatí 500 eur a v januári 2017 zvyšných 500 eur. Z tejto faktúry sa do daňového priznania za rok 2016 zahrnú daňové výdavky 500 eur a do daňového priznania za rok 2017 daňové výdavky 500 eur.

Ak prijatá faktúra obsahuje viacero položiek, teda viac typov nákladov, z ktorých časť je daňovo uznaná až po zaplatení, sumy každej položky musia byť určené tak, aby bolo možné celkovú sumu faktúry rozdeliť na položky, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov

 • v čase, kedy vznikli (bez ohľadu na uskutočnenie platby),
 • až keď dôjde k zaplateniu príslušnej faktúry.

Príklad: Faktúra prijatá v decembri 2016 na 1 000 eur bude zaplatená v januári 2017 a obsahuje položky:

 • prieskum trhu 200 eur,
 • programátorské práce 800 eur.

Z tejto faktúry je do daňového priznania za rok 2016 možné zahrnúť sumu 800 eur, nakoľko programátorské práce nie sú nákladom, ktorého zahrnutie do daňových výdavkov je podmienené uskutočnením platby. Náklady na prieskum trhu je možné zahrnúť do daňových výdavkov až po zaplatení. Daňovým výdavkom vo výške 200 eur budú až v daňovom priznaní za rok 2017.

Ktoré výdavky budú pri podávaní daňového priznania za rok 2019 daňovo uznateľné až po zaplatení sa dočítate v článku Daňové výdavky po zaplatení v roku 2019 a zmeny od roku 2020.

10 výdavkov (nákladov), na ktoré si dávajte ku koncu roka 2016 pozor

 1. kompenzačné platby
 2. nájomné za prenájom hmotného majetku (hnuteľnej veci, nehnuteľnosti)
 3. nájomné za prenájom nehmotného majetku (napr. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu)
 4. výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie
 5. výdavky (náklady) na prieskum trhu
 6. odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa sprostredkovania
 7. výdavky (náklady) viažuce sa k úhrade príjmov daňovníkom nezmluvných štátov
 8. výdavky (náklady) na vybrané poradenské a právne služby
 9. výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov
 10. výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe

Kompenzačné platby v daňových výdavkoch za rok 2016

Kompenzačná platba sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k uskutočneniu platby, bez ohľadu na skutočnosť, v ktorom účtovnom, resp. zdaňovacom období o nej dlžník (subjekt podnikajúci v regulovanom odvetví) účtoval.

Kompenzačné platby platia napr. dodávatelia tepla, dodávatelia pitnej vody, distribútori elektriny či distribútori zemného plynu, ak porušia štandardy kvality. Štandardy kvality upravuje niekoľko právnych predpisov pre dané regulované odvetvie. Napríklad dodávateľ elektriny má povinnosť dodržať kvalitu dodávanej elektriny (napr. veľkosť napätia, frekvenciu napätia).

Nájomné za prenájom hmotného majetku v daňových výdavkoch za rok 2016

V prípade nákladov na nájomné za prenájom hmotného majetku musí podnikateľ alebo iný daňovník sledovať, kto vystupuje v nájomnom vzťahu ako prenajímateľ.

Ak je nájomné zaplatené fyzickej osobe, za daňový výdavok je možné uznať len tú časť zaplateného nájomného, ktorá časovo prislúcha k zdaňovaciemu obdobiu. Spôsob výpočtu prislúchajúcej časti k zdaňovaciemu obdobu zákon o dani z príjmov neupravuje. Je na podnikateľovi alebo inom daňovníkovi, aký prístup výpočtu zvolí. Je potrebné vždy pamätať na to, že v prípade daňovej kontroly môže vzniknúť potreba nejasnosti daňovým kontrolórom vysvetliť. Nájomné je v praxi väčšinou platené mesačne, preto by v takýchto prípadoch nemali vznikať problémy s určením výšky nájomného, ktoré sa zahrnie do daňových výdavkov.

Prečítajte si tiež

Ak je prenajímateľom právnická osoba (napr. iný podnikateľ, nepodnikateľská organizácia), náklady na nájomné budú daňovými výdavkami v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich úhrade a vo výške, ktorá bude preukázateľne uhradená. Nájomné zahrňované do daňových výdavkov sa v tomto prípade časovo nerozlišuje.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným má prenajatý osobný automobil formou operatívneho lízingu od inej s.r.o. Splatnosť mesačného nájomného je do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Za mesiac december 2016 bude nájomné zaplatené 4. januára 2017. V účtovníctve bude nájomné nákladom roka 2016, ale nie je ho možné zahrnúť do daňového priznania za rok 2016. V daňovom priznaní za rok 2016 bude náklad pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia. Nájomné za mesiac december 2016 sa zahrnie do daňových výdavkov v daňovom priznaní za rok 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Nájomné za prenájom nehmotného majetku v daňových výdavkoch za rok 2016

Pri zahrňovaní nájomného za prenájom nehmotného majetku dochádza s účinnosťou od 1.1.2017 k spresneniu. Podmienka zaplatenia sa aplikuje aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu.

Výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie v daňových výdavkoch za rok 2016

U podnikateľa a iného daňovníka, ktorý si objedná marketingové a iné štúdie, náklady na tieto štúdie budú daňovo uznané až v zdaňovacom období, kedy ich dodávateľovi preukázateľne zaplatí.

Výdavky na prieskum trhu v daňových výdavkoch za rok 2016

Rovnako ako marketingové štúdie a iné štúdie, aj výdavky (náklady) na prieskum trhu je možné zahrnúť do daňových výdavkov až v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich úhrade.

Odplaty (provízie) za sprostredkovanie v daňových výdavkoch za rok 2016

Pri províziách za sprostredkovanie existuje popri podmienky skutočného zaplatenia aj horný limit výšky daňovo uznaného výdavku. Podnikateľ, prípadne iný daňovník si môže zahrnúť do daňových výdavkov províziu za sprostredkovanie obchodu najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Limit sa nevzťahuje napríklad na banky, poisťovne, Exportno-importnú banku SR či podielové fondy.

Sprostredkovanie je vo svojej podstate poskytnutím služby, ktorá sa poskytuje najmä uzavretím:

 • mandátnej zmluvy,
 • komisionárskej zmluvy,
 • zmluvy o obchodnom zastúpení,
 • zmluvy o sprostredkovaní (tovaru alebo služieb).

Príklad: Spoločnosť Dobrá Kniha, s.r.o. uzavrela s Martinom zmluvu o obchodnom zastúpení. Zo sprostredkovaného predaja kníh mu prislúcha odmena (provízia) vo výške 15 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. V roku 2016 sprostredkuje obchod v hodnote 50 000 eur. Spoločnosť Dobrá Kniha, s.r.o. prijme v decembri 2016 od Martina faktúru s províziou 7 500 eur. Spoločnosť Dobrá Kniha, s.r.o. mu túto faktúru zaplatí bankovým prevodom v roku 2017. Faktúra s províziou je nákladom spoločnosti Dobrá Kniha, s.r.o. za rok 2016, ale daňovým výdavkom bude až v roku 2017, teda v roku preukázateľného zaplatenia provízie.

Výdavky (náklady) viažuce sa k úhrade príjmov daňovníkom nezmluvných štátov v daňových výdavkoch za rok 2016

Zákon o dani z príjmov vymedzuje v § 16 ods. 1 príjmy, ktoré sú vyplácané daňovníkom iných štátov, ale podľa zákona o dani z príjmov sa zdania v SR, ak prípadná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neupravuje zdaňovanie inak. Samostatnú skupinu tvoria daňovníci nezmluvných štátov, tzv. daňových rajov.

Z pohľadu slovenského podnikateľa, resp. iného daňovníka sú príjmy vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu výdavkom (nákladom), ktorý si môže do daňových výdavkov uplatniť len v prípade, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • dôjde k preukázateľnému vyplateniu, poukázaniu alebo pripísaniu príjmu v prospech daňovníka nezmluvného štátu,
 • daň z tohto druhu príjmov bola
  • zrazená vo výške 35 % a odvedená daňovému úradu, zároveň jej zrazenie a odvedenie bolo daňovému úradu oznámené na príslušnom tlačive, alebo
  • zabezpečená vo výške 35 % a odvedená daňovému úradu, pričom jej zabezpečenie a odvedenie bolo daňovému úradu oznámené na príslušnom tlačive.

Výdavky (náklady) na vybrané poradenské a právne služby v daňových výdavkoch za rok 2016

Množstvo podnikateľov alebo iných daňovníkov využíva externé právne poradenstvo, daňové poradenstvo, účtovné poradenstvo, vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a podobné služby. Zákon o dani z príjmov podmieňuje daňovú uznateľnosť výdavku (nákladu) zaplatením, ak ide o akékoľvek právne služby a poradenské služby z týchto oblastí:

 • finančný audit (napr. audit účtovnej závierky),
 • kontrola účtov,
 • zostavenie účtovnej závierky,
 • účtovná evidencia (napr. vedenie účtovníctva),
 • mzdové služby,
 • ostatné účtovné služby (napr. účtovné poradenstvo),
 • poradenstvo a príprava v oblastí daní právnických osôb,
 • príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb,
 • platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo.

Ak si podnikatelia (napr. s.r.o., živnostníci) či iní daňovníci chcú zahrnúť náklady na vybrané poradenské a právne služby do daňových výdavkov ešte v roku 2016, musia ich zaplatiť najneskôr 31.12.2016. Môže ísť o nezanedbateľné sumy daňových výdavkov, preto sa informujte o možnostiach fakturácie a úhrady za uvedené poradenské a právne služby ešte pred skončením decembra 2016.

Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov v daňových výdavkoch za rok 2016

Výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov sa zahrňujú do daňových výdavkov rovnomerne počas doby ich platnosti (najviac počas 36 mesiacov). Do daňových výdavkov za začnú zahrňovať od mesiaca (vrátane), v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.

Časovo sa nerozlišujú, ale do daňových výdavkov sa jednorazovo zahrnú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov, ak:

 • obstarávacia cena normy alebo certifikátu je 2 400 eur a menej (u platiteľa DPH je to suma bez DPH),
 • k zaplateniu dôjde po skončení doby platnosti danej normy alebo certifikátu.

Výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe v daňových výdavkoch za rok 2016

Sponzorské dary sú daňovými výdavkami len po ich zaplatení, pričom musia byť splnené aj tieto ďalšie podmienky:

 • sponzorský dar bol poskytnutý počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
 • sponzorský dar bol skutočne použitý v príslušnom zdaňovacom období,
 • sponzor vykázal kladný základ dane a
 • sponzorský dar bol poskytnutý oprávnenému športovcovi alebo športovej organizácii (vylúčení sú napr. športovci, ktorí vykonávajú špor na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu).

Viac podrobností o zahrňovaní sponzorského do daňových výdavkov nájdete v článku Sponzorský dar a daň z príjmov od roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky