Zriadenie chránenej dielne v roku 2016

Zriadenie chránenej dielne v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako zriadiť chránenú dielňu v roku 2016 a ako požiadať o príspevok na zriadenie chránenej dielne v roku 2016? Bez byrokracie to nepôjde.

Zriadenie chránenej dielne a príspevok na zriadenie chránenej dielne je upravený v zákone č. 5/2009 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”). Zriadenie chránenej dielne je administratívne aj časovo náročný proces. Chránenú dielňu možno zriadiť bez príspevku alebo s príspevkom na jej zriadenie (príspevok na úhradu časti nákladov). Na poskytnutie príspevku sa viažu ďalšie obmedzenia a povinnosti.

Ak zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba) hodlá zriadiť chránenú dielňu v roku 2016:

 • bez príspevku na jej zriadenie, podáva len žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne,
 • s príspevkom na jej zriadenie, najskôr podá žiadosť o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne a následne žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne.

Chránená dielňa

Zákon o službách zamestnanosti chránenú dielňu považuje za pracovisko, na ktorom právnická osoba (napr. s.r.o.) alebo fyzická osoba (napr. živnostník) zriadi viac ako jedno pracovné miesto (t. j. dve pracovné miesta a viac) pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím sa posudzuje vo vzťahu k zamestnancom pracujúcim na danom pracovisku, nie ku všetkým zamestnancom zamestnávateľa.

Definíciu pracoviska zákon o službách zamestnanosti neuvádza. Od zamestnávateľa (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tento zákon vyžaduje, aby v procese žiadania o zriadenie chránenej dielne uviedol, okrem iného, aj popis pracoviska a jeho umiestnenia, a predložil doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov. Z požiadaviek na prílohy k žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne vyplýva podmienka, že pracoviskom môže byť len nebytový priestor.

Občanom so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, t. j. tento občan má v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Kde požiadať o zriadenie chránenej dielne v roku 2016

Zriadenie chránenej dielne, z pohľadu zákona o službách zamestnanosti, znamená, že zamestnávateľovi (právnickej osobe alebo fyzickej osobe) je priznané postavenie chránenej dielne. Postavenie chránenej dielne priznáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého obvode sa zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Priznanie postavenia chránenej dielne je právne nárokovateľné, t. j. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný priznať zamestnávateľovi (právnickej osobe alebo fyzickej osobe) postavenie chránenej dielne, ak splní všetky podmienky.

Zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba) žiada o priznanie postavenia chránenej dielne ten Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza nebytový priestor, ktorý je pracoviskom chránenej dielne.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave si prenajme kancelárske priestory v Nitre. Chce v nich zriadiť chránenú dielňu. Žiadosť o priznanie postavenia chránenej dielne bude predkladať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra.

Ako zriadiť chránenú dielňu v roku 2016

Pre priznanie postavenia chránenej dielne je potrebné podať žiadosť. Vzor žiadosti je zverejnený na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Môžete si ho stiahnuť aj priamo tu: Vzor žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne.

K žiadosti je potrebné pripojiť tieto prílohy:

 • zriaďovacia listina (napr. hodnoverná kópia výpisu z Obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace),
 • hodnoverná kópia zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. hodnoverný list vlastníctva,
 • právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva),
 • charakteristika, resp. popis pracovného miesta,
 • hodnoverné kópie:
  • pracovnej zmluvy zamestnanca so zdravotným postihnutím,
  • prihlášky na sociálne poistenie a prihlášky na zdravotné poistenie potvrdené príslušnými inštitúciami,
  • rozhodnutia alebo oznámenia Sociálnej poisťovne alebo posudky útvaru sociálneho zabezpečenia na preukázanie invalidity a percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, aktuálny doklad o trvaní invalidity, resp. poberaní invalidného dôchodku,
 • ďalšie doplňujúce doklady podľa požiadaviek Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba) žiadala aj o príspevok na zriadenie chránenej dielne, k žiadosti o priznanie postavenia chránenej dielne nepripája tie prílohy, ktoré už priložila k žiadosti uvedený príspevok.

Dobrá rada: Žiadosť o vydanie rozhodnutia pre schválenie priestorov z hľadiska hygienických nárokov príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva je vhodné začať riešiť s dostatočným predstihom.

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba), ktorý má postavenie chránenej dielne, má tieto povinnosti:

 • zamestnávať v chránenej dielni najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím (v pracovnom pomere) počas obdobia, na ktoré má priznané postavenie chránenej dielne,
 • viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne,
 • oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny každú zmenu súvisiacu s priznaným postavením chránenej dielne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia zmeny,
 • oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmenu sídla chránenej dielne alebo chráneného pracoviska najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne v roku 2016

Zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba) môže písomne požiadať o príspevok na zriadenie chránenej dielne. Na príspevok nie je právny nárok. O poskytnutí príspevku rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne Výbor pre otázky zamestnanosti príslušného úradu.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne sa predkladá Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa plánuje zriadiť (na základe žiadosti o pridelenie postavenia chránenej dielne) chránená dielňa. K žiadosti sa prikladajú tieto prílohy:

 • zriaďovacia listina (napr. hodnoverná kópia výpisu z Obchodného registra nie staršia ako 3 mesiace),
 • hodnoverná kópia zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. hodnoverný list vlastníctva,
 • podnikateľský zámer v rozsahu a štruktúre určenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne,
 • potvrdenie preukazujúce splnenie daňových povinností podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo hodnovernú kópiu),
 • potvrdenie preukazujúce splnenie povinnosti odvodu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo hodnovernú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne),
 • čestné vyhlásenie, nie staršie ako 1 mesiac, že žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti a že nie je podnikom v ťažkostiach (tlačivo poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako 3 mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (originál alebo hodnovernú kópiu),
 • hodnovernú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu,
 • ďalšie doplňujúce doklady podľa oprávnenej požiadavky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím v chránenej dielni. Zamestnávateľ musí zriadiť nové pracovné miesto, na ktoré príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii o uchádzačov o zamestnanie (“evidovaný na úrade práce”) najmenej jeden mesiac.

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni najmenej dva roky, inak je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.

Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne v roku 2016

V prípade, ak Výbor pre otázky zamestnanosti rozhodne kladne o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzavrie so zamestnávateľom (právnickou osobou alebo fyzickou osobou) písomnú dohodu o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytuje do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na zriadenie pracovného miesta. Doklady je zamestnávateľ povinný predložiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia dohody o poskytnutí príspevku.

Príspevok sa poskytuje najmä na technicko-materiálne zabezpečenie pracoviska (chránenej dielne).Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom za zamestnanca

Zoznam chránených dielní

Ústredie práce, sociálnych vec a rodiny zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam chránených dielní a chránených pracovísk. Zoznam sa aktualizuje polročne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky