Bezúročné pôžičky z hľadiska dane z príjmov

Bezúročné pôžičky z hľadiska dane z príjmov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V článku sa budeme venovať bezúročným pôžičkám, ktoré poskytne s.r.o. zamestnancovi, spoločníkovi alebo konateľovi. Aké daňové dopady má bezúročné požičiavanie?

Z pohľadu dane z príjmov je dôležité skúmať to, kto vystupuje ako veriteľ a dlžník. Zamestnanec, spoločník a konateľ majú k s.r.o. osobitný vzťah.

Bezúročná pôžička poskytnutá zamestnancovi z hľadiska dane z príjmov

V prípade, ak je bezúročná pôžička poskytnutá spoločnosťou s ručením obmedzeným (zamestnávateľom) zamestnancovi, vzniká dlžníkovi nepeňažný príjem. Dôvodom pre vznik nepeňažného príjmu má byť skutočnosť, že spoločnosť poskytuje týmto osobám nepeňažný benefit vo forme odpusteného úroku. Tento nepeňažný príjem je príjmom zo závislej činnosti a z hľadiska daní a odvodov sa správa podobne ako mzda.

Príklad: Podnikajte, s.r.o. poskytne zamestnancovi A bezúročnú pôžičku 1 000 eur. Zároveň poskytne zamestnancovi B pôžičku 1 000 eur s dohodnutým úrokom 60 eur (bežný úrok).

Daňové a odvodové dopady na zamestnanca a zamestnávateľa sú nasledujúce:

  • Zamestnancovi A sa odpustený úrok (60 eur) zdaňuje ako nepeňažný príjem zo závislej činnosti. Zo sumy bežného úroku platí poistné do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov.
  • Zamestnávateľ za zamestnanca a platí zo sumy odpusteného úroku (60 eur) poistné do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne. Zároveň je toto poistné daňovým výdavkom, teda o sumu poistného si zníži základ dane.
  • Zamestnanec B zaplatí zamestnávateľovi dohodnutý úrok.
  • Zamestnávateľ zdaní prijatý dohodnutý úrok.
Pôžička Výdavky zamestnanca (€) Príjmy - výdavky zamestnávateľa (€)
Bezúročná poskytnutá zamestnancovi A 17,91 - 16,47
Úročená poskytnutá zamestnancovi B 60,00 + 46,80

Poskytnutie bezúročnej pôžičky je nevýhodné pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa, nakoľko dôsledkom je len vznik výdavkov voči štátnemu rozpočtu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. V prípade úročenej pôžičky zostáva veľká časť úroku u zamestnávateľa. V prípade jednoosobovej s.r.o. tento úrok fakticky nemení ekonomického majiteľa.

Bezúročná pôžička poskytnutá spoločníkovi alebo konateľovi z hľadiska dane z príjmov

Medzi s.r.o. a jej spoločníkom alebo konateľom je osobitný vzťah a pre účely dane z príjmov sa považujú za závislé osoby. Poskytovanie pôžičiek medzi závislými osobami podlieha transferovému oceňovaniu. Zákon o dani z príjmov nariaďuje závislým osobám, aby k pôžičke pristupovali tak, ako by k nej pristupovali nezávislé osoby. Nezávislé osoby sa riadia trhovými podmienkami, pričom veriteľ nemá (nemal by mať) záujem požičiavať nezávislým osobám peniaze bezúročne.

Pôžička (ako kontrolovaná transakcia) sa zahrnie do transferovej dokumentácie, ktorá by mala obsahovať aj postup, akým sa závislé osoby dopracovali k stanoveniu sumy úroku. Úrok by mal byť stanovený v takej výške, aký by si za rovnakých alebo podobných podmienok dohodli nezávislé osoby. Výhodná je situácia, ak s.r.o. požičiava aj nezávislým osobám - tieto pôžičky sú vhodným východiskovým základom pre stanovenie úroku.

Ide o značne komplikovanú a citlivú oblasť zdaňovania a zjednodušenie stanovenia úroku napríklad v nadväznosti len na priemer úrokových sadzieb ponúkaných bankami takmer s istotou nebude postačujúci.

Znamená to, že bezúročnú pôžičku medzi závislými osobami síce je možné dohodnúť, no po zohľadnení všetkých dopadov reálne bezúročnou nie je. Ak bude pôžička poskytnutá bezúročne, výsledkom daňovej kontroly môže byť dodanenie nepriznaného úroku v s.r.o. a nepeňažného príjmu spoločníka alebo konateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2021

Výška nezdaniteľnej časti základu dane závisí od výšky základu dane daňovníka, či od vlastného príjmu manželky. Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane?

Kto má nárok na obedy zadarmo a zvýšený daňový bonus na dieťa?

Novelu zákona o dotáciách na stravu vysvetlilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v tabuľke aj na praktickom príklade.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2021

Kto, v akej výške a akým spôsobom si môže v roku 2021 uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (manžela)? Prinášame odpovede spolu s príkladmi.

Zdaňovanie kryptomien (virtuálnych mien)

Ako zdaňovať kryptomeny v prípade fyzickej či právnickej osoby? Čo sa viac oplatí? Existuje rozdiel v zdaňovaní príjmov z obchodovania s kryptomenami a z ich ťaženia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky