Druhy transferovej dokumentácie. Akú transferovú dokumentáciu mám viesť?

Druhy transferovej dokumentácie. Akú transferovú dokumentáciu mám viesť?
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Sú tri druhy transferovej dokumentácie. Skrátená, základná a úplná. Líšia sa obsahom a rozsahom. Viesť najkratšiu transferovú dokumentáciu sa vždy neoplatí.

Kde nájdem právnu úpravu transferovej dokumentácie v SR pre rok 2015

Od roku 2015 sa transferové oceňovanie vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby. Aj táto skutočnosť bola dôvodom na vydanie nového usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nové usmernenie k transferovej dokumentácii“). Ako z názvu usmernenia vyplýva, povinnosť viesť transferovú dokumentáciu ukladá § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa úvodného ustanovenia (Článok 1) nové usmernenie k transferovej dokumentácii vychádza z princípov a zásad stanovených:

 • smernicou OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní a
 • Kódexom správania pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre pridružené podniky v Európskej únii.

Nové usmernenie k transferovej dokumentácii bolo zverejnené v májovom čísle Finančného spravodajcu pre rok 2015. Je dostupné na stiahnutie na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo si ho môžete stiahnuť tu. Podľa prechodných a záverečných ustanovení sa má použiť za zdaňovacie obdobia začínajúce 1. januára 2015 a neskôr.

Kto a v akom rozsahu je povinný transferovú dokumentáciu vyhotoviť a čo je jej účelom približujeme v článku Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor).

Druhy transferovej dokumentácie v SR v roku 2015

Podľa nového usmernenia k transferovej dokumentácii daňovníci (rovnako ako podľa doterajšieho usmernenia k transferovej dokumentácii) sú upravené tri druhy transferovej dokumentácie:

 • skrátená dokumentácia,
 • základná dokumentácia,
 • úplná dokumentácia.

Druhy transferovej dokumentácie sa líšia rozsahom požadovaných údajov. Nové usmernenie k transferovej dokumentácii stanovuje minimálny rozsah transferovej dokumentácie. Pre daňovníkov, ktorí sú povinní viesť transferovú dokumentáciu (ďalej len „podnikatelia“) to predstavuje možnosť zahrnúť do transferovej dokumentácie aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu použitých cien s princípom nezávislého vzťahu.

Prečo by podnikateľ robil administratívne povinnosti, ktoré nie sú od neho vyžadované? Čím dôslednejšie je preukázané dodržanie princípu nezávislého vzťahu, tým je argumentačné zázemie podnikateľa v prípade daňovej kontroly silnejšie.

Akú transferovú dokumentáciu mám v roku 2015 viesť?

Taxatívne (vyčerpávajúco) sú vymenovaní podnikatelia, ktorí majú povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu a úplnú dokumentáciu. Všetci ostatní musia viesť základnú dokumentáciu.

Skrátenú dokumentáciu vedú (t. j. majú povinnosť viesť):

 1. fyzické osoby podnikatelia (napr. živnostníci, iné SZČO),
 2. mikro účtovné jednotky,
 3. podnikatelia uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie (okrem výnimiek – budeme sa im konkrétne venovať v samostatnej časti ďalej),
 4. daňovníci vymedzení v § 22a ods. 1 až 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňovníci vo verejnej správe“).

Úplnú dokumentáciu vedú (t. j. majú povinnosť viesť):

 1. podnikatelia, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS), okrem podnikateľov uskutočňujúcich tuzemské kontrolované transakcie a daňovníkov vo verejnej správe,
 2. podnikatelia, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, okrem fyzických osôb podnikateľov a mikro účtovných jednotiek (ak títo podnikatelia uskutočňujú transakcie aj vo vzťahu k závislým osobám, ktoré sú daňovníkmi zo zmluvného štátu, požiadavky na obsah úplnej dokumentácie sa uplatnia len na časť dokumentácie vo vzťahu k transakciám s daňovníkmi nezmluvného štátu),
 3. podnikatelia, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia (t. j. vrátane podnikateľov uskutočňujúcich tuzemské kontrolované transakcie),
 4. podnikatelia, ktorí žiadajú o úpravu základu dane (korešpondujúcu úpravu základu dane), okrem podnikateľov, ktorí žiadajú o úpravu základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 5. podnikatelia, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 eur, okrem daňovníkov vo verejnej správe,
 6. podnikatelia, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 eur, okrem daňovníkov vo verejnej správe,
 7. podnikatelia, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani (príjemcovia investičnej pomoci a prijímatelia stimulov), okrem podnikateľov, ktorí uplatňujú úľavu na dani vo forme odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
Článok pokračuje pod reklamou

Transferová dokumentácia podnikateľov uskutočňujúcich tuzemské kontrolované transakcie

Tuzemské kontrolované transakcie sú transakcie medzi závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (napr. fyzické osoby s trvalým pobytom v SR, právnické osoby so sídlom v SR).

Prečítajte si tiež

Podnikatelia uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie (bez ohľadu na zatriedenie do veľkostných skupín účtovných jednotiek podľa zákona o účtovníctve) vedú skrátenú dokumentáciu. V praxi môžu nastať prípady, kedy títo podnikatelia nemôžu viesť skrátenú dokumentáciu alebo skrátenú dokumentáciu budú viesť len čiastočne.

Prípady, keď podnikateľ uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie nemôže viesť skrátenú dokumentáciu sú:

 • Podnikateľ žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia. Musí viesť úplnú dokumentáciu.
 • Podnikateľ v zdaňovacom období odpočítal od základu dane daňovú stratu vyššiu ako 300 000 eur. Musí viesť úplnú dokumentáciu.
 • Podnikateľ za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia odpočítal od základu dane daňovú stratu viac ako 400 000 eur (v úhrne). Musí viesť úplnú dokumentáciu.
 • Podnikateľ uplatňuje úľavu na dani – je príjemca investičnej pomoci. Musí viesť úplnú dokumentáciu.
 • Podnikateľ uplatňuje úľavu na dani – je prijímateľ stimulov. Musí viesť úplnú dokumentáciu.
 • Podnikateľ požiadal o korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám. Musí viesť základnú dokumentáciu.

Podnikateľ uskutočňujúci tuzemské kontrolované transakcie vedie skrátenú dokumentáciu len čiastočne, ak okrem tuzemských kontrolovaných transakcií uskutočňuje aj zahraničné kontrolované transakcie (napr. transakcie so svojimi stálymi prevádzkarňami umiestnenými v zahraničí alebo transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou alebo).

V tomto prípade je riešením, že podnikateľ bude viesť viac druhov transferových dokumentácií. Napríklad pre tuzemské kontrolované transakcie bude viesť skrátenú dokumentáciu a vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám zas základnú dokumentáciu.

Aký druh (a teda aj rozsah) alebo druhy transferovej dokumentácie bude podnikateľ viesť možno zhrnúť napríklad do týchto podmienok:

 • charakter podnikateľa (napr. fyzická osoba, kategória účtovnej jednotky),
 • charakter kontrolovaných transakcií (tuzemské, zahraničné),
 • uskutočnené rozhodnutia (napr. požiadanie o odsúhlasenie transferovej dokumentácie, odpočítanie daňovej daňovej straty od základu dane, uplatnenie úľav na dani, požiadanie o korešpondujúcu úpravu základu dane),
 • významnosť kontrolovaných transakcií (významné, nevýznamné, nad 1 000 000 eur).

Významnosť a rozsah transferovej dokumentácie v roku 2015

Podľa nového usmernenia k transferovej dokumentácii platí základné pravidlo, podľa ktorého sa o jednotlivých kontrolovaných transakciách vedie transferová dokumentácia v rozsahu skrátenej dokumentácie, pokiaľ sa o týchto transakciách nevedie dokumentácia v rozsahu základnej alebo úplnej dokumentácie.

Podnikatelia, ktorí majú viesť základnú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu, vedú transferovú dokumentáciu v rozsahu základnej dokumentácie alebo úplnej dokumentácie len o:

 • kontrolovaných transakciách, ktoré sú pre nich významné (je možné použiť napr. definíciu významnosti v zákone o účtovníctve),
 • kontrolovaných transakciách alebo skupinách kontrolovaných transakcií presahujúcich v príslušnom zdaňovacom období hodnotu 1 000 000 eur.

O ostatných kontrolovaných transakciách (nevýznamných) majú aj títo podnikatelia viesť transferovú dokumentáciu v rozsahu skrátenej dokumentácie, pričom majú možnosť viesť transferovú dokumentáciu v rozsahu základnej dokumentácie alebo úplnej dokumentácie.

Podnikatelia, ktorí majú viesť skrátenú dokumentáciu, nemusia stanoviť významnosť alebo sledovať hodnotu kontrolovanej transakcie. V zmysle nového usmernenie k transferovej dokumentácii majú povinnosť viesť o kontrolovaných transakciách transferovú dokumentáciu v rozsahu skrátenej dokumentácie. Nové usmernenie k transferovej dokumentácii podnikateľom nebráni, aby viedli transferovú dokumentáciu nad rámec požiadaviek skrátenej dokumentácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky