Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Zmenami prechádza pomerne často, resp. zmenami prechádzajú pomerne často príslušné prílohy zákona o DPH, ktoré vymedzujú, na ktoré tovary a služby sa použije znížená sadzba DPH. Aj v roku 2024 pribúda jedna takáto zmena.

Základná a znížené sadzby DPH v SR v roku 2024

Základná sadzba DPH na tovary a služby v Slovenskej republike je 20 %. Následne zákon o DPH vymenúva tie tovary a služby, na ktoré sa použijú znížené sadzby DPH:

  • znížená sadzba vo výške 10 % zo základu dane,
  • znížená sadzba vo výške 5 % zo základu dane.

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby, iné dane, clá, poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

Ak platiteľ DPH predáva tovar alebo službu, ktoré patria medzi vybrané druhy so zníženou sadzbou DPH, je povinný uplatniť túto zníženú sadzbu DPH a nemôže sa rozhodnúť použiť základnú sadzbu dane.

Pri zmene sadzby DPH sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Toto ustanovenie je dôležité napríklad aj tento rok, kedy od 1.1.2024 dochádza k zmene uplatňovanej sadzby dane pri podávaní alkoholu.

Znížená sadzba DPH 10 % v roku 2024 na vybrané tovary a služby

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na:

  • tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH a služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí v súlade s osobitnou úpravou (podľa § 68cb zákona o dani z príjmov) – týmto tovarom a službám sa venujeme v článku ďalej;
  • tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Tovary, na ktoré sa uplatňuje znížená 10 % sadzba DPH v roku 2024

Sadzba dane vo výške 10 % sa uplatňuje na tovary, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom (Spoločný colný sadzobník).

Patria sem predovšetkým vybrané druhy potravín, vybrané lieky a zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy (za určitých podmienok).

Prečítajte si tiež

Keďže výber tovarov so zníženou sadzbou DPH je spravidla „politický marketing“ a schvaľuje sa obvykle narýchlo napríklad pred voľbami, s jednoznačným zatriedením konkrétneho produktu do príslušnej sadzby DPH môže byť problém a je potrebné mu venovať náležitú pozornosť. Napríklad, pri výbere potravín, ktoré boli prezentované ako „zdravé“ a ktoré boli vybrané medzi tovary s 10 % sadzbou DPH, sa niektoré potraviny nedostali, prípadne s určitými obmedzeniami.

V zníženej sadzbe DPH tak nenájdete zeleninu s kódom 0706, do ktorej spadá napr. mrkva, cvikla, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene. Naproti tomu, zeler stopkový je zaradený v inej kategórii, preto sa predáva s 10 % DPH. S niektorým zatriedením majú dodnes problém aj samotní predajcovia. Prakticky sme si vyskúšali, že napríklad pri nákupe petržlenu niektoré reťazce účtovali 10 % DPH, iné 20 %. Súvisí to však aj s nejednoznačnosťou colného sadzobníka, ktorý v poznámke uvádza, že termín „zelenina“ v položkách 0709 až 0712 zahŕňa okrem iných aj petržlen. Následne však priamo petržlen uvedený v týchto položkách nie je, preto by mal byť pravdepodobne zaradený pod "ostatnú zeleninu" (kód 0709, ktorá má zníženú sadzbu DPH). Avšak „podobné jedlé korene“ sú zaradené v položke 0706, ktorá zníženej sadzba DPH nepodlieha.

Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam tovarov z prílohy č. 7 zákona o DPH, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH vo výške 10 % v roku 2024 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Zákon o DPH (príloha č. 7)
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
0406 Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu
0409 00 00 Prírodný med
0701 Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 00 00 Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
0703 Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená
0704 Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené
0705 Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0707 00 Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené
0708 Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené
0709 Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená
0808 Jablká, hrušky a duly, čerstvé
1905 Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu3)a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g
ex 2009 Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
ex2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 Sacharín a jeho soli
2941 Antibiotiká
30 Farmaceutické výrobky
3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4902 10 00 Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
ex6602 00 00 Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 Kontaktné šošovky
9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

Služby, na ktoré sa uplatňuje 10 % DPH v roku 2024 a zmena pri alkohole od roku 2024

Sadzba dane vo výške 10 % sa uplatňuje na služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH. Tieto služby sú uvedené v prílohe č. 7a podľa kódov štatistickej klasifikácie produktov podľa činností v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008.

Zoznam služieb z prílohy č. 7a zákona o DPH, ktoré podliehajú zníženej sadzbe DPH vo výške 10 % v roku 2024 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Zákon o DPH (príloha č. 7a)
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Opis služby
49.39.20 Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
55 Ubytovacie služby
56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby s výnimkou podávania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu (výnimka nová od 1.1.2024)
93.11.10 Prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríkad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu
93.13.10 Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier
93.29.11 Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk

Uplatňovanie 10 % sadzby DPH na reštauračné a stravovacie služby bolo do prílohy č. 7a zákona o DPH doplnené v roku 2023. Stále platí, že znížená sadzba DPH sa uplatňuje na podávanie jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru. 

Donáška jedla/nápojov alebo predaj jedla/nápojov so sebou zníženej DPH sadzbe nepodlieha. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH (20 %).

Prečítajte si tiež

S účinnosťou od 1.1.2024 sa však z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za alkoholický nápoj sa považuje taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1.1.2024 podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane.

Tip: Prečítajte si aj o ďalších zmenách v daniach, odvodoch a poplatkoch v článku Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024.

Znížená sadzba DPH 5 % v roku 2024

Znížená sadzba dane 5 % zo základu dane sa od roku 2023 uplatňuje na:

  • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
  • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbektorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Viac informácií nájdete v článku Nájomné bývanie z daňového hľadiska od roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky