Povinnosti slovenského eshopu z pohľadu DPH v roku 2015

Povinnosti slovenského eshopu z pohľadu DPH v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Internetové obchody (eshopy) môžu mať rôzny rozsah povinností z pohľadu DPH. Základným faktorom, na ktorý sa viaže rozsah DPH povinností, sa venuje tento článok.

Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa môžu pre rôzne internetové obchody (eshopy) líšiť. Pokiaľ ide o základnú povinnosť – registráciu pre DPH – na túto si musia dávať pozor všetky internetové obchody (eshopy). Ďalšie povinnosti, ktoré sa už viažu na predaj, závisia od toho:

  • čo internetový obchod predáva (tovar alebo služby),

  • kto je zákazníkom (podnikateľ a platiteľ DPH, podnikateľ a neplatiteľ DPH, občan - nepodnikateľ) a kde sa zákazník nachádza, resp. kam sa tovar alebo služba dodáva (napr. Slovenská republika, Európska únia, tretie štáty ako Ukrajina, USA a ďalšie).

Jednotlivé body musí internetový obchod (eshop) riešiť súčasne.

Kedy sa musí eshop registrovať pre DPH

Internetový obchod (eshop) musí v prvom rade dbať na splnenie podmienok pre registráciu pre DPH v Slovenskej republike. V zásade má dve možnosti:

  • dobrovoľná registrácia,

  • povinná registrácia.

Registrácia pre DPH môže byť pre internetový obchod (eshop) výhodou aj nevýhodou. Rozhodujúca je najmä štruktúra zákazníkov, t. j. či prevažujú tí, ktorí sú platitelia DPH alebo zákazníci, ktorí sú neplatiteľmi DPH. Avšak ak sa internetovému obchodu (eshopu) darí, možnosť voľby registrácie pre DPH sa jednoducho stane povinnosťou. Žiadosť o registráciu pre DPH musí internetový obchod (eshop) podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol obrat za predchádzajúcich 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur.

Produktový mix eshopu a rozsah povinností k DPH

Povinnosti jednotlivých internetových obchodov (eshopov) sa začínajú rozchádzať práve v tomto bode. Kde bude internetový obchod (eshop) platiť DPH a akú sadzbu DPH uplatní, závisí od miesta zdaniteľného obchodu. Miesto zdaniteľného obchodu je pojem, ktorý sa používa pre účely DPH a určuje sa ako štát, pričom tento štát má právo inkasovať DPH (napr. miesto zdaniteľného obchodu je SR alebo miesto zdaniteľného obchodu je ČR a pod.). Pri jednotlivých produktoch bude miesto zdaniteľného obchodu odlišné. Osobitné pravidlá má miesto dodania tovaru (z toho špeciálne miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji tovaru) a miesto dodania služby (z toho špeciálne miesto dodania elektronických služieb).

Zákazníci eshopu a rozsah povinností k DPH

Typ zákazníka ovplyvňuje ďalšie skutočnosti, a to kde bude internetový obchod (eshop) platiť DPH a či ju vôbec platiť bude. Zákazníkov si musí internetový obchod (eshop), ktorý je platiteľom DPH, rozdeľovať takto:

  • zákazníci (zdaniteľné osoby), ktorí majú pridelené IČ DPH,

  • zákazníci (zdaniteľné osoby), ktorí nemajú pridelené IČ DPH a

  • zákazníci (nezdaniteľné osoby), ktorí sú fyzické osoby - nepodnikatelia.

Súčasne je potrebné vedieť, kde sa zákazník nachádza. Rozhodujúce sú tri oblasti, a to:

  • územie Slovenskej republiky,

  • územie Európskej únie (okrem územia Slovenska),

  • územie tretích štátov.

Článok pokračuje pod reklamou

Dodanie tovaru

Pokiaľ ide o územie SR, internetový obchod (eshop) uplatňuje pri dodaní tovaru slovenskú DPH, daňové priznanie a kontrolný výkaz podáva v SR a DPH platí taktiež v SR. Aj v rámci tohto jednoduchého pravidla existujú výnimky, napríklad, ak suma na faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac a odberateľ má pridelené slovenské IČ DPH, tak povinnosť platiť DPH sa prenáša na odberateľa (zákazníka).

Dodanie tovaru do tretích štátov (napr. Ukrajina, Ruská federácia, USA, Čína) je pri splnení podmienok zákona o DPH od DPH oslobodené. Internetový obchod (eshop) vystaví faktúru bez DPH. Dodanie je potrebné uviesť v daňovom priznaní k DPH aj napriek tomu, že je od DPH oslobodené.

Pri dodaní tovaru do iných členských štátov EÚ musí internetový obchod (eshop) sledovať postavenie zákazníka z hľadiska DPH. Ak odberateľ má pridelené IČ DPH, dodanie tovaru je od DPH oslobodené. Internetový obchod (eshop) vystaví faktúru bez slovenskej DPH a na faktúre uvedie informáciu napr. v tvare „dodanie je oslobodené od dane“. Dodanie tovaru zdaní odberateľ v inom členskom štáte EÚ. Povinnosťou internetového obchodu (eshopu) je podať súhrnný výkaz, v ktorom dodanie tovaru uvedie. I napriek oslobodeniu, plnenie musí byť uvedené aj v daňovom priznaní k DPH, ktoré podá v SR. Ak odberateľ nemá pridelené IČ DPH, dodanie tovaru sa považuje za zásielkový predaj. V tomto prípade je povinnosťou internetového obchodu (eshop) sledovať hodnotu dodaného tovaru do iných členských štátov EÚ jednotlivo. Ak hodnota dodaného tovaru do konkrétneho členského štátu EÚ dosiahne limit stanovený týmto členským štátom EÚ, internetový obchod (eshop) má povinnosť registrovať sa pre DPH v tomto členskom štáte EÚ. Pre internetový obchod to znamená, že pri dodaniach tovaru do limitu uplatňuje slovenskú sadzbu DPH, daňové priznanie k DPH podáva v SR a DPH platí taktiež v SR. Dosiahnutím limitu (tento limit si stanovuje každý členský štát EÚ podľa vlastného uváženia ale minimálne v hodnote 35 000 eur ročne) internetový obchod musí uplatňovať sadzbu DPH, podávať daňové priznanie k DPH a platiť DPH v konkrétnom členskom štáte EÚ.

Zároveň by mali internetové obchody (eshopy) pri dodaniach tovaru do tretích štátov a členských štátov EÚ sledovať, či im nevznikajú ďalšie povinnosti (najmä administratívne) v týchto štátoch z titulu dodania tovaru do týchto štátov.

Dodanie služieb

V prípade služieb musí internetový obchod rozlišovať medzi službami (štandardné služby) a elektronickými službami. Dodanie elektronických služieb má určité špecifiká, o ktorých sa dozviete aj v článku Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH.

Internetový obchod (eshop) uplatňuje pri dodaní služieb a elektronických služieb v rámci územia SR slovenskú DPH, daňové priznanie a kontrolný výkaz podáva v SR a DPH platí taktiež v SR.

Dodanie služieb a elektronických služieb do tretích štátov (napr. Ukrajina, Ruská federácia, USA, Čína) je pri splnení podmienok zákona o DPH od DPH oslobodené. Internetový obchod (eshop) vystaví faktúru bez DPH. Dodanie služieb, ak sú od DPH oslobodené (najmä služby priamo súvisiace s vývozom tovaru), je potrebné uviesť v daňovom priznaní k DPH aj napriek tomu, že je od DPH oslobodené.

Pri dodaní služieb v rámci územia členských štátov EÚ je rozhodujúce, či ide o dodanie štandardných služieb alebo elektronických služieb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky