Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností elektronicky

Začiatok nového kalendárneho roka je aj obdobím, kedy sa podávajú daňové priznania k dani z nehnuteľností. V niektorých mestách a obciach je možné ich podať aj elektronicky. Prinášame návod.

V prvých častiach tohto článku vysvetlíme, k akému dňu vám vzniká daňová povinnosť pri dani z nehnuteľností a za akých okolností máte povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností. Následne si ukážeme návod „krok za krokom“ na to, ako vyplniť a odoslať priznanie k dani z nehnuteľností elektronicky.

Kedy musíte platiť daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktoré sú upravené zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Správcom dane z nehnuteľností je obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V bežnom živote sa môže občan aj podnikateľ stretnúť s daňou z nehnuteľností v podobe niektorej troch jej súčastí: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. Ak vlastníte rodinný dom, byt alebo podnikateľský priestor, rozhodujúcou skutočnosťou na to, od kedy budete platiť daň z nehnuteľností, je dátum tzv. „vzniku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností“.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa § 18 ods. 1 zákona o miestnych daniach vzniká 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa ale stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára, vzniká vám daňová povinnosť týmto dňom. Znamená to, že ak ste sa stali vlastníkom pozemku, stavby, domu alebo bytu v priebehu roka 2017, vzniká vám daňová povinnosť až od 1. januára 2018 (to neplatí, ak by ste sa týmto vlastníkom stali presne 1. januára 2017, pretože vtedy by vám vznikla daňová povinnosť už od 1. januára 2017). Ak si teda kúpite nehnuteľnosť kedykoľvek v priebehu roka 2017, za celý rok 2017 ešte daň z nehnuteľností bude zaplatí jej predchádzajúci vlastník.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká až od nasledujúceho roku po jeho kúpe.

Zákon o miestnych daniach však pozná aj niekoľko výnimiek. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak by ste teda napríklad v novembri 2017 zdedili byt, daňová povinnosť vám vzniká už 1. decembra 2017.

Kedy musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Dátum, od ktorého vám vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, je rozhodujúcim pre určenie lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností. Priznanie k dani z nehnuteľností upravuje § 99a zákona o miestnych daniach (podľa zákona o miestnych daniach ide o „priznanie k dani z nehnuteľností“, ale v hovorenej reči sa preň často používa výraz „daňové priznanie k dani z nehnuteľností“). Priznanie k dani z nehnuteľností ste povinný podať do 31. januára toho kalendárneho roka, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť. V praxi to znamená, že ak sa v priebehu roka 2017 stanete vlastníkom pozemku, stavby alebo bytu, daňové priznanie k dani z nehnuteľností musíte za túto nehnuteľnosť podať do 31. januára 2018 (daňová povinnosť vám vznikla až od 1. januára 2018 a preto priznanie k dani z nehnuteľností podáte do 31. januára 2018).

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podáte len raz, po tom už len platíte daň.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak by ste teda napríklad v novembri 2017 zdedili byt, daňová povinnosť vám vzniká už 1. decembra 2017 a do 30. decembra 2017 musíte za tento zdedený byt podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Dokedy je povinný podať daňovník daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v roku 2019 sa dočítate v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 a informácie o dani z nehnuteľnosti platnej pre rok 2019 nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie k dani z nehnuteľností podáva jeden z manželov.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa príslušnej obci podáva len raz. V prípade, že ste už raz priznanie k dani z nehnuteľností príslušnej obci podali, každoročne jej ho nepodávate. Obec vám každý rok zašle rozhodnutie o vyrubení dane z nehnuteľností, na základe ktorého ju zaplatíte. Iná situácia by bola vtedy, keď by ste sa v tejto obci stali vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo by došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo by vám vlastníctvo nehnuteľnosti zaniklo. Vtedy by ste boli povinný v lehote na podanie daňového priznania podať tzv. „čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností“.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností elektronicky – čo na to potrebujete?

Okrem písomnej formy priznania k dani z nehnuteľností je možné v súčasnosti v niektorých obciach podávať priznanie k dani z nehnuteľností aj elektronicky. Podmienkou je, aby príslušná obec, v ktorej sa nachádza vaša nehnuteľnosti a ktorej budete podávať priznanie k dani z nehnuteľností, mala takúto elektronickú službu zriadenú. Ak bude príslušnej obci možné podať priznanie k dani z nehnuteľností aj elektronicky, budete k tomu potrebovať elektronický občiansky preukaz (eID karta) s bezpečnostným osobným kódom a certifikátmi pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Na elektronické priznanie k dani z nehnuteľností potrebujete eID kartu s podpisom.

Na spojenie občianskeho preukazu s počítačom budete ďalej potrebovať čítačku čipových kariet a program eID klient, a na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu budete potrebovať balík aplikácií D.Suite/eIDAS. Všetky aplikácie nájdete na portáli www.slovensko.sk, v časti „na stiahnutie“.
Článok pokračuje pod reklamou

Návod na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností elektronicky

V tejto časti článku vás prevedieme návodom na podania priznania k dani z nehnuteľností v elektronickej podobe. Najskôr je potrebné vstúpiť do elektronickej služby priznania k dani z nehnuteľností konkrétnej obce. Existujú v zásade dve možnosti: buď nájdete elektronickú službu na podanie priznania k dani z nehnuteľností na internetovej stránke konkrétnej obce alebo sa do nej dostanete cez portál www.slovensko.sk. My si ukážeme vyhľadanie elektronickej služby prostredníctvom druhej z týchto možnosti.

Pre elektronické podanie priznania k dani z nehnuteľností postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na počítači si zapnite aplikáciu eID klient, pripojte k počítaču čítačku čipových kariet a vložte do nej svoj elektronický občiansky preukaz (eID kartu).
 2. Otvorte si internetový prehliadač, na ktorom prejdete na stránku www.slovensko.sk a kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“ sa na tento portál prihlásite. K tomu bude potrebné zadať bezpečnostný osobný kód. Ak zastupujete viacero subjektov (napríklad máte firmu), vyberiete si ten, za ktorých chcete priznanie k dani z nehnuteľností podať a kliknete na tlačidlo „Pokračovať“.
 3. Máte možnosť vybrať si medzi elektronickými službami pre občanov (pod záložkou „Občan“) a elektronickými službami pre podnikateľov (pod záložkou „Podnikateľ“). Po tomto výbere je potrebné nájsť službu „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“. U občanov sa nachádza po kliknutí na karty „Bývanie“ – „Daň z nehnuteľností“, u podnikateľov sa nachádza po kliknutí na karty „Administratívny a ekonomický chod podniku“ – „Miestne dane a poplatky“. Inou možnosťou je vyhľadanie tejto služby cez funkciu „Nájsť službu“ nachádzajúcu sa v pravej časti stránky.
 1. Ďalším krokom po voľbe elektronickej služby „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností“ je výber konkrétneho mesta alebo obce, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza. Takýmto spôsobom je možné si overiť, či danému mestu alebo obci je možné podať priznanie k dani z nehnuteľnosti aj elektronicky. Obmedzenie u niektorých miest a obcí ale môže nastať pri výbere subjektu podávajúceho priznanie k dani z nehnuteľností (fyzická osoba alebo právnická osoba). Nie všetky mestá a obce totižto službu v elektronickej podobe poskytujú aj pre právnické osoby.
 1. Po zvolení mesta alebo obce, ktorému chcete elektronicky podať priznanie k dani z nehnuteľností, kliknite na tlačidlo „Prejsť na službu“. Budete presmerovaný na vlastnú internetovú stránku elektronických služieb daného mesta alebo obce alebo na internetovú stránku Dátového centra obcí a miest www.dcom.sk. V tomto článku si ukážeme podávanie priznania k dani z nehnuteľností mestu Bratislava fyzickou osobou.
 1. Po presmerovaní na portál elektronických služieb mesta Bratislava sa už nachádzame v konkrétnej elektronickej službe na podanie priznania k dani z nehnuteľností. Zatiaľ sa nám ale formulár priznania k dani z nehnuteľností neotvoril, preto je potrebné v pravej časti stránky kliknúť na tlačidlo „Podávania daňového priznania k dani z nehnuteľností“.
 1. Na ďalšej stránke vidíme istú postupnosť krokov podávania priznania k dani z nehnuteľností elektronicky. Je tu možnosť otvoriť si formulár priznania k dani z nehnuteľnosti, podpísať ho, priložiť k nemu prílohy a následne ho odoslať. Keďže sme ešte len na začiatku celého procesu podávania priznania k dani z nehnuteľností, zvolíme si vstup do formuláru priznania k dani z nehnuteľnosti kliknutím na možnosť „Vyplniť formulár“.
 1. Až teraz sa vám otvorí formulár priznania k dani z nehnuteľnosti s jeho jednotlivými časťami (v prípade iných miest a obcí môže byť formulár vizuálne odlišný, ale obsahovo budú zhodné). Rozpracovaný formulár si môžete kedykoľvek uložiť po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ nachádzajúce sa v hornej časti stránky a následne v ňom po opätovnom načítaní pokračovať (tlačidlo „Načítať“ nachádzajúce sa v hornej časti stránky). Na začiatok je potrebné vyplniť druh priznania k dani z nehnuteľnosti, rok, typ osoby podávajúcej priznanie a uviesť jej identifikačné údaje. Je pravdepodobné, že mnohé z identifikačných údajov za vás vyplní systém automaticky. Keď budete mať túto časť formuláru vyplnenú, kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ prejdite na ďalšiu.
 1. Dostali sme sa na časť „Oprávnená osoba“, ktorá sa vypĺňa len vtedy, ak za vás podáva priznanie k dani z nehnuteľností niekto iný. Naprieč jednotlivými časťami priznania k dani z nehnuteľností je možné sa pohybovať cez tlačidlá „Späť“ a „Ďalej“. V tomto kroku je potrebné sa dostať na súčasti dane z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb alebo daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom byte), za ktoré sa chystáte podať priznanie k dani z nehnuteľností. V našom prípade predpokladajme kúpu bytu v roku 2017 a preto prejdeme na „IV. Oddiel - Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome“ a zaškrtnutím príslušného políčka si zvolíme, že chceme zobraziť tento oddiel priznania.
 1. V nami zvolenom IV. oddiele formuláru priznania k dani z nehnuteľností určenom pre daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome je potrebné uviesť viacero dôležitých údajov o nehnuteľnosti. Uveďte adresu, názov katastrálneho územia a číslo parcely, na ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, potom číslo bytu, váš vzťah k nehnuteľnosti a či je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve, vypĺňa sa aj počet spoluvlastníkov a rodné číslo manžela/manželky, ak ide bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Dôležité je uviesť správny dátum vzniku daňovej povinnosti a výmeru bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome (zaokrúhľuje sa na celé metre štvorcové nahor). Ak niektoré časti bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome využívate na iný účel ako na bývanie (napríklad na podnikanie), uveďte ich rozlohu na osobitnom mieste priznania. V prípade nebytových priestorov je potrebné uviesť ich bližšiu špecifikáciu v tabuľke na konci tejto časti. Pri vypĺňaní celej tejto časti priznania k dani z nehnuteľností vám môže výrazne pomôcť list vlastníctva k nehnuteľnosti.
 1. Po úspešnom vyplnení predchádzajúcich častí priznania k dani z nehnuteľností prejdite cez časti „Príloha – Zníženie alebo oslobodenie od dane“ a „Súhrn príloh“ (ak ich vo vašom prípade nebudete vypĺňať) až k časti „Doručenie“. V tejto časti je potrebné si vybrať, či chcete priznanie k dani z nehnuteľností podať elektronicky alebo listinne a či si odpoveď zo spracovania podania želáte doručiť poštou, elektronicky alebo si pre ňu prídete osobne. Poslednými časťami elektronického formuláru sú vyhlásenie o pravdivosti údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov a finalizácia. Po potvrdení elektronického formuláru budete môcť k nemu priložiť nahratím z počítača prílohy. Aké prílohy sa vyžadujú, závisí od viacerých okolností, napríklad či nehnuteľnosť staviate, kupujete, predávate a podobne (napríklad pri kúpe nehnuteľnosti je prílohou rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pri zdedení nehnuteľnosti je prílohou osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve). V samotnom závere priznania k dani z nehnuteľností ho podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošlete.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Kúpa nehnuteľnosti vs nájom: čo je výhodnejšie, ak rastú úroky

Ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Okrem bežného hypoúveru, môžu kupujúci využiť aj developermi dotované hypotéky, hyponájom či ďalšie benefity. Na atraktivite dnes naberá aj nájomné bývanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky