Daň z nehnuteľností na rok 2016

Daň z nehnuteľností na rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy sa ma týka daň z nehnuteľností na rok 2016? Potrebné informácie k dani z nehnuteľností na rok 2016 stručne.

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V porovnaní s rokom 2015 nenastali v právnej úprave dane z nehnuteľností žiadne zmeny.

Daň z nehnuteľností sa delí na tieto tri samostatné dane:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len “daň z bytov”).

Správca dane z nehnuteľností je obec (mesto)

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec (mesto), v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Pokiaľ ide o mesto Bratislava a mesto Košice, správu dane vykonávajú tieto mestá (nie mestské časti). Priznanie (prípadne čiastkové priznanie) k dani z nehnuteľností sa podáva a daň z nehnuteľností sa platí správcovi dane.

Keďže obec (mesto) je správcom dane, ktorý nie je súčasťou finančnej správy, daňové subjekty (najmä podnikatelia), ktorí majú povinnosť s finančnou správou komunikovať a doručovať podania elektronickými prostriedkami, s obcou (mestom) nemusia komunikovať a doručovať jej podania elektronickými prostriedkami.

Zdaňovacie obdobie pri dani z nehnuteľností

Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok (napr. kalendárny rok 2016). Špecifikom dane z nehnuteľností je to, že sa platí na zdaňovacie obdobie, t. j. dopredu.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2016

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká 1. januára 2016, ak sa daňovník v roku 2015 stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom alebo
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Podrobnejšie informácie o predmete dane z nehnuteľností nájdete v našom článku z minulého roka, no tieto informácie sú aktuálne aj pre 2016.

Príklad: Michal si v roku 2015 zobral hypotekárny úver a kúpil si byt. Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v októbri 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) prechádza na Michala vlastníctvo nehnuteľnosti (bytu) a 1. januára 2016 mu vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára kalendárneho roka (napr. 1. januára 2016), vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia (napr. 31. decembra 2015), v ktorom daňovníkovi zanikne

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom alebo
 • užívanie nehnuteľnosti.

Príklad: Zuzana v roku 2015 predá stavebný pozemok. Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v júni 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) Zuzane zaniká vlastnícke právo a toto prechádza na kupujúceho. Daňová povinnosť k stavebnému pozemku jej zanikne 31. decembra 2015.

Prečítajte si tiež

Vlastníctvo, správu, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti je potrebné vždy vykladať v súvislosti s definovaním daňovníka príslušnej dane z nehnuteľností (dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov). Nájomca bytu nie je daňovníkom dane z bytov vo vzťahu k bytu, ktorý má v nájme.

Článok pokračuje pod reklamou

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností v osobitných prípadoch

Vznik a zánik daňovej povinnosti v osobitných prípadoch je vznik a zánik daňovej povinnosti v prípade nehnuteľnosti nadobudnutej vydražením a dedením.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu kalendárneho roka (napr. kalendárneho roka 2016) daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,

 • v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo
 • schválenia príklepu súdom.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu kalendárneho roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Viac informácií k nehnuteľnostiam nadobudnutých vydražením a dedením aktuálnych aj pre rok 2016 nájdete v špecializovanom článku.

Lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2016

V prvom rade je dôležité spomenúť, že v prípade dane z nehnuteľností (ale nie len v prípade dane z nehnuteľností) existujú dva druhy daňových priznaní:

 • priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností),
 • čiastkové priznanie (čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností).

Pokiaľ ide o splatnosť dane z nehnuteľností, tá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň si daňovník sám nepočíta. Na základe údajov z priznania alebo čiastkového priznania ju vypočíta za daňovníka správca dane. Tento daň vyrubí rozhodnutím a zašle ho daňovníkovi. Rozhodnutie bude zahŕňať informácie kam daň z nehnuteľnostní na rok 2016 uhradiť a ako platbu dane identifikovať.

Priznanie sa podáva v prípade, ak daňovníkovi u správcu dane vzniká daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti.

Príklad: Michal si v roku 2015 zobral hypotekárny úver a kúpil si byt (jeho prvý vlastný). Zápis do katastra nehnuteľností bol uskutočnený v októbri 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) prechádza na Michala vlastníctvo nehnuteľnosti (bytu) a 1. januára 2016 mu vznikne daňová povinnosť. Musí podať priznanie a zaplatí daň z nehnuteľností na rok 2016.

Čiastkové priznanie sa podáva v prípadoch, ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a:

 • stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo
 • dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo
 • zanikne mu vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Príklad: Zuzana v roku 2015 predá stavebný pozemok. Do katastra nehnuteľností bol kupujúci zapísaný v júni 2015. Zápisom do katastra nehnuteľností (vkladom) Zuzane zaniká vlastnícke právo a toto prechádza na kupujúceho. Daňová povinnosť k stavebnému pozemku jej zanikne 31. decembra 2015. Musí podať čiastkové priznanie. Daň z nehnuteľností na rok 2016 platiť nebude.

Priznanie aj čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2016 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do konca januára 2016, ale keďže 31. januára 2016 je nedeľa, lehota uplynie 1. februára 2016.

Ak nedôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmenám, priznanie ani čiastkové priznanie sa nepodáva a správca dane (obec, mesto) vyrubí daň z nehnuteľností na rok 2016 podľa stavu k 1. januáru 2016 (t. j. podľa stavu uvedenom v priznaní alebo aktualizovaného stavu čiastkovým priznaním).

Osobitne je upravené podávanie priznania, čiastkového priznania a platenie dane v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením a dedením.

O predmete dane, daňovníkoch a základe dane jednotlivých daní z nehnuteľností na rok 2016 nájdete aktuálne informácie v článku z predchádzajúceho roka. V článku nájdete aj informácie o platení dane z nehnuteľností v splátkach. 

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a aké lehoty s ním súvisia nájdete v článku Daň z nehnuteľností na rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite zmeny oznámiť správcovi dane. Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť, sa dozviete v článku.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2023

Nadobudli ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Aké to sú, sa dočítate v článku.

Daň z nehnuteľností na rok 2017

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 a kedy je daň z nehnuteľností splatná.

Ako uplatniť daňové výdavky pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) v roku 2016

Prenajímatelia bytov (nehnuteľností) nemôžu v daňovom priznaní za rok 2016 uplatniť paušálne výdavky. Skutočné výdavky v preukázateľnej výške môžu uplatniť týmito troma spôsobmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky