Elektromobily a daň z motorových vozidiel

Elektromobily a daň z motorových vozidiel
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podlieha elektromobil dani z motorových vozidiel? Odpoveď nájdete v tomto článku.

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v jedenástej časti. V tejto časti nájde podnikateľ (pretože daň z motorových vozidiel sa vzťahuje v zásade na podnikateľov) informácie napríklad o tom, čo je predmetom dane, ako zistí základ dane, kto určuje sadzby dane alebo kedy vzniká daňová povinnosť. Ako prvý krok musí podnikateľ určiť, či motorové vozidlo, ktoré používa na podnikanie, je predmetom dane.

Predmet dane z motorových vozidiel za rok 2014

Pozitívnym (čo je) a negatívnym (čo nie je) vymedzením predmetu dane z motorových vozidiel sa zaoberá § 84 zákona o miestnych daniach. Podľa § 84 ods. 1 jepredmetom dane z motorových vozidiel motorové vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je v zmysle § 84 ods. 2 zákona o miestnych daniach vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo alebo vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „doklady“) je označené ako špeciálne vozidlo.

Základ dane z motorových vozidiel za rok 2014

Druhým nevyhnutným krokom podnikateľa je zistiť základ dane z motorových vozidiel. Čo je základom dane z motorových vozidiel upravuje zákon o miestnych daniach v § 87. Podľa tohto ustanovenia je základom dane pri:

  • osobnom automobile, resp. vozidle (M1) zdvihový objem motora v cm3,
  • úžitkovom vozidle (M2, M3, N1 až N3, O1 až O4) a autobuse ich celková hmotnosť alebo najväčšia prípustná celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladov.

Hnacím agregátom elektromobilu - osobného automobilu je elektromotor, ktorého zdrojom energie je elektrická energia. Z usmernenia Finančného riaditeľstva SR vyplýva skutočnosť, že ak je v dokladoch uvedený zdvihový objem motora 0,00 cm3, základ dane z motorových vozidiel elektromobilu – osobného automobilu za rok 2014 nie je podľa zákona o miestnych daniach možné určiť. Z toho dôvodu nie je možné zistiť ani výšku sadzby dane z motorových vozidiel a vyrubiť daň z motorových vozidiel.

Podnikatelia (daňovníci), ktorí používali v roku 2014 na podnikanie elektromobil (osobný) evidovaný v Slovenskej republike, nepodávajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014 alebo tento elektromobil do daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2014 nezahrnú.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v zdaňovaní elektromobilov od roku 2015

Dňa 26. novembra 2014 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon o dani z motorových vozidiel, ktorý nahradí úpravu dane z motorových vozidiel v zákone o miestnych daniach. Nový zákon o dani z motorových vozidiel poskytuje pri zdaňovaní elektromobilov vyššiu právnu istotu.

Elektromobil ako predmet dane z motorových vozidiel od roku 2015

Od roku 2015 je predmetom dane z motorových vozidiel motorové vozidlo (L, M, N) a prípojné vozidlo (O), ak je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období (kalendárnom roku).

Elektromobil ako predmet dane z motorových vozidiel osobitne vymedzený nie je. Pri rozhodovaní o tom, či elektromobil je predmetom dane sa aplikujú rovnaké kritériá, ako pre ostatné motorové vozidlá kategórií L, M alebo N.

Elektromobil a základ dane z motorových vozidiel od roku 2015

Pokiaľ ide o určenie základu dane z motorových vozidiel, v tejto oblasti sa zákon o dani z motorových vozidiel už elektromobilom venuje osobitne. Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.

Prečítajte si tiež

Pri určovaní základu dane elektromobilov neexistuje členenie na osobné vozidlá (L a M1) a úžitkové vozidlá (M2, M3 a N1 až N3), ale základ dane je pre všetky kategórie určený rovnako, t. j. výkon motora v kW.

Poznámka: K úžitkovým vozidlám paria aj prípojné vozidlá kategórie O1 až O4. Vo vzťahu k základu dane elektromobilov nie je táto kategória relevantná, preto nebola uvedená.

Elektromobil a sadzba dane z motorových vozidiel od roku 2015

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel pre elektromobily je  0 eur. I keď je zrejmé, že vznikne daňová povinnosť vo výške 0 eur, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel bude potrebné podať. Získané informácie môžu slúžiť ako základ pre budúce nastavenia zdaňovania elektromobilov v Slovenskej republike.

Od 1. novembra 2019 budete môcť získať dotáciu na kúpu nového motorového vozidla s pohonom na alternatívne palivo. Viac sa dočítate v článku Dotácie na elektromobily a iné automobily s alternatívnym pohonom 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Kúpa hybridu: kedy sa oplatí po ňom siahnuť?

Čo znamená, ak je vozidlo označené ako hybridné, aké kategórie existujú a čo zvážiť pri kúpe? Kedy sa hybrid oplatí a kedy je lepší elektromobil či „spaľovák“?

Zelené EČV na Slovensku zatiaľ bez výhod, chystajú sa zmeny

Ako požiadať o zelené tabuľky EČV, koľko stoja a oplatí sa ich vybaviť? Aké výhody sú pripravené v Akčnom pláne pre rozvoj elektromobility v Slovenskej republike?

Akčný plán rozvoja elektromobility (2022): navrhované zmeny

Podpora budovania nabíjačiek, právo na nabíjací bod, pravidlo „znečisťovateľ platí" aj dotácie na elektromobily. Prehľad plánovaných noviniek.

Elektromobily – plánované zmeny v účtovníctve a dani z príjmov

Aké zmeny sa plánujú v účtovníctve a daniach v súvislosti s akčným plánom rozvoja elektromobility v SR? Zadefinovať by sa mali pravidlá pre účtovanie nabíjania vozidiel, novinka by mala nastať aj pri nepeňažnom príjme zamestnanca.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky