Založenie živnosti

Pokiaľ sa rozhodnete podnikať formou živnosti, ponúkame Vám postup krokov ako získať živnostenské oprávnenie. Spolu so zoznamom formalít, ktoré je potrebné vybaviť sa dozviete aj to, aké dokumenty si musíte pripraviť, aby návšteva úradu nebola zbytočná. Návštevníkom ponúkame aj možnosť stiahnuť si potrebné tlačivá priamo z portálu podnikajte.sk

1. Vybavenie živnostenského oprávnenia

Kto hodlá prevádzkovať  živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.

Dobrá rada: K vybaveniu  živnosti si nezabudnite so sebou vziať občiansky preukaz, kolok, a prípadne vyplnené tlačivo. Zároveň si dobre vyberte správny predmet podnikania. Keďže zákon explicitne vymedzuje iba remeselné a viazané živnosti, tak Ministerstvo vnútra pripravilo aj zoznam odporúčaných voľných živností.

Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie:

 • meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (osobné údaje) a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (osobné údaje), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 • obchodné meno,
 • predmet podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • miesto podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
 • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Dobrá rada: Potrebné tlačivá je potrebné podpísať na každej strane. Vzory tlačív pre fyzické a právnické osoby nájdete v časti na stiahnutie.

VYDANIE OSVEDČENIA O ŽIVNOSTENSKOM OPRÁVNENÍ (ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU). Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má predpísané náležitosti a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní (v minulosti živnostenský list) najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti bolo doručené. Poplatky za vydanie živnostenského listu na všetky typy živností nájdete tu (nachádzajú sa tu všetky správne poplatky na úseku živnostenského podnikania).

Poplatky platné k 01.06.2010 za vydanie živnostenského listu:

 • na voľnú živnosť: 5,00 EUR
 • na remeselnú živnosť alebo na viazanú živnosť: 15 EUR

Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich obsahové vymedzenie nájdete tu.

Obvodné úrady, odbory živnostenského podnikania (živnostenské úrady) poskytujú od roku 2007 rozšírené služby jednotných kontaktných miest (JKM) na celom Slovensku. Funkciou jednotných kontaktných miest je vybavenie výpisu z registra trestov, podávanie prihlášky na registráciu daňovníka na daňový úrad a prihlášky na zdravotné poistenie, ktoré doteraz vykonávali podnikatelia.

Dobrá rada: Jednotné kontaktné miesta prihlasujú fyzické a právnické osoby iba za platiteľov dane z príjmov. Žiadosti o registráciu za platiteľov iných druhov daní, napríklad daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a iné, je potrebné podať priamo na miestne príslušnom daňovom úrade.

Na jednotných kontaktných miestach podávate prihlášku do zdravotnej poisťovne a môžete tu aj nahlásiť zmeny v identifikačných údajov. Do 8 dní od vydania živnostenského listu však musíte priamo poisťovni oznámiť výšku preddavkov, ktoré budete platiť na verejné zdravotné poistenie. Rovnako aj ostatné úkony, ako odvod preddavkov, ročné zúčtovanie, odvedenie nedoplatku na poistnom a odpis ročného zúčtovania musíte odkomunikovať priamo s pobočkami zdravotnej poisťovne. Postupne sa pripravuje rozšírenie tohto systému a uvažuje sa aj so zapojením Sociálnej poisťovne.

Článok pokračuje pod reklamou

2. Prihlásenie sa v zdravotnej a Sociálnej poisťovni

Živnostník je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie, a preto má povinnosť do 8 dní od vydania oprávenia na živnostenské podnikanie (živnostenského listu) navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu a oznámiť výšku preddavkov, ktoré bude platiť na verejné zdravotné poistenie.
K oznámeniu v zdravotnej poisťovni je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • kópia živnostenského oprávnenia a originál k nahliadnutiu,
 • občiansky preukaz.

Do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka má samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) povinný minimálny preddavok 14 % z minimálnej mzdy platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom začala SZČO podnikať.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ide o sociálne poistenie (dôchodky, nezamestnanosť atď.) – tiež je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je však v prvom roku len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní. Povinnosť platiť (a teda sa aj zaregistrovať) vzniká živnostníkom od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročil príjem z podnikania (hrubý príjem, resp. obrat) 12 - násobok minimálnej mzdy. Doklady potrebné pre prihlásenie sa v Sociálnej poisťovni sú:

 • kópia živnostenského oprávnenia a originál k nahliadnutiu,
 • občiansky preukaz.

Dobrá rada: V prípade, že zakladáte živnosť prvý krát nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Do Sociálnej poisťovne prídete až so svojím prvým daňovým priznaním k dani z príjmov najneskôr do konca júna v roku, v ktorom podávate daňové priznanie.

Príklad:
Začal som podnikať v januári 2009. Za celý rok 2009 nepresiahol môj príjem resp. obrat (suma všetkých príjmov) 12 - násobok minimálnej mzdy platnej k 01. 01. 2009, čiže mi nevznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne*. Do 30. júna 2010 som doniesol daňové priznanie za rok 2009 na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne, ale odvody do sociálnej poisťovne som platiť nezačal, pretože mi nevznikla povinnosť.
V roku 2010 môj príjem resp. obrat (suma všetkých príjmov) presiahol 12 - násobok minimálnej mzdy platnej k 01.01.2010, čiže mi vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej povinnosti. Do 30. júna 2011 musím doniesť daňové priznanie za rok 2010 na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne a od 01.07.2011 sa stávam platiteľom odvodov.

*Platiť odvody do zdravotnej poisťovne mám od prvého dňa podnikania.

3. Ostatné formality

Okrem byrokracie, ktorá je povinná pre všetkých, existujú aj formality, ktoré sú dôležité iba pre niektorých podnikateľov. Medzi takéto patrí:

 • zriadenie prevádzkarne a formality s tým súvisiace,
 • registrácia registračnej pokladnice,
 • registrácia platiteľa DPH,
 • registrácia platiteľa dane z motorových vozidiel (iba tí, ktorí majú auto),
 • registrácia na Úrade verejného zdravotníctva,
 • registrácia ochrannej známky/loga,
 • zriadenie podnikateľského účtu.
Prečítajte si tiež

Ako založiť živnosť v roku 2020, čo všetko potrebujete a koľko stojí založenie živnosti nájdete v článku Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Zoznam voľných živností pre rok 2023

V článku prinášame zoznam odporúčaných označení voľných živností pre rok 2023. Zoznam ministerstva vnútra bol aktualizovaný vo februári 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky