Príprava podnikateľa na pracovný pohovor

Správni ľudia v podniku sú jedným z kľúčových faktorov úspechu mnohých firiem. Zamestnanci sú rukami firmy a preto majú výrazný vplyv na jej prosperitu. Vstupnou bránou zamestnancov do firmy je práve pracovný pohovor. Pre podnikateľa je preto mimoriadne dôležité nepodceniť prípravu a priebeh pracovného pohovoru, aby proces výberu neovplyvnili subjektívne kritériá. Je potrebné pripraviť nielen otázky, ktoré odznejú na pracovnom pohovore, ale podnikateľ by mal mať vopred stanovené aj jasné kritériá hodnotenia uchádzača o pracovné miesto.

Cieľ pracovného pohovoru

Cieľom každého pracovného pohovoru je obsadiť pracovnú pozíciu vhodnou osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné, odborné, komunikačné a osobné požiadavky na jej uspokojivý výkon. Dôležité je hľadieť nielen na predpoklady na výkon práce ale aj stotožnenie sa s hodnotami a poslaním spoločnosti. Pre výber vhodného zamestnanca, ktorý sa stane členom tímu, musí mať podnikateľ definovaný cieľ, poslanie a hodnoty firmy. Zamestnanci sa s nimi môžu stotožniť len ak ich budú poznať.
Najťažšou úlohou pri pracovnom pohovore je pre podnikateľa zistenie základných hodnôt a skutočnej motivácie uchádzača. Kritéria ako kvalifikácia a skúsenosti je ľahké overiť, no na zistenie motivácie, hodnôt a osobnej integrity musí mať podnikateľ aj určité znalosti z psychológie a  zručnosti v čítaní neverbálnej komunikácie.

Príprava podnikateľa na pracovný pohovor

Definícia pracovného miesta

Informácie ako zaradenie pracovnej pozície, náplň práce, dĺžka a smenovosť pracovného času, miesto výkonu práce, by mal mať podnikateľ jasne definované už pri uverejňovaní pracovnej ponuky. Tieto informácie je dôležité mať pripravené aj na pracovný pohovor, nakoľko pre uchádzača o pracovnú pozíciu aj podnikateľa sú to základné informácie.

Pozývanie uchádzačov na pracovný pohovor

Kontakt podnikateľa s budúcim zamestnancom začína už pri uverejnení pracovnej ponuky. Reakciou na doručené životopisy je ich selekcia a pozvanie vybraných uchádzačov na pracovný pohovor. Uchádzačov možno kontaktovať telefonicky alebo mailom. Najbežnejším spôsobom je telefonický kontakt. Pozývať uchádzačov je potrebné minimálne deň vopred.


Článok pokračuje pod reklamou

Príprava miesta na pracovný pohovor

Výber vhodného priestoru je dôležitý pre podnikateľa aj pre uchádzača o zamestnanie. Výber priestoru vplýva na formovanie názoru uchádzača o firme. Pre podnikateľa je zase dôležité, aby sa pohovor konal v priestoroch, kde sa bude môcť sústrediť, kde nebude vyrušovaný, bude dobre počuť a kde bude môcť konverzácia prebiehať uvoľneným štýlom.

Výber koncepcie pracovného pohovoru

Pracovný pohovor môže byť jednokolový alebo viackolový. Prvé kolo pracovného pohovoru môže prebiehať aj telefonicky. Pracovný pohovor môže prebiehať ako rozhovor medzi uchádzačom a prijímajúcim, ako panelový rozhovor (jeden uchádzač a prijímacia komisia), alebo ako skupinový rozhovor (viacero uchádzačov a prijímajúca komisia). Je na uvážení podnikateľa, akú formu zvolí. Pri panelovom alebo skupinovom rozhovore hodnotí uchádzača viac ľudí, čo môže výber učiniť objektívnejším. Uchádzač je však pri takýchto rozhovoroch pod väčším tlakom, čo sa môže negatívne prejaviť na jeho vystupovaní.

Príprava otázok na pracovný pohovor

Najväčší dôraz je potrebné klásť pri výbere tých správnych otázok. Otázky je potrebné pripraviť si vopred a premyslieť si cieľ, ktorý nimi podnikateľ sleduje. Rozhovor môže viesť ako štruktúrovaný, pološtruktúrovaný alebo voľný. Priveľká voľnosť aj ohraničenosť zväčša efektivitu pracovného pohovoru limitujú. Pri úzkostlivo štruktúrovanom rozhovore nadobudne uchádzač dojem, že mu podnikateľ dáva najavo nadradenosť a stratí motiváciu, prípadne prepadne stresu. Pri voľnom rozhovore sa pracovný pohovor zvykne zmeniť skôr na rozprávanie sa. Vtedy uchádzač rozpráva iba o svojich silných stránkach a vyhýba sa informáciám, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie podnikateľa.

Dôležité pri zostavovaní otázok je, aby položená otázka priestor na odpoveď rozširovala, nie zužovala (napr. Môžete o sebe povedať, že ste proaktívna osobnosť – zužujúca otázka na ktorú je kladná odpoveď  vždy samozrejmosťou. Aké tri konkrétne vlastnosti charakterizujú vašu osobnosť – otvorená otázka, núti premýšľať a preukázať komunikačné a osobnostné vlastnosti). Cieľom podnikateľa pri pohovore by nemalo byť naviesť uchádzača k poskytnutiu takých informácií, aké chce počuť, ale zistiť informácie, ktoré vedieť potrebuje.

Náš tip: Štruktúrovaný, pološtruktúrovaný a voľný rozhovor je dobré miešať. Dá sa to dosiahnuť tak, že podnikateľ si niečo pripraví vopred, ale pri rozhovore ponechá voľnú atmosféru. Práve tak sa uchádzač dokáže uvoľniť, prestane sa veľmi kontrolovať, prezentovať iba pozitíva a povie aj informácie, ktoré nechcel.

Hodnotenie pracovného pohovoru

Spôsob  hodnotenia pracovného pohovoru je dôležité stanoviť ešte pred jeho samotným priebehom. Zamestnávatelia často porovnávajú priamo počas pohovoru každého ďalšieho uchádzača s tým predchádzajúcim. Pre vyhnutie sa subjektívnemu hodnoteniu na základe osobných sympatií je vhodné aby si podnikateľ pripravil kritériá, podľa ktorých bude hodnotiť úspešnosť uchádzača. V prípade veľkého počtu uchádzačov v prvom kole zvyčajne rozhoduje iba ÁNO - páči sa mi, NIE – nepáči sa mi. Systém hodnotenia sa potom použije iba na uchádzačov, ktorí sa podnikateľovi z prvého kola páčili resp. medzi finálnymi 2-4 uchádzačmi. Vo veľkých spoločnostiach sa určitý bodovací systém zvyčajne používa pri každom pohovorovanom uchádzačovi.

Odporúčané kritériá: Čo si všímať
1 Kvalifikácia a odborné vedomosti dosiahnuté vzdelanie, mimopracovné aktivity, samovzdelávanie, dosiahnuté úspechy, diplomy, cerfitikáty a pod.
2 Prechádzajúce pracovné skúsenosti pracovné skúsenosti, ktoré sú relevantné k obsadzovanej pracovnej pozícii. Je vhodné vypýtať si kontakt aspoň na jedného z predchádzajúcich zamestnávateľov kvôli referenciám. Aj keď nebude podnikateľ  nikoho kontaktovať, reakcia uchádzača na poskytnutie referencií má tiež výpovednú hodnotu.
3 Komunikácia spisovnosť a plynulosť vyjadrovania, rýchlosť myslenia a reakcie na otázky.
4 Vystupovanie gestikulácia,  držanie tela, mimika tváre, vhodnosť oblečenia.
5 Osobná integrita motivácia k získaniu zamestnania, očakávania od zamestnania, pravdovravnosť – overenie, či sedia informácie uvedené v životopise, prípadná kritika predchádzajúcich zamestnávateľov.

Uchádzača o zamestnanie môže podnikateľ za každé kritérium oznámkovať ako v škole známkou od 1 – 5. Jasne by si však mal stanoviť hranicu na jednotlivú známku podľa požiadaviek na pracovnú pozíciu. Ak uchádzač požadované kritérium spĺňa dostatočne na uspokojivý výkon danej pracovnej pozície, mal by mu podnikateľ udeliť známku 1, aj keby uchádzač pred ním bol v tom kritériu o niečo lepší. Vďaka tomu sa dá vyhnúť situácii, že si podnikateľ vyberie uchádzača na základe mimoriadnej úspešnosti iba v jednom kritériu.

Príklad: Ak hľadáte zamestnanca na pracovnú pozíciu, pri ktorej je postačujúce stredoškolské vzdelanie, uchádzač, ktorý má ukončené stredoškolské vzdelanie by mal dostať za splnenie kritéria 1, rovnako ako uchádzači s vysokoškolským vzdelaním. Vybraný uchádzač by nemal vybáčať z požiadaviek na pracovnú pozíciu ani k prílišnej výnimočnosti, lebo by si danú pracovnú pozíciu nemusel vážiť a mohlo by ísť o prípad, že danú pracovnú pozíciu hľadá iba ako prechodnú stanicu ku kvalifikovanejšiemu zamestnaniu. Niekedy sa môže stať, že podnikateľovi sa bude páčiť uchádzač, ktorý je prekvalifikovaný, či už vzdelaním alebo pracovnými skúsenosťami. Vtedy je na zvážení podnikateľa, či ho prijať, lebo hrozí, že uchádzač pri možnosti adekvátnejšej pozície v inej organizácii odíde. Na druhej strane však napríklad niektorí  manažéri po dlhoročnej manažérskej praxi hľadá kľudnejšiu a menej zodpovednú prácu a aj na nižšej pozícii zotrvajú roky.  

Typické otázky na pracovný pohovor

Príprava otázok je činnosť, ktorej by mal podnikateľ venovať plnú sústredenosť a pozornosť. Pri každej otázke musí vedieť, čo ňou chce dosiahnuť. Pri príprave otázok je preto vhodné porozmýšľať aj nad pravdepodobnou odpoveďou. Je dôležité prispôsobiť otázky obsadzovanej pracovnej pozícii.
Príklady typických otázok na pracovnom pohovore:

 • Ako dlho ste pôsobili vo svojom poslednom zamestnaní?
 • Prečo ste sa rozhodli pre zmenu práce?
 • Ako vyzeral Váš typický pracovný deň?
 • Kde sa vidíte o 2-3 roky?
 • Podľa čoho si vyberáte pracovné ponuky, o ktoré sa rozhodnete uchádzať?
 • Čo považujete za svoj najväčší doterajší úspech?
 • Ako by ste charakterizoval sám seba tromi slovami?
 • Prečo by sme si mali vybrať práve Vás?
 • Prečo chcete pracovať pre našu firmu?
 • Aké sú Vaše silné a slabé stránky?
 • Čo si ceníte na svojom šéfovi?
 • S akými ľuďmi sa Vám najlepšie pracuje?

Nevhodné otázky na pracovný pohovor

Pri kladení otázok existujú aj určité hranice a podnikateľ by sa mal vyhnúť otázkam, ktoré priamo nesúvisia s danou pracovnou pozíciou. Otázky, ktoré sú považované za potenciálne diskriminačné sa najčastejšie týkajú rodinného stavu, rodičovstva alebo veku.

Príklady:

 • Ste slobodný/á?
 • Plánujete založenie rodiny?
 • Ako často bývajú vaše deti choré? Kto ich bude opatrovať v takom prípade?
 • Aký je Váš pôvod?
 • Aká je vaša sexuálna orientácia?
 • Aké je Vaše vierovyznanie?
 • Kde je zamestnaný váš partner/ka (manžel/ka)?
 • Ste členom nejakej politickej strany?
Prečítajte si tiež

Vedenie pracovného pohovoru

 1. Privítanie a zoznámenie - po predstavení sa je vhodné oboznámiť uchádzača s priebehom pracovného pohovoru, spôsobom hodnotenia a výberu;
 2. Popis pracovnej pozície a pracovnej náplne – opísanie náplne práce, dĺžky a smenovosti pracovného času. Podnikateľ sa nemusí venovať detailom, ktoré by mali odznieť na konci pracovného pohovoru, ako je napr. výška mzdy;
 3. Samotný pohovor - na začiatok konverzácie je dobré nechať uchádzačovi priestor povedať niečo o sebe, aby mohol prezentovať svoje silné stránky a uvoľnil sa. Potom je potrebné prejsť k otázkam. Poradie otázok je vhodné voliť podľa kritérií hodnotenia pracovného pohovoru – ako prvé položiť otázky týkajúce sa kvalifikácie, skúseností a následne otázky zisťujúce pracovnú motiváciu uchádzača. Vždy je lepšie pýtať sa menej rýchlo a nechať pri pohovore aj krátke tiché miesta. Umožní to podnikateľovi lepšie vnímať vystupovanie a všímať si spôsob komunikácie. Pri pracovnom pohovore sa podnikateľ nesmie s otázkami ponáhľať. Vhodné je spýtať sa uchádzača aj doplňujúcu otázku o firme, ktorá ukáže pripravenosť uchádzača na pohovor;
 4. Ponúknutie priestoru na otázky –  podnikateľ nesmie zabudnúť, že nielen on si vyberá zamestnanca, ale aj uchádzač si vyberá. Môže sa spýtať dodatočné otázky k pracovnej pozícii, pracovným podmienkam atď. Tieto otázky veľmi dobre slúžia na vypozorovanie motivácie uchádzača;
 5. Mzdová otázka – pri tejto otázke je možné uplatniť viacero taktík. Niektorí personalisti priamo priblížia mzdové podmienky, iní sa najskôr spýtajú na predstavu uchádzača. Podľa rozpätia, ktoré uchádzač uvedie, potom vedia posúdiť, či by boli pre uchádzača reálne mzdové podmienky dostatočne motivujúce;
 6. Záverečné otázky a informácie – kedy môže uchádzač nastúpiť, kedy a akým spôsobom mu bude oznámený výsledok pracovného pohovoru, získanie kontaktov na bývalých zamestnávateľov pre referencie a pod.
 7. Poďakovanie a rozlúčenie – vhodné je vyprevadiť uchádzača až k dverám.

Oznámenie výsledku pracovného pohovoru uchádzačom

V prípade ak uchádzačovi o zamestnanie poviete, že mu oznámite výsledok pracovného pohovoru v krátkej dobe, je dôležité oznámiť mu výsledok aj v prípade, že ste sa rozhodli pre iného kandidáta – len serióznym prístupom si spoločnosť môže vybudovať povesť seriózneho zamestnávateľa a obchodného partnera. Vhodné je doplniť aj dôvod, prečo uchádzač nebol vybraný – bude mu tak poskytnutá užitočná spätná väzba.

Po prijatí zamestnanca na pracovnú pozíciu je potrebné aj neskoršie hodnotenie jeho pracovného výkonu a budovanie dlhodobého vzťahu. Hodnotenie zamestnanca pomáha zistiť reálne informácie o jeho výkone a prínose pre firmu a zamestnancovi umožňuje spoznať svoje slabé stránky, prípade získať motiváciu, ktorou je ocenenie za pracovný výkon. Pre viac informácii o hodnotiacom pohovore si prečítajte článok Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru.

Odoprúčame tiež článok Inzercia pracovného miesta a výber zamestnanca a Organizačná štruktúra a prijímanie zamestnancov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky