Čo sa pýtať kandidáta na pracovnom pohovore?

Aké typy informácií má zamestnávateľ počas pracovného pohovoru získať, aby sa vedel správne rozhodnúť? Aké otázky sú neprípustné? Ktoré otázky sú tuctové a kandidáti na ne odpovedajú naučenými frázami? Prinášame praktické tipy aké otázky by mal zamestnávateľ klásť na pracovnom pohovore.

Vo všeobecnosti platí zásada, že na každý pohovor je potrebné sa pripraviť. Každý kandidát od zamestnávateľa očakáva, že si preštudoval všetky odoslané materiály na čele so životopisom a bude sa pýtať na otázky, ktoré na tieto informácie priamo nadväzujú. Preto je dobré už pred pohovorom mať o kandidátovi prehľad a vytipovať si oblasti, ktoré vyžadujú ďalšiu diskusiu (napr. medzery medzi zamestnaniami, jazykové schopnosti, detailnejšie popisy predchádzajúcej praxe a pod).

Ako na pracovnom pohovore zistiť odbornosť zamestnanca

Odbornosť je pre väčšinu zamestnávateľov kľúčová téma, ktorá ich zaujíma pri prijímaní nového zamestnanca. Pýtajte sa na dosiahnutú kvalifikáciu, konkrétne skúsenosti, zručnosti. Pravidlo tzv. behaviorálne vedeného pohovoru je, že sa snažíte projektovať spôsobilosť na vykonávanie daných činností formou predchádzajúcich skúseností. Kdežto pri odbornosti je kľúčové, čo kandidát vie, je potrebné sa zamýšľať aj nad predpokladmi, ktoré vedú k schopnosti naučiť sa nové poznatky rýchlo, alebo rýchlejšie ako iní kandidáti. Napr. nie je potrebné vedieť pracovať v konkrétnom softvéri, ak ste schopní to kandidáta naučiť za pár hodín. Pýtajte sa na spôsoby riešenia rôznych problémov, správanie v zložitých situáciách a podobne. Kandidát musí vedieť identifikovať v čom a prečo bol na predchádzajúcich pozíciách úspešný, musí jasne vedieť pomenovať svoju pridanú hodnotu v danom tíme. Ak to nevie, je predpoklad, že ani vo Vašej firme nebude vyčnievať z davu. Ideálny príklad sú obchodníci. Každý dobrý obchodník sa rád pochváli aký je jeho obrat/zisk za posledné obdobie, v akej je pozícii oproti priamej konkurencii a vďaka čomu je on ako osoba úspešný. Ak odpovedať nevie, znamená to, že nemá potrebný prehľad, „ťah na bránku“, záujem, či skúsenosti na to, aby to vedel vyhodnotiť. Ak potrebujete na danej pozícii aj cudzí jazyk, v odborných témach je ideálne nechať kandidáta rozprávať práve v cudzom jazyku a okamžite zistíte, ako sa orientuje v odborných oblastiach, kde nebude môcť hovoriť po slovensky.

Tipy na zaujímavé otázky v na pracovnom pohovore téme odbornosť:

 • Popíšte kľúčové zodpovednosti na predchádzajúcich pozíciách. Ako sa Vám v nich darilo?
 • Popíšte najväčšie úspechy na daných pozíciách. Akú inováciu ste na pozícii zaviedli?
 • Pred akými činnosťami na tejto pozícii máte najväčší rešpekt? Kde vidíte, že sa musíte čosi nové naučiť?
 • Akú pridanú hodnotu nám do tímu prinesiete?

Čo sa pýtať na pohovore na zistenie motivácie kandidáta

Zistenie motivácie kandidáta na pracovnom pohovore je druhou základnou témou. Nie je všetko len o odbornej zdatnosti. Kandidát, ktorý je horší špecialista môže vďaka zanieteniu toho lepšieho zakrátko predbehnúť a naopak. Venujte pozornosť tomu, prečo kandidátov zaujala Vaša firma, akú konkrétnu pozíciu hľadajú, na základe akých kritérií sa rozhodujú a podobne. Pýtajte veľa krát Prečo...? Snažte sa pochopiť rozmýšľanie kandidáta - len vtedy budete vedieť posúdiť na základe čoho sa rozhoduje a čo je pre neho motivujúce. Analýza tejto oblasti je kľúčová aj preto, aby ste vedeli posúdiť, či je Vaša firma schopná splniť predstavy kandidáta? Keď nevidíte potrebnú iskru, kandidát berie Vašu firmu len ako ďalšiu zástavku na svojej pracovnej ceste. Pri týchto témach by kandidáti mali prísť na pohovor pripravení, preto sa ich môžete pýtať na témy, ktoré si špeciálne mohli pozrieť pred pohovorom ako napr. predmet podnikania, čo je na firme zaujímavé, na akom trhu a s akými produktami pôsobí a pod všeobecné informácie, ktoré kandidáti mohli ľahko nájsť v rámci prípravy na pohovor. Nepripravený kandidát = záujemca o prácu bez záujmu o Vašu firmu.

Tipy na zaujímavé otázky v téme motivácia:

 • Čo viete o našej spoločnosti? Čím sa zaoberáme, čo/pre koho vyrábame/predávame?
 • Na základe čoho sa rozhodujete, kam si pošlete Váš životopis / prídete na pohovor?
 • Aká je Vaša predstava o vhodnej pracovnej pozícii?
 • Ktorá z predchádzajúcich pozícií sa najviac približovala Vašej ideálnej predstave? V čom?

Aké otázky na pracovnom pohovore priblížia osobnosť uchádzača o pracovnú pozíciu

Aj keď je kandidát dokonale odborne spôsobilý, nebojte sa ho odmietnuť pre nevyhovujúcu osobnosť. Venujte pozornosť schopnosti zapadnúť do Vášho tímu (hľadajte hodnotovo podobne orientovaných ľudí), schopnosti (ne)čeliť konfliktom, či tomu, ako bude vychádzať so svojim nadriadeným. Nechajte priameho nadriadeného rozhodovať sa aj pocitovo. Je to on, čo s daným človekom bude pracovať denno-denne a musí byť presvedčený o vzájomnej kompatibilnosti. Pýtajte sa aj na dôvody odchodov zo zamestnaní, ktoré vám napovedia o motívoch kandidáta a správaní sa v zložitých situáciách.

Tipy na zaujímavé otázky v téme osobnosť:

 • S ktorým z predchádzajúcich priamych nadriadených sa Vám pracovalo najlepšie? Prečo?
 • Spomeňte si na nejaký konflikt vo Vašom tíme. Ako ste ho riešili?
 • Prečo ľudia na rovnakých pozíciách v jednej firme kradnú a v inej nie?
 • Keď ste sa v minulosti rozhodli odísť zo zamestnania, rozhodli by ste sa dnes inak? Čo sa zmenilo?

Nepodceňujte otázky na základné informácie

Základné informácie sú často na pracovných pohovoroch podceňovaná téma. Nezabudnite sa informovať aj na základné otázky. Ako bude kandidát dochádzať do práce, kedy je ochotný nastúpiť, akú zmennosť preferuje a podobne. Ak sa na základe odpovedí na tieto otázky pripravíte, vyhnete sa nemilým prekvapeniam, keď nástup vybraného kandidáta stroskotá na niečom, čo považujete za banálne.

Súčasťou pohovoru musí byť aj predstavenie pracovnej pozície a otázky k téme odmeňovanie

Kandidátovi do detailov predstavte firmu a konkrétnu pracovnú pozíciu. Nezabudnite na kľúčové zodpovednosti a zručnosti, ktoré od nového zamestnanca požadujete a tiež zadefinovanie pracovnej pozície v organizačnej štruktúre. Je fér, ak spomeniete pozitívne aj negatívne stránky toho, čo môže zamestnanca na novej pozícii čakať. Kandidáti môžu tieto informácie vnímať ako výzvu. Nechajte im priestor pýtať sa. Ak kandidát nemá ďalšie otázky, nemusí to nutne znamenať nezáujem, ale jednoducho len to, že všetky oblasti záujmu už boli prediskutované.

Ďalšou časťou pohovoru sú otázky týkajúce sa odmeňovania. Vo všeobecnosti platí, že kandidát je na pohovore v nevýhode a skôr či neskôr po správne naformulovanej otázke odpovie sám, akú mzdu si na pozícii na základe predtým povedaného praje. Ideálne je preto túto diskusiu nechať na záver pohovoru, kedy má kandidát predstavu o pracovnej pozícii na základe toho, čo sa počas pohovoru dozvedel. Okrem iného, nechcete predsa hneď na úvod vzbudiť dojem, že si vyberáte kandidáta len na základe želanej mzdy. Každý uchádzač o prácu má istú predstavu a úloha zamestnávateľa je na pohovore túto predstavu zistiť. Rozhodne nemusí ísť o konkrétnu sumu, s ktorou sa nedá hýbať a musí byť dohodnutá hneď v tento moment. Pýtajte sa na želané rozmedzie, či ohodnotenie, ktoré kandidát nechce podliezť. Skúste zistiť, pri ktorých mzdových úrovniach by kandidát spokojný bol, pri ktorých už nie.

Článok pokračuje pod reklamou

Veľmi efektívne je opýtať sa na mzdu na predchádzajúcej pozícii, zhodnotiť, či ide o podobnú úroveň a podľa toho viesť diskusiu ďalej. Ak nemáte tabuľkové platy, s ktorými sa nedá hýbať, nemusíte kandidátovi prezradiť Vašu predstavu. Na to, aby ste ju poznali často potrebujete čas, aby ste po pohovore zhodnotili, čo Vám kandidát prinesie a čo za to na oplátku chce. Avšak je fér naznačiť, či želaná úroveň mzdy je vo Vašej firme reálne dosiahnuteľná. Obe strany musia z pohovoru odísť s dojmom, či sa v tejto otázke približne stretli, alebo nie. Dajte kandidátovi spätnú väzbu, ak je jasné, že svoje očakávanie prepálil a úprimne mu povedzte, že je to nereálne. Nikdy neviete a možno sa mu otvoria oči a razom celú situáciu zachránite.

Porovnajte očakávanie kandidáta s Vašimi mzdovými úrovňami, s ohodnotením podobne kvalifikovaných ľudí, či trhovými prieskumami. Kým prieskumy ako napr. Hays poskytujú platenú, ale veľmi presnú analýzu všetkých pozícii v rôznych segmentoch na rôznych trhoch (tzv. platové benchmarky), keď sa potrebujete iba zorientovať, stačí aj web typu www.platy.sk. Ak sa rozhodnete pre konkrétnu mzdu pre vybraného kandidáta, tlmočte mu ju telefonicky, vysvetlite, prečo je na tej-ktorej úrovni a ako môžete v budúcnosti rásť. Až následne kandidátovi pošlite ponuku, či návrh pracovnej zmluvy. Ak celú túto debatu budete viesť správne a budete si istý tým, čo ponúka na podobných pozíciách trh, budete schopní často vyjednať predstavy kandidátov aj na nižšie sumy než tie, ktoré padnú ako prvý nástrel počas diskusie na pohovore.

Tipy na zaujímavé otázky v téme mzda:

 • Uveďte mzdové rozpätie, ktoré považujete za adekvátne pre Vás na tejto pozícii. Odôvodnite, prečo ste sa takto rozhodli?
 • Aká je minimálna platová hranica, pod ktorú by ste si nepriali ísť?
 • Aká je hranica mzdy, s ktorou budete naozaj spokojný?
 • Iná firma Vám ponúka o 30% vyššiu mzdu, než sme schopní my. Ako sa rozhodnete?

Akým otázkam je nutné sa na pohovore vyhnúť

 • Máte nejaké choroby?
 • Koľko máte detí? Ako chodia do školy, škôlky? Sú často choré?
 • Ste vydatá / ženatý?
 • Aký je Váš pôvod, sexuálna orientácie, vierovyznanie?
 • Plánujete v blízkej dobe otehotnieť?
 • Uzavreté áno/nie otázky
 • Úplne všetky otázky, ktoré sú klišé (napríklad Čo nám o sebe poviete? Kde sa vidíte o 10 rokov? Ste ochotný pracovať nadčas? Ste flexibilný? Ako opíšete Vašu osobu?)
 • Akékoľvek netradičné a zvláštne otázky typu: Aké zviera by ste chceli byť?

Prečítajte si aj článok Ktoré otázky sú zakázané na pracovnom pohovore.

Na záver - 15 tipov ako úspešne viesť pohovor

 1. Pohovor majte vždy pod kontrolou. Ste to vy, kto pohovoru dáva rytmus, určuje časový rámec na jednotlivé témy. Zastavte príliš urečneného kandidáta, keď je to potrebné.
 2. Kandidáti sú na pohovoroch často až príliš úprimní. Napriek množstvu tipov, ako zvládnuť pohovor z pozície uchádzača, ktoré sa dajú v literatúre a na webe nájsť, Vám pri správne položených otázkach väčšina populácie povie bez okolkov o tom, že nevychádzala v minulosti so šéfom, o konfliktoch v tíme a dozviete sa o väčšine negatívnych pocitov, ktoré majú z predchádzajúceho pracovného života. Ľudia sa v niektorých chvíľach radi vyrozprávajú a tak buďte empatickí a klaďte správne otázky v správny čas.
 3. Vždy, keď Vám niečo nie je jasné sa opýtajte následnú vysvetľujúcu otázku.
 4. Snažte sa pôsobiť taký, aký naozaj ste. Reprezentujete firemnú kultúru, na nič sa nehrajte.
 5. Zabudnite na šlágre dookola opakovaných otázok na pohovor, ktorých odpovede Vám nič nepovedia. Všetky tie, z ktorých sa ostatní smejú, sú naozaj zlé. Každý kandidát je podľa svojich slov flexibilný, zodpovedný a ochotný a každá spoločnosť dynamická s najmodernejšími technológiami. Vy sa pýtajte sa otázky tak, aby sa kandidát nad odpoveďou musel zamyslieť a povedať ju úprimne. Napr. namiesto otázky, kde sa kandidát vidí o 5 rokov sa opýtajte na najbližší kariérny cieľ a podľa čoho sa tak rozhodol.
 6. Z pravidiel si zapamätajte, že najzaujímavejšie otázky sa týkajú informácií, ako kandidát riešil konkrétny problém v minulosti.
 7. Vyhnite sa uzatvoreným áno/nie otázkam.
 8. Aktívne počúvajte a nepýtajte sa rovnaké veci dva krát.
 9. Neuspokojte sa s nekonkrétnymi odpoveďami. Choďte vždy do detailov, aj keď to môže byť kandidátovi trochu nepríjemné. Vy potrebujete informácie získať a kandidát ich nemusí chcieť odkryť. Buďte vytrvalý.
 10. Neklaďte sugestívne otázky.
 11. Nebojte sa ticha, nechajte 70 % priestoru nechajte kandidátovi. Najdôležitejšie informácie Vám povie medzi rečou.
 12. Vyhnite sa haló efektu. Keď niekto v prvých minútach neurobí dojem, dajte mu ešte šancu.
 13. Skúste položiť niektoré otázky v 3. osobe. Kandidáti niekedy odpovedajú radšej o tom, čo si myslí spoločnosť, no skutočnosti ide o ich vlastný názor.
 14. Na záver pohovoru vezmite najzaujímavejších kandidátov na prehliadku priestorov spoločnosti. Nič Vás to nestojí a urobíte dobrý dojem.
 15. Venujte dostatok času vyhodnoteniu. Porovnajte si profil obsadzovanej pozície s kvalitami kandidáta.

V literatúre je obrovské množstvo tipov na vhodné otázky, alebo štýly pohorovovania, no obecne platí jedno - buďte sami sebou a vedzte, že svojim vystupovaním od prvej chvíle reprezentujete značku zamestnávateľa. Kým vo fáze pohovorov ste vo výhode, lebo rozhodnutia robíte vy, vo finále je rozhodnutie o prijatí ponuky na strane kandidáta a vtedy je už neskoro naprávať chyby zo zlého dojmu počas predchádzajúcich chvíľ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Pracovný inzerát, ktorý zaujme na prvý pohľad: inšpirácia z praxe

Zaujať budúceho zamestnanca v „mori“ inzerátov nie je jednoduché. Inšpirovať sa možno firmami, ktorých pracovné ponuky udreli do očí už v popise pracovnej pozície.

Odchodné v roku 2022

Odchodné – kto a za akých podmienok ho môže získať? Viete, že v kolektívnej zmluve možno dohodnúť aj vyššie odchodné, ako stanovuje zákon?

(Ne)povinné nahlasovanie voľného pracovného miesta - zmena od 21.7.2020

Novela zákona o službách zamestnanosti ruší pokuty za nahlásenie voľnej pracovnej pozície. Čo to v praxi znamená?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky