Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Odídencom z Ukrajiny chce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pomôcť ľahšie sa začleniť do spoločnosti, zvýšiť ich šance na našom pracovnom trhu a získať stabilitu v neľahkých začiatkoch fungovania v inej krajine. Práve týmto oblastiam sa venuje nový projekt Pomáhame odídencom, ktorý je inšpirovaný podobnými, stále aktuálnymi projektmi pre našich občanov. Príspevok môžu získať aj zamestnávatelia.

Projekt „Pomáhame odídencom“: príspevky na kurzy slovenského jazyka

ÚPRSVR k pondelku 9. mája evidovalo 6 500 informačných kariet vydaných odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska. Celkovo bolo dočasné útočisko k rovnakému dátumu vydané 74 519 osobám. „Mnohí z tých, ktorí môžu pracovať, sa aktuálne nevedia zamestnať napríklad kvôli jazykovej bariére. Práve kurz slovenského jazyka je jednou z vzdelávacích aktivít, na ktoré môžu získať finančný príspevok. Chceme odídencom z Ukrajiny umožniť, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do pracovného života a získať tak finančnú samostatnosť a začlenili sa do skupiny ekonomicky aktívneho obyvateľstva na Slovensku,“ priblížil prvé opatrenie projektu Pomáhame odídencom generálny riaditeľ a generálny tajomník ÚPSVR Karol Zimmer.

V rámci tohto opatrenia sú podporované vzdelávacie kurzy zamerané na konkrétne profesie, s výnimkou vzdelávacích kurzov zameraných na získanie vodičského oprávnenia typu B, ktoré nebudú v rámci tohto projektu finančne podporované. Taktiež sú podporované jazykové a počítačové vzdelávacie kurzy, po absolvovaní ktorých je možné uplatniť sa v rôznych profesiách. Konkrétny kurz, aj poskytovateľa kurzu, si vyberá sám odídenec. Žiadosť o príspevok podáva odídenec z Ukrajiny na ktoromkoľvek úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok na výdavky spojené s absolvovaním kurzu a preplatenie plnej ceny kurzu zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po úspešnom absolvovaní kurzu.

Čo môžu v rámci projektu „Pomáhame odídencom“ získať zamestnávatelia?

Projekt Pomáhame odídencom podporuje aj zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zamestnať odídencov z Ukrajiny. V rámci opatrenia č. 3 môžu zamestnávatelia získať príspevok na dobrovoľnícku činnosť maximálne vo výške 110,72 eur mesačne po dobu najviac 6 mesiacov (možnosť opakovania maximálne ďalších 6 mesiacov u iného zamestnávateľa). Zároveň odídenec z Ukrajiny môže získať paušálny príspevok 218,06 eur, ktorý je určený na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou. Ide napríklad o činnosti ako práca v komunitnom centre (jazykový lektor či sociálny pracovník), ale aj čistenie verejnej zelene, starostlivosť o osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí alebo starostlivosť o domácnosť.

Posledné opatrenie projektu, č. 4, je zamerané na podporu mentorovaného zapracovania u zamestnávateľa. Počas neho si odídenci osvoja teoretické a praktické zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. V rámci mentorovaného zapracovania môže jeden mentor zabezpečovať mentoring najviac pre troch  odídencov. Zamestnávateľ, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou bez zamestnancov, môže zabezpečovať mentoring sám, najviac však pre 2 odídencov.

Mentorované zapracovanie musí byť v rozsahu 4 hodiny denne (v odporučenom rozsahu 80 hodín mesačne) nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Zamestnávateľ môže získať mesačný finančný príspevok na jedného odídenca vo výške 50 eur a ďalších 100 eur na mentora. Zároveň odídenec môže získať paušálny príspevok 218,06 eur na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Opatrenie Príspevok pre zamestnávateľa Príspevok pre odídenca
Opatrenie č. 3 – príspevok na dobrovoľnícku činnosť Max. 110,72 eur mesačne (najviac 6 mesiacov) Paušálny príspevok 218,06 eur
Opatrenie č. 4 – podpora mentoringu 50 eur mesačne na odídenca + 100 eur mesačne na mentora Paušálny príspevok 218,06 eur

Pripravené je aj opatrenie na podporu mobility, zatiaľ nie je spustené

Opatrenie číslo dva projektu Pomáhame odídencom, zamerané na podporu mobility za prácou, sa aktuálne nerealizuje, nakoľko odídenci z Ukrajiny majú dopravu v rámci SR zadarmo.

Článok pokračuje pod reklamou

Príspevky môžu získať aj Slováci: aké možnosti majú zamestnanci a zamestnávatelia?

Aj naši občania môžu v súčasnosti stále získať finančné príspevky, napr. na vzdelávanie v rámci rekvalifikačných kurzov (REPAS+) a kompetenčných kurzov (KOMPAS+). Stačí, ak sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie a podajú si požiadavku na rekvalifikačný alebo kompetenčný kurz.

Zároveň, v rámci novšieho projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa, môžu získať finančný príspevok na vybrané typy kurzov aj záujemcovia o zamestnanie evidovaní na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt je teda určený pre pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných záujemcov o zamestnanie, ktorí chcú upevniť svoje postavenie na trhu práce alebo zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Podporené môžu byť kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či v oblasti zeleného hospodárstva.

Zamestnávatelia zasa môžu získať finančné príspevky na mentorované zapracovanie aj pri zamestnaní občanov SR, ak sú z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie alebo mladých do 30 rokov. „Predmetné finančné príspevky sa poskytujú v rámci Opatrenia č. 2 národného projektu Chyť sa svojej šance,“ objasnil Karol Zimmer. V oboch prípadoch je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 1 mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie, tak najmenej 3 mesiace.

Zamestnávatelia môžu získať počas 4 mesiacov finančné príspevky vo výške spolu až 3 842,80 eur na takéhoto nového zamestnanca, pričom ide o dve zložky. Prvou je finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 742,36 eur mesačne, a to na 4 mesiace. Druhú časť tvorí finančný príspevok na mentorovanie pre mentora vo výške maximálne 218,34 eur mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca, poskytovaný počas rovnakého obdobia 4 mesiacov. Po mentorovanom zapracovaní, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, po ktorom musí nasledovať 2 mesačná prax.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Projekt Príspevok pre zamestnávateľa Príspevok pre uchádzača o prácu
KOMPAS+ - Príspevok na kurzovné (dostane poskytovateľ kurzu)
+
Príspevok na cestovné a stravné 4,64 eur za absolvovaný deň kurzu
REPAS+ - Príspevok na kurzovné 100 % nákladov
+
Cestovné a stravné 4,76 eur za absolvovaný deň
Nestrať prácu – vzdelávaj sa - Úhrada 100 % nákladov na vzdelávanie
Chyť sa svojej šance - mentoring 742,36 eur mesačne (počas 4 mesiacov) na úhradu CCP zamestnanca
+
218,34 eur mesačne na mentora pre 1 zamestnanca (počas 4 mesiacov)
-

Zamestnávateľ môže v rámci tohto Opatrenia požiadať o finančné príspevky maximálne na 4 pracovné miesta. Počet podporených pracovných miest u jedného zamestnávateľa môže byť vyšší ako 4 výlučne v prípade udelenia výnimky zamestnávateľovi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe schválenej písomnej žiadosti o udelenie výnimky.

Zdroj: ÚPSVR SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rodinná kalkulačka: nástroj na výpočet daňového bonusu či prídavku na dieťa

Ministerstvo financií pripravilo kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Čo všetko si v nej možno vypočítať a na aké dávky majú nárok rodičia od roku 2023?

Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022

Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Emocionálna inteligencia: schopnosť lídrov, ktorí dokážu viesť tímy k úspechu

Viesť ľudí tým správnym spôsobom v prvom rade znamená rozumieť im, k čomu pomáha lídrom ich emocionálna inteligencia. Prečo je dôležitá a ako ju zlepšiť?

Zdaňovanie príjmov Ukrajincov na Slovensku

Aké sú daňové podmienky pre pobyt Ukrajincov na Slovensku? Ako by mali platiť dane z príjmov ukrajinskí podnikatelia podľa súčasnej legislatívy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky